76/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 19. marca 2013 č. 1/2013, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Národná banka Slovenska vydala podľa § 102 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Opatrením sa ustanovujú podstatné náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona, ak je žiadateľom zákonom vymedzená oprávnená osoba, ako aj náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu spolu s príslušnými prílohami, ak žiadosť podáva akcionár oprávnenej osoby.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.