95/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
ZÁKON
z 19. marca 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z. a zákona č. 28/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. s) sa vypúšťajú slová „písm. f) a g)“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, ktorej predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu,6aa)
b)
nadobúdanie knižničných fondov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na oficiálnu rozvojovú pomoc, medzinárodnú humanitárnu pomoc alebo logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo b) a dodávateľom
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,6ab)
f)
výroba scénických a kostýmových výprav pre verejného obstarávateľa, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,6ac)nadobúdanie hudobných nástrojov, poskytnutie umeleckého výkonu alebo použitie umeleckého výkonu a u divadelných umelcov alebo hudobných umelcov aj na uzavretie zmluvy podľa osobitného predpisu,6ad)
g)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,6ae)
h)
uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia než 200 000 eur, dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ak na takéto dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby udelí výnimku vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa odseku 5.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6ab až 6ae znejú:
„6ab)
§ 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6ac)
§ 4 a 5 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
6ad)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
6ae)
§ 3 ods. 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak by postup podľa tohto zákona znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ môže požiadať o udelenie výnimky z tohto zákona pre podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia než 200 000 eur, na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby; na udelenie výnimky nie je právny nárok. Žiadosť predkladá verejný obstarávateľ, ktorý nie je ministerstvom, tomu ministerstvu, do ktorého vecnej, zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti patrí, a ak takého ministerstva niet, tak Ministerstvu financií Slovenskej republiky, s uvedením dôvodov na udelenie výnimky podľa prvej vety. Ministerstvo, ktorému bola žiadosť predložená, môže vláde navrhnúť udeliť výnimku na základe žiadosti verejného obstarávateľa a najviac v jej rozsahu, ak má za preukázané, že by postup podľa tohto zákona znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávateľa; ak je verejným obstarávateľom ministerstvo, predkladá návrh vláde priamo tento verejný obstarávateľ. Ak vláda výnimku udelí, uvedie v rozhodnutí o udelení výnimky identifikáciu verejného obstarávateľa a určenie rozsahu výnimky. Vláda zverejní rozhodnutie o udelení výnimky na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a doručí ho verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“); spolu so zverejnením rozhodnutia zverejní vláda aj odôvodnenie udelenia výnimky. Úrad rozhodnutie vlády bezodkladne zverejní vo Vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávateľa podľa § 113 ods. 3 (ďalej len „profil“). Ak ide o podlimitnú zákazku, na ktorú sa vzťahuje výnimka na základe rozhodnutia vlády, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní postupovať podľa § 9 ods. 9.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4.
V § 1 ods. 7 sa slová „odsekov 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.
5.
V § 3 ods. 9 sa slová „podľa § 102“ nahrádzajú slovami „postupom podľa § 92 až 99“.
6.
V § 4 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)
Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku
a)
na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur,
b)
ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je
1.
rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
2.
rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
c)
na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.“.
7.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
8.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevie určiť predpokladanú hodnotu zákazky, najmä ak ide o opakované plnenia bez povinnosti verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odobrať konkrétny rozsah plnenia, nemusí byť predpokladaná hodnota zákazky vyjadrená konkrétnym číslom a postačí uviesť, ktorý limit podľa § 4 prekračuje; to neplatí, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky určuje podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.“.
9.
V § 7 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ s výnimkou povinností podľa § 10 ods. 2.“.
10.
V § 7 odsek 2 znie:
„(2)
Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102.“.
11.
V § 8 ods. 10 písm. b) druhom bode a písm. c) druhom bode sa nad slovo „obratu“ umiestňuje odkaz „8a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 4 ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
13.
V § 9 ods. 6 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“)“ nahrádzajú slovom „úradu“.
14.
V § 9 ods. 7 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
15.
§ 9 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Na účely komunikácie medzi verejným obstarávateľom, alebo obstarávateľom a úradom je
a)
úrad povinný zabezpečiť, ak podľa tohto zákona je ustanovená povinnosť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi doručiť alebo predložiť dokument alebo informáciu úradu a zároveň povinnosť zverejniť ich v profile, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri elektronickej komunikácii mohol obe povinnosti splniť jedným odoslaním dokumentu alebo informácie úradu,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ zodpovedný za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí dokumentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zákona, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.8b)
(9)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.“.
16.
Za § 9 sa vkladajú § 9a a 9b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠9a
Evidencia referencií
(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa tohto zákona.
(2)
Referenciou je na účely tohto zákona elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, uzatvorenej podľa tohto zákona. Referencia obsahuje
a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
d)
miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
hodnotenie kvality plnenia podľa kritérií, ustanovených v odseku 4,
f)
výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6,
g)
dátum vyhotovenia.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu
a)
do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vo vzťahu k plneniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
b)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo c), ku koncu kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok za každé plnenie, dodané v predchádzajúcom kalendárnom polroku podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
c)
ak na rovnaké plnenie nebola vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo b), na žiadosť dodávateľa doručenú po dodaní plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, a to do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,
d)
bezodkladne po tom, ako omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, presiahne 30 dní.
(4)
Kritériami hodnotenia kvality podľa odseku 2 písm. e) sú
a)
predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,
b)
celkové trvanie omeškania dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa, v dňoch,
c)
počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky,
d)
dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať.
(5)
Kritérium podľa odseku 4 písm. a) obsahuje údaj, či došlo k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa alebo iného porušenia povinností dodávateľa a stručné odôvodnenie. Splnenie kritéria podľa odseku 4 písm. d) hodnotí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ percentuálnym vyjadrením od nula do sto percent, s uvedením stručného odôvodnenia. Kritériá podľa odseku 4 písm. c) a d) sú informatívne a nemajú vplyv na výslednú hodnotiacu známku podľa odseku 6.
(6)
Výsledná hodnotiaca známka je celé číslo od nula do sto, ktoré je automaticky pridelené v rámci funkcionality vzoru referencie. Výsledná hodnotiaca známka je vždy nula, ak dôjde k predčasnému skončeniu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa; v iných prípadoch je vypočítaná spôsobom váženia jednotlivých hodnotiacich kritérií a posudzovania ich poradia dôležitosti v zostupnom poradí od kritéria podľa odseku 4 písm. a) po kritérium podľa odseku 4 písm. b).
(7)
Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(8)
Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov, vedených v zozname podnikateľov zabezpečí úrad.
(9)
Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 4 vo vzťahu k už zapísanej referencii podľa odseku 3 písm. a), verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykoná zmenu v referencii v časti údajov podľa odseku 2 písm. e); na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 primerane.
(10)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety nesplní povinnosť podľa odseku 3 a nevyhotoví referenciu, dodávateľ je oprávnený podať návrh na vyhotovenie referencie rade úradu (ďalej len „rada“), ku ktorému pripojí dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Ak rada dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené v odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu s najvyššou výslednou hodnotiacou známkou namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu rade.
(11)
Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o odstránenie chýb v referencii, ako aj o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname podnikateľov; na odstránenie chýb v referencii a úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 až 8 obdobne a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
§ 9b
Bežná dostupnosť na trhu
(1)
Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú na účely tohto zákona také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
a)
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,
b)
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň
c)
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.
(2)
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(3)
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.“.
17.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Centrálna obstarávacia organizácia
(1)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, pre verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
ak nejde o prípad podľa písmena a), verejný obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov,
c)
obstarávateľ, ktorý zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre obstarávateľov alebo zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre obstarávateľov, alebo
d)
ak nejde o prípad podľa písmena a), európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
zabezpečuje tovary, stavebné práce alebo služby určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzaviera rámcové dohody určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Ak ide o nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a), je povinný nadobúdať takéto tovary, stavebné práce alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 1 písm. a) alebo jej prostredníctvom, ak nie je v písomnej dohode, medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 1 písm. a) a verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak alebo ak verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) nevie na základe prieskumu trhu preukázať, že takéto tovary, stavebné práce alebo služby by vedel obstarať za nižšiu cenu. Verejný obstarávateľ v prípadoch iných, než podľa prvej vety a obstarávateľ môžu nadobúdať tovary, stavebné práce alebo služby prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie alebo od centrálnej obstarávacej organizácie.
(3)
Ak centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) postupovala pri centrálnom verejnom obstarávaní v súlade s týmto zákonom, platí, že aj verejný obstarávateľ a obstarávateľ, v ktorého prospech alebo na ktorého účet sa verejné obstarávanie vykonalo, uzavrel zmluvu v súlade s týmto zákonom.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia podľa odseku 1 písm. a) až c) je povinná postupovať pri centrálnom verejnom obstarávaní podľa tohto zákona.“.
18.
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
Uzatváranie dodatkov
(1)
Je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom
a)
menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b)
dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo
c)
zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky podľa odseku 4.
(3)
Zmluvná strana zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, je oprávnená podať návrh rade a domáhať sa určenia, že k zmene okolností podľa odseku 4 došlo.
(4)
Ak rada určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
(5)
Rada rozhodne o návrhu podľa odseku 3 do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. Rozhodnutie rady je preskúmateľné súdom; žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady.
