120/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2014

120
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení vyhlášky č. 338/2012 Z. z. a vyhlášky č. 48/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe úhradovej skupine číslo 5 sa dopĺňajú tieto slová:
„B01AF02 Apixabán, p.o., všetky množstvá liečiva“.
2.
V prílohe úhradovej skupine číslo 28 sa vypúšťajú slová „pevné liekové formy“.
3.
V prílohe úhradová skupina číslo 34 znie:
„34 N02AA01 Morfín, p.o., 30 mg, 60 mg a 100 mg nie je
určený
pevné
liekové
formy“.
4.
Príloha sa dopĺňa úhradovými skupinami čísel 73 až 90, ktoré znejú:
„73 A07EC02 Mesalazín, p.o., všetky množstvá lieèiva 1,00
74 A10BB07 Glipizid, p.o., GITS predĺžené uvoľňovanie, všetky množstvá liečiva 0,80
75 B03AE01Železo, vitamín B12, kyselina listová a kyselina askorbová, p.o., všetky množstvá liečiva nie je
určený
76 C03DA04 Eplerenón, p.o., všetky množstvá liečiva nie je
určený
77 C07AB02 Metoprolol, p.o., všetky množstvá liečiva nie je
určený
78 C07AB03 Atenolol, p.o., všetky množstvá liečiva nie je
určený
79 C08CA08 Nitrendipín, p.o., všetky množstvá liečiva 0,90
80 D11A Iné dermatologiká, loc., všetky množstvá liečiva 1,00
81 H03AA01 Levotyroxín – sodná soľ, p.o., všetky množstvá liečiva 1,00
82 S01ED02 Betaxolol, loc., všetky množstvá liečiva 1,00
83 D10AD01 Tretinoín, loc. crm., všetky množstvá liečiva
D10AD03 Adapalén, loc., všetky množstvá liečiva
D10AD54 Izotretinoín, kombinácie loc., s erytromycínom gél
0,80
84 M01AE02 Naproxén, p.o., všetky množstvá liečiva 0,40
85 G02CB03 Kabergolín, p.o., všetky množstvá liečiva
G02CB04 Quinagolid, p.o., všetky množstvá liečiva
1,00
86 G04CB01 Finasterid, p.o., všetky množstvá liečiva 1,00
87 H01CC01 Ganirelix, parent., všetky množstvá liečiva
H01CC02 Cetrorelix, parent., všetky množstvá liečiva
0,80
88 S01AX11 Ofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
S01AX13 Ciprofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
0,90
89 S01AX19 Levofloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
S01AX22 Moxifloxacín, loc., všetky množstvá liečiva
0,80
90 N02AA0 Morfín, p.o., 10 mg 1,00 pevné liekové formy“.
5.
V prílohe časti vysvetlivky sa na konci pripájajú tieto slová „crm.“ – „krém“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.