81/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
dokladov o vzdelaní, ktorých uznávanie upravujú osobitné predpisy,1a)“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
uznaním dokladu o vzdelaní uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iného dokladu o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov príslušného štátu, za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydanom uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike,
b)
regulovaným povolaním povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov;5) regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe regulovaného vzdelávania, ktoré môže byť spojené s používaním profesijného titulu alebo označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2,
c)
regulovaným vzdelávaním vzdelávanie zamerané na odbornú prípravu na výkon príslušného regulovaného povolania; úroveň a štruktúra tohto vzdelávania sú ustanovené právnymi predpismi príslušného štátu alebo ich sleduje a schvaľuje orgán členského štátu zriadený na tento účel a súčasťou tohto vzdelávania môže byť aj odborná prax a študijný pobyt,
d)
príslušným orgánom orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike; príslušný orgán ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis,6)
e)
uznanou vzdelávacou inštitúciou
1.
vysoká škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktoré sú členským štátom alebo tretím štátom uznané za vzdelávacie inštitúcie oprávnené poskytovať vysokoškolské vzdelanie (ďalej len „uznaná vysoká škola“),
2.
gymnázium, konzervatórium, stredná odborná škola alebo iná vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu, ktoré sú členským štátom alebo tretím štátom uznané za vzdelávacie inštitúcie oprávnené poskytovať stredné vzdelanie (ďalej len „uznaná stredná škola“),
f)
odbornou kvalifikáciou spôsobilosť na výkon regulovaného povolania potvrdená dokladom o odbornej kvalifikácii alebo dokladom o vykonávaní odbornej praxe,
g)
dokladom o odbornej kvalifikácii doklad o vzdelaní alebo osvedčenie o odbornej kvalifikácii vydané v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu,
h)
vysokoškolským diplomom doklad o vzdelaní vydaný uznanou vysokou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa absolvovaním študijného programu prvého stupňa, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
2.
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa absolvovaním
2a.
študijného programu druhého stupňa, ktorého dĺžka štúdia spolu s prechádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky, alebo
2b.
študijného programu, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa, a ktorého dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky,
i)
absolventským diplomom doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal vyššie odborné vzdelanie absolvovaním
1.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej jeden rok; podmienkou prijatia na toto štúdium bolo ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, alebo
2.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej šesť rokov,
j)
vysvedčením o maturitnej skúške doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
úplné stredné všeobecné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2.
úplné stredné odborné vzdelanie absolvovaním
2a.
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky, alebo
2b.
časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorého dĺžka štúdia je najmenej štyri roky,
k)
vysvedčením o záverečnej skúške doklad o vzdelaní vydaný uznanou strednou školou, ktorý potvrdzuje, že jeho držiteľ získal
1.
nižšie stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej dva roky, alebo
2.
stredné odborné vzdelanie absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania, ktorého dĺžka štúdia je najmenej tri roky,
l)
osvedčením o odbornej kvalifikácii doklad vydaný v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ získal odbornú kvalifikáciu, ktorá
1.
nie je potvrdená dokladom o vzdelaní podľa písmen h) až k) alebo
2.
je potvrdená dokladom o vykonávaní príslušného regulovaného povolania v pracovnom pomere počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
m)
odbornou praxou skutočné vykonávanie príslušného povolania v príslušnom štáte podľa právnych predpisov tohto štátu,
n)
adaptačným obdobím výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní,
o)
rozdielovou skúškou skúška zameraná na posúdenie odborných vedomostí a schopností žiadateľa vo vzťahu k príslušnému regulovanému povolaniu,
p)
koordináciou vzdelania harmonizácia minimálnych požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu pre výkon príslušného regulovaného povolania definovaná na úrovni Európskej únie, ktorá umožňuje automatické uznávanie odbornej kvalifikácie,
q)
manažérom fyzická osoba, ktorá organizuje, vykonáva, kontroluje a zodpovedá za riadiacu, personálnu, finančnú a inú činnosť v oblasti príslušného povolania ako
1.
manažér organizácie alebo manažér pobočky organizácie,
2.
zástupca majiteľa alebo zástupca manažéra organizácie, ak je s týmto postavením spojená zodpovednosť rovnocenná zodpovednosti zastupovaného majiteľa alebo manažéra, alebo
3.
zamestnanec v riadiacom postavení s povinnosťami obchodnej alebo technickej povahy a so zodpovednosťou za jedno oddelenie alebo viac oddelení organizácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
Napríklad zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Tretia časť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
6)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 6 sa slová „skúšku spôsobilosti“ nahrádzajú slovami „rozdielovú skúšku“.
