109/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2014

109
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2013 je 9 888 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2014.
Ján Richter v. r.