107/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2014

107
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014
o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády upravuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pri výkone týchto opatrení podľa osobitného predpisu:2)
a)
technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
b)
kontrola varroázy,
c)
racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
d)
podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu,
e)
podpora obnovenia stavu včelstiev,
f)
spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov (ďalej len „spolupráca s riešiteľskou organizáciou“).
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
včelárom fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev,3)
b)
začínajúcim včelárom fyzická osoba, ktorá počas posledných piatich rokov
1.
nechovala včely a
2.
nebola registrovaná v centrálnom registri včelstiev.
§ 2
Žiadosť o poskytnutie pomoci
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci (ďalej len „žiadosť o pomoc“) podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“) do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporné obdobie od 1. septembra príslušného kalendárneho roka do 31. augusta nasledujúceho roka (ďalej len „podporný rok“) na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.
(2)
Žiadateľom o poskytnutie pomoci je včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 30 % včelárov a zastupuje včelárov, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskeho združenia.
(3)
Prílohou k žiadosti o pomoc podľa odseku 1 je
a)
kópia stanov žiadateľa,
b)
ročný program rozvoja včelárstva, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
c)
kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
d)
vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
e)
potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti žiadateľovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,4)
g)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace alebo vyhlásenie, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
h)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,
i)
vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.
(4)
Žiadateľovi sa neposkytne pomoc, ak
a)
nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
je v likvidácii alebo konkurznom konaní,
c)
na ten istý účel sa mu poskytla iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie alebo
d)
žiadateľ nepredloží prílohy podľa odseku 3.
§ 3
Technická pomoc
(1)
Technickú pomoc možno poskytnúť na
a)
organizovanie prednášok a seminárov, ak
1.
sa vykonávajú za účasti najmenej 20 včelárov alebo žiakov základných škôl, stredných odborných škôl s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním alebo centier voľného času,
2.
obsahujú najmenej dve vyučovacie hodiny a sú zamerané na tému uvedenú v prílohe č. 1; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,
b)
vedenie včelárskych krúžkov, ak sa vykonávajú za účasti minimálne piatich členov včelárskeho krúžku, ktorí sa zúčastnili viac ako 65 vyučovacích hodín za podporný rok,
c)
organizovanie vzdelávacích programov, ak vzdelávací program
1.
jednodňový trvá najmenej desať vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr tretí deň po dni, v ktorom skončil predchádzajúci vzdelávací program,
2.
viacdňový trvá najmenej 20 vyučovacích hodín a vykonáva sa najskôr tretí deň po dni, v ktorom skončil predchádzajúci vzdelávací program,
3.
vykonáva sa za účasti najmenej 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov,
4.
vykonáva vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditované vzdelávacie programy v oblasti včelárstva,5)
d)
organizovanie výstav, súťaží, medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike,
e)
účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,
f)
publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,
g)
nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky a zriadenie na pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti6) a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby7) pre včelárske združenia,
h)
koordináciu technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,
i)
zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
j)
budovanie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, a pri strednej odbornej škole, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v samostatnom odbore včelárstvo,
k)
budovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,
l)
ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
m)
technické zariadenie regionálnej medárne,
n)
technické pomôcky pre včelárske krúžky.
(2)
Technickú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
300 eur na prednášku a seminár podľa odseku 1 písm. a),
b)
650 eur na vedenie každého včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. b),
c)
900 eur na jednodňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) prvého bodu,
d)
1 800 eur na viacdňový vzdelávací program podľa odseku 1 písm. c) druhého bodu,
e)
80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. d),
f)
90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. e),
g)
90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. f),
h)
80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. g),
i)
90 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. h),
j)
40 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. i),
k)
70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. j),
l)
70 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. k),
m)
50 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. l),
n)
80 % oprávnených nákladov na činnosť podľa odseku 1 písm. m),
o)
200 eur za podporný rok na technické pomôcky pre vedúceho včelárskeho krúžku podľa odseku 1 písm. n).
(3)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. d) sa považujú náklady na
a)
účastnícky poplatok,
b)
registračný poplatok,
c)
výstavbu a zariadenie výstavného stánku,
d)
zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
e)
zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,
f)
prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia,
g)
dopravu a poistenie exponátov,
h)
vzorky včelích a včelárskych produktov určených na ochutnávky,
i)
materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,
j)
ceny a reprezentačný materiál, a to najviac 200 eur za podujatie,
k)
poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím, a to najviac 100 eur za podujatie,
l)
prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike.
