134/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.2014

134
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 7 písm. a) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Výnos sa uvádza v č. 5/2014 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.