61/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

61
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. marca 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 51/2009 Z. z. sa mení takto:
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.
Indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
  Druh poskytovateľa Hodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti Názov indikátora Popis indikátora Hodnotené časové obdobie Úroveň indikátora a prípustná odchýlka Zdroj údajov
1. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti Skríning rakoviny krčka maternice Pomer počtu pacientok, u ktorých bol vykonaný skríning rakoviny krčka maternice, k počtu všetkých pacientok v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
2. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti Prevencia Pomer počtu pacientok, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapitovaných 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
3. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
4. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
5. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Nepredpokladané prijatia do ústavnej starostlivosti po jednodňovej chirurgii Pomer pacientov, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
6. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Zubný kaz u poistencov vo veku do 18 rokov Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku do 18 rokov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
7. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Zubný kaz u poistencov vo veku nad 18 rokov Pomer počtu zubných výplní u poistencov vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií u poistencov vo veku nad 18 rokov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
8. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť – celková
Pomer počtu úmrtí u hospitalizovaných pacientov k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
9. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii Pomer počtu úmrtí pacientov po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní k počtu hospitalizovaných pacientov, u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
10. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti
(diagnóza S72.0 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou (diagnóza S72.0 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
11. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov) Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s infarktom myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
12. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (MKCH-10: I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
13. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone v ústavnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
14. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po intervenčných výkonoch Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch interná medicína, gastroenterológia, kardiológia k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
15. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť po operačných výkonoch Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
16. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Materská úmrtnosť Pomer počtu zomretých pacientok v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov na danom oddelení 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
17. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť na jednotke intenzívnej starostlivosti Pomer počtu pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti ukončených úmrtím k počtu všetkých pobytov hospitalizovaných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
18. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Podiel prekladov na jednotku intenzívnej starostlivosti Pomer počtu preložených poistencov na jednotku intenzívnej starostlivosti z iného oddelenia rovnakej nemocnice k počtu všetkých prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
19. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť na lôžkovom oddelení po preklade z jednotky intenzívnej starostlivosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných poistencov na lôžkovom oddelení, ktorí boli preložení z jednotky intenzívnej starostlivosti, k celkovému počtu hospitalizovaných poistencov na oddelení 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
20. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizovanosť celková do 30 dní Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
21. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizovanosť celková do 90 dní Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
22. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Reoperovanosť Pomer počtu operovaných pacientov do 30 dní po prepustení
k celkovému počtu operovaných pacientov
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
23. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia) Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti s diagnózou J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s diagnózou J45.0 až J45.9 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
24. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Dekubity Pomer počtu identifikovaných pacientov s diagnózou L89 vzniknutou počas hospitalizácie ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
25. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Výsledky zdravotnej starostlivosti Nozokomiálna nákaza Pomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
26. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti Operovanosť Pomer počtu operovaných pacientov k počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota, znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
27. Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť Vnímanie starostlivosti pacientom Spokojnosť pacienta Prieskum štandardizovaným dotazníkom. Podľa metodiky zdravotnej poisťovne zabezpečujúcej reprezentatívnosť pre každé oddelenie 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
28. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých Výsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie u dospelých poistencov Pomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapitovaných poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
29. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých Výsledky zdravotnej starostlivosti Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých) 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
30. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých Výsledky zdravotnej starostlivosti Úroveň návštevnosti dospelých poistencov Pomer počtu návštev u pacienta (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapitovaných poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
31. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti Manažment akútnej starostlivosti Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov; vybrané diagnózy:H66.0, H66.4, H66.9;J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
32. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast Výsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie u poistencov do jedného roku veku Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov v prvom roku veku k počtu kapitovaných poistencov do jedného roku veku 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
33. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast Výsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie u poistencov vo veku 11 a 17 rokov Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
34. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast Výsledky zdravotnej starostlivosti Pacienti vyšetrení v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Pomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast) 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
35. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast Výsledky zdravotnej starostlivosti Úroveňnávštevnosti detí a dorastu Pomer počtu návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26 a 29) k počtu kapitovaných poistencov 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
36. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast Účinnosť a primeranosť zdravotnej starostlivosti Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastu Pomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy k počtu kapitovaných poistencov; vybrané diagnózy: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Ekonomické indikátory na hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti
37. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
38. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti
1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
39. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
40. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Indikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
41. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Frekvencia pacientov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov ošetrených v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
42. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Frekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov ošetrených v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období 1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
43. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia liekov v špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
44. Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia zdravotníckych pomôcok v špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti príslušnej odbornosti 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
45. Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť Efektívnosť využitia zdrojov Preskripcia liekov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti 1 rok Úroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 1: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 4: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
46. Poskytovateľ, ktorý poskytuje
v príslušnom odbore ústavnú zdravotnú
a jednodňovú starostlivosť
Efektívnosť využitia zdrojov Jednodňová starostlivosť Pomer počtu výkonov
v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej starostlivosti k celkovému počtu identických výkonov poskytnutých v ústavnej starostlivosti v príslušnom
odbore
1 rok Úroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 1: Hodnota menšia ako stredná hodnota znížená o jednu štandardnú odchýlku a zároveň väčšia ako stredná hodnota znížená o dvojnásobok štandardnej odchýlky
Úroveň 2: Stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky
Úroveň 3: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane jednej štandardnej odchýlky a zároveň menšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok
Úroveň 4: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvoch štandardných odchýlok.“.
Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Robert Fico v. r .