6/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

6
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2012
o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska (ďalej len „predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie alebo prekročenie priameho podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,1) alebo na to, aby sa dôchodková správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti (ďalej len „nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti“) obsahuje,
a)
ak je žiadateľom fyzická osoba
1.
meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
2.
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
3.
štátnu príslušnosť žiadateľa,
4.
adresu trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca2) aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
b)
ak je žiadateľom právnická osoba obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej chce žiadateľ nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na jej základnom imaní alebo ktorú má nadobudnúť ako dcérsku spoločnosť,
d)
údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to:
1.
menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2.
celkovú hodnotu akcií,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
e)
údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to:
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
f)
údaje o akciách dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých je žiadateľ majiteľom v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to:
1.
menovitú hodnotu akcií a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2.
celkovú hodnotu akcií,
3.
podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
g)
údaje o hlasovacích právach v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré má žiadateľ v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, a to:
1.
počet hlasov,
2.
podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
h)
odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode1) s inými akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby,
i)
navrhovaný dátum nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo navrhovaný dátum nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,
j)
údaje o záujmoch a aktivitách žiadateľa, ktoré by mohli byť v konflikte so záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti a údaj o navrhovanom riešení tohto konfliktu.
(2)
Prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú:
a)
strategický zámer žiadateľa, ktorý obsahuje
1.
hlavné ciele a spôsob dosiahnutia týchto cieľov v súvislosti s nadobudnutím alebo zvýšením podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo nadobudnutím dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti,
2.
očakávané finančné údaje dôchodkovej správcovskej spoločnosti na nasledujúce tri roky na individuálnom a konsolidovanom základe,
3.
očakávaný vplyv na správu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane návrhu personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade,
b)
písomná informácia o tom, či žiadateľ rokoval s akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti a či existuje medzi nimi zhoda o ďalšom rozvoji dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
grafické znázornenie štruktúry kvalifikovanej účasti žiadateľa a grafické znázornenie štruktúry skupiny s úzkymi väzbami žiadateľa vrátane označenia zahraničných dohliadaných subjektov v rámci skupiny s úzkymi väzbami s uvedením príslušných orgánov dohľadu; ak ide o žiadateľa zahraničnú osobu aj jej vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku podľa § 48 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),
d)
písomné vyhlásenie žiadateľa, že nie je osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu, alebo voči ktorej sa začalo viesť reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, alebo nad ktorou bola zavedená dozorná správa alebo nútená správa,
e)
písomná informácia o administratívnych sankciách uložených žiadateľovi právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
f)
písomná informácia o tom, či žiadateľovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti právoplatným a vykonateľným rozhodnutím, a písomná informácia o odobratí povolení,
g)
zoznam obsahujúci obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, výšku základného imania a percentuálnu výšku podielu na základnom imaní právnických osôb, na hlasovacích právach v právnických osobách, v ktorých má žiadateľ kvalifikovanú účasť alebo je členom ich štatutárnych orgánov alebo kontrolných orgánov, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch, alebo významnou časťou svojho majetku ručí za ich záväzky s uvedením rozsahu záväzku, za ktorý žiadateľ ručí, a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
h)
písomná informácia o vplyve plánovaného nadobudnutia alebo zvýšenia podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo plánovaného nadobudnutia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti na schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti naďalej plniť povinnosti ustanovené zákonom.
(3)
Ďalšími prílohami k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom
a)
fyzická osoba
1.
stručný odborný životopis žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
4.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
5.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných bankách6) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
6.
doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu7) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, a to daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia alebo iný obdobný doklad; ak ide o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
7.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,8)
b)
fyzická osoba podnikateľ
1.
stručný odborný životopis žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
aktuálny výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,2) obdobný aktuálny doklad vydaný príslušným orgánom, ak právo štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie,
4.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
5.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
6.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných bankách6) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
7.
účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
8.
daňové priznanie k dani z príjmov7) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky vrátane dokladu o splnení daňovej povinnosti; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca,2) obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
9.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,8)
c)
právnická osoba
1.
stručné odborné životopisy členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2.
zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia blízkych osôb3) členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
3.
aktuálny výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí, aktuálny výpis z registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, ak právo štátu, ktorým sa táto osoba spravuje, ukladá povinnosť zápisu do registra alebo inej evidencie,
4.
zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel predstavuje kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach žiadateľa; osobitne sa uvedú tie osoby, ktoré vykonávajú nad žiadateľom kontrolu alebo ktorých je žiadateľ dcérskou spoločnosťou vrátane údajov podľa odseku 1 písm. a) a b) a údajov o spôsobe vykonávania kontroly nad žiadateľom,
5.
prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti,
6.
písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti vrátane informácie o výške vlastných zdrojov určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
7.
výpisy o stavoch na účtoch žiadateľa v bankách,4) pobočkách zahraničných bánk5) a zahraničných bankách6) ku dňu predchádzajúcemu dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
8.
účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a výročné správy alebo iné obdobné správy, ak sa výročné správy alebo iné obdobné správy v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu vyhotovujú, predložené valnému zhromaždeniu alebo inému príslušnému orgánu žiadateľa na prerokovanie za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, prílohou je aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
9.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti, nepochádzajú z trestnej činnosti,8)
10.
ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za obdobie bezprostredne predchádzajúcich troch rokov,
11.
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na nadobudnutie alebo zvýšenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo na nadobudnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti ako dcérskej spoločnosti.
§ 2
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie podľa § 47 ods. 8 zákona obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce znížiť svoje základné imanie,
b)
výšku základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu a navrhovanú výšku jej základného imania po jeho znížení,
c)
spôsob, akým sa má vykonať zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti a zdôvodnenie zníženia jej základného imania,
d)
navrhovaný dátum konania valného zhromaždenia, ktoré rozhodne o znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorého predmetom bol návrh na rozhodnutie valného zhromaždenia o znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
zoznam akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní vyjadrených v percentách ku dňu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu,
c)
štruktúra akcionárov dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátane ich podielov na jej základnom imaní v percentuálnom vyjadrení po znížení základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese zníženia základného imania,
e)
analýza predpokladaného vplyvu zníženia základného imania na primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
§ 3
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. c) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zvolenie osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na menovanie prokuristu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ustanovenie za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za výkon odborných činností a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly (ďalej len „navrhované osoby“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorú sa navrhujú navrhované osoby,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia a štátnu príslušnosť navrhovaných osôb.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu žiadateľa, ktorého predmetom bol návrh na zvolenie, menovanie navrhovaných osôb alebo ustanovenie za navrhované osoby,
b)
stručný odborný životopis a doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi navrhovaných osôb,
c)
výpis z registra trestov navrhovaných osôb nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
d)
vyhlásenie navrhovaných osôb o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona.
§ 4
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. d) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy dôchodkových fondov, ako aj práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou sa dôchodková správcovská spoločnosť chce zlúčiť (ďalej len „nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť“),
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá má byť zrušená bez likvidácie zlúčením (ďalej len „zanikajúca dôchodková správcovská spoločnosť“),
c)
odôvodnenie zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,
d)
navrhovaný dátum zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností,
e)
písomnú informáciu o zmenách v nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ku ktorým dôjde v súvislosti s plánovaným zlúčením dôchodkových správcovských spoločností v nadväznosti na spĺňanie podmienok podľa § 48 ods. 2 zákona nástupníckou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnice z rokovaní oprávnených orgánov dôchodkových správcovských spoločností podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorých predmetom boli návrhy na rozhodnutie valných zhromaždení o zlúčení dôchodkových správcovských spoločností,
b)
návrh zmluvy o zlúčení,
c)
harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na zlúčenie dôchodkových správcovských spoločností,
d)
doklady preukazujúce, že sú zabezpečené predpoklady na vykonanie úkonov a činností podľa § 68 zákona súvisiacich so zlúčením dôchodkových správcovských spoločností,
e)
návrh organizačnej štruktúry nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
doklady preukazujúce, že nástupnícka dôchodková správcovská spoločnosť spĺňa podmienky podľa § 48 ods. 2 zákona,
g)
zoznam osôb, ktoré v dôsledku zlúčenia dôchodkových správcovských spoločností získajú kvalifikovanú účasť na nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doklady na posúdenie ich vhodnosti v súlade s § 48 ods. 14 zákona a grafické znázornenie štruktúry skupiny osôb s úzkymi väzbami.
