10/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. januára 2014,
ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve tvorí
a)
štvrťročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách,
3.
predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
4.
mzdových prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve,
5.
mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve,
b)
ročný výkaz o
1.
ekonomike organizácií v zdravotníctve,
2.
počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve,
3.
počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve,
4.
cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,
5.
zdravotníckej technike.
(2)
Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistických výkazov v zdravotníctve a ich charakteristiky sú uvedené v prílohe.
§ 2
(1)
Štvrťročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa prvýkrát poskytnú za prvý štvrťrok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe.
(2)
Ročné výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b) sa prvýkrát poskytnú za rok 2014 v lehotách ustanovených v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 10/2014 Z. z.
ŠTATISTICKÉ VÝKAZY V ZDRAVOTNÍCTVE
1. Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
Značka zisťovania: E (MZ SR) 1-04
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej, zakladateľskej a spoluzakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vyšších územných celkov - príspevkové organizácie, neziskové organizácie a akciové spoločnosti, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
2. Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve
Značka zisťovania: E (MZ SR) 2-01
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: náklady a výnosy podľa vybraných druhov, vybrané ukazovatele o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a doplňujúce finančné ukazovatele.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a poskytovateľ služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti okrem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý je v zriaďovateľskej, zakladateľskej a spoluzakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, vyšších územných celkov.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia:
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla po sledovanom období.
3. Štvrťročný výkaz o vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách
Značka zisťovania: L (MZ SR) 1-04
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku podľa miesta predaja, spôsobu výdaja, členského štátu, v ktorom bol predpis alebo lekársky poukaz vystavený, kódu, názvu, anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, doplnku názvu – doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva), lieková forma liečiva, forma príp. cesta podania liečiva, množstva predaného lieku a jeho cene.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 30 dní po skončení štvrťroka.
4. Štvrťročný výkaz o predpísaných a vydaných humánnych liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
Značka zisťovania: L (MZ SR) 2-04
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú vydaný liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku podľa členského štátu, v ktorom bol predpis alebo lekársky poukaz vystavený, kódu, názvu, anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, doplnku názvu – doplňujúca identifikácia účinnej látky (liečiva), lieková forma liečiva, forma príp. cesta podania liečiva, množstva spotrebovaného lieku a jeho úhrade poisťovňou a doplatku pacienta.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Zdravotná poisťovňa.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 60 dní po skončení štvrťroka.
5. Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve
Značka zisťovania: M (MZ SR) 1-01
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte pracovníkov, vekovej štruktúre pracovníkov v jednotlivých povolaniach, počte pracovníkov v dôchodkovom veku, počte poberateľov dôchodku, počte pracovníkov so zdravotným postihnutím ZP I. a II., počte pracovníkov vo vedúcich a riadiacich funkciách, vzdelanostnej štruktúre pracovníkov zohľadňujúcej odbornú spôsobilosť na výkon príslušného povolania, počte absolventov zo škôl a evidenčnom počte cudzích štátnych príslušníkov. Výsledky dokumentujú aj pohyb pracovníkov v jednotlivých povolaniach za sledovaný rok, mimoevidenčný stav pracovníkov k poslednému dňu sledovaného roka, počet dohôd a zmlúv o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Všetky zisťované údaje sú v členení podľa pohlavia. Súčasťou výkazu je informácia o sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, evidenčnom stave pracovníkov podľa druhu pracovnoprávneho vzťahu – úväzkoch v jednotlivých odborných útvaroch siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, resp. v nemedicínskych útvaroch.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, držiteľ povolenia na výrobu liekov, držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov, Slovenská lekárska spoločnosť.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po uplynutí sledovaného roka.
6. Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a zamestnancoch v zdravotníctve
Značka zisťovania: M (MZ SR) 2-04
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd a o počte a pohybe zamestnancov podľa jednotlivých povolaní zamestnancov.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a vyšších územných celkov, ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Národné centrum zdravotníckych informácií, Slovenská zdravotnícka univerzita, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, Slovenská lekárska spoločnosť.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok.
Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
7. Štvrťročný výkaz o mzdových prostriedkoch a štátnych zamestnancoch v zdravotníctve
Značka zisťovania: M (MZ SR) 3-04
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujúce prehľad o mzdách a o zložkách miezd a o počte a pohybe štátnych zamestnancov podľa jednotlivých funkcií.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: za kalendárny štvrťrok.
Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 14. kalendárneho dňa po sledovanom období.
8. Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve
Značka zisťovania: M (MZ SR) 4-01
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele poskytujú údaje o počte štátnych zamestnancov, vekovej štruktúre zamestnancov v jednotlivých funkciách, počte zamestnancov v dôchodkovom veku a poberateľov dôchodku, počte vedúcich štátnych zamestnancov, vzdelanostnej štruktúre.
Výsledky dokumentujú pohyb štátnych zamestnancov v jednotlivých funkciách za sledovaný rok a tiež počet štátnych zamestnancov v mimoevidenčnom stave k poslednému dňu sledovaného obdobia.
Všetky údaje sú v členení podľa pohlavia.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
ministerstvo zdravotníctva, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 28. februára po uplynutí sledovaného roka.
9. Ročný výkaz o zdravotníckej technike
Značka zisťovania: R (MZ SR) 3-01
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele vyčerpávajúco charakterizujú predmetný prístroj alebo zariadenie zdravotníckej techniky, a to podľa názvu, typu, výrobcu, štátu výrobcu, inventárneho čísla, kódu zdravotníckej techniky, roku výroby, roku obstarania, roku zaradenia, obstarávacej ceny, zostatkovej ceny, prevádzkyschopnosti, spôsobu obstarania a druhu zmeny.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Výberové štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, regionálne úrady verejného zdravotníctva, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: ročne.
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 15. apríla po uplynutí sledovaného obdobia.
10. Ročný výkaz o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Značka zisťovania: U (MZ SR) 1-01
a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania
Charakteristika zisťovaných ukazovateľov: počet poistencov podľa jednotlivých členských štátov Európskej únie, poskytnutej zdravotnej starostlivosti, spôsobu a výšky platby za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.
b) Použitá metóda získavania údajov
Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
c) Okruh spravodajských jednotiek
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
d) Podrobnosti o lehote hlásenia
Periodicita zisťovania: ročne
Lehota na poskytovanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 45. kalendárneho dňa po sledovanom období.