c3-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti
V prílohe č. 1 text na strane 3576 má správne znieť:
  -  do tejto kategórie sa zaraďujú aj školské atlasy pre základné a stredné školy,
-  majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN.
BCI Skriptá a učebné texty
- skriptá a učebné texty, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy skrípt a učebných textov,
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
BCK Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch
- kapitoly v učebniciach a v učebných textoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy učebníc a učebných textov,
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN,
- ak majú kapitoly, mapy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie BEE alebo BEF.
BDA
 
BDB
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
- záznamy o heslách v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách, ak majú rozsah aspoň 3 normované strany a pri hesle je uvedený jeho autor,
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
BDC
BDD
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
- články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v karentovaných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
BDE
BDF
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v ostatných časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
BDM
BDN
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo SCOPUS,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
BEE
BEF
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
- články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v konferenčných, resp. nekonferenčných zborníkoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k zborníkom, ktoré nie sú recenzované (literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do kategórií CEC, CED),
- majú príslušné vydavateľské údaje,
- ak majú kapitoly v učebniciach a v učebných textoch rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do tejto kategórie.
BFA
BFB
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,