13/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. januára 2013 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 572 z 15. mája 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikoval zmluvu 4. júla 2013.
Zmluva nadobudne platnosť 2. februára 2014 v súlade s článkom 12 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave v znení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 72/1963 Zb.).
K oznámeniu č. 13/2014 Z. z.
ZMLUVAmedzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Slovenská republika a Srbská republika (ďalej len „zmluvné strany“),
v snahe podporovať rozvoj cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi zmluvnými stranami,
dohodli sa takto:
Článok 1
Rozsah
1.
Táto zmluva sa vzťahuje na medzinárodnú prepravu cestujúcich a tovaru cestnou dopravou medzi územiami zmluvných strán a tranzitom cez ich územia. Táto zmluva sa vzťahuje aj na prepravu cestujúcich a tovaru medzi územím jednej zo zmluvných strán a tretím štátom vozidlami evidovanými na území druhej zmluvnej strany.
2.
Touto zmluvou nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných medzinárodných záväzkov zmluvných strán.
Článok 2
Definície
Na účely tejto zmluvy pojem
a)
„dopravca“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má bydlisko alebo sídlo na území jednej zo zmluvných strán a je oprávnená v štáte, kde má bydlisko alebo sídlo, vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu alebo dopravu na vlastný účet podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov platných na tomto území,
b)
„vozidlo“ znamená motorové vozidlo alebo súpravu vozidiel, z ktorých aspoň motorové vozidlo je evidované na území jednej zo zmluvných strán a používa sa výlučne na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,
c)
„autobus“ znamená motorové vozidlo vyrobené a určené na prepravu viac ako deviatich cestujúcich vrátane vodiča,
d)
„pravidelná osobná doprava“ znamená prepravu cestujúcich autobusom po určenej trase podľa cestovného poriadku a za vopred stanovené cestovné, pričom cestujúci nastupujú alebo vystupujú na určených zastávkach,
e)
„kyvadlová doprava“ znamená dopravu autobusom, pri ktorej sa opakovanými jazdami tam a späť prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich z východiskového miesta do miesta určenia; každá skupina pozostávajúca z cestujúcich, ktorí absolvovali cestu tam, je počas neskoršej cesty prepravená späť do východiskového miesta; východiskové miesto a miesto určenia znamená miesto, kde sa cesta začína a miesto, kde sa cesta končí, v každom prípade vrátane okolia v okruhu do 50 km. Prvá jazda späť a posledná jazda tam v rámci kyvadlovej dopravy sa vykonávajú bez cestujúcich,
f)
„príležitostná doprava“ znamená dopravu autobusom, ktorá nespadá pod definíciu pravidelnej osobnej dopravy, ani pod definíciu kyvadlovej dopravy, pričom frekvencia a počet jázd neznamená, že prestáva byť príležitostnou dopravou.
Článok 3
Pravidelná osobná doprava
1.
Pravidelnú osobnú dopravu medzi oboma krajinami alebo tranzitnú dopravu cez ich územia schvaľujú spoločne príslušné orgány zmluvných strán.
2.
Každý príslušný orgán udelí povolenie na tú časť trasy, ktorá prechádza územím jeho štátu.
3.
Príslušné orgány spoločne určia podmienky prepravy cestujúcich, dobu platnosti povolenia, frekvenciu jázd, cestovné poriadky a sadzobník taríf, ktorý sa má uplatňovať, ako aj všetky ostatné podrobnosti potrebné na plynulé a efektívne vykonávanie pravidelnej osobnej dopravy.
4.
Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 tohto článku sa zašle príslušnému orgánu štátu evidencie vozidla, ktorý ju má právo prijať alebo odmietnuť. Ak príslušný orgán žiadosť schváli postúpi ju príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.
5.
Žiadosť musí obsahovať obdobie v roku, počas ktorého sa bude doprava vykonávať a plánovaný dátum začiatku dopravy. Návrh cestovného poriadku, cenník a trasa musia byť pripojené k žiadosti. Príslušné orgány si môžu vyžiadať ďalšie údaje, ktoré považujú za potrebné.
6.
Povolenia sa vydávajú na meno príslušného dopravcu a sú neprenosné. Dopravca môže vykonávať dopravu prostredníctvom využívania dopravných služieb iných dopravcov tej istej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany a so súhlasom príslušného orgánu. V takom prípade povolenie, vydané v potrebnom počte kópií, musí obsahovať údaje o všetkých dopravcoch.
7.
Doba platnosti povolenia je najviac päť rokov.
Článok 4
Kyvadlová doprava a príležitostná doprava
1.
Dopravcovia jednej zmluvnej strany, ktorí majú právo vykonávať medzinárodnú kyvadlovú dopravu, môžu vykonávať takúto dopravu medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akéhokoľvek povolenia.
2.
Príležitostná doprava medzi územiami oboch zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia, uvedená nižšie, je oslobodená od povolenia:
1)
jazda za zatvorenými dverami, kde je použitý ten istý autobus na prepravu tej istej skupiny cestujúcich z východiskového miesta na území zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný a na ich prepravu späť do východiskového miesta,
2)
doprava cestujúcich z východiskového miesta na území štátu, kde má dopravca bydlisko alebo sídlo do miesta určenia a jazda späť je prázdna,
3)
doprava, pri ktorej je jazda tam prázdna a jazda späť obsadená za predpokladu, že cestujúci:
– tvoria skupinu zriadenú podľa zmluvy o preprave uzavretej pred ich príchodom na územie druhej zmluvnej strany, kde nastúpia a vystúpia na území krajiny, v ktorej má dopravca bydlisko alebo sídlo,
– boli už predtým privezení tým istým dopravcom na územie druhej zmluvnej strany, kde nastúpia opäť a prepravujú sa na územie krajiny, v ktorej má dopravca bydlisko alebo sídlo,
– boli pozvaní na cestu na územie zmluvnej strany, na ktorom má dopravca bydlisko alebo sídlo, pričom náklady na prepravu hradí osoba, ktorá ich pozvala.
