116/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2015

116
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. apríla 2014
o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Vykazovanie preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
§ 1
(1)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné“) podľa § 16 zákona, ak ide o fyzickú osobu podľa odseku 4, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a obchodné meno, ak je odlišné ako meno alebo priezvisko,
b)
obdobie, za ktoré sa platí preddavok na poistné,
c)
rodné číslo, identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ), ak ich má fyzická osoba pridelené,
d)
celkový príjem, ktorý je predmetom výpočtu vymeriavacieho základu,
e)
celková suma preddavkov na poistné,
f)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, pobočke zahraničnej banky1) alebo v Štátnej pokladnici2) (ďalej len „banka“), z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,
g)
kód zdravotnej poisťovne,
h)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová adresa.
(2)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o právnickú osobu okrem platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona, sa uvádzajú tieto údaje:
a)
obchodné meno, právna forma, sídlo platiteľa poistného, a to názov ulice, orientačné číslo, poštové smerové číslo, názov obce a štátu,
b)
obdobie, za ktoré sa platia preddavky na poistné,
c)
identifikačné číslo organizácie (IČO), daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ),
d)
číslo účtu platiteľa poistného v banke, z ktorého sa uhrádzajú preddavky na poistné,
e)
kód zdravotnej poisťovne,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za správnosť údajov, jej telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailová adresa.
(3)
Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem údajov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 uvádzajú aj tieto údaje:
a)
deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,
b)
celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
c)
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona za všetkých zamestnancov,
d)
počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného,
e)
sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,
f)
celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom,
g)
zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení na
1.
poradové číslo,
2.
rodné číslo poistenca,
3.
počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné,
4.
celkový príjem, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,
6.
sadzbu poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa,
7.
sumu preddavkov na poistné v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom.
8.
celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky podľa § 16 ods. 16 až 18 zákona,
9.
celkovú výšku príjmov okrem príjmov podľa bodu 8,
10.
odpočítateľnú položku podľa § 13a a § 16 ods. 16 až 18 zákona.
(4)
Údaje podľa odseku 1 sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá je
a)
zamestnávateľom a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 1 zákona,
b)
samostatne zárobkovo činnou osobou a vykazuje údaje podľa § 20 ods. 2 zákona.
§ 2
(1)
Vykazovanie preddavkov na poistné sa vykonáva predložením vyplneného výkazu preddavkov na poistné (ďalej len „výkaz“).
(2)
Výkaz, ktorý vypĺňa zamestnávateľ, sa predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni do troch dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné.
§ 3
(1)
Preddavok na poistné podľa § 20 ods. 4 a 5 zákona (ďalej len „odhadnutý preddavok“) sa môže vyčísliť voči platiteľovi poistného, ktorým je
a)
zamestnávateľ, ak
1.
nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,
2.
má minimálne jedného zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne,
3.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a
4.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona, ak
1.
nevykázal skutočnú výšku preddavkov na poistné,
2.
príslušná zdravotná poisťovňa nemá informáciu o tom, že preddavky na poistné je povinný platiť iný platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), c) až e) zákona,
3.
príslušná zdravotná poisťovňa nepozná skutočnú výšku preddavkov na poistné a výška preddavkov na poistné sa nedá zistiť ani z údajov, ktoré poskytujú subjekty verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 16 zákona a
4.
v čase, v ktorom dochádza k určeniu odhadnutého preddavku, už uplynula doba určená na vykázanie výšky preddavkov na poistné.
(2)
Odhadnutý preddavok sa vyčísľuje pre
a)
zamestnanca vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky uvedenej v § 13 ods. 9 písm. b) zákona (ďalej len „priemerná mesačná mzda“),
b)
samostatne zárobkovo činnú osobu vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona z priemernej mesačnej mzdy,
c)
zamestnávateľa vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. d) zákona zo súčinu priemernej mesačnej mzdy a počtu zamestnancov v príslušnom kalendárnom mesiaci,
d)
platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona (ďalej len „samoplatiteľ“) vo výške určenej sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona z priemernej mesačnej mzdy.
(3)
Ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, pri vyčíslení odhadnutého preddavku sa použije znížená sadzba poistného podľa § 12 zákona, ak je príslušnej zdravotnej poisťovni táto skutočnosť známa.
