82/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 25. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 537/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 72 ods. 4 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 537/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 15 odsek 4 znie:
„(4)
Pri príjme liehu alebo výdaji liehu v sudoch alebo iných prepravných obaloch s objemom menej ako 200 litrov sa hmotnosť takto prijímaného liehu alebo vydávaného liehu zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto v kilogramoch; pri príjme liehu alebo výdaji liehu v železničných cisternách, prepravných obaloch s objemom 200 litrov a viac alebo autocisternách sa hmotnosť takto vydávaného liehu alebo prijímaného liehu zaokrúhľuje na celé kilogramy.“.
2.
V § 18 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. c) sa za slovo „liehu“ vkladajú slová „v členení podľa osobitného predpisu21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
§ 2 ods. 1 a ods. 2 písm. i) až m), o), r) a s) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení zákona č. 279/2008 Z. z.“.
3.
V § 24 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súhrnnej správy vyhotovenej prevádzkovateľom liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, ktorá sa predloží do 25 dní po ukončení výrobného obdobia16)“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.
Peter Kažimír v. r.