§ 10b
Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia
(1)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, je dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého sú zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, než cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, sú povinné určiť cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, je povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov, zistená spôsobom podľa prvej vety.
(2)
Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 1 je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien
a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.
(3)
Povinnou náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 1 je aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia, než tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 1.“.
19.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Ak uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.“.
20.
V § 19 ods. 3 sa slovo „preklad“ nahrádza slovami „úradný preklad“.
21.
§ 20 znie:
㤠20
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.9aa)“.
22.
V § 21 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o podlimitnú zákazku a desať rokov od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o nadlimitnú zákazku. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie a uverejní ju na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
23.
V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie. Pravidelné informatívne oznámenie môže obstarávateľ uverejniť v profile.
(2)
Obstarávateľ môže v profile uverejniť aj informácie o výzvach na predloženie ponúk, o plánovaných nákupoch, uzavretých zmluvách, o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie, ako sú kontaktné osoby, telefónne čísla, faxové čísla, adresy a e-mailové adresy. V záujme zvýšenia informovanosti môže obstarávateľ v profile uverejniť v plnom znení súťažné podklady, technické požiadavky a dodatočné informácie.“.
24.
V § 22 ods. 3 písm. a) sa slová „48 dní“ nahrádzajú slovami „12 pracovných dní“.
25.
V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „18 pracovných dní“.
26.
V § 22 ods. 5 sa slová „48 dní“ nahrádzajú slovami „12 pracovných dní“.
27.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak v osobitnom predpise nie je ustanovené inak, okrem osobných údajov podľa odsekov 2, 6 a 7 možno v oznámení a informácii osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
28.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Obstarávateľ pred uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia v profile pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou.“.
29.
V § 24 ods. 4 sa slová „bez zverejnenia“ nahrádzajú slovami „priame rokovacie konanie“.
30.
V § 26 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť.“.
31.
V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i)
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j)
nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.“.
32.
V § 26 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „potvrdením úradu, nie starším ako tri mesiace a“.
33.
V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
písm. i) a j) čestným vyhlásením.“.
34.
V § 27 ods. 1 písm. d) sa nad slovo „obrate“ v oboch prípadoch umiestňuje odkaz „8a“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom požiadavka na výšku obratu8a) za obdobie jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť trojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak ide o podlimitnú zákazku alebo nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 mesiacov, ak ide o nadlimitnú zákazku.“.
35.
V § 27 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. f)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.“.
36.
V § 28 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,“.
37.
V § 28 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
38.
V § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. f)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.“.
39.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Pri zadávaní zákazky
a)
súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 8 ods. 3 až 9 je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a),
b)
je verejný obstarávateľ povinný určiť podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. k) vo vzťahu k subdodávateľom, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej
1.
30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
2.
50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku, než podľa prvého bodu,
c)
ak je to odôvodnené povahou zákazky sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ, oprávnení určiť, že určitú časť vecne vymedzenú časť plnenia nesmie uchádzač alebo záujemca zabezpečiť subdodávateľom, pričom vylúčenie sa nesmie týkať celého rozsahu zákazky a ani takej časti, v ktorej zabezpečenie plnenia subdodávateľom celkom zjavne nemôže mať nepriaznivý dopad na riadne a včasné dodanie tovaru, uskutočnenie stavebnej práce alebo poskytnutie služby,
d)
ktorá je nadlimitnou zákazkou s predpokladanou hodnotou najmenej 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a).“.
40.
V § 32 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vždy vyžadovať predloženie dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok na výrobu, spracovanie a distribúciu, vydané orgánom verejnej moci alebo výsledky kontrol plnenia týchto podmienok, vykonaných orgánmi verejnej moci.
(9)
Ak dodávateľ nie je povinný predložiť zoznam subdodávateľov podľa § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je povinný ho v prípadoch podľa odseku 3 písm. b) a v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom; to platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke.
(10)
Dokiaľ nie je preukázaný opak, podmienka účasti, ktorá je primeraná a súvisí s predmetom zákazky, sa nepovažuje za diskriminačnú, ak ju v čase vyhlásenia postupu zadávania zákazky vie splniť najmenej päť uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú ostatné podmienky účasti alebo záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 11.
41.
V § 33 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), vždy je povinný posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie.“.
42.
V § 33 odsek 2 znie:
„(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil, pričom ak určí podmienku účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), vždy je povinný posudzovať aj všetky referencie za dané obdobie. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 v užšej súťaži a v rokovacom konaní so zverejnením nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.“.
43.
V § 33 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú splnenie podmienok účasti podľa § 26 spôsobom podľa § 128 ods. 3.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní požiadať uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti, pričom ak spoločníkom alebo známym akcionárom je právnická osoba, aj všetkých spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto právnickej osoby.“.
44.
V § 33 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do
a)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
b)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie,
pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 6 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.“.
45.
§ 33 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 najneskôr v posledný deň lehoty.
(14)
Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti.“.
46.
V § 34 odsek 10 znie:
„(10)
Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, plány, modely, vzorky, fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch sa uvedie, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy. V súťažných podkladoch môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ požadovať od uchádzačov alebo záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný v súťažných podkladoch určiť pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy alebo rámcovej dohody, pričom je povinný ako pravidlo určiť aj to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1. V zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode je verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený požadovať prijatie záväzku, že
a)
umiestnenie prevádzkarne počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a organizácia uchádzača alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby, alebo
b)
v súvislosti s dodaním tovaru, uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím služby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody uchádzač vytvorí a udrží určitý počet pracovných miest alebo obsadí pracovné miesta určitým počtom nezamestnaných; počet pracovných miest a počet nezamestnaných musí byť primeraný predmetu zákazky.“.
47.
V § 35 odsek 3 znie:
„(3)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami sú najmä kvalita, cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné charakteristiky, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť vynaložených nákladov, pozáručný servis a technická pomoc, lehota dodania tovaru, lehota výstavby, lehota poskytnutia služieb a ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ hodnotí efektívnosť nákladov s využitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, cena nemusí byť samostatným kritériom na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ okrem jednotlivých kritérií určí aj pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené pravidlá uplatnenia kritérií musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.“.
48.
V § 35 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyhodnotiť ponuku komplexne s použitím princípu nákladov životného cyklu alebo faktorov výrobného procesu, ak si to verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhradí v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky.“.
49.
V § 35 ods. 7 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
50.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnený určiť relatívnu váhu kritérií, ktorými sú pozáručný servis a technická pomoc alebo iné kritériá, ktoré sú plnením, poskytovaným po dodaní hlavného plnenia alebo v súvislosti s ním, najviac v hodnote 30 % pre všetky takéto kritériá spoločne.
(9)
Kritériá, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk, sú v podobe, v ktorej boli vyhodnocované náležitosťami zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.“.
51.
V § 36 ods. 1 sa veta „Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 300 000 eur.“ nahrádza vetou „Zábezpeka nesmie presiahnuť
a)
5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 1 000 000 eur, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur,
b)
3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 150 000 eur, ak ide o inú zákazku než podľa písm. a).“.
52.
V § 36 odsek 4 znie:
„(4)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač
a)
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b)
v prípadoch podľa § 32 ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech, alebo
c)
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.“.
53.
V § 40 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, najmenej päťčlennú komisiu“.
54.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Členom komisie nesmie byť ani
a)
osoba blízka11) osobám uvedeným v odseku 4 písm. a) až d) a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.“.
55.
V § 40 odsek 8 znie:
„(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov, a to v rovnakom počte, ako počet členov komisie; náhradník musí spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ komisiu doplnia spomedzi náhradníkov, ak boli určení.“.
56.
V § 41 ods. 1 prvej vete sa slová „zaslať úradu“ nahrádzajú slovami „zverejniť v profile“.
57.
V § 41 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
keď nastane jedna z týchto skutočností, ak bola včas doručená aspoň jedna námietka:
1.
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
2.
ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
3.
ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, uplynutie lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
4.
uplynutie doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.“.
58.
V § 42 ods. 1 druhá veta znie: „Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú určené požiadavky.“.
59.
V § 42 ods. 3 prvej vete sa slovo „musí“ nahrádza slovom „môže“.
60.
V § 42 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o
a)
30 % nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,
b)
15 % nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a zároveň
c)
15 % nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym číslom.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.
61.
V § 42 ods. 5 sa slová „Komisia vylúči ponuku“ nahrádzajú slovami „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku“.
62.
V § 42 ods. 5 písm. e) sa za slová „nie je“ vkladajú slová „svojím obsahom“.
63.
V § 42 ods. 6 sa slová „komisia vylúči ponuku“ nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku“.
64.
V § 42 ods. 7 sa vypúšťa veta „Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia.“.
65.
V § 43 ods. 1 sa slová „elektronické zariadenia“ nahrádzajú slovami „elektronické zariadenia certifikované podľa § 116“.
66.
V § 43 odsek 3 znie:
„(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť elektronickú aukciu vždy pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; to platí aj ak ide o zadávanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže použiť elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa neodosiela.“.
67.
V § 43 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vo výzve na účasť v elektronickej aukcii určiť, že elektronická aukcia sa bude opakovať, ak sa jej nezúčastnia najmenej traja uchádzači.“.