§ 4
Platenie preddavkov na poistné a nedoplatkov
(1)
Platba preddavkov na poistné a nedoplatkov za poistné (ďalej len „nedoplatok“) bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľa sa označuje
a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM alebo MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok a MM označuje obdobie (mesiac), za ktoré sa platba uhrádza, ak ide o nedoplatok alebo preddavok na poistné po lehote splatnosti.
(2)
Platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej len „platiteľ dividend“) sa označuje
a)
variabilným symbolom určeným zdravotnou poisťovňou; ak platiteľ dividend nemá určený variabilný symbol, platba sa označuje identifikačným číslom organizácie (IČO) doplneným dvomi nulami sprava,
b)
špecifickým symbolom v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR označuje príslušný rok, MM označuje príslušný mesiac a 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.
(3)
Platba poukazom poštového platobného styku (ďalej len „poštový poukaz“)3) sa označuje ako platba bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného v banke podľa odseku 1. Pri tomto spôsobe platby, ak ide o fyzickú osobu, uvádza sa aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu; pri právnickej osobe sa uvádza obchodné meno alebo sídlo platiteľa poistného. Ak ide o platiteľa dividend označuje sa platba poštovým poukazom podľa odseku 2 a uvádza sa obchodné meno a sídlo platiteľa dividend.
Ročné zúčtovanie poistného
§ 5
(1)
Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva za poistenca, ktorý sa v rozhodujúcom období považoval za
a)
zamestnanca a v rozhodujúcom období v niektorom mesiaci jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,
b)
zamestnanca a v rozhodujúcom období jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona vo všetkých mesiacoch, keď bol zamestnancom u jedného zamestnávateľa, presiahol päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale nebol v rozhodujúcom období zamestnancom počas všetkých 12 kalendárnych mesiacov,
c)
zamestnanca, ktorý mal počas roka súbežne alebo postupne viac zamestnávateľov, u každého jednotlivo jeho príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona nepresiahli ani v jednom kalendárnom mesiaci päťnásobok priemernej mesačnej mzdy, ale súčet jeho príjmov od všetkých jeho zamestnávateľov bol vyšší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
d)
zamestnanca, ktorý mal niekoľkých zamestnávateľov a jeho príjmy vo všetkých mesiacoch u všetkých zamestnávateľov presiahli päťnásobok priemernej mesačnej mzdy,
e)
poistenca, ktorý aspoň jeden deň v rozhodujúcom období bol považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu,
f)
samoplatiteľa a jeho príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
g)
poistenca, ktorý počas predchádzajúceho kalendárneho roka bol časť roka zdravotne poistený v cudzine, kde vykonával zárobkovú činnosť, a časť roka bol verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike a mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona a splnil aspoň jednu z podmienok na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
h)
poistenca, ktorý mal príjem podľa § 10b ods. 1 písm. c) až e) zákona,
i)
poistenca, za ktorého je platiteľom štát podľa § 11 ods. 7 zákona (ďalej len „poistenec štátu“), ktorý mal príjmy zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 zákona, ak splnil aspoň jednu podmienku na vykonanie ročného zúčtovania poistného,
j)
poistenca, ktorý mal súbeh jednotlivých zárobkových činností podľa § 10b ods. 1 zákona alebo
k)
poistenca, ktorý sa stal v rozhodujúcom období osobou so zdravotným postihnutím podľa § 12 ods. 2 zákona a splnil niektorú z podmienok uvedených v písmenách a) až j).
(2)
Ročné zúčtovanie poistného sa vykonáva, aj ak výsledkom ročného zúčtovania poistného má byť preplatok na poistnom (ďalej len „preplatok“) alebo nedoplatok.
Postup výpočtu ročného zúčtovania poistného
§ 6
(1)
Ročným zúčtovaním poistného podľa § 19 ods. 1 až 18, 21 a 22 zákona sa ustanovuje
a)
úhrn vymeriavacích základov,
b)
minimálny vymeriavací základ,
c)
upravený vymeriavací základ,
d)
koeficient,
e)
výsledný vymeriavací základ,
f)
poistné,
g)
rozdiel sumy poistného a úhrnu preddavkov na poistné,
h)
pri preplatku zníženie výsledku ročného zúčtovania poistného o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu,4)
i)
započítanie pohľadávok a záväzkov,
j)
preddavky na poistné, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu.
