c13-r1/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
V § 29 odseku 7 slová „§ 40 ods. 6“ majú správne znieť „§ 40 ods. 5“.