110/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2014

110
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. januára 2014 a 12. marca 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní (oznámenie č. 149/2013 Z. z.).
Dodatok k dohode nadobudne platnosť 1. mája 2014.
Do textu dodatku k dohode možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.