(2)
Úhrn vymeriavacích základov sa určuje ako súčet všetkých čiastkových vymeriavacích základov v členení na vymeriavací základ
a)
zamestnanca a zamestnávateľa podľa § 13 ods. 1 a 4 zákona,
b)
samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona upravený podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 10 zákona alebo podľa § 13 ods. 13 zákona,
c)
samoplatiteľa upravený podľa § 13 ods. 8 a ods. 9 písm. a) zákona,
d)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona (ďalej len „dividendy za obdobie do 31. decembra 2012“),
e)
podľa § 13 ods. 6 zákona zo zisku dosiahnutého v účtovnom období od 1. januára 2013, ktorý vyplatil platiteľ dividend (ďalej len „dividendy za obdobie od 1. januára 2013“),
(3)
Minimálny vymeriavací základ sa určuje ako úhrn čiastkových minimálnych vymeriavacích základov, ktorými sú
a)
celková výška príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
b)
minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
c)
minimálny základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona,
d)
skutočná výška príjmu, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, samoplatiteľa alebo osobu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u) zákona v prípadoch podľa § 13 ods. 11, 13 a 16 zákona alebo
e)
odhadnutý preddavok podľa § 3.
(4)
Upravený vymeriavací základ je, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2
a)
je väčší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona,
b)
je menší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3, minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3,
c)
je väčší ako minimálny vymeriavací základ podľa odseku 3 a menší ako maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona, úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2.
(5)
Koeficient sa určuje ako
a)
podiel upraveného vymeriavacieho základu podľa odseku 4 a úhrnu vymeriavacích základov podľa odseku 2 alebo
b)
číslo 1, ak úhrn vymeriavacích základov podľa odseku 2 sa rovná nule.
(6)
Výsledný vymeriavací základ sa vypočíta vynásobením vymeriavacích základov uvedených v odseku 2 koeficientom podľa odseku 5.
(7)
Poistné sa vypočíta vynásobením výsledného vymeriavacieho základu podľa odseku 6 sadzbou poistného podľa § 12 ods. 1 zákona.
(8)
Rozdiel sumy poistného podľa odseku 7 a úhrnu preddavkov na poistné je výsledok ročného zúčtovania poistného.
(9)
Výsledok ročného zúčtovania podľa odseku 8 sa pri preplatku zníži o daň z príjmov vyberanú zrážkou podľa osobitného predpisu.4)
(10)
Výsledok ročného zúčtovania poistného podľa odseku 9, ak ide o preplatok, sa zúčtuje so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona.
(11)
Preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby sa vypočítajú podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva.
(12)
V ročnom zúčtovaní poistného so zamestnávateľom sa uvádza meno a priezvisko zamestnanca, rodné číslo zamestnanca, vymeriavací základ upravený podľa odseku 6, poistné zamestnávateľa, poistné zamestnanca, vykázané preddavky zamestnávateľa, vykázané preddavky na poistné zamestnanca, výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnávateľa a výsledok ročného zúčtovania poistného zamestnanca.
(13)
Sumy sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa takto:
a)
preddavky na poistné, vymeriavací základ a výsledné poistné na najbližší eurocent smerom nadol,
b)
koeficient uvedený v odseku 5 na šesť desatinných miest smerom nadol.
(14)
Výpočet ročného zúčtovania poistného sa môže sprístupniť platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) zákona alebo samoplatiteľovi aj elektronicky.
(15)
Na základe údajov uvedených v odsekoch 2 až 13 sa vykoná výpočet ročného zúčtovania poistného a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.
§ 7
(1)
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného (ďalej len „oznámenie“) pre poistenca obsahuje
a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
meno, priezvisko a rodné číslo poistenca,
c)
rozpis výsledku ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok, ktorého vznik sa oznamuje v členení na
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
d)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
e)
výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
údaj o preplatku platiteľa poistného podľa písmena e) upravený o daň podľa osobitného predpisu,4)
g)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
h)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
i)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(2)
Oznámenie pre zamestnávateľa obsahuje
a)
označenie zdravotnej poisťovne,
b)
údaj o zamestnávateľovi podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c),
c)
rozpis preplatku, ktorého vznik sa oznamuje v členení na
1.
úhrn vymeriavacích základov zamestnancov, vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov, mená, priezviská a rodné čísla zamestnancov,
2.
vypočítané poistné,
d)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
e)
výšku preplatku, a to suma rozdielu celkového úhrnu preddavkov na poistné a vypočítaného poistného,
f)
výsledok ročného zúčtovania poistného podľa § 6 ods. 10 zúčtovaný so vzájomnými pohľadávkami a záväzkami podľa § 19 ods. 16 zákona v členení na
1.
