86/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. marca 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 39 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré sa vzťahujú na používanie geneticky modifikovaných organizmov, sa rovnako vzťahujú aj na používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov.“.
2.
Nadpis § 10 znie: „Prevádzkový denník a prevádzkový poriadok“.
3.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Prevádzkový poriadok obsahuje
a)
opis pracovných priestorov,
b)
pravidlá práce s geneticky modifikovanými organizmami,
c)
spôsob uchovávania geneticky modifikovaných organizmov,
d)
spôsob označovania geneticky modifikovaných organizmov,
e)
spôsob likvidácie geneticky modifikovaných organizmov,
f)
podmienky prenosu geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch a na verejných priestoroch,
g)
opis zabezpečenia uzavretých priestorov pred únikom geneticky modifikovaných organizmov pri prevádzke,
h)
opis metódy na odstránenie geneticky modifikovaných organizmov pri ich nekontrolovanom úniku.“.
4.
V § 12 ods. 1 v uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „do životného prostredia“.
5.
V § 12 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
číslo žiadosti o vydanie súhlasu na zavedenie do životného prostredia a číslo rozhodnutia o súhlase,“.
6.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Správa o výsledku zavedenia sa vyhotovuje písomne v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno sa uchováva u používateľa a jedno sa doručí ministerstvu aj elektronicky. Správu o výsledku zavedenia možno vzťahovať len na jeden súhlas a označuje sa číslom jednej žiadosti.
(3)
Správa o výsledku zavedenia vyšších rastlín sa vyhotovuje ako formulár2) a predkladá sa po ukončení vegetačného obdobia v každom roku pestovania geneticky modifikovanej vyššej rastliny.“.
7.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vrátane mikroorganizmov“.
8.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a jeho kontaktné údaje, ktorými sú telefónne číslo a emailová adresa“.
9.
V § 15 ods. 5 písm. a) sa za slovo „ projektu“ vkladajú slová „a jeho kontaktné údaje, ktorými sú telefónne číslo a emailová adresa,“.
10.
V § 15 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
údaje o odbornej kvalifikácii; prílohou sú doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia a potvrdenie o odbornej praxi.“.
11.
§ 16 sa vypúšťa.
12.
V § 18 sa za slovo „únie“ vkladajú slová „alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.
13.
V § 19 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „údaje o výbore pre bezpečnosť a“.
14.
V § 19 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „s vyznačením umiestnenia uzavretého priestoru, v ktorom sa bude vykonávať používanie genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, a jeho označenie,“.
15.
V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
posudok z posudzovania rizika, ak sa majú uzavreté priestory použiť na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 1.“.
16.
V § 19 sa vypúšťa odsek 3.
17.
V § 21 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
údaje o pláne monitorovania a údaje o vykonávaní kontroly zavedenia,“.
18.
V § 21 ods. 7 sa vypúšťajú písmená f) až i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno f).
19.
V § 21 sa odsek 8 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
snímka z katastrálnej mapy so zakreslením plánovaného miesta pokusu.“.
20.
V § 22 ods. 1 písm. f) a g) sa v uvádzacej vete vypúšťajú slová „ak ide o štandardné alebo zjednodušené konanie, len pre súhlasy podľa § 17 zákona,“.
21.
V § 22 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
údaje o plánoch kontroly zavádzania, o monitorovaní a stave po zavedení, a to
1.
údaje o prijatých predbežných opatreniach na prevenciu alebo zníženie možnosti rozširovania reprodukčného materiálu, najmä peľu, semien a hľúz, a na dostatočnú vzdialenosť od pohlavne zlučiteľných druhov voľne sa vyskytujúcich alebo pestovaných rastlín,
2.
opis metód úpravy miesta po zavedení do životného prostredia,
3.
opis metód úpravy geneticky modifikovaných rastlín po ich zavedení,
4.
opis monitorovacích plánov a techník,
5.
opis metód a postupov na ochranu miesta zavádzania,“.
22.
V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
snímka z katastrálnej mapy so zakreslením plánovaného miesta pokusu.“.
23.
V § 27 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ a slová „prílohe č. 5“ sa nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.
24.
V prílohe č. 1 siedmom bode v stĺpci „Popis“ sa slovo „Digestor“ nahrádza slovami „Aseptický box“.
25.
V prílohe č. 1 sedemnástom a osemnástom bode a v prílohe č. 4 v osemnástom a devätnástom bode v stĺpci „Popis“ sa za slovo „mikroorganizmov“ vkladajú slová „a geneticky modifikovaných organizmov“.
26.
V prílohe č. 2 siedmom bode v stĺpci „Popis“ sa na konci pripájajú tieto slová: „a geneticky modifikovaných organizmov“.
27.
Názov prílohy č. 6 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
28.
V prílohe č. 6 prvý bod znie:
„1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 125, 21. 5. 2009).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.
Peter Žiga v. r.