77/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. februára 2013 bolo v Bratislave podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky o prehlbovaní poľnohospodárskej spolupráce.
Memorandum nadobudlo platnosť 15. februára 2013 v súlade s článkom VIII.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.