(3)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 4 zákona a schválenie zmeny štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov, ktorá obsahuje názvy zanikajúcich dôchodkových fondov a názvy nástupníckych dôchodkových fondov, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na ich zlúčenie, znenie navrhovaných zmien štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov a úplné znenie štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(4)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov podľa § 72 ods. 5 zákona na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť aj žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy dôchodkových fondov na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť a schválenie zmeny štatútov týchto dôchodkových fondov týkajúcich sa nástupníckej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá obsahuje názvy dôchodkových fondov, ktorých správa sa prevádza, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať v súvislosti s prechodom ich správy na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť, znenie navrhovaných zmien štatútov týchto dôchodkových fondov a úplné znenie štatútov dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(5)
Ak sa súčasne v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich dôchodkových fondov, žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nového depozitára, meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre dôchodkové fondy po prechode ich správy na nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(6)
Ak sa súčasne v súvislosti s prechodom správy dôchodkových fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú aj:
a)
súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich dôchodkových fondov s výkonom činnosti depozitára pre prechádzajúce dôchodkové fondy,
b)
stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a písomné vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy, že je dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona.
§ 5
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. e) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení stanovy,
b)
dôvod zmeny stanov.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu jej stanov,
b)
stanovisko vedúceho zamestnanca dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedného za výkon vnútornej kontroly, ak zmenu stanov navrhujú akcionári dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
znenie navrhovaných zmien stanov,
d)
úplné znenie návrhu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa,
e)
písomná informácia o vplyve navrhovanej zmeny stanov na plnenie organizačných predpokladov na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania a pravidiel činnosti.
§ 6
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. f) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného dôchodkového sporenia voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prechod správy fondov“) obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej dôchodkové fondy alebo núteného správcu,
b)
názvy dôchodkových fondov, ktorých správa má prejsť na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť (ďalej len „prechádzajúce fondy“),
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú má prejsť správa prechádzajúcich fondov,
d)
odôvodnenie prechodu správy fondov,
e)
navrhovaný dátum prechodu správy fondov,
f)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre prechádzajúce fondy po prechode správy fondov.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
harmonogram prechodu správy fondov,
b)
účtovná závierka dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c) zostavená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
c)
účtovné závierky prechádzajúcich fondov zostavené k poslednému dňu kalendárneho mesiaca predchádzajúceho dňu podania žiadosti,
d)
doklady preukazujúce skutočnosť, že prechodom správy fondov nebudú ohrozené záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,
e)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a), na ktorom sa rozhodlo o návrhu na prechod správy fondov, prípadne o súvisiacej zmene depozitára,
f)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. c), na ktorom sa rozhodlo, že dôchodková správcovská spoločnosť súhlasí s prechodom správy fondov a so súvisiacou zmenou štatútov prechádzajúcich fondov,
g)
doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť podľa odseku 1 písm. c) spĺňa vecné, personálne a organizačné predpoklady podľa § 48 ods. 2 zákona na správu dôchodkových fondov a že dodržiava pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov,
h)
znenie navrhovaných zmien štatútov prechádzajúcich fondov,
i)
úplné znenia štatútov prechádzajúcich fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
(3)
Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Ak sa súčasne s prechodom správy fondov mení aj depozitár prechádzajúcich fondov, prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú aj:
a)
súhlasné stanovisko nového depozitára prechádzajúcich fondov s výkonom činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy,
b)
stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a písomné vyhlásenie vedúceho zamestnanca nového depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre prechádzajúce fondy, že je dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona.
