99/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 90/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolný ústav môže vydať súhlas so zvýšením hmotnosti dávky osiva niektorých druhov krmovín, ak to vyplýva z prílohy č. 3.“.
2.
V prílohe č. 3 sa v tabuľke nad slová „Lipnicovité [Poaceae (Gramineae)]“ umiestňuje symbol „*)“ a pod tabuľku sa pripája táto veta: „*) Maximálna hmotnosť dávky sa môže zvýšiť na 25 t so súhlasom kontrolného ústavu.“.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.