124/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2014

124
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 26 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2007 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 29. apríla 2014 č. 9/2014, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 15/2007 o predkladaní výkazov, hlásení, správ a iných informácií Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (oznámenie č. 650/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 25. novembra 2008 č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).
Týmto opatrením sa menia požiadavky Národnej banky Slovenska na rozsah údajov predkladaných Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.