112/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2014

112
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)
opatrenie z 15. apríla 2014 č. 7/2014 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa § 26 ods. 1 zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.