68.
V § 43 odsek 11 znie:
„(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu,
a)
ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov,
b)
ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty.“.
69.
V § 43 ods. 12 sa vypúšťa prvá veta.
70.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.“.
71.
V § 45 odsek 6 znie:
„(6)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručením rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
ak márne uplynula lehota na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 ods. 3 alebo 4,
c)
ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky uplynutím lehoty podľa § 142 ods. 5, ak rada podľa § 142 ods. 5 nerozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok,
d)
uplynutím doby, počas ktorej má odvolanie odkladný účinok podľa § 142 ods. 5, ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky alebo ak rada podľa § 142 ods. 5 rozhodla o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok.“.
72.
V § 45 odsek 9 znie:
„(9)
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplnia povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 30 dní.“.
73.
V § 46 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil.“.
74.
V § 48 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
75.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Povinnosti verejného obstarávateľa a úradu uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1)
Verejný obstarávateľ uverejní v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
ak ide o verejnú súťaž, užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo koncesiu súťažné podklady, a to po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 50 ods. 4; to neplatí vo vzťahu k súťažným podkladom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty, chránené podľa zákona,
b)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každý ich dodatok, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, rámcovej dohode, ich dodatku, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie, chránené podľa osobitných zákonov, alebo informácie, ktoré sa podľa osobitných zákonov nezverejňujú,
c)
dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k dodaniu a prebratiu tovaru alebo poskytnutiu služby alebo stavebnej práce,
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich dodatkov, a to
1.
do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.
ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. marcu kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
e)
zoznam subdodávateľov, ak ich uvedenie bolo podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní, a to
1.
do 30 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy alebo rámcovej dohody,
2.
ak ide o zmluvu alebo rámcovú dohodu, uzatvorenú na obdobie dlhšie, než jeden rok, vždy aj k 31. januáru kalendárneho roka, za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka,
f)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)
Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
oznámenia podľa § 50 ods. 1, 2 a 4 bezodkladne po tom, ako sú mu doručené; ustanovenia § 50 ods. 3 a 5 tým nie sú dotknuté,
b)
všetky dokumenty a iné oznámenia, než podľa odseku 1 alebo písmena a), ktoré verejný obstarávateľ zasiela úradu podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje na dokumenty, oznámenia alebo ich časti, ktoré sa podľa zákona nezverejňujú alebo vo vzťahu ku ktorým zákon ukladá povinnosť mlčanlivosti,
c)
právoplatné rozhodnutie o uložení sankcie podľa tohto zákona a o uložení poriadkovej pokuty podľa tohto zákona, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti.
(3)
Ak ide o zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k nim, ktoré sa zverejňujú podľa zákona, povinnosť podľa odseku 1 písm. b) môže verejný obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, rámcovej dohody alebo ich dodatku, zverejnenej podľa osobitného predpisu.11aa)
(4)
Ponuky uchádzačov sa v profile zverejňujú až po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukončení súťaže návrhov. Ak dôjde k zrušeniu postupu zadávania zákazky a súťaže návrhov, ponuky sa v profile nezverejňujú.
(5)
Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.“.
76.
V § 50 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová „ak sa dôvod nezverejnenia týka len časti informácie, nezverejňuje sa len táto časť a zvyšok zákazu zverejnenia nepodlieha.“.
77.
V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú právnické služby alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva.“.
78.
V § 57 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ide o rokovacie konanie so zverejnením podľa § 55 ods. 1 písm. e), verejný obstarávateľ
a)
môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b)
nie je povinný použiť elektronickú aukciu a
c)
môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 % vyššiu, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
79.
V § 58 písm. e) sa slová „platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv“ nahrádzajú slovami „platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena“.
80.
V § 58 písm. g) sa vypúšťajú slová „od dodávateľa, ktorý končí podnikanie,“.
81.
V § 58 písm. i) sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
82.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Verejný obstarávateľ je povinný zaslať úradu najneskôr päť pracovných dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 1 oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie priameho rokovacieho konania a uvedie, ktorá podmienka podľa § 58 bola splnená, vrátane skutkového vymedzenia; ak ide o zákazku z dôvodu mimoriadnej udalosti, zašle oznámenie najneskôr jeden deň predo dňom odoslania výzvy a ak ide o obstaranie tovaru na komoditnej burze zašle oznámenie najneskôr v deň nasledujúci po dni obstarania tovaru.“.
83.
V § 64 ods. 2 sa za slovo „obrany“ dopĺňajú slová „alebo verejného poriadku a bezpečnosti.“.
84.
V § 64 ods. 5 sa slová „predložené ponuky“ nahrádzajú slovami „predložené žiadosti o účasť alebo ponuky“.
85.
V § 67 ods. 3 sa slová „48 dní“ nahrádzajú slovami „12 pracovných dní“.
86.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Verejný obstarávateľ je zároveň s vyhlásením koncesie povinný zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ uvažoval pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, než zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.“.
87.
V § 68 ods. 3 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
88.
§ 71 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na obstarávateľa sa ustanovenie § 67 ods. 6 vzťahuje rovnako.“.
89.
V § 73 ods. 2 nad slovo „obratu“, ods. 4 nad slovo „obrat“ a nad slovo „obratom“ a v ods. 5 nad slovo „obrat“ sa umiestňuje odkaz „8a“.
90.
V § 87 sa slová „§ 57 ods. 6 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 7 a 9“ a slová „§ 57 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 6 a 8“.
91.
V § 88 písm. k) sa vypúšťajú slová „od dodávateľa, ktorý končí podnikateľskú činnosť,“.
92.
V § 89 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.
93.
Nadpis tretej časti znie: „Postupy pri podlimitných zákazkách“.
94.
§ 91 až 102 vrátane nadpisov znejú:
㤠91
Úvodné ustanovenia
(1)
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ
a)
postupuje podľa § 92 až 99, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu,
b)
postupuje podľa § 100 až 102, ak ide o
1.
iné tovary, stavebné práce alebo služby, než podľa písmena a),
2.
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo
3.
verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. b) alebo právnickú osobu podľa § 6 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak im technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a),
c)
môže postupovať podľa prvej časti a § 102a a 102b, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a o
1.
verejného obstarávateľa podľa písmena b) tretieho bodu, ktorému technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písmena a), alebo
2.
verejného obstarávateľa, ktorý by bol oprávnený postupovať podľa § 98.
(2)
Pri použití postupu podľa odseku 1 písm. a) alebo c) nie je možné uzatvoriť rámcovú dohodu a zadať koncesiu.
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska
§ 92
(1)
Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je ministerstvo vnútra.
(2)
Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť elektronické trhovisko tak, aby okrem zabezpečenia funkcií, potrebných na postup verejného obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra a úradu podľa tohto zákona, spĺňalo najmenej tieto podmienky:
a)
bolo verejne prístupné prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva vnútra,
b)
bolo vnútorne členené na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)
bolo na účely kontroly dodržiavania finančných limitov podľa § 4 možné pri každom verejnom obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)
boli verejne a bezodplatne dostupné údaje o vývoji cien tovarov, stavebných prác a služieb ponúkaných prostredníctvom elektronického trhoviska, a to v mesačných intervaloch a v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania na úrovni skupiny,
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
f)
sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska mohla zúčastniť aj skupina dodávateľov,
g)
na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickom trhovisku, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska,
i)
bola uchovávaná bezodplatne a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom prostredníctvom elektronického trhoviska, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených postupom podľa § 92 až 99, najmä zmlúv, ktoré sa podľa osobitného zákona povinne zverejňujú,11aa)
k)
boli najmenej po dobu dvoch rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
umožňovalo každému zaslať ministerstvu vnútra upozornenie v prípadoch zneužitia elektronického trhoviska, jeho využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti.
(3)
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného zákona12a) sa z elektronického trhoviska nevydávajú.
(4)
Elektronické trhovisko, vrátane informácií na ňom zverejnených, je verejne prístupné aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickom trhovisku podľa tohto zákona; ustanovenie § 96 ods. 1 tým nie je dotknuté. Na účely podľa prvej vety ministerstvo vnútra zabezpečí možnosť získať informácie z elektronického trhoviska v štruktúrovanej podobe a na tento účel zverejní príslušné programové rozhranie.
(5)
Ministerstvo vnútra je pri vytváraní jednotlivých častí trhoviska, ktoré budú slúžiť na zobrazenie ponuky tovarov, stavebných prác alebo služieb oprávnené spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
§ 93
(1)
Ministerstvo vnútra vypracuje a zverejní na elektronickom trhovisku obchodné podmienky elektronického trhoviska, podpísané zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.
(2)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska upravujú, v rozsahu zákona, tieto oblasti vzťahov:
a)
podmienky používania elektronického trhoviska, z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, postupu zverejňovania ponuky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, rozsahu denného času, keď je elektronické trhovisko možné používať na verejné obstarávanie, a komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom,
b)
náležitosti zmluvy, uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a záujemcom, ktoré obsahujú najmä
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného zákona.11aa)
(3)
Rozsah denného času, keď je elektronické trhovisko možné používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ako ani čas po 18:00 hod. a pred 08:00 hod.
