11/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 21. januára 2014,
ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, nadlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby (ďalej len „nadlimitná zákazka“) zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
§ 2
Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
a)
134 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 zákona,
b)
207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona; pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 zákona,
c)
134 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona, okrem zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v písmene e),
d)
207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až f) zákona,
e)
207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii č. 8 prílohy č. 2 zákona, kategórii č. 5 podľa Spoločného slovníka obstarávania zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zákona zadávanú verejným obstarávateľom,
f)
414 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom,
g)
5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Zita Táborská v. r.