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na
a)
registračný poplatok,
b)
cestovné náhrady za účasť zástupcov včelárskych združení na zahraničných podujatiach v rozsahu podľa osobitného predpisu,8)
c)
reprezentačný materiál,
d)
prenájom a vybavenie výstavných a reprezentačných priestorov na zahraničných prezentačných podujatiach.
(5)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. f) sa považujú náklady na
a)
prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr a odborných časopisov,
b)
tvorbu inštruktážnych filmov,
c)
správu webových stránok,
d)
získavanie, prípravu, udržiavanie a prezentáciu priestorov, exponátov a predmetov súvisiacich s históriou včelárstva a s osvetou o včelárstve,
e)
zabezpečenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta po získaní súhlasu s používaním ochrannej známky,
f)
propagačné, prezentačné a reprezentačné materiály a predmety o slovenskom včelárstve, včelích produktoch a včelárskych organizáciách,
g)
digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov, historickej a odbornej literatúry o včelárstve.
(6)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. g) sa považujú náklady na
a)
výpočtovú a audiovizuálnu techniku,
b)
technické zariadenie a vybavenie vrátane príslušenstva,
c)
zriadenie na pripojenie k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.
(7)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. h) sa považujú náklady na
a)
odplatu za používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby,
b)
prenájom, zariadenie a údržbu kancelárskych priestorov,
c)
odmeny pre odborných poradcov a koordinátorov Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva,
d)
režijné náklady na prevádzku kancelárskeho priestoru,
e)
nákup kancelárskych potrieb,
f)
výpočtovú, dokumentačnú, meraciu a monitorovaciu techniku, softvér, tvorbu a prevádzku informačného systému súvisiaceho so včelárstvom.
(8)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. i) sa považujú náklady na
a)
zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
b)
zariadenie na vytáčanie medu,
c)
odviečkovacie zariadenie,
d)
zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
e)
zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
f)
zariadenia na čistenie medu,
g)
zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
h)
čerpadlá na med,
i)
zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
j)
plničky medu a ich príslušenstvo,
k)
zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
l)
zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
m)
nádoby na skladovanie medu,
n)
zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
o)
zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho peľu a včelieho chleba,
p)
zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.
(9)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. j) a k) sa považujú náklady na
a)
projektovú dokumentáciu,
b)
vybudovanie školských, ukážkových, pokusných a ekologických včelníc,
c)
technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov podľa odseku 1 písm. i),
d)
zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
e)
ochranné včelárske pomôcky,
f)
zabezpečenie ochrany pozemku,
g)
výučbové a didaktické pomôcky.
(10)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. l) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.
(11)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. m) sa považujú náklady
a)
uvedené v odseku 8 písm. b) až l),
b)
na zariadenie na váženie medu v medárni.
§ 4
Kontrola varroázy
(1)
Pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy možno poskytnúť na úhradu nákladov
a)
na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,
b)
spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
c)
na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi,9)
d)
na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
e)
na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom klieštika včelieho (Varroa destructor).
(2)
Pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť do
a)
80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze podľa odseku 1 písm. a),
b)
0,64 eura na jedno včelstvo na úhradu nákladov podľa odseku 1 písm. b),
c)
1 eura na jedno prehliadnuté včelstvo podľa odseku 1 písm. c),
d)
70 % nákladov na zariadenie podľa odseku 1 písm. d),
e)
70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).
(3)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä náklady na nákup monitorovacích podložiek a príslušenstva na kontrolu invadovanosti včelstiev.
§ 5
Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev
(1)
Pomoc na vykonanie opatrenia racionalizácia sezónneho presunu včelstiev možno poskytnúť na úhradu nákladov na
a)
zariadenie na sezónny presun včelstiev,
b)
sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,
c)
nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev,
d)
vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,
e)
nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.
(2)
Návrhy projektov podľa odseku 1 písm. d) sa predkladajú prostredníctvom žiadateľa na posúdenie Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporný rok. Žiadateľ pred ukončením príslušného podporného roka, najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka, predkladá ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu.
(3)
Pomoc možno poskytnúť do
a)
40 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. a), najviac však 3 300 eur za podporný rok,
b)
3 eur na sezónny presun včelstva podľa odseku 1 písm. b) za podporný rok,
c)
40 % z nákupnej ceny zariadení podľa odseku 1 písm. c), najviac však 330 eur za podporný rok,
d)
2 000 eur za vypracovanie a realizáciu projektov podľa odseku 1 písm. d),
e)
50 % z nákupnej ceny zariadenia podľa odseku 1 písm. e), najviac však 330 eur za podporný rok.
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. e) sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.
§ 6
Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
(1)
Pomoc na vykonanie opatrenia úhrada nákladov na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu možno poskytnúť na
a)
diagnostiku rezíduí farmakologicky účinných látok10) a pesticídov v mede,
b)
analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“,
c)
analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží,
d)
analýzy medu v rámci identifikácie falšovaného medu.
