121/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.05.2014

121
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 24. apríla 2014,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení vyhlášky č. 489/2009 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 sa vypúšťa siedmy bod.
Doterajší ôsmy bod až desiaty bod sa označujú ako siedmy bod až deviaty bod.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2014.
Zuzana Zvolenská v. r.