78/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Pracovná skupina na prepravu nebezpečného tovaru Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov na svojom zasadnutí v dňoch 22. – 25. januára 2013 v Ženeve oznámila, že 1. januára 2013 nadobudli platnosť zmeny a doplnky v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (oznámenie č. 331/2010 Z. z. a oznámenie č. 461/2010 Z. z.).
Do textu zmien a doplnkov je možné nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.