špecifikáciu obdobia, za ktoré platiteľ poistného dlží poistné,
2.
sumu pohľadávok a sumu záväzkov,
g)
poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko a lehotu na jeho podanie.
(3)
Výkaz nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného (ďalej len „výkaz nedoplatkov“) pre poistenca obsahuje
a)
údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a § 19 ods. 9 zákona,
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení na
1.
vymeriavací základ zamestnanca podľa § 13 ods. 1 zákona,
2.
vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona,
3.
vymeriavací základ samoplatiteľa podľa § 13 ods. 3 zákona,
4.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012,
5.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013,
6.
vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona,
7.
úhrn vymeriavacích základov,
8.
vypočítané poistné,
c)
preddavky na poistné v členení na
1.
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom alebo zamestnávateľmi,
2.
úhrn preddavkov na poistné zaplatených poistencom,
3.
celkový úhrn preddavkov na poistné,
d)
výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
údaj o výške preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 8 písm. b) a c) zákona na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá naďalej vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
h)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie,
i)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(4)
Výkaz nedoplatkov pre zamestnávateľa obsahuje
a)
údaje podľa § 17a ods. 2 písm. a) až d) a f) zákona a podľa § 19 ods. 9 zákona,
b)
rozpis nedoplatku, ktorý sa výkazom nedoplatkov predpisuje v členení
1.
vymeriavacie základy jednotlivých zamestnancov s uvedením mena, priezviska a rodného čísla zamestnanca,
2.
vypočítané poistné za zamestnancov podľa prvého bodu,
c)
úhrn preddavkov na poistné vykázaných zamestnávateľom,
d)
výšku nedoplatku, a to suma rozdielu vypočítaného poistného a celkového úhrnu preddavkov na poistné,
e)
sumu nedoplatku za rozhodujúce obdobie, ktorá bola predpísaná iným platobným výmerom alebo výkazom nedoplatkov,
f)
sumu, ktorá bude predpísaná týmto výkazom nedoplatkov,
g)
poučenie o možnosti podať námietky a lehotu na ich podanie.
h)
údaj o lehote na odvedenie nedoplatku z ročného zúčtovania poistného podľa § 19 ods. 15 zákona.
(5)
Ak zdravotná poisťovňa sprístupní údaje o vymeriavacích základoch, výške preplatku, nedoplatku zamestnanca a nedoplatku zamestnávateľa zamestnávateľovi elektronicky, vo výkaze nedoplatkov alebo v oznámení sa uvádzajú údaje podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona.
(6)
Ak osoba nie je poistencom zdravotnej poisťovne, ktorá vykonala ročné zúčtovanie poistného, oznámenie alebo výkaz nedoplatkov sa zasiela priamo osobe podľa § 19 ods. 14 zákona.
§ 8
Oznámenie o výške príjmov
Obsah oznámenia o výške príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 23 ods. 16 zákona, o výške dividend za obdobie do 31. decembra 2012 podľa § 38b ods. 9 zákona a o výške dividend za obdobie od 1. januára 2013, ktorý vypláca právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 15 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.
§ 9
Ročné zúčtovanie poistného plateného štátom
(1)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 19 ods. 19 a 20 zákona je
a)
vymeriavací základ štátu podľa § 13 ods. 14 zákona na príslušný kalendárny rok,
b)
počet poistencov štátu podľa údajov z centrálneho registra poistencov v štruktúre podľa príslušných zdravotných poisťovní podľa osobitného zákona,5)
c)
počet poistencov štátu nahlásených príslušnou zdravotnou poisťovňou v príslušnom kalendárnom roku v štruktúre podľa jednotlivých mesiacov podľa § 23 ods. 9 písm. c) zákona,
d)
skutočný denný počet poistencov štátu nahlásený príslušnou zdravotnou poisťovňou za príslušný kalendárny rok podľa § 19 ods. 19 zákona,
e)
suma preddavkov na poistné za poistencov štátu zaplatená príslušnej zdravotnej poisťovni v jednotlivých mesiacoch príslušného kalendárneho roka (§ 17 ods. 9 zákona),
f)
suma poistného, ktoré mal štát zaplatiť príslušnej zdravotnej poisťovni za poistencov štátu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(2)
Na základe údajov uvedených v odseku 1 sa vykoná výpočet poistného za poistencov štátu a zúčtovanie preddavkov na poistné za predchádzajúci kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je záporný, ide o preplatok.