(4)
Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 2 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a záujemcom.
(5)
Ak sa zmenia obchodné podmienky elektronického trhoviska, táto zmena nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
§ 94
(1)
Ministerstvo vnútra bezodkladne po doručení oznámenia podľa § 130 ods. 4 zaregistruje záujemcu na elektronickom trhovisku.
(2)
Ministerstvo vnútra vydá každému registrovanému záujemcovi identifikačné údaje a autentifikačné údaje na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu záujemcu a doručí mu ich do vlastných rúk.
(3)
Identifikačnými údajmi a autentifikačnými údajmi sú bezvýznamový, jedinečný a konečný súbor znakov.
(4)
V prípade straty, zničenia, odcudzenia alebo nebezpečenstva zneužitia je každý záujemca alebo uchádzač oprávnený požiadať ministerstvo vnútra o zneplatnenie vydaných identifikačných údajov a autentifikačných údajov a o ich opätovné vydanie; ministerstvo vnútra ich doručí záujemcovi alebo uchádzačovi do vlastných rúk.
(5)
Ak bol uchádzač alebo záujemca vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov, ministerstvo vnútra bezodkladne zruší jeho registráciu na elektronickom trhovisku a jeho osobný profil vyznačí ako neaktívny.
§ 95
(1)
Ministerstvo vnútra zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickom trhovisku jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)
údaje podľa § 131 písm. a) až d) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 26 ods. 2,
c)
údaje o finančnom a technickom postavení v rozsahu podľa § 27, ak ich záujemca alebo uchádzač uvedie,
d)
údaje o technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozsahu podľa § 28, ak ich záujemca alebo uchádzač uvedie,
e)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(2)
Údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) vedie a aktualizuje v osobnom profile registrovaného záujemcu alebo uchádzača ministerstvo vnútra, pričom na tento účel je ministerstvo vnútra oprávnené získavať ich zo zoznamu podnikateľov, a to spôsobom umožňujúcim automatizovaný prístup k týmto údajom a automatizované porovnanie s údajmi v osobnom profile záujemcu alebo uchádzača; podrobnosti o prístupe upravia ministerstvo vnútra a úrad vo vzájomnej dohode. Údaje podľa odseku 1 písm. c) až e) vedie a aktualizuje vo svojom osobnom profile záujemca alebo uchádzač.
(3)
Ak registrovaný záujemca alebo uchádzač neurčí inak, údaje podľa odseku 1 písm. b) až d) sú prístupné len verejnému obstarávateľovi, úradu a správcovi elektronického trhoviska.
(4)
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickom trhovisku, ministerstvo vnútra zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 1 písm. e).
§ 96
(1)
Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa tohto zákona.
(2)
Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickom trhovisku ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb a uviesť najmenej cenu alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať; zverejnenou ponukou je viazaný.
(3)
Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(4)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb [§ 95 ods. 1 písm. e)], v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie [§ 95 ods. 1 písm. a)] informácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3.
(5)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia, než 72 hodín, je každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému vidieť, aká nová ponuka bola predložená.
(6)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku alebo ponuku s najnižšou cenou z ponúk, predložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa odseku 3.
(7)
Akceptovanie podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
(8)
Ministerstvo vnútra zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického trhoviska bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom a po predbežnej akceptácii podľa odseku 3 až do uzatvorenia zmluvy bola zverejňovaná vždy len jedna ponuka, a to v danom čase ekonomicky najvýhodnejšia alebo s najnižšou cenou.
§ 97
(1)
Ak z dôvodu počtu ponúk nie je možné použiť postup podľa § 96 ods. 3,
a)
verejný obstarávateľ zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 32 a § 34 až 37,
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom elektronického trhoviska,
c)
ak ide o tovary bežne dostupné na trhu, na postup verejného obstarávateľa sa použijú ustanovenia o elektronickej aukcii podľa § 43.
(2)
Ustanovenie § 96 ods. 8 sa pri postupe podľa odseku 1 použije rovnako.
§ 98
(1)
Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybratých záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(3)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3 a 5.
§ 99
(1)
Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 91 ods. 1 písm. a) postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 92 až 99 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a)
hodnotu zákazky,
b)
predmet zákazky,
c)
identifikáciu úspešného uchádzača.
(3)
Pri zákazke podľa § 91 ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžaduje zákon. Výsledok verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4)
Ministerstvo vnútra zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronického trhoviska zverejnenie každej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom podľa § 92 až 99 v Centrálnom registri zmlúv;12b) na tento účel poskytne Úrad vlády Slovenskej republiky ministerstvu vnútra potrebnú súčinnosť.
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov po uzavretí zmluvy.
Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
§ 100
(1)
Pri zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a
a)
určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 27 až 30 a určí ich v súlade s § 32 ods. 6; § 32 ods. 10 až 12 sa použijú primerane,
c)
posudzuje splnenie podmienok účasti podľa § 33 a v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
d)
uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu zákazky podľa § 34, ktorým sa nesmú diskriminovať záujemcovia,
e)
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
f)
ak ide o zákazku, pri ktorej
1.
môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), na predkladanie ponúk sa použije § 39 a na otváranie ponúk § 41,
2.
nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom podľa odseku 6,
g)
je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo vyššia, než 40 000 eur ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a 200 000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác; pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40,
h)
postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35,
i)
po vyhodnotení ponúk postupuje podľa § 44 primerane a na pri uzavretí zmluvy postupuje podľa § 45 primerane; ak zruší použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky,
j)
určí lehotu na predkladanie ponúk tak, aby zahŕňala čas potrebný na vypracovanie ponúk a vysvetľovanie súťažných podkladov; lehota nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk úradu,
k)
určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom,
l)
môže vytvoriť a viesť kvalifikačný systém dodávateľov podľa § 80.
(2)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ pošle úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje najmä adresu a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie,
b)
informácie o predmete zákazky najmä názov a druh zákazky, miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby, stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d)
miesto a lehotu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov alebo odkaz na prístup k súťažným podkladom,
e)
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g)
označenie, či sa použije elektronická aukcia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i)
informáciu, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská,
j)
dátum, čas a miesto otvárania ponúk,
k)
trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
l)
doplňujúce informácie, ak sú potrebné,
m)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky použiť elektronickú aukciu, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu; ak ide o inú zákazku, môže použiť elektronickú aukciu.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
(5)
Výzvu na predkladanie ponúk vypracovanú a poslanú podľa odseku 2 uverejní úrad vo vestníku do piatich dní odo dňa odoslania výzvy. Výzva na predkladanie ponúk sa po takom uverejnení posiela najmenej trom vybraným záujemcom. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(6)
Ak ide o zákazku, pri ktorej nemôže podať námietky iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b),
a)
verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk,
b)
pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk,
c)
verejný obstarávateľ alebo komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú,
d)
každú otvorenú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená,
e)
verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk; zápisnica obsahuje údaje zverejnené podľa písmena c),
f)
ak je ponuka predložená elektronicky, musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch a tak, aby obsah ponuky bolo možné sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, pričom otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii; verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.
(7)
Ak ide o zákazku na poskytnutie služieb, ktorých predmetom sú poradenské služby v oblasti riadenia a s nimi súvisiace služby, právnické služby, vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie, služby, ktorých predmetom je výkon stavebného dozoru alebo ostatné služby podľa prílohy č. 3, kategória 27, pri ktorých je kvalita ich poskytnutia závislá najmä od kvalifikácie a skúseností fyzickej osoby, ktorá ich poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva, verejný obstarávateľ
a)
môže použiť ako kritérium na vyhodnotenie ponúk aj podmienky účasti a predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom alebo záujemcom, a to aj vo vzťahu k fyzickej osobe, ktorá tieto služby poskytuje alebo v mene alebo za právnickú osobu osobne vykonáva,
b)
nie je povinný použiť elektronickú aukciu a
c)
môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac než 20 %, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.
§ 101
(1)
Ak verejný obstarávateľ spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 58, vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania úradu spôsobom podľa § 23 ods. 1 bezodkladne po odoslaní výzvy na rokovanie najneskôr 14 dní pred uzavretím zmluvy. V oznámení uvedie najmä
a)
názov, adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávateľa,
b)
názov a stručný opis predmetu zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky,
d)
podmienku použitia podľa § 58 a jej odôvodnenie,
e)
predchádzajúce oznámenie použité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f)
názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne číslo, faxové číslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na použitie priameho rokovacieho konania podľa § 58 písm. c), ak ide o mimoriadnu udalosť podľa osobitného predpisu,16a) a podľa § 58 písm. e).
(4)
Verejný obstarávateľ môže požiadať o predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, v závislosti od predmetu zákazky.
(5)
Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 59 ods. 3.
§ 102
(1)
Verejný obstarávateľ pošle úradu informáciu o uzavretí zmluvy spôsobom podľa § 23 ods. 1 najneskôr do 14 dní po jej uzavretí. Informácia obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa,
b)
predmet zákazky,
c)
predpokladanú hodnotu zákazky, zmluvnú cenu a dátum uzavretia zmluvy,
d)
počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku,
e)
počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov,
f)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
g)
odôvodnenie splnenia podmienky na použitie postupu podľa § 101.