(2)
Pomoc možno poskytnúť včelárovi na analýzy vzoriek medu do
a)
80 % z dokladovanej sumy diagnostických analýz medu podľa odseku 1 písm. a), ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,11)
b)
100 % z dokladovanej sumy analýz podľa odseku 1 písm. b), ak boli vykonané v referenčnom laboratóriu,
c)
100 % z dokladovanej sumy analýz medu podľa odseku 1 písm. c),
d)
40 % z dokladovanej sumy analýz medu podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Včelárovi možno poskytnúť úhradu nákladov na analýzy najviac troch vzoriek medu za podporný rok v rámci každého účelu podľa odseku 1 písm. a) až d).
(4)
Pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov podľa odseku 1 písm. a).
§ 7
Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev
(1)
Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na
a)
predaj včelích matiek slovenskej kranskej včely alebo rozširovanie včelích línií testovaných na varroatoleranciu,
b)
založenie a prevádzku testovacích staníc,
c)
nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 3 ods. 1 písm. j).
(2)
Pomoc podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť chovateľovi včelích matiek slovenskej kranskej včely, ktorý predá včelie matky včelárovi a je držiteľom dekrétu šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie.
(3)
Pomoc možno poskytnúť do
a)
10 eur na kus na predanú voľne spárenú včeliu matku,
b)
15 eur na kus na predanú inseminovanú včeliu matku,
c)
80 % nákladov na založenie a prevádzku testovacích staníc,
d)
80 % nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 3 ods. 1 písm. j).
(4)
Za oprávnené náklady podľa odseku 1 písm. b) sa považujú náklady na
a)
18 kg cukru, 3 kg medzistienok a 30 kusov prírezov na každú prijatú včeliu matku na testovanie,
b)
10 kg cukru v každom ďalšom roku na každú testovanú včeliu matku,
c)
zdravotné vyšetrenia testovaných včelstiev zahŕňajúce vzorky včiel, meliva a klinické prehliadky,
d)
najmenej 30 % rezervných úľov z počtu testovaných včelstiev rámikovej miery B-10,
e)
úlik na odložence so štyrmi až piatimi rámikmi podľa počtu testovaných včelích matiek,
f)
úľovú váhu s rozsahom od 0,1 kg do 150 kg,
g)
váhu pre medný výnos s rozsahom od 0,01 kg do 50 kg,
h)
váhu na váženie matiek s miligramovou vážkou minimálne s rozsahom 150 mg až 250 mg,
i)
stereomikroskop a lupu do trojnásobného zväčšenia,
j)
varroa-podložky,
k)
počítač a multifunkčné zariadenie na tlač, skenovanie a kopírovanie,
l)
nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádeži vybavenia testovacej stanice a na ochranu pred voľne žijúcou zverou,
m)
krovinorez,
n)
batérie ako zdroj elektrickej energie,
o)
označenie testovacej stanice upozorňujúcimi alebo výstražnými tabuľkami,
p)
nákup čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretej krajiny po odsúhlasení poverenou plemenárskou organizáciou uznanou príslušným orgánom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v tretej krajine,
q)
nevyhnutnú dopravu členov uznávacej komisie pri výkone ich funkcie.
§ 8
Spolupráca s riešiteľskou organizáciou
(1)
Pomoc na vykonanie opatrenia spolupráca s riešiteľskou organizáciou sa poskytuje na rozvoj vedy a výskumu v
a)
šľachtení a ochrane genetických zdrojov autochtónnej domácej včely a podpore zavedenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
b)
uplatňovaní ozdravovacích metód a spôsobe ošetrovania včelstiev zavedením a vedením evidencie stanovíšť včelstiev,
c)
kvalitatívnej charakteristike a autentifikácii včelích produktov,
d)
zdravotnom účinku včelích produktov,
e)
opeľovacej činnosti včiel a ich vplyvu na zvyšovanie úrod technických plodín,
f)
testovaní alebo vývoji liečiv alebo podporných prostriedkov,
g)
testovaní alebo vývoji krmív.
(2)
Riešiteľská organizácia je právnickou osobou, ktorá vyhotoví návrh zmluvy, v ktorom navrhne podmienky spolupráce vrátane financovania, využitia a odovzdania výsledkov projektu; návrh zmluvy zašle prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ministerstvu.
(3)
Výskumné projekty s predpokladaným rozpočtom na ich realizáciu predkladá riešiteľská organizácia prostredníctvom žiadateľa na posúdenie ministerstvu do 31. júla príslušného kalendárneho roka na podporný rok. Žiadateľ pred ukončením príslušného podporného roka, najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka, predkladá ministerstvu priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu.