(2)
Ak rozdiel sumy poistného za platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona vypočítaný v ročnom zúčtovaní poistného a úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona je kladný, ide o nedoplatok.
(3)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a c) zákona za zamestnanca a zamestnávateľa započítavajú preddavky na poistné vypočítané podľa § 16 zákona a vykázané podľa § 20 zákona za rozhodujúce obdobie.
(4)
V ročnom zúčtovaní poistného sa do úhrnu preddavkov na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa započítavajú preddavky na poistné za rozhodujúce obdobie zaplatené najneskôr do dňa vykonania ročného zúčtovania poistného.
§ 11
(1)
Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona aspoň jeden deň, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie najvyšší z minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona.
(2)
Za kalendárny mesiac, v ktorom dochádza k postupnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona a nedochádza k súčasnému súbehu platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) zákona, sa v ročnom zúčtovaní poistného podľa § 6 ako minimálny základ poistenca uvedie súčet minimálnych základov jednotlivých platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2 zákona.
§ 12
(1)
Ak sa údaje nahlásené poistencom líšia od údajov, ktoré zdravotná poisťovňa získala od subjektov verejnej správy podľa § 29b ods. 6 až 16 zákona, z údajov nahlásených poistencom sa pri ročnom zúčtovaní poistného vychádza, iba ak sú tieto údaje preukázané dokladmi predloženými poistencom na základe vyžiadania zdravotnej poisťovne.
(2)
Ak platiteľ poistného zanikne bez právneho nástupcu a za jeho zamestnancov bude zdravotná poisťovňa vykonávať ročné zúčtovanie poistného, ale zamestnávateľ nedoručil v rozhodujúcom období mesačné výkazy, ročné zúčtovanie poistného sa vykoná z dokladov o výške príjmu podľa § 19 ods. 6 zákona, ktoré sú k dispozícii, alebo na základe dokladov vyžiadaných zdravotnou poisťovňou od zamestnanca. Ak doklady nie sú k dispozícii, zdravotná poisťovňa vychádza z odhadnutého preddavku podľa § 3.
§ 13
(1)
Údaje, ktoré sú potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2013, sú uvedené v prílohe č. 4.
(2)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2013 sú aj poistenci štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15- násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.
(3)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je za rok 2013 vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) zákona dosiahnutého v roku 2013, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, a koeficientu 1,9.
(4)
Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2013 sa za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. c) zákona nepovažujú výnosy z dlhopisov podľa osobitného predpisu,6) ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov fyzickej osoby podľa osobitného predpisu7) za zdaňovacie obdobie roku 2013.
§ 13a
Prechodné ustanovenia k ročnému zúčtovaniu poistného za rok 2014
(1)
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014 sú uvedené v prílohe č. 5.
(2)
Podkladom na ročné zúčtovanie poistného plateného štátom podľa § 9 za rok 2014 je aj počet poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorí splnili podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a ich vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, neprekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúca k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, neprekročila pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z. a vyhlášky č. 126/2013 Z. z.
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
VZOR
Výpočet ročného zúčtovania poistného podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Tabuľka 1. Výpočet vymeriavacieho základu (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
Stĺpec 1 Stĺpec 2 – suma (v eurách) Stĺpec 3 – upravená suma (v eurách)
    1l stĺpec 2
1a – vymeriavací základ zamestnanca (§ 13 ods. 1 zákona) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona    
1a1 – zamestnanec – zamestnávateľ A    
1a2 – zamestnanec – zamestnávateľ B    
1a3 – zamestnanec – zamestnávateľ C    
... ...    
