79/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKON
z 13. marca 2013,
ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slovo „poskytne“ nahrádza slovami „poskytuje súčinnosť a poskytne“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „vlastníkom, správcom alebo iným oprávneným držiteľom16)“ nahrádzajú slovami „vlastníkom alebo správcom;16) dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je bytovým domom,16a) možno poskytnúť aj právnickej osobe podľa osobitného predpisu16b) a dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, ktorou sú pozostatky stavby torzálneho charakteru presahujúce nad zemský povrch a pevne spojené so zemou (ďalej len „zrúcanina“), možno poskytnúť aj právnickej osobe podľa odseku 1 písm. e), f) a h) zabezpečujúcej obnovu zrúcaniny“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16, 16a a 16b znejú:
„16)
Napríklad § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16b)
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“). Žiadosť sa predkladá na základe výzvy zverejnenej na webovom sídle ministerstva v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí ministerstvo vo výzve. Žiadosť obsahuje
a)
osobné údaje v rozsahu
1.
meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
3.
meno a priezvisko osoby podieľajúcej sa na realizácii projektu,
b)
údaje o právnickej osobe v rozsahu názov, právna forma, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c)
účel, na ktorý sa dotácia požaduje,
d)
výšku požadovanej dotácie.“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti, spôsobe ich preukazovania a o prílohách k žiadosti, vzor žiadosti a ďalšie prílohy k žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
5.
V § 4 ods. 4 sa slová „podľa § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,17) odseku 2 a všeobecne záväzného právneho predpisu uvedeného v odseku 3“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa vypúšťajú slová „na danú výzvu“.
7.
V § 6 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d)
zoznam schválených žiadostí s uvedením
1.
čísla a názvu programu,
2.
názvu projektu,
3.
výšky a účelu poskytnutej dotácie,
4.
dátumu schválenia žiadosti,
5.
identifikácie prijímateľa dotácie v rozsahu údajov
5a.
meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
5b.
názov, ak ide o právnickú osobu,
e)
zoznam neschválených žiadostí s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu, dôvodu a dátumu neschválenia žiadosti,“.
8.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenie
(1)
Žiadosti predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia podľa doterajších predpisov okrem žiadostí o dotáciu na obnovu zrúcaniny.
(2)
Žiadosti o dotáciu na obnovu zrúcaniny predložené na základe výzvy zverejnenej do 31. mája 2013 sa posúdia podľa predpisov účinných od 1. júna 2013, aj keď boli predložené pred 1. júnom 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.