5.
V nadpise nad § 8 sa slová „odborných kvalifikácií“ nahrádzajú slovami „dokladov o vzdelaní“.
6.
V § 8 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Systém automatického uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na regulované povolania, pri ktorých dochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje automaticky uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
7.
V § 8 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).“.
8.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Pri uznávaní dokladu o vzdelaní na výkon príslušného zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte sa postupuje podľa § 10.“.
9.
§ 10 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní
§ 10
Všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní sa vzťahuje na regulované povolania, pri ktorých nedochádza ku koordinácii vzdelania a umožňuje po porovnaní obsahu a rozsahu vzdelania, ktoré sa vyžaduje na výkon regulovaného povolania, uznať doklad o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
10.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Uznávanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) prvého bodu, ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania prvého stupňa na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) prvého bodu vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.“.
11.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Uznávanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) druhého bodu, ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania druhého stupňa na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysokoškolského diplomu podľa § 2 písm. h) druhého bodu vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike, a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.“.
12.
§ 12 až 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Uznávanie vyššieho odborného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje vyššie odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom absolventského diplomu podľa § 2 písm. i), ktorý potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vyššieho odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom absolventského diplomu podľa § 2 písm. i) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad vyššieho odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak absolvoval jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 3.
(4)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie a od žiadateľa, ktorý absolvoval jeden zo študijných odborov uvedených v prílohe č. 5.
§ 13
Uznávanie úplného stredného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje úplné stredné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 2 písm. j), ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysvedčenia o maturitnej skúške podľa § 2 písm. j) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.
§ 14
Uznávanie stredného odborného vzdelania
(1)
Ak sa na výkon regulovaného povolania vyžaduje stredné odborné vzdelanie, žiadateľ spĺňa ustanovené kvalifikačné predpoklady, ak je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 2 písm. k), ktoré potvrdzuje, že
a)
žiadateľ absolvoval vzdelávanie vyžadované na výkon príslušného povolania v štáte pôvodu a
b)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike.
(2)
Žiadateľ spĺňa kvalifikačný predpoklad stredného odborného vzdelania na výkon regulovaného povolania aj vtedy, ak
a)
vykonával regulované povolanie v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu počas dvoch rokov v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý nereguluje prístup k výkonu tohto povolania,
b)
je držiteľom vysvedčenia o záverečnej skúške podľa § 2 písm. k) vydaného v štáte, ktorý obsah tohto absolvovaného vzdelávania nereguluje, a
c)
po porovnaní obsahu a rozsahu absolvovaného vzdelávania žiadateľa je aspoň rovnocenné obsahu a rozsahu vzdelávania, ktoré sa vyžaduje v Slovenskej republike a potvrdzuje, že žiadateľ je pripravený na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Odborná prax v trvaní dvoch rokov podľa odseku 2 písm. a) sa nevyžaduje od žiadateľa, ktorý absolvoval regulované vzdelávanie.“.
13.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „úplnom strednom vzdelaní alebo“.
14.
§ 19 a 20 znejú:
㤠19
(1)
Ak v rámci všeobecného systému uznávania dokladov o vzdelaní príslušný orgán zistí, že žiadateľ spĺňa kvalifikačné predpoklady v štáte pôvodu, ale nespĺňa všetky kvalifikačné predpoklady, ktoré podmieňujú prístup k regulovanému povolaniu v Slovenskej republike, je oprávnený uložiť kompenzačný mechanizmus.
(2)
Kompenzačný mechanizmus je opatrenie, ktorého účelom je doplnenie chýbajúceho vzdelania alebo odbornej prípravy, alebo odstránenie podstatných rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave a vykonáva sa vo forme
a)
adaptačného obdobia v dĺžke najviac tri roky, ak právne predpisy Slovenskej republiky upravujúce podmienky výkonu príslušného regulovaného povolania takéto adaptačné obdobie umožňujú, alebo
b)
rozdielovej skúšky.
