89/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 8. apríla 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 13 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „žiadateľ“) preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby1)
a)
pracovnou zmluvou a dokladom zamestnanca o získanom vzdelaní, alebo
b)
čestným vyhlásením, že žiadateľ zabezpečí personálne obsadenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zamestnancami s požadovaným vzdelaním v pracovnom pomere, alebo
c)
čestným vyhlásením budúceho zamestnanca, že v prípade úspešnosti žiadateľa bude v pracovnom pomere vykonávať zdravotnícke povolanie u žiadateľa a dokladom o získanom vzdelaní.
(2)
Žiadateľ preukazuje materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby1) dokladmi podľa § 13 ods. 8 písm. a) až c) zákona.
(3)
Žiadateľ preukazuje personálne zabezpečenie prevádzkovania a materiálno-technické vybavenie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby1) okrem dokladov uvedených v odsekoch 1 a 2 aj dokladmi podľa § 13 ods. 8 písm. d) zákona.
(4)
Projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „projekt stratégie“) obsahuje tieto časti:
a)
definovanie rozvoja záchrannej zdravotnej služby na obdobie šiestich rokov,
b)
uvedenie dlhodobých a komplexných cieľov,
c)
popis komplexnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
d)
ekonomický projekt, súčasťou ktorého je u žiadateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, aj rozbor hospodárenia za predchádzajúci rok,
e)
identifikácia technického zázemia,
f)
identifikácia servisného zázemia,
g)
popis systému vnútornej kontroly a kontrolných opatrení na predchádzanie nežiaducim udalostiam,
h)
definovanie spôsobu zabezpečenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,2)
i)
popis spolupráce so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému.3)
(5)
Doklady podľa odsekov 1 až 3 žiadateľ predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.
(6)
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby spolu s prílohami žiadateľ predloží zviazané a zošité šnúrou; voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú žiadateľ opatrí podpisom a dátumom zviazania.
§ 2
(1)
Za každé kritérium hodnotenia podľa § 14 ods. 9 zákona pridelí každý člen komisie počet bodov od 0 do 10. Pridelené body sa sčítavajú. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie je 40.
(2)
Poradie úspešnosti žiadateľov na konkrétne sídlo je dané poradím žiadateľov zoradených podľa počtu získaných bodov; prvým v poradí je žiadateľ, ktorý získal najvyšší počet bodov. Ak viacerí žiadatelia získajú rovnaký počet bodov na základe hodnotenia podľa odseku 1, rozhodujúci je počet bodov získaný v hodnotení projektu stratégie.
(3)
Ak viacerí žiadatelia získajú rovnaký počet bodov v hodnotení projektu stratégie podľa odseku 2, opätovne každý člen komisie vyhodnotí projekty stratégie tých žiadateľov, ktorí získali rovnaký počet bodov. Vyhodnotenie sa uskutoční tak, že sa hodnotia jednotlivé časti projektov stratégie podľa § 1 ods. 4, pričom za každú hodnotenú časť projektu pridelí každý člen komisie jeden bod tomu projektu stratégie, ktorého časť považuje za najlepšiu. Najvyšší možný počet bodov získaných od jedného člena komisie je 9. Pridelené body sa sčítavajú. Poradie úspešnosti žiadateľov na konkrétne sídlo je dané poradím žiadateľov zoradených podľa počtu získaných bodov; prvým v poradí je žiadateľ, ktorý získal najvyšší počet bodov.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
1)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 7 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 10/2006 Z. z.