114/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2014

114
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bol na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 14. apríla 2014 uložený dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
Dodatok č. 1 z 1. apríla 2014 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2013 – 2014 uzatvorenej 30. apríla 2013 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.