(5)
Ak sú prechádzajúcimi fondmi dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 zákona, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie týchto dôchodkových fondov a schválenie zmeny štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov, ktorá obsahuje názvy zanikajúcich dôchodkových fondov a názvy nástupníckych dôchodkových fondov, harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov, ktoré treba vykonať na ich zlúčenie, znenie navrhovaných zmien štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov a úplné znenie štatútov a informačných prospektov nástupníckych dôchodkových fondov po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za nástupnícku dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
§ 7
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení depozitára,
b)
názvy dôchodkových fondov, ktorých sa zmena depozitára týka,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo doterajšieho depozitára a nového depozitára,
d)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov nového depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon činnosti depozitára pre dôchodkové fondy spravované dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa písmena a),
e)
navrhovaný dátum zmeny depozitára.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu depozitára,
b)
návrh písomnej zmluvy o výkone činnosti depozitára, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť plánuje uzavrieť s novým depozitárom podľa odseku 1 písm. c),
c)
stručný odborný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 1 písm. d),
d)
výpis z registra trestov osôb podľa odseku 1 písm. d) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,2) predkladá aj obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
e)
vyhlásenie osôb podľa odseku 1 písm. d) o tom, že sú dôveryhodnou fyzickou osobou podľa § 48 ods. 11 zákona.
§ 8
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu štatútu dôchodkového fondu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá mení štatút dôchodkového fondu,
b)
názov dôchodkového fondu, ktorého štatút sa má zmeniť,
c)
odôvodnenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zmenu štatútu jej dôchodkového fondu,
b)
znenie navrhovaných zmien štatútu dôchodkového fondu,
c)
úplné znenie návrhu štatútu dôchodkového fondu po zapracovaní navrhovaných zmien v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 9
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vrátiť povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ďalej len „povolenie“),
b)
odôvodnenie vrátenia povolenia,
c)
navrhovaný dátum vrátenia povolenia.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vrátenie povolenia,
b)
doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje žiaden dôchodkový fond a správa dôchodkových fondov, ktoré spravovala, riadne prešla na inú dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
c)
doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia vrátane prípadných záväzkov vyplývajúcich zo zrušených dôchodkových fondov.
§ 10
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. j) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového dôchodkového fondu obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce vytvoriť nový dôchodkový fond,
b)
názov nového dôchodkového fondu, ktorý sa má vytvoriť,
c)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nový dôchodkový fond,
d)
odôvodnenie vytvorenia nového dôchodkového fondu,
e)
predpokladaný dátum vytvorenia nového dôchodkového fondu.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na vytvorenie dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b),
b)
predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára pre dôchodkový fond podľa odseku 1 písm. b),
c)
návrh štatútu dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b) v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa,
d)
návrh informačného prospektu dôchodkového fondu podľa odseku 1 písm. b) v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 11
Predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. k) zákona
(1)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie dôchodkových fondov obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá chce zlúčiť spravované dôchodkové fondy,
b)
spôsob zlúčenia dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 zákona,
c)
názvy dôchodkových fondov, ktoré zlúčením zaniknú (ďalej len „zanikajúce fondy“),
d)
názov dôchodkového fondu, s ktorým sa zanikajúce fondy zlučujú alebo ktorý sa zlúčením zanikajúcich fondov vytvorí (ďalej len „nástupnícky fond“),
e)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára, ktorý bude vykonávať činnosť depozitára pre nástupnícky fond.
(2)
Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
zápisnica z rokovania oprávneného orgánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o návrhu na zlúčenie dôchodkových fondov,
b)
doklad preukazujúci, že dôchodková správcovská spoločnosť v súlade s § 79a ods. 5 zákona informovala sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy,
c)
doklady preukazujúce, že dôchodková správcovská spoločnosť bude aj po zlúčení dôchodkových fondov spĺňať vecné a organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a plniť pravidlá obozretného podnikania a pravidlá činnosti.
(3)
Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. a) zákona, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o schválenie zmeny štatútu a zmeny informačného prospektu nástupníckeho fondu, znenie navrhovaných zmien štatútu a informačného prospektu nástupníckeho fondu a úplné znenie štatútu a informačného prospektu nástupníckeho fondu v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
(4)
Ak ide o zlúčenie dôchodkových fondov podľa § 79a ods. 2 písm. b) zákona a dôsledkom je vytvorenie nového dôchodkového fondu, súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je aj žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového dôchodkového fondu, ktorý bude nástupníckym fondom zanikajúcich fondov, návrh štatútu a informačného prospektu nástupníckeho fondu v dvoch origináloch s uvedením originálov podpisov osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 12
Doklady uvedené v § 1 až 11 sa predkladajú v súlade s osobitným zákonom9) v origináloch; ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.
§ 13
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
v z. Ján Tóth v. r.
1)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
7)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 16 ods. 4 a 5 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.