(4)
Pomoc možno poskytnúť do 80 % nákladov na realizáciu výskumných projektov podľa odseku 1.
§ 9
Žiadosť o vyplatenie pomoci
(1)
Žiadosť o vyplatenie pomoci spolu s prílohami a príslušnými dokladmi predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení2) každoročne do 30. júna pre opatrenia vykonané do 31. mája.
(2)
Pre opatrenia vykonané každoročne od 1. júna do 31. augusta predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie pomoci do 31. augusta podporného roka.
(3)
Rozhodujúci dátum na posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
(4)
Žiadosť o vyplatenie pomoci predkladá žiadateľ na základe schválenej žiadosti o pomoc na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle.
(5)
K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ priloží
a)
zoznam vzdelávacích aktivít,
b)
prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o technickú pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. a) až c), a kópiu dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej vzdelávací program, ak ide o technickú pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. c),
c)
kópiu dokladu o vynaložených nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, ak ide o technickú pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. d), e), g) až n), § 5 ods. 1 písm. d), § 7 ods. 1 písm. b) alebo § 8 ods. 1,
d)
informáciu, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, počet výtlačkov, názov publikovaného materiálu, jeden kus z každej vydanej publikácie, ak ide o technickú pomoc podľa § 3 ods. 1 písm. f),
e)
informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a),
f)
informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. b), kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,
g)
informáciu o počte prehliadnutých včelstiev poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými úradnými asistentmi a kópiu poverenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. c),
h)
informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie a kontrolu varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d) a e),
i)
informáciu o počte a druhu zariadení na kočovanie včelstiev, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. a),
j)
kópiu dokladu o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópiu sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c),
k)
priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. d),
l)
informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b),
m)
informáciu o druhu analýz medu, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória a schválených medzinárodných laboratórií, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. c) a d),
n)
kópiu dokladu o príjmoch z predaja včelích matiek, doklady preukazujúce predaj včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely včelárovi, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a),
o)
informáciu o počte zakúpených nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely, doklad o zakúpení novej úľovej zostavy na ich osadenie, doklad o absolvovaní vzdelávacieho programu pre začínajúcich včelárov alebo školy podľa § 3 ods. 1 písm. j) a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. c).
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Žiadosť o pomoc podľa § 2 ods. 1 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre do 30. apríla 2014 sa posudzuje podľa doterajšieho predpisu.
(2)
Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 1 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre do 30. júna 2014 sa posudzuje podľa doterajšieho predpisu.
(3)
Žiadosť o vyplatenie pomoci podľa § 9 ods. 2 doterajšieho predpisu podaná platobnej agentúre do 31. augusta 2014 sa posudzuje podľa doterajšieho predpisu.
§ 11
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
§ 13
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 107/2014 Z. z.
TÉMY PREDNÁŠOK A SEMINÁROV PODĽA § 3 ods. 1 písm. a)
1. Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka.
2. Včelie produkty vo výžive a prevencií chorôb človeka – apiterapia.
3. Včelárstvo na Slovensku a vo svete – jeho história a vývoj.
4. Fyziológia, anatómia a biológia včely medonosnej.
5. Začínajúci včelári.
6. Všeobecné včelárstvo.
7. Chov včelích matiek, inseminácia a šľachtenie včiel.
8. Asistenti úradného veterinárneho lekára.
9. Včelie produkty, ich spracovanie a senzorické hodnotenie.
10. Nové smery vo včelárstve.
11. Ekonomicky orientovaný chov včiel.
12. Aplikácia aerosólu.
13. Právne predpisy súvisiace so včelárstvom.
14. Botanika vo včelárstve, využitie znášky a kočovanie.
15. Prevencia a tlmenie chorôb včiel.
16. Technológia včelárenia.
17. Propagácia včelích produktov, marketing a ochranná známka.
18. Správna výrobná prax.
19. Ekologický chov včiel.
20. Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov a včelárskej evidencii.
21. Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov.
22. Laboratórna diagnostika chorôb včiel.
23. Seminár pre funkcionárov včelárskych organizácií.
24. Seminár pre prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 107/2014 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 1484/2004 z 20. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21. 8. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 811/2007 z 11. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 939/2007 zo 7. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 207, 8. 8. 2007),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 726/2010 z 12. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1212/2012 zo 17. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 348, 18. 12. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 768/2013 z 8. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2013).
1)
Čl. 55 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 55 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
4)
Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 36 až 61c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
9)
§ 8 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
10)
§ 2 ods. 40 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Čl. 32 nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 03/zv. 45) v platnom znení.