143/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2014

143
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-13/2014-OdL o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov a o náležitostiach protokolov o preskúšaní ich technického stavu.
Tento výnos ustanovuje podmienky a lehoty preskúšania výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov, ako aj náležitosti protokolov o preskúšaní ich technického stavu, ak sú dodávané ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Vojenskej polícii, Vojenskému spravodajstvu a rozpočtovým organizáciám Ministerstva obrany Slovenskej republiky, skladované alebo prepravované v ich pôsobnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.