(2)
Zo zadávania podlimitnej zákazky sa evidujú všetky doklady a uchovávajú sa päť rokov po uzavretí zmluvy.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a a 12b znejú:
„12a)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
95.
Za § 102 sa vkladajú § 102a a 102b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Podlimitné zákazky s využitím porovnania cien
§ 102a
(1)
Úrad vedie zoznam vybraných tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu (ďalej len „porovnávací zoznam“). Pri zaradení tovaru, stavebnej práce alebo služby, ktoré sú bežne dostupné na trhu do porovnávacieho zoznamu, vychádza úrad z prehľadu najčastejšie obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Porovnávací zoznam obsahuje ku každému tovaru, stavebnej práci alebo službe, ktoré sú bežne dostupné na trhu, jeho slovný názov, klasifikáciu podľa hlavného slovníka obstarávania, identifikáciu obstarávateľa, cenu, za ktorú obstaral konkrétny tovar, stavebnú prácu alebo službu voľne dostupnú na trhu a jednotkovú obstarávaciu cenu určenú váženým priemerom za predchádzajúci kalendárny štvrťrok; na účely určenia jednotkovej ceny váženým priemerom úrad vychádza z údajov z elektronického trhoviska, ako aj z vlastných poznatkov o realizovaných verejných obstarávaniach.
(2)
Porovnávací zoznam zverejňuje úrad vo vestníku a na webovom sídle úradu vždy do desiatich dní odo dňa skončenia kalendárneho štvrťroka za predchádzajúci kalendárny štvrťrok.
(3)
Podrobnosti o vytváraní, vedení, aktualizovaní, zverejňovaní zoznamu, ako aj o spôsobe získavania potrebných informácií ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
§ 102b
(1)
Ak ide o dodanie tovaru, stavebnej práce alebo služby, ktoré sú zaradené v porovnávacom zozname, verejný obstarávateľ môže vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy. Verejný obstarávateľ pri určovaní ceny zákazky určí cenu najviac v sume podľa porovnávacieho zoznamu z ceny určenej váženým priemerom.
(2)
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu so záujemcom, ktorý mu tovar, stavebné práce alebo službu, ktoré sú bežne dostupné na trhu, ponúkne za cenu nižšiu alebo rovnú cene určenej podľa odseku 1.
(3)
Pre náležitosti zmluvy sa použijú ustanovenia § 99 ods. 3 prvej vety rovnako.
(4)
Ak ide o oznámenie o uzavretých zmluvách a o uchovávanie dokladov, verejný obstarávateľ postupuje podľa § 102 primerane.“.
96.
V § 108b odsek 6 znie:
„(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný poslať oznámenie o výsledku verejného obstarávania do
a)
12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie v európskom vestníku a vo vestníku, ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
b)
12 pracovných dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody na uverejnenie vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.“.
97.
V § 108j ods. 1 písm. h) sa slová „platnosť takýchto zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv“ nahrádzajú slovami „platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena“.
98.
V § 108j ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „od dodávateľa, ktorý končí podnikanie,“.
99.
V § 108j ods. 1 písm. k) sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
100.
V § 108k ods. 1 sa vypúšťajú slová „písm. f) alebo písm. g)“.
101.
V § 108l ods. 2 písm. a) a odseku 4 sa vypúšťajú slová „písm. f) alebo písm. g)“.
102.
§ 109 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Orgánmi úradu sú:
a)
predseda úradu,
b)
podpredseda úradu,
c)
rada.“.
103.
V § 110 odsek 1 znie:
„(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov, ktorého súčasťou je aj prezentácia projektu riadenia a rozvoja úradu, vypracovaného kandidátom na predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 111a ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane.“.
104.
V § 110 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Predseda úradu a podpredseda úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.“.
105.
V § 111 ods. 3 a 4 sa slová „vláda Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „vláda“.
106.
Za § 111 sa vkladajú § 111a až 111d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Rada
§ 111a
(1)
Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredseda úradu a sedem osôb, ktorých vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). Spôsob výberu členov rady menovaných vládou určí uznesenie vlády tak, aby
a)
v dostatočnom časovom predstihu bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na člena rady menovaného vládou,
b)
najmenej 15 pracovných dní pred dňom vymenovania boli na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnené životopisy kandidátov na člena rady menovaného vládou s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo verejnom obstarávaní a kto kandidátov navrhol,
c)
po vymenovaní bola na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky zverejnená informácia o členoch rady vymenovaných vládou spolu s dôvodom výberu každého člena a stručným odôvodnením odmietnutia ostatných kandidátov na člena rady menovaného vládou.
(2)
Ak ide o skončenie funkcie člena rady menovaného vládou z dôvodu uplynutia funkčného obdobia, vláda vymenuje nového člena rady vždy najneskôr mesiac pred uplynutím funkčného obdobia doterajšieho člena rady a vymenovaný člen rady sa ujme funkcie v deň nasledujúci po dni uplynutia funkčného obdobia doterajšieho člena rady.
(3)
Členom rady nesmie byť iný zamestnanec úradu než podľa odseku 1 druhej vety.
(4)
Predsedom rady je predseda úradu a podpredsedom rady je podpredseda úradu.
(5)
Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady menovaný vládou má nárok na odmenu a na úhradu preukázaných cestovných výdavkov, stravného a ubytovacích výdavkov18a) spojených s účasťou na rokovaní rady.
(6)
Funkčné obdobie člena rady menovaného vládou je päťročné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(7)
Ak sa výkon funkcie člena rady menovaného vládou skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady môže vláda vymenovať len na zvyšok takto skončeného funkčného obdobia.
(8)
Podrobnosti o organizácii činnosti rady, rokovaní a vydávaní rozhodnutí rady, podrobnosti o finančných nárokoch člena rady menovaného vládou podľa tohto zákona, ako aj odmenu člena rady menovaného vládou určí štatút rady, ktorý na návrh rady schvaľuje vláda.
§ 111b
(1)
Za člena rady menovaného vládou môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody bol podmienečne odložený alebo za trestný čin v súvislosti s verejným obstarávaním; bezúhonnosť sa preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
§ 111c
(1)
Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady.
(3)
Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za
1.
úmyselný trestný čin,
2.
trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo
3.
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony,
c)
sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
§ 111d
(1)
Rada rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu podľa § 139 ods. 2 až 4 a o proteste prokurátora v prípadoch, v ktorých podľa osobitného predpisu18b) rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
(2)
Rada rozhoduje aj o preskúmaní rozhodnutia podľa § 139 ods. 1 až 4 mimo odvolacieho konania, o návrhu podľa § 9a ods. 10 a o návrhu podľa § 10a ods. 3.
(3)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda rady. V jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda rady.
(4)
Rada rozhoduje hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
(5)
Rokovania rady sú neverejné.
(6)
O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady.
(7)
Rozhodnutia rady podpisuje predseda rady, v jeho neprítomnosti podpredseda rady, ak v § 142 ods. 8 nie je ustanovené inak. Člen rady, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím rady alebo s jeho odôvodnením, má právo, aby sa jeho odlišné stanovisko pripojilo k rozhodnutiu. Odlišné stanovisko člena rady sa doručuje a uverejňuje rovnako ako ostatné časti rozhodnutia.
(8)
Člen rady je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
„18a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
107.
V § 112 písm. g) sa na konci pripájajú slová „a register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),“.
108.
V § 112 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až s) sa označujú ako písmená h) až r).
109.
V § 112 písmeno h) znie:
„h)
akredituje právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce verejné obstarávanie a certifikuje nástroje a prostriedky verejného obstarávania,“.
110.
V § 112 písm. m) sa slová „§ 96 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 101 ods. 2“.
111.
§ 113 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zabezpečiť si zriadenie profilu, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.
(4)
Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez príslušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty.
(5)
Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo deaktivovať si možnosť prijímania informácií podľa odseku 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni skupiny. Prijímanie informácií podľa prvej vety možno aktivovať len po oznámení adresy na elektronickú komunikáciu úradu.
(6)
Úrad zabezpečí
a)
dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka a možnosť bezodplatného verejne prístupného vyhľadávania v každom profile a aj naprieč profilmi,
b)
zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty, zverejnené podľa § 49a ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) a b), súčasne s ich zverejnením v profile,
c)
možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní príslušné programové rozhranie.“.
112.
Názov šiestej časti druhej hlavy znie: „CERTIFIKÁCIA A AKREDITÁCIA“.
113.
§ 116 a 117 znejú:
㤠116
(1)
Certifikáciou je na účely tohto zákona osvedčenie súladu dokumentov, prostriedkov, postupov a činností používaných vo verejnom obstarávaní s týmto zákonom.
(2)
Certifikáciu vykonáva úrad na žiadosť.
(3)
Žiadosť o certifikáciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,
d)
označenie dokumentov, prostriedkov, postupov a činností, ktorých certifikácia sa žiada.