(3)
Príslušný orgán je oprávnený uložiť kompenzačný mechanizmus, ak
a)
vzdelanie alebo odborná príprava, ktoré žiadateľ preukazuje dokladom o vzdelaní, je najmenej o rok kratšia, ako je vzdelanie alebo odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike,
b)
obsah vzdelania alebo obsah odbornej prípravy, ktoré žiadateľ absolvoval, je podstatne rozdielny od obsahu vzdelania alebo obsahu odbornej prípravy vyžadovanej na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike alebo
c)
sa na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje osobitná odborná príprava, ktorá sa v členskom štáte žiadateľa na výkon tohto povolania nevyžaduje a z uvedeného dôvodu nie je zahrnutá vo vzdelaní alebo v odbornej príprave žiadateľa, a
d)
žiadateľ nepreukázal doplnenie alebo odstránenie rozdielov vo vzdelaní alebo v odbornej príprave podľa písmen a) až c), ktoré by získal odbornou praxou.
(4)
Podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného mechanizmu sa rozumejú taký obsah vzdelania alebo odbornej prípravy, v ktorom chýbajú vedomosti alebo zručnosti potrebné na výkon príslušného regulovaného povolania alebo značné rozdiely, pokiaľ ide o trvanie vzdelávania alebo odbornej prípravy.
(5)
Kompenzačný mechanizmus je príslušný orgán oprávnený uložiť len vtedy, ak zistí, že ukončením adaptačného obdobia alebo úspešným absolvovaním rozdielovej skúšky žiadateľ získa také vedomosti alebo zručnosti, ktoré odstránia podstatné rozdiely vo vzdelaní alebo odbornej príprave žiadateľa podľa odseku 4.
(6)
Pri uložení kompenzačného mechanizmu príslušný orgán zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov. Odbornú prax žiadateľ preukazuje predložením potvrdenia vydanom v štáte, v ktorom vykonával príslušné regulované povolanie.
(7)
Na účely podľa odseku 5 uznaná vysoká škola alebo uznaná stredná škola, ktorá poskytuje obdobné vzdelávanie na území Slovenskej republiky, na požiadanie príslušného orgánu posúdi obsah a rozsah vzdelania alebo obsah a rozsah odbornej prípravy žiadateľa a vo svojom stanovisku uvedie
a)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí alebo zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa, ktoré je možné odstrániť uložením kompenzačného mechanizmu s uvedením
1.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať v adaptačnom období a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia a
2.
vedomostí a zručností, ktoré má žiadateľ preukázať rozdielovou skúškou a odporúčaný termín vykonania rozdielovej skúšky, alebo
b)
rozsah a obsah chýbajúcich vedomostí a zručností v obsahu vzdelania alebo v obsahu odbornej prípravy žiadateľa s uvedením, že tieto chýbajúce vedomosti a zručnosti majú taký rozsah, ktorý nemožno odstrániť uložením kompenzačného mechanizmu.
(8)
Žiadateľ je oprávnený vybrať si formu kompenzačného mechanizmu; nemožno od neho vyžadovať vykonanie oboch foriem zároveň.
(9)
O uložení kompenzačného mechanizmu rozhoduje príslušný orgán v rámci konania podľa § 23 a 24.
§ 20
(1)
Rozdielovú skúšku vykonávajú profesijné organizácie, stavovské komory, uznané vysoké školy alebo uznané stredné školy v spolupráci s príslušným orgánom.
(2)
Príslušný orgán v rozhodnutí o uložení kompenzačného mechanizmu v časti týkajúcej sa rozdielovej skúšky určí zoznam predmetov alebo rozsah zručností, ktoré nie sú obsahom dokladu o vzdelaní žiadateľa alebo obsahom odbornej prípravy žiadateľa. Obsahom rozdielovej skúšky sú také predmety alebo rozsah zručností, ktoré sú zásadné na výkon príslušného regulovaného povolania. Podľa povahy príslušného regulovaného povolania môže rozdielová skúška pozostávať aj z preskúšania znalostí právnych predpisov Slovenskej republiky, etických pravidiel, či iných pravidiel ustanovených na výkon príslušného regulovaného povolania.
(3)
Rozdielová skúška má písomnú časť, ústnu časť a praktickú časť.
(4)
Priebeh rozdielovej skúšky a zloženie skúšobnej komisie upravujú vnútorné predpisy tej inštitúcie, ktorá rozdielovú skúšku vykonáva. O úspešnom absolvovaní rozdielovej skúšky sa vypracuje protokol o rozdielovej skúške.
(5)
Počas adaptačného obdobia žiadateľ vykonáva príslušné regulované povolanie na území Slovenskej republiky v pracovnom pomere pod dohľadom fyzickej osoby, ktorá je odborne spôsobilá na výkon pracovných činností v príslušnom regulovanom povolaní. Ak treba, súčasťou adaptačného obdobia je aj vzdelávanie zamerané na získanie potrebných vedomostí a zručností, ktoré by žiadateľ mal preukázať podľa § 19 ods. 7 písm. a) prvého bodu.