1b – vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona    
1c – vymeriavací základ samostatne zárobkovo èinnej osoby (§ 13 ods. 2 zákona)    
1d – vymeriavací základ samoplatiteľa    
1e – vymeriavací základ podľa § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie do 31. decembra 2012    
1f – vymeriavací základ pod¾a § 13 ods. 6 zákona z dividend za obdobie od 1. januára 2013    
1g – vymeriavací základ podľa § 13 ods. 7 zákona    
1h – úhrn vymeriavacích základov    
1i – úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona    
1j – maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona    
1k – upravený vymeriavací základ    
1l – koeficient    
Tabuľka 2. Výpočet poistného (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 – poistné (v eurách)
bez zdravotného postihnutia vymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1 (v eurách) Sadzba (v %) Stĺpec 2 stĺpec 3
2a – zamestnanec      
2b – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona      
2c – samostatne zárobkovo činná osoba      
2d – samoplatiteľ      
2e – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012      
2f – dividendy za obdobie od 1. januára 2013      
2g – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona      
so zdravotným postihnutím vymeriavací základ zo stĺpca 3 tabuľky 1 sadzba (v %) poistné
2h – zamestnanec      
2i – zamestnanec podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona      
2j – samostatne zárobkovo činná osoba      
2k – samoplatiteľ      
2l – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012      
2m – dividendy za obdobie od 1. januára 2013      
2m – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona      
Poistné spolu (súčet poistného zo stĺpca 4): … eur  
Tabuľka 3. Výpočet preplatku/nedoplatku (pri rôznych subjektoch vyplácajúcich príjmy sa uvedie osobitný riadok za každý subjekt)
Stĺpec 1 Stĺpec 2 Stĺpec 3 Stĺpec 4 – výsledok ročného zúčtovania (v eurách)
platiteľ poistného poistné
(v eurách)
vykázané/uhradené preddavky
(v eurách)
Stĺpec 2 – Stĺpec 3
3a – zamestnanec      
3b – samostatne zárobkovo činná osoba      
3c – samoplatiteľ      
3d – dividendy za obdobie do 31. decembra 2012      
3e – dividendy za obdobie od 1. januára 2013      
3f – príjmy podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona      
Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania zo stĺpca 4): preplatok/nedoplatok ? eur
Tabuľka 4. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3 upravený o daň podľa osobitného predpisu2)
4a – výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 3, ak ide o preplatok  
4b – daň z príjmov podľa osobitného predpisu2) 19 % 4a
4c – výsledok ročného zúčtovania poistného upravený o zrazenú daň z príjmov 4c = 4a – 4b
Tabuľka 5. Výsledok ročného zúčtovania poistného z tabuľky 4 upravený o ďalšie pohľadávky/záväzky voči platiteľovi (v prípade existencie ďalších pohľadávok a záväzkov súvisiacich s poistným; ak bolo vykonané vzájomné zúčtovanie ďalších pohľadávok a záväzkov platiteľa voči príslušnej zdravotnej poisťovni)
5a – výsledok ročného zúčtovania, ak ide o preplatok  
5b – ďalšie pohľadávky voči platiteľovi  
5c – ďalšie záväzky voči platiteľovi  
5d – celková pohľadávka/záväzok voči platiteľovi 5d = 5a + 5b – 5c
Tabuľka 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe)
6a – základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva  
6b – poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva  
6c – poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby  
6d – počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti  
6e – koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona  
6f – sadzba (v %)  
6g – vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) (((6a + 6b + 6c)/6d)/6e)  
6h – úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 a 9 zákona  
Preddavok na poistné: eur
Preddavok na poistné, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu: ... eur
Tabuľka 7. Ročné zúčtovanie poistného so zamestnávateľom
Por. č. Meno a priezvisko zamestnanca Rodné číslo Vymeriavací základ (po úprave koeficientom) Poistné zamestnávateľ Poistné zamestnanec Vykázané preddavky zamestnávateľ Vykázané preddavky zamestnanec Výsledok zamestnávateľa Výsledok zamestnanca
1.                  
2.                  
3.                  
...                  
Spolu                  
Výsledok ročného zúčtovania poistného (súčet výsledku ročného zúčtovania poistného za zamestnávateľa a zamestnancov): preplatok/nedoplatok ? eur
Vysvetlivky:
Sumy sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
Tabuľka 1
1a – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca určený podľa § 13 ods. 1 zákona ako súčet vymeriavacích základov u jednotlivých zamestnávateľov (1a1, 1a2, 1a3 ... ) okrem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona, ktorý spĺňa podmienky na odvodovú úľavu. Vymeriavací základ zamestnanca je príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov okrem príjmov z dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku, dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, poberateľov starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku podľa § 223 až 228a Zákonníka práce a okrem odchodného, výsluhového príspevku alebo rekreačnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytnutý zamestnávateľom. Napríklad pri odmeňovaní zamestnancov sa vychádza zo zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov, zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.