(4)
Prílohou k žiadosti o certifikáciu sú
a)
vzory dokumentov, ak sa žiadosť týka certifikácie dokumentov,
b)
podrobný opis postupov a činností, ak sa žiadosť týka certifikácie postupov a činností,
c)
podrobná technická špecifikácia, ak sa žiadosť týka certifikácie prostriedkov,
d)
znalecký posudok, ak sa žiadosť týka certifikácie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie.
(5)
Ak ide o systémy slúžiace na uskutočnenie elektronických aukcií, úrad vykoná certifikáciu len na základe odborného posúdenia systému na uskutočnenie elektronickej aukcie znalcom alebo znaleckým ústavom v príslušnom odbore a odvetví.21)
(6)
Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému na uskutočnenie elektronickej aukcie overí a osvedčí, že systém na uskutočnenie elektronickej aukcie
a)
je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie,
b)
je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané,
c)
spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní princípov podľa § 9 ods. 3 a podmienok podľa § 18 ods. 4 písm. b) až h),
d)
je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie.
(7)
Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifikáciu nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich žiadateľ v určenej lehote nedoplní, úrad konanie zastaví a žiadosť mu s prílohami vráti.
(8)
Rozhodnutie o certifikácii obsahuje vzor dokumentu, podrobný opis postupu alebo činnosti alebo označenie prostriedku, ktorých sa certifikácia týka. Proti rozhodnutiu o certifikácii nie je možné podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné súdom.
(9)
Úrad certifikáciu zruší aj z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným dokumentom, prostriedkom, postupom alebo činnosťou a týmto zákonom.
(10)
Elektronickú aukciu je možné uskutočňovať len prostredníctvom certifikovaného systému na uskutočnenie elektronickej aukcie.
§ 117
(1)
Osoba, ktorá používa na činnosti vo verejnom obstarávaní certifikované dokumenty, postupy, činnosti alebo prostriedky, môže požiadať o akreditáciu.
(2)
Akreditáciu vykoná úrad na žiadosť, ktorá obsahuje
a)
údaje podľa § 116 ods. 3 písm. a) až c),
b)
označenie certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov a činností, ktoré žiadateľ používa,
c)
označenie rozhodnutia úradu o akreditácii dokumentov, prostriedkov, postupov a činností podľa písmena b).
(3)
Akreditácia sa vykoná zápisom do zoznamu akreditovaných osôb, ktorý vedie úrad. Zoznam akreditovaných osôb obsahuje ku každej akreditovanej osobe údaje podľa odseku 2.
(4)
Úrad vyčiarkne akreditovanú osobu zo zoznamu akreditovaných osôb, ak
a)
zistí porušenie povinnosti podľa odseku 5,
b)
o to akreditovaná osoba požiada,
c)
akreditovaná osoba zanikne, zomrie alebo je právoplatne vyhlásená za mŕtvu.
(5)
Akreditovaná osoba je povinná vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní výlučne prostredníctvom certifikovaných dokumentov, prostriedkov, postupov alebo činností.
(6)
Činnosti vo verejnom obstarávaní môže verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 7 vykonávať aj ako akreditovaná osoba alebo prostredníctvom akreditovanej osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
114.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
115.
§ 118 až 127 vrátane nadpisov sa vypúšťajú.
116.
V § 128 ods. 1 druhá veta znie: „Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.“.
117.
V § 128 odsek 3 znie:
„(3)
Údaje zapísané v zozname podnikateľov sú účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný na účely posudzovania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zabezpečiť preukázanie splnenia podmienok účasti vyžiadaním si údajov, zapísaných v zozname podnikateľov alebo potvrdenia úradu o tom, že údaj nie je zapísaný v zozname podnikateľov podľa § 133 ods. 2.“.
118.
V § 128 ods. 5 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
119.
§ 128 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
(7)
Úrad zabezpečí, aby prostredníctvom funkcionality zoznamu podnikateľov bolo možné v zozname vyhľadávať a na informačné účely zoraďovať podnikateľov spôsobom, ktorý bude brať do úvahy jednotlivé údaje a ich hodnoty zapísané v zozname, alebo ich kombináciu.
(8)
Na zverejňovanie údajov a dokumentov v zozname podnikateľov, ktoré sú prístupné verejnosti, sa použije ustanovenie § 20 prvá a druhá veta primerane.
(9)
Zoznam podnikateľov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.“.
120.
§ 129 znie:
㤠129
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu podnikateľov obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a adresu miesta podnikania alebo sídla podnikateľa,
b)
predmet podnikania,
c)
právnu formu podnikateľa,
d)
identifikačné číslo organizácie,
e)
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a dátumov narodenia,
f)
kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
g)
ak má podnikateľ záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s takouto registráciou a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
h)
dátum a zaručený elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene podnikateľa.
(2)
Prílohou je čestné vyhlásenie podľa § 26 ods. 2 písm. f) a g). Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. a) až e) podnikateľ k žiadosti neprikladá, ale úrad je povinný získať ich z informačného systému verejnej správy, v ktorom sú predmetné údaje vedené a na tento účel je správca alebo prevádzkovateľ tohto informačného systému povinný ich úradu poskytnúť vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona;12a) ak doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) nie je možné získať takýmto spôsobom, podnikateľ ho na výzvu úradu k žiadosti priloží ako prílohu.
(3)
Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami, podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy k žiadosti neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Vzor žiadosti zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(5)
Na účel podľa odseku 1 písm. g) je úrad povinný sprístupniť obchodné podmienky elektronického trhoviska spolu so žiadosťou.“.
121.
V § 130 ods. 2 sa číslovka „15“ nahrádza slovami „piatich pracovných“.
122.
§ 130 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak podnikateľ v žiadosti súhlasí s registráciou na elektronickom trhovisku, úrad to spolu so zápisom do zoznamu podnikateľov oznámi ministerstvu vnútra.“.
123.
§ 132 vrátane nadpisu znie:
㤠132
Zmena údajov
(1)
Ak dôjde k zmene údajov podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e), podnikateľ je povinný oznámiť to úradu do 30 dní odo dňa zmeny údajov a s priložením aktuálneho dokladu preukazujúceho zmenu; povinnosť doložiť aktuálny doklad sa nevzťahuje na zmenu údajov, ktoré sú vedené v informačnom systéme verejnej správy a ustanovenia § 129 ods. 2 platia rovnako. Ak podnikateľ zmení adresu na elektronické doručovanie alebo ak má záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, oznámi to úradu; ustanovenie § 129 ods. 5 platí rovnako.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 podnikateľ vykoná prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor zverejňuje úrad na svojom webovom sídle, a to ako elektronický formulár.
(3)
Oznámenie o zmene údajov je možné podať aj elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak prílohy neexistujú v origináli v elektronickej podobe, doručujú sa úradu v listinnej podobe.
(4)
Na vybavenie oznámenia o zmene údajov a lehotu na zápis zmeny údajov sa použijú ustanovenia o vybavení žiadosti o zápis do zoznamu podnikateľov rovnako.
(5)
Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov. Na účely aktualizácie údajov je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.12a)
(6)
Úrad predĺži platnosť zápisu v zozname podnikateľov, ak podnikateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti zápisu podá novú žiadosť s dokladmi podľa § 129 a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.“.
124.
§ 133 znie:
㤠133
(1)
Úrad vydá podnikateľovi, ktorého sa zápis týka, výpis zo zoznamu podnikateľov, a to vo forme elektronického odpisu podľa osobitného zákona.12a)
(2)
Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi údaje zo zoznamu podnikateľov alebo prístup k týmto údajom, alebo potvrdenie o tom, že údaje v zozname podnikateľov nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požiada.“.
125.
V § 134 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov toho, kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1.
(3)
Ak ide o podnikateľa, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, úrad rozhodne o jeho vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vždy v rozhodnutí o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Ak ide o iného podnikateľa, než podľa prvej vety, úrad mu oznámi zistenie dôvodu vyčiarknutia zo zoznamu podnikateľov podľa odseku 2 a vyzve ho, aby sa k tomu vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí podnikateľa zo zoznamu.
(4)
Ak bol podnikateľ vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov, opätovne ho možno zapísať do zoznamu podnikateľov až potom, ako odpadne dôvod, pre ktorý bol zo zoznamu podnikateľov vyčiarknutý.“.
126.
§ 134 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak ide o podnikateľa, ktorý je registrovaný na elektronickom trhovisku, úrad oznámi ministerstvu vnútra vyčiarknutie podnikateľa zo zoznamu podnikateľov zároveň s vyčiarknutím.“.
127.
V § 136 ods. 9 sa slová „Verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „Ak ide o zákazku, pri ktorej môže podať námietky aj iná osoba, než orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b),“.
128.
V § 138 odsek 12 znie:
„(12)
Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenia § 41 ods. 2 a § 45 ods. 6 tým nie sú dotknuté.“.
129.
V § 138 odsek 19 znie:
„(19)
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na orgán štátnej správy, ktorý podá námietky podľa § 137 ods. 2 písm. b). Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na doručenie námietok podľa odseku 5 písm. a) až e) a najneskôr v deň doručenia námietok podľa odseku 5 písm. f). Výška kaucie pri podaní námietok je
a)
pred otváraním častí ponúk označených ako „Kritériá“
1.
