142/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2014

142
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 25. apríla 2014 a 28. apríla 2014 bol uzavretý Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Lotyšskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz (oznámenie č. 427/2011 Z. z.).
Dodatok nadobudol platnosť 1. mája 2014.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.