66/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2013

66
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
opatrenie z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL, ktorým sa mení opatrenie z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.
Opatrenie bude uverejnené v čiastke č. 4 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.