113/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2014

113
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6, § 58 ods. 9, § 59 ods. 5 a § 66 ods. 1 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. apríla 2014 č. 8/2014 o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a o metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve (ďalej len „opatrenie“).
Opatrenie ustanovuje metodiku výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov, koncentrácie rizík a majetkovej angažovanosti na úrovni finančného konglomerátu podľa zákona o poisťovníctve a tiež obsah, vzor, spôsob a termíny predkladania hlásení o dostatočnej výške vlastných zdrojov, o koncentrácií rizík a o významných vnútroskupinových obchodoch finančného konglomerátu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 14/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na jej webovom sídle.