14/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. januára 2014,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 275/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2012 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/2013 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 1 „ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2“ časti „Názov výrobku“ P. č. 9 sa vypúšťajú slová „ultravysokotepelne ohriate (UHT)“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2014.
Robert Fico v. r.