(6)
Po ukončení adaptačného obdobia zamestnávateľ, u ktorého žiadateľ toto adaptačné obdobie absolvoval, vydá žiadateľovi písomné vyjadrenie o rozsahu vykonávaných činností úrovni nadobudnutých vedomostí a zručností alebo o vzdelávaní absolvovanom počas adaptačného obdobia.“.
15.
V § 23 ods. 1 prvá veta znie: „Konanie o uznaní dokladu o vzdelaní a konanie o uznanie odbornej kvalifikácie sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti.“.
16.
§ 24 znie:
㤠24
(1)
Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní je ministerstvo školstva, ak osobitný predpis17a) neustanovuje inak. Ministerstvo školstva rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23.
(2)
Po uznaní dokladu o vzdelaní príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie. Rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie sa vydáva do troch mesiacov od doručenia kompletnej žiadosti podľa § 23, pričom táto lehota zahŕňa aj lehotu, v ktorej sa rozhodovalo o uznaní dokladu o vzdelaní.
(3)
Príslušným orgánom na rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie je
a)
ministerstvo školstva pre regulované povolania pedagogických zamestnancov a vysokoškolských učiteľov,
b)
príslušný orgán podľa osobitného predpisu18) pre ostatné regulované povolania.
(4)
Príslušný orgán podľa odsekov 1 a 3 rozhodne o
a)
uznaní dokladu o vzdelaní alebo uznaní odbornej kvalifikácie,
b)
zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní alebo zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie,
c)
uložení kompenzačného mechanizmu.
(5)
Ak sú splnené podmienky na uznanie dokladu o vzdelaní, príslušný orgán rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. Ak sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon príslušného regulovaného povolania, príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie žiadateľa na výkon príslušného regulovaného povolania.
(6)
Príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní, ak po preskúmaní nemožno uznať doklad o vzdelaní žiadateľa za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike. Ak nie sú splnené podmienky na uznanie odbornej kvalifikácie žiadateľa, príslušný orgán rozhodne o zamietnutí žiadosti o uznanie odbornej kvalifikácie.
(7)
Ak v priebehu rozhodovania príslušný orgán zistí, že sú splnené podmienky podľa § 19, môže rozhodnúť o uložení kompenzačného mechanizmu. V tomto rozhodnutí zároveň uvedie všetky náležitosti uskutočnenia príslušného kompenzačného mechanizmu.
(8)
Ak žiadateľ preukáže splnenie kompenzačného mechanizmu predložením protokolu o rozdielovej skúške podľa § 20 ods. 4 alebo predložením písomného vyjadrenia podľa § 20 ods. 6, príslušný orgán vydá do 30 dní odo dňa ich doručenia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie.
(9)
Na rozhodovanie o uznaní dokladu o vzdelaní a na rozhodovanie o uznaní odbornej kvalifikácie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak v odsekoch 1 až 8 a § 23 nie je ustanovené inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 18 znejú:
„17a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 28 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vysokoškolských učiteľov“.
18.
V § 28 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená d) až i).“.
19.
V § 28 písm. i) sa nad slovo „učiteľov“ umiestňuje odkaz 20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 75 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013
Konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali pred 1. júnom 2013, sa dokončia podľa zákona účinného do 31. mája 2013.“.
21.
V § 32 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
22.
V nadpise prílohy č. 3 sa slová „k § 2 písm. h) bodu 1 a § 12 ods. 2“ nahrádzajú slovami „k § 2 písm. i) a § 12 ods. 3“.
23.
V nadpise prílohy č. 5 sa slová „k § 12 ods. 1 písm. b) bodu 1b a § 12 ods. 2“ nahrádzajú slovami „k § 12 ods. 4“.
24.
V nadpise prílohy č. 7 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“ a vypúšťajú sa slová „Európskych spoločenstiev a“.
25.
V prílohe č. 7 sa vypúšťa tretí bod.
Čl. II
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) použitie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie,1) na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže škola vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným nákladom a percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole podľa odseku 9.“.
3.
V § 7 ods. 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
4.
Za § 9d sa vkladá § 9e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2013
Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2013, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa § 4 ods. 9 sú:
a)
95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom a
b)
80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2013 okrem čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.