c98-r1/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v zákone č. 81/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
V čl. I bode 14 § 19 ods. 7 písm. a) majú byť namiesto slova „nemožno“ správne uvedené slová „je možné“.