119/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

119
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Vláda Slovenskej republiky podľa § 39d ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Ak ide o darcu, ktorý žije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti, alebo ak rodičia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyžaduje sa okrem testov podľa odseku 4 písm. b) aj testovanie na protilátky proti HTLV-I.“.
2.
V § 9 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o darcu, ktorý žije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti, alebo ak rodičia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyžaduje sa okrem testov podľa odseku 1 aj testovanie na protilátky proti HTLV-I.“.
3.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Ak ide o darcu, ktorý žije v oblasti alebo pochádza z oblasti s vysokou prevalenciou vírusu HTLV-I, má sexuálneho partnera, ktorý pochádza z tejto oblasti, alebo ak rodičia darcu pochádzajú z tejto oblasti, vyžaduje sa okrem testov podľa odseku 1 aj testovanie na protilátky proti HTLV-I.“.
4.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Ak ide o darcovstvo reprodukčných buniek od inej osoby ako od partnera, krvné vzorky sa odoberajú v čase každého darcovstva.“.
5.
V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o partnerské darcovstvo reprodukčných buniek, ktoré nie sú určené na priame použitie, krvné vzorky sa odoberajú 3 mesiace pred prvým darcovstvom. Ak ide o ďalšie partnerské darcovstvo od rovnakého darcu, krvné vzorky sa odoberajú najneskôr do 24 mesiacov od predchádzajúceho odberu krvných vzoriek.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.
§ 21 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Záverečné ustanovenia
§ 21
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
7.
Príloha vrátane nadpisu znie:
„Príloha k nariadeniu vlády č. 20/2007 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na darcovstvo, odber a testovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006) v znení smernice Komisie 2012/39/EÚ z 26. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Robert Fico v. r.