105/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.2014

105
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany.
Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2014 v súlade s článkom 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.