3.
Nastupovanie alebo vystupovanie cestujúcich počas prepravy, na ktorú nie je potrebné povolenie, nie je dovolené, pokiaľ nie je vydané osobitné povolenie príslušným orgánom. Zmiešaná komisia ustanovená podľa článku 11 ods. 2 a 3 tejto zmluvy môže navrhnúť, aby príslušné orgány výnimočne oslobodili od povolenia aj ďalšie kategórie príležitostnej dopravy.
4.
Pri vykonávaní príležitostnej dopravy alebo kyvadlovej dopravy, sa musí nachádzať v autobuse kontrolný dokument (jazdný list a v ňom zoznam cestujúcich) vydaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvnej strany. Kontrolný dokument musí byť riadne vyplnený a podpísaný dopravcom. Miestne výlety organizované len pre skupiny cestujúcich, prepravovaných na územie druhej zmluvnej strany tým istým dopravcom, sú zapísané v jazdnom liste a nepovažujú sa za kabotáž.
Článok 5
Nákladná doprava
1.
Dopravcovia môžu vykonávať nákladnú dopravu medzi územiami zmluvných strán a tranzitom cez tieto územia bez akýchkoľvek povolení.
2.
Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na základe povolenia vykonávať nákladnú dopravu medzi územím druhej zmluvnej strany a územím tretieho štátu.
3.
Preprava tovaru motorovými vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť vrátane prívesu nepresahuje 6 ton, alebo ktorých povolené užitočné zaťaženie vrátane prívesu nepresahuje 3,5 tony, je oslobodená od povolenia podľa odseku 2 tohto článku.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 6
Dopravca, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území jednej zmluvnej strany, nesmie vykonávať dopravu medzi dvoma miestami na území druhej zmluvnej strany bez osobitného povolenia udeleného na ten účel príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.
Článok 7
1.
Maximálna prípustná hmotnosť, hmotnosť na nápravu a rozmery vozidla nesmú presiahnuť hodnoty z evidenčných dokladov, ako aj maximálne prípustné hodnoty na území zmluvnej strany, kde sa doprava vykonáva.
2.
Osobitné povolenie, pre ktoré musí byť žiadosť podaná v predstihu, a ktoré sa vydáva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, sa vyžaduje, ak maximálna prípustná hmotnosť alebo rozmery vozidla prekračujú maximálnu prípustnú hmotnosť alebo rozmery platné na území zmluvnej strany, kde sa doprava vykonáva.
Článok 8
1.
Dopravcovia vykonávajúci dopravu dočasne v súlade s podmienkami tejto zmluvy vozidlami evidovanými na území jednej zo zmluvných strán, sú pri vykonávaní dopravy na území druhej zmluvnej strany na základe princípu vzájomnosti oslobodení od daní a poplatkov spojených s vlastníctvom a používaním vozidiel.
2.
Oslobodenie podľa odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na poplatky vyberané na základe princípu nediskriminácie za používanie ciest, diaľnic, mostov a tunelov, ktoré podliehajú poplatkom.
Článok 9
Dopravcovia jednej zmluvnej strany pri vykonávaní dopravy na území druhej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy platné na tomto území.
Článok 10
1.
V prípade akéhokoľvek porušenia ustanovení tejto zmluvy, príslušný orgán štátu, na ktorého území došlo k porušeniu, môže požiadať príslušný orgán štátu, kde má dopravca bydlisko alebo sídlo o prijatie alebo môže sám prijať jedno z týchto opatrení:
1)
udeliť dopravcovi výstrahu;
2)
udeliť výstrahu spolu s oznámením, že ďalšie porušenie bude viesť k dočasnému alebo trvalému vylúčeniu dopravcu z územia zmluvnej strany, na ktorom došlo k porušeniu, alebo
3)
vydať oznámenie o takomto vylúčení.
2.
Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o prijatých opatreniach.
3.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku nevylučujú opatrenia, ktoré môžu byť uložené súdmi alebo iným príslušnými orgánmi štátu, na ktorého území došlo k porušeniu.
Článok 11
1.
Zmluvné strany vymenujú svoje príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie ustanovení tejto zmluvy na území ich štátu, o čom sa budú navzájom informovať.
2.
Na zabezpečenie vykonávania ustanovení tejto zmluvy sa zriaďuje zmiešaná komisia.
3.
Zmiešaná komisia sa bude stretávať na žiadosť jednej zo zmluvných strán a bude pozostávať zo zástupcov príslušných orgánov oboch zmluvných strán.
Článok 12
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa prijatia druhej z nót, ktorými si zmluvné strany vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámili splnenie potrebných podmienok podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
2.
Akákoľvek zmena tejto zmluvy nadobudne platnosť v súlade s postupom uvedeným v odseku 1 tohto článku.
3.
Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas a zostáva v platnosti, kým jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel zmluvu vypovedať. Platnosť zmluvy sa skončí šesť (6) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
4.
Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave v znení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962.
Dané v Bratislave dňa 22. januára 2013 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Miroslav Lajčák v. r.
Za Srbskú republiku:
Ivan Mrkia v. r.