138/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.05.2014

138
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. júna 2010 bol v Kampale prijatý Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.
Národná rada Slovenskej republiky s prijatím Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu vyslovila súhlas uznesením č. 1084 z 26. marca 2014 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu 10. apríla 2014.
Listina o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu bola uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, 28. apríla 2014.
Dodatok k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 28. apríla 2015 v súlade s článkom 121 ods. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu.
K oznámeniu č. 138/2014 Z. z.
DODATOK K ČLÁNKU 8 RÍMSKEHO ŠTATÚTU MEDZINÁRODNÉHO TRESTNÉHO SÚDU
Za článok 8 ods. 2 písm. e) sa vkladá nasledujúci text:
(xiii) Používanie jedu alebo otrávených zbraní,
(xiv)
používanie dusivých, jedovatých alebo iných plynov a všetkých analogických kvapalín, materiálov alebo zariadení,
(xv)
používanie guliek, ktoré sa ľahko rozťahujú alebo splošťujú v ľudskom tele, ako sú guľky s tvrdým obalom, ktorý úplne nekryje jadro alebo je narezaný.“.