111/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2014

111
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 23 ods. 9 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 15. apríla 2014 č. 6/2014 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, uvedených v § 23 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.