118/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2014

118
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje ukončenie platnosti Dohody o vytvorení medzinárodnej organizácie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu v elektrotechnickom priemysle – INTERELEKTRO, podpísanej 13. decembra 1973 v Moskve, vo vzťahu ku Slovenskej republike.
S odstúpením Slovenskej republiky od dohody vyslovila súhlas vláda Slovenskej republiky uznesením č. 82 z 19. februára 2014.
Odstúpenie Slovenskej republiky od dohody nadobudne platnosť 1. januára 2015 v súlade s článkom 14.