1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní nadlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, najviac však 4 000 eur,
2.
0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, najviac však 10 000 eur,
3.
3 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru a pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb, najviac však 2 000 eur,
4.
5 % z predpokladanej hodnoty zákazky pri zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, najviac však 5 000 eur,
b)
po otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ 1 % z ponukovej ceny uchádzača najviac 300 000 eur, pričom ponukovou cenou sa rozumie celková cena ponúknutá navrhovateľom za predmet zákazky; za ponukovú cenu sa považuje aj čistá súčasná hodnota jednorazovej platby alebo opakovanej platby,
c)
3 000 eur, ak nie je možné určiť výšku kaucie podľa písmena a) alebo b),
d)
1 % z ponukovej ceny uchádzača pri vylúčení uchádzača pre mimoriadne nízku ponuku podľa § 42 ods. 5, najmenej však 600 eur a najviac 30 000 eur; ustanovenie písmen b) a c) sa použije primerane.“.
130.
V § 138 ods. 21 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Ak ide o konanie o námietke pri zákazkách, pri ktorých môže podať námietku len orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b), úrad o námietke koná v samostatnom konaní o námietkach, ktoré sa začne dňom doručenia námietky.“.
131.
V § 139 ods. 2 sa vypúšťa slovo „výsledným“.
132.
V § 139 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad rozhodne o námietkach do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie a písomného vyjadrenia k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky úradu. Rozhodnutie úradu podpisuje osoba, o ktorej to určí vnútorný predpis úradu. Ak úrad v lehote podľa prvej vety rozhodnutie nevydá, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa prvej vety.“.
133.
V § 139 odsek 7 znie:
„(7)
Úrad v konaní o námietkach preskúmava len zákonnosť postupu kontrolovaného a úvahy, ktorými sa kontrolovaný pri postupe podľa tohto zákona riadil, preskúmava úrad len vtedy, ak sú celkom zjavne mimo medzí, ktoré ustanovuje tento zákon. Úrad je viazaný obsahom podanej námietky; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).“.
134.
V § 139 odsek 10 znie:
„(10)
Rozhodnutie úradu podľa odseku 1 je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia úradu.“.
135.
§ 140 znie:
㤠140
Námietky nemožno podať
a)
pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a), pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval podľa § 92 až 99,
b)
pri podlimitných zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. b), pri ktorých verejný obstarávateľ postupoval podľa § 100 až 102, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia, než 40 000 eur ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a 200 000 eur ak ide o uskutočnenie stavebných prác; to neplatí ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b).“.
136.
V § 141 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak úrad v konaní o námietkach vyhovie námietke vo vzťahu k dokumentom, ktoré boli predmetom ex ante kontroly a verejný obstarávateľ sa neodchýlil od oznámenia úradu o výsledku ex ante kontroly, pokiaľ ide o obsah či rozsah týchto dokumentov, je úrad povinný v rozhodnutí osobitne odôvodniť, prečo v konaní o námietkach rozhodol inak, ako v ex ante kontrole a aká zmena okolností ho k tomu viedla.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
137.
§ 142 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Odvolanie
§ 142
(1)
Proti rozhodnutiu o námietkach, s výnimkou rozhodnutia podľa § 139 ods. 1, môže účastník konania o námietkach podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené úradu do desiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o námietkach.
(2)
S podaním odvolania je účastník konania povinný zložiť na účet úradu kauciu; táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie odvolania v prípade, ak úrad v konaní o námietkach nevydal rozhodnutie v lehote podľa § 139 ods. 5. Kaucia musí byť pripísaná na účet úradu najneskôr posledný deň lehoty na podanie odvolania podľa odseku 1. Kaucia je príjmom úradu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, ktorým rada odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí, inak úrad vráti kauciu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o námietkach.
(3)
Výška kaucie pri podaní odvolania proti rozhodnutiam o námietkach je, ak ide o zadávanie
a)
nadlimitnej zákazky, dvojnásobok sumy kaucie, ktorú bol navrhovateľ povinný zložiť pri podaní námietky, voči rozhodnutiu o ktorej odvolanie smeruje,
b)
podlimitnej zákazky, 3 000 eur.
(4)
Ak nie je ustanovené inak, na konanie o odvolaní sa primerane použijú ustanovenia § 138, § 139 a § 141.
(5)
Ak ide o zadávanie nadlimitnej zákazky, podanie odvolania má odkladný účinok po dobu trvania lehoty podľa odseku 8 prvej vety alebo do dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky, má podanie odvolania odkladný účinok po dobu trvania lehoty podľa odseku 8 prvej vety alebo do dňa právoplatnosti rozhodnutia o odvolaní, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr len vtedy, ak rada do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia odvolania rozhodne o tom, že podanie odvolania má odkladný účinok; ak rada v tejto lehote rozhodnutie nevydá, predpokladá sa, že podanie odvolania nemá odkladný účinok.
(6)
Rada preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
(7)
Rada v odvolacom konaní rozhodne vždy vo veci samej, pričom ak sú na to dôvody, rada rozhodnutie zmení a v opačnom prípade odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.
(8)
Rada rozhodne o odvolaní do 45 dní odo dňa doručenia úplného odvolania. Rozhodnutie rady o odvolaní podpisuje predseda rady a v jeho neprítomnosti podpredseda rady alebo služobne najstarší člen rady.
(9)
Rada je povinná preskúmať i oneskorené odvolanie, či neodôvodňuje zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.“.
138.
Za § 142 sa vkladajú nové § 143 až 145, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠143
(1)
Ak o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.
(2)
Ak sa účastník konania vzdá odvolania alebo vezme svoje odvolanie späť, rozhodnutie o námietkach nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu.
(3)
Rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 142 ods. 7 o odvolaní účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie.
(4)
Proti rozhodnutiu rady o odvolaní a proti rozhodnutiu rady podľa § 142 ods. 5 nemožno podať opravný prostriedok.
(5)
Rozhodnutie rady o odvolaní je preskúmateľné súdom. Žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady o odvolaní. Rozhodnutie rady podľa § 142 ods. 5 nie je preskúmateľné súdom.“.
§ 144
Protest prokurátora
Na konanie o proteste prokurátora sa primerane použijú ustanovenia § 138, § 139, § 141 až 143 a § 145.
§ 145
Preskúmanie mimo odvolacieho konania
(1)
Rozhodnutie podľa § 139 ods. 1 až 4, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať rada.
(2)
Rada mimo odvolacieho konania nepreskúmava rozhodnutie rady o odvolaní a rozhodnutie rady o proteste prokurátora.
(3)
Rada pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhodnutie zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore so zákonom. Pri zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej dotknuté.
(4)
Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza rada z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo.
(5)
Rada nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
(6)
Proti rozhodnutiu rady o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemožno podať odvolanie. Na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa primerane použijú ustanovenia § 138, § 139 a § 141 až 143.“.
139.
Za § 145 sa vkladajú § 145a a 145b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠145a
Niektoré ustanovenia o náhrade trov konania
Úrad môže účastníkovi konania, ktorý nemal v konaní o námietkach úspech, uložiť povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku.
§ 145b
Ex ante kontrola
(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku, financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, verejný obstarávateľ môže požiadať úrad o výkon ex ante kontroly pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, a to vo vzťahu k dokumentom, proti ktorým je možné podať námietku podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c); ex ante kontrola sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, funkčné charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 34.
(2)
Na ex ante kontrolu verejného obstarávania sa nevzťahuje postup podľa § 146 až 146d.
(3)
Výsledkom ex ante kontroly je oznámenie úradu verejnému obstarávateľovi, obsahujúce konštatovanie o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov s týmto zákonom, ktoré úrad doručí verejnému obstarávateľovi. Úrad vydá oznámenie podľa prvej vety do 30 dní odo dňa doručenia dokumentov verejným obstarávateľom. Ak úrad v oznámení podľa prvej vety nekonštatuje súlad všetkých predložených dokumentov s týmto zákonom, označí v oznámení tie časti dokumentov, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom a uvedie k nesúladu stručné odôvodnenie.
(4)
Úrad na účely informovania verejných obstarávateľov a obstarávateľov o postupoch, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, zverejňuje oznámenie podľa odseku 3 a dokumenty, na základe ktorých bolo vydané na webovom sídle úradu najneskôr do 30 dní po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.“.
140.
V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak úrad v konaní o námietkach zistí iné porušenie tohto zákona, než o ktorom rozhodol v konaní o námietkach, informuje o tom verejného obstarávateľa a obstarávateľa s uvedením ustanovení tohto zákona, ktoré boli porušené a údajom, či zistené porušenie zákona malo, mohlo mať alebo nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
141.
V § 147 ods. 1 sa slová „zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami“ nahrádzajú slovami „pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami ani podlimitnými zákazkami“.
142.
V § 148a ods. 6 písm. b) sa vypúšťajú slová „podprahovej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a“.
143.
V § 149 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „so zverejnením, alebo rokovacím konaním bez zverejnenia“ a slovo „ich“ sa nahrádza slovom „jeho“.
144.