1b – Uvádza sa vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona.
1c – Uvádza sa vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona, ktorý je vo výške podielu základu dane z príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta podľa § 20 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a koeficientu podľa § 13 ods. 2 zákona; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur. Ak bol poistenec iba samostatne zárobkovo činnou osobou a vymeriavací základ uvedený podľa prvej vety je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona upravený o počet kalendárnych dní, keď za samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné štát podľa § 11 ods. 7 písm. c), m) a s) zákona.
1d – Uvádza sa minimálny základ samoplatiteľa znížený o príjmy uvedené v 1e,1f alebo 1g; pri poistencovi podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorý nesplnil podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona, sa uvádza nula. Ak je vymeriavací základ vyšší ako minimálny základ, uvádza sa nula.
1e – Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012, ktoré presiahnu minimálny základ podľa § 13 ods. 10 zákona platný v čase vyplatenia príjmu.
1f – Uvádza sa príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona podľa § 3 ods. 2 písm. c) a § 5 ods. 7 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, t. j. dividendy zo zisku dosiahnutého v účtovnom období, ktoré sa začalo v období od 1. januára 2013 vykázané platiteľom dividend podľa § 20 ods. 6 zákona alebo vyplatené právnickou osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky oznámené poistencom.
1g – Uvádza sa súčet základov dane z kapitálového majetku a z ostatných príjmov podľa § 10b ods. 1 písm. c) a d) zákona podľa § 7 a 8 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1h – Uvádza sa úhrn vymeriavacích základov určený ako súčet položiek 1a až 1g.
1i – Uvádza sa úhrn minimálnych vymeriavacích základov podľa § 13 ods. 8, ods. 9 písm. a), ods. 11 až 13 a ods.16 zákona. Ak samostatne zárobkovo činná osoba bola zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu podľa § 11 ods. 7 zákona, uvádza sa dosiahnutý vymeriavací základ, na ktorý sa nevzťahuje vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak samoplatiteľ nemá vymeriavací základ podľa § 13 ods. 3 zákona, je vymeriavacím základom ním určená suma. Ak bol poistenec iba samoplatiteľom a vymeriavací základ uvedený v položke 1d je nižší ako úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona, uvádza sa minimálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona. Ak osoba podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, ktorá nesplnila podmienku uvedenú v § 11 ods. 8 zákona a jej vymeriavací základ znížený o vymeriavací základ zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v), na ktorý sa použila sadzba poistného podľa § 12 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona, prekročil 15-násobok životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia alebo pomerná časť zníženého vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, prekročil pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) zákona, uvádza sa skutočný príjem tejto osoby.
1j – Uvádza sa maximálny vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 písm. b) zákona.
1k - Uvádza sa upravený vymeriavací základ; ak 1h>1j, uvádza sa 1j; ak 1h, uvádza sa 1i; ak 1i<=1h<=1j, uvádza sa 1h.
1l - Uvádza sa výpočet koeficientu pre platiteľa poistného ako podiel 1k a 1h; ak 1h = 0, potom má koeficient hodnotu 1.
Tabuľka 2
2d - Ak poistné za obdobie, keď sa osoba považovala za samoplatiteľa je nižšie ako poistné určené z minimálneho vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 9 písm. a), uvádza sa kladný rozdiel týchto dvoch súm.
Tabuľka 3
V stĺpci 3 sa uvádzajú uhradené preddavky na poistné okrem zamestnanca, pri ktorom sa uvádzajú vykázané preddavky na poistné zamestnávateľom alebo osoby, ktorej boli vyplatené dividendy vykázané platiteľom dividend.
Tabuľka 5
5a - Uvádza sa výsledok ročného zúčtovania poistného, ak ide o preplatok z tabuľky 4.
5b - Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené pohľadávky na poistnom voči platiteľovi poistného.
5c - Uvádzajú sa iné existujúce, dosiaľ neuhradené záväzky na poistnom voči platiteľovi poistného.
5d - Uvádza sa celková pohľadávka na poistnom alebo celkový záväzok na poistnom, ktoré zdravotná poisťovňa voči platiteľovi poistného eviduje.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
OZNÁMENIE O PRÍJMOCH ZA ROK 20....
Príloha č. 3 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
V Z O R
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom
za rok 20...
Príloha č. 4 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2013
Príloha č. 5 k vyhláške č. 116/2014 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2014
1)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.