145/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2014

145
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 87 ods. 2 písm. c) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. mája 2014 č. ÚLP-12-14/2014-OdL o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a o minimálnom rozsahu údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch.
Tento výnos ustanovuje podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície v objektoch, ktoré sú zriadené ako stavby na obranu štátu, a minimálny rozsah údajov o skladovaní výbušnín, výbušných predmetov a munície v týchto objektoch.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Výnos je uverejnený v čiastke 42/2014 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a je uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky www.mosr.sk.