V § 149 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 96 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 101 ods. 2“.
145.
V § 149 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 10a ods. 1“.
146.
V § 149 ods. 2 v úvodnej vete sa číslovka „300“ nahrádza číslovkou „1 000“.
147.
V § 149 ods. 2 písm. h) sa slová „§ 99“ nahrádzajú slovami „§ 100“.
148.
V § 149 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
149.
V § 149 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
porušil princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzania alebo princíp nediskriminácie okrem správnych deliktov podľa odseku 1 a písmen a) až h) a medzi týmto porušením a vyhodnotením ponúk alebo výberom záujemcov alebo uchádzačov je priama príčinná súvislosť,“.
150.
V § 149 sa odsek 2 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
porušil povinnosť podľa § 9a ods. 3,
l)
porušil povinnosť podľa § 49a ods. 1.“.
151.
V § 149 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Úrad uloží
a)
uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11, ktoré sú uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech,
b)
uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu
1.
jedného roka, ak najmenej v troch po sebe nasledujúcich referenciách dosiahol výslednú hodnotiacu známku rovnú alebo nižšiu, než dvadsať,
2.
jedného roka, ak bola dodávateľovi právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že riadne a včas vôbec alebo v podstatnom rozsahu nesplnil povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej dodávateľovi podľa tohto zákona,
3.
troch rokov, ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa,
c)
uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu jedného roka, ak pri využívaní elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska a spôsobí verejnému obstarávateľovi škodu alebo získa pre seba majetkový prospech,
d)
uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi pokutu do 5 000 eur, ak pri využívaní elektronického trhoviska poruší ustanovenia tohto zákona alebo obchodné podmienky elektronického trhoviska,
e)
dodávateľovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť podľa § 32 ods. 9,
f)
podnikateľovi pokutu do 500 eur, ak poruší povinnosť podľa § 132 ods. 1.
(4)
Pri ukladaní pokuty úrad prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v jednom verejnom obstarávaní dopustí viacerých správnych deliktov, úrad uloží pokutu len za ten správny delikt, za ktorý možno uložiť najvyššiu pokutu; tým nie je dotknuté uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. f). Pri ukladaní sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa odseku 3 písm. b) prvého bodu úrad vždy skúma, či bola referencia vystavená v súlade s týmto zákonom.“.
152.
V § 149 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Úrad môže uložiť pokutu v sume dvojnásobku sumy pokuty podľa odseku 1 alebo 2, ak ide o konanie o uloženie pokuty v skutkovo totožnej veci, v ktorej pred jeho začatím bola verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu podľa § 136, v ktorej žiadateľ žiadal v tejto skutkovo totožnej veci nápravu a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nápravu nevykonal.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
153.
Za § 149 sa vkladá § 149a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠149a
Register osôb so zákazom
(1)
Register osôb so zákazom je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
(2)
Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a to
a)
identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e),
b)
ak ide o právnickú osobu a ak sú úradu známe, identifikačné údaje jej spoločníkov, známych akcionárov, členov, ovládajúcich osôb a ovládaných osôb v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e), ak ide o právnické osoby alebo § 129 ods. 1 písm. e), ak ide o fyzické osoby,
c)
ak ide o fyzickú osobu a ak sú úradu známe, identifikačné údaje právnických osôb, ktorých je alebo ktorých ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní bola spoločníkom, známym akcionárom, členom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, prokuristom alebo ovládajúcou osobou v rozsahu podľa § 129 ods. 1 písm. a) až e),
d)
začiatok a koniec doby, na ktorú je právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)
Na účely podľa odseku 2 písm. b) a c) je správca alebo prevádzkovateľ informačného systému povinný poskytnúť úradu aktuálne údaje, vedené v tomto informačnom systéme, vo forme elektronického odpisu podľa osobitného predpisu.12a)
(4)
Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu, s výnimkou rodných čísiel fyzických osôb.
(5)
Úrad zapíše do registra osôb so zákazom údaje podľa odseku 2 bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní a aktualizuje ich, ak sa dozvie o zmene údajov podľa odseku 2.
(6)
Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.“.
154.
§ 153 vrátane nadpisu znie:
㤠153
Konanie
(1)
Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na konania podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 146d a § 149.
(2)
Na konanie podľa § 138 až 145 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,27) ak tento zákon neustanovuje inak, pričom sa nepoužijú § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom konaní.27)
(3)
Na konanie o uložení sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 149 ods. 3 písm. a) až c) sa nepoužijú ustanovenia o prerušení konania z dôvodu začatia konania o predbežnej otázke a ustanovenie § 29 ods. 2 všeobecného predpisu o správnom konaní.27)“.
155.
V § 154 ods. 1 sa slová „§ 101“ nahrádzajú slovami „§ 102“.
156.
§ 154 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Podrobnosti o hodnotení splnenia kritéria podľa § 9a ods. 4 písm. d) a podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky podľa § 9a ods. 6 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(5)
Podrobnosti o postupe akreditácie a certifikácie podľa § 116 a 117 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
157.
Za § 155l sa vkladá § 155m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podprahovej zákazky, pri ktorých bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. júna 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(3)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 30. júna 2013, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(4)
V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 30. júni 2013 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(5)
Konanie o žiadosti o nápravu, podanej do 30. júna 2013 a konanie o námietkach vo veciach, kde bola žiadosť o nápravu alebo námietka podaná do 30. júna 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2013. Rada je oprávnená mimo odvolacieho konania preskúmať aj rozhodnutia úradu vydané do 30. júna 2013.
(6)
Úrad je povinný do 1. marca 2014
a)
zriadiť evidenciu referencií podľa § 9a a zverejniť vzor referencie podľa § 9a ods. 6,
b)
zriadiť elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 a najneskôr od 1. marca 2014 zabezpečiť splnenie povinností podľa § 49a ods. 2 a § 113 ods. 4 až 6,
c)
zriadiť register osôb so zákazom podľa § 149a a najneskôr od 1. marca 2014 zabezpečiť splnenie povinností podľa § 149a.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní postupovať podľa § 9a ods. 3 až 5 a 8 až 11 do dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska a splnenia povinnosti úradu podľa § 113 ods. 3 a 4 oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na ich webovom sídle.
(9)
Na uzatváranie dodatkov k zmluve, uzatvorenej do 30. júna 2013, sa použije ustanovenie § 9 ods. 3 v znení účinnom do 30. júna 2013.
(10)
Na rámcovú dohodu a zmluvu, uzatvorenú do 30. júna 2013, sa ustanovenia § 10b v znení účinnom od 1. júla 2013 nepoužijú.
(11)
Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Na účely podľa prvej a druhej vety úrad zverejní vo vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6.
(12)
Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť elektronické trhovisko do 1. júla 2014. Povinnosť podľa § 94 ods. 1 vo vzťahu k oznámeniam podľa § 130 ods. 4, doručeným predo dňom zriadenia elektronického trhoviska, splní ministerstvo vnútra bezodkladne po zriadení elektronického trhoviska.
(13)
Ak ide o podlimitnú zákazku, verejný obstarávateľ nie je povinný použiť postup podľa § 91 ods. 1 písm. a) pri zákazkách, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté najviac jeden kalendárny mesiac pred zriadením elektronického trhoviska. Na zákazky podľa prvej vety sa použije postup podľa § 100 až 102, ak ich predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) a ak ide o tovar, ktorým sú potraviny rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. c); na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia, než tieto limity, sa použije ustanovenie § 9 ods. 9.
(14)
Vláda vymenuje prvých členov rady menovaných vládou do 1. augusta 2013, pričom dvoch členov rady vymenuje na funkčné obdobie troch rokov, dvoch členov rady na funkčné štyroch rokov a troch členov rady na funkčné obdobie piatich rokov.
(15)
Za konanie, ku ktorému došlo do 30. júna 2013, je možné uložiť sankciu podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.“.
158.
V celom texte zákona sa slová „rokovacie konanie bez zverejnenia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „priame rokovacie konanie“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. ., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z. a zákona č. 94/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
Za § 80u sa vkladá § 80v, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
Živnostenské oprávnenie vydané do 30. júna 2013 na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie zostávajú v platnosti. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je na základe živnostenského oprávnenia platného k 30. júnu 2013 držiteľom oprávnenia na vykonávanie viazanej živnosti verejné obstarávanie je od 1. júla oprávnená na základe tohto živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní v rozsahu voľnej živnosti.“.
2.
V prílohe č. 2 - VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 214 - Ostatné sa vypúšťa šesťdesiaty bod.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z., zákonom č. 503/2009 Z. z., zákonom č. 73/2010 Z. z., zákonom č. 129/2010 Z. z., zákonom č. 58/2011 Z. z., zákonom č. 158/2011 Z. z., zákonom č. 182/2011 Z. z., zákonom č. 223/2011 Z. z., zákonom č. 231/2011 Z. z., zákonom č. 348/2011 Z. z., zákonom č. 550/2011 Z. z., zákonom č. 91/2012 Z. z., zákonom č. 28/2013 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem čl. I bodov 32, 56, 70, 72, 127, 130 a 131, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, a okrem čl. I bodu 65 a § 116 ods. 10 v bode 113, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.