146/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2014

146
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas uznesením č. 118 z 12. decembra 2002 a rozhodla, že táto dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Dohoda bola ratifikovaná prezidentom Slovenskej republiky 13. mája 2014.
Dohoda bola predbežne vykonávaná odo dňa podpisu, t. j. od 14. júna 2002, v súlade s článkom 21 ods. 1 (oznámenie č. 357/2002 Z. z.) a nadobudla platnosť 2. marca 2003 v súlade s článkom 21 ods. 1.
Nadobudnutím platnosti tejto dohody sa skončila vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z 28. októbra 1992 (oznámenie č. 644/1992 Z. z.) a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave z 25. septembra 1996 (oznámenie č. 21/1997 Z. z.).
K oznámeniu č. 146/2014 Z. z.
DOHODAmedzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko
so želaním prispieť k rozvoju vzájomne výhodných obchodných a hospodárskych vzťahov,
s cieľom uľahčiť a upraviť medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu medzi oboma štátmi a tranzitom cez ich územia na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmet dohody
Táto dohoda upravuje na základe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán prepravu osôb a nákladov v medzinárodnej cestnej doprave medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko a tranzit cez územia týchto štátov dopravcami oprávnenými vykonávať túto prepravu.
Časť 1
Osobná doprava
Článok 2
(1)
Na účely tejto dohody osobná doprava znamená prepravu osôb a ich batožiny autobusmi a osobnými vozidlami (taxík a prenajaté vozidlo) pre vlastné potreby alebo na účet tretej osoby. To platí aj pre prázdne jazdy v súvislosti s týmito dopravnými službami.
(2)
Za autobusy sa považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča). Za osobné vozidlá sa považujú motorové vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu nie viac ako deviatich osôb (vrátane vodiča).
Článok 3
(1)
Pravidelná autobusová doprava je pravidelná preprava osôb na určitej dopravnej trase podľa vopred určeného a uverejneného cestovného poriadku, cestovného a prepravných podmienok, podľa ktorých môžu cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach. Toto platí aj pre dopravu, ktorá sa bude vykonávať v podstate ako pravidelná autobusová doprava.
(2)
Za pravidelnú autobusovú dopravu sa podľa tejto dohody považuje nezávisle od toho, kto určuje trasu jázd, aj pravidelná preprava určitých kategórií osôb s vylúčením iných cestujúcich, pokiaľ má charakter linkovej dopravy podľa odseku 1. Táto preprava, najmä preprava zamestnancov na pracovisko a odtiaľ do ich bydliska a preprava žiakov do školy a odtiaľ do ich bydliska, sa označuje ako „osobitná forma pravidelnej autobusovej dopravy“.
(3)
Na pravidelnú autobusovú dopravu medzi oboma štátmi alebo na tranzitnú dopravu treba povolenie príslušných orgánov štátov zmluvných strán. Povolenie sa udeľuje po vzájomnej dohode podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán. Povolenie sa môže udeliť až na lehotu piatich rokov.
(4)
Zmeny v trase linky, zmeny zastávok, cestovných poriadkov, cestovného a prepravných podmienok musia vopred odsúhlasiť príslušné orgány štátov zmluvných strán. Zastavenie prevádzky si vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu štátu zmluvnej strany, na území ktorého má podnik sídlo. Pritom sa musí primerane zohľadniť účel dohody. Orgán príslušný podľa druhej vety zaobstará stanovisko druhej zmluvnej strany.
(5)
Žiadosť dopravcu štátu jednej zmluvnej strany na zriadenie pravidelnej autobusovej dopravy, ako aj žiadosť podľa odseku 4 sa posiela bezprostredne so stanoviskom príslušného ministerstva alebo ním povereného orgánu štátu tejto zmluvnej strany príslušnému ministerstvu alebo ním poverenému orgánu štátu druhej zmluvnej strany.
(6)
Žiadosť podľa odsekov 4 a 5 musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
priezvisko a meno alebo názov firmy, ako aj úplnú adresu dopravcu podávajúceho žiadosť;
2.
druh dopravy;
3.
požadovanú dobu platnosti povolenia;
4.
čas prevádzky a počet jázd (napríklad denne, týždenne);
5.
cestovný poriadok;
6.
presnú trasu linky (zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich/iné zastávky/ hraničné priechody) ;
7.
dĺžku linky v kilometroch: cesta tam/cesta späť;
8.
vzdialenosť prejdenú za deň;
9.
čas vedenia vozidla a odpočinku vodičov;
10.
počet miest na sedenie v používaných vozidlách;
11.
cestovné a tarifné podmienky.
Článok 4
(1)
Kyvadlová doprava je dopravná služba, pri ktorej sa prepravujú vopred vytvorené skupiny cestujúcich pri viacerých jazdách tam a späť z toho istého východiskového miesta do toho istého cieľového miesta. Skupiny zložené z cestujúcich prepravené do cieľového miesta sa prepravia do východiskového miesta pri neskoršej jazde. Pod východiskovým a cieľovým miestom sa rozumie miesto začatia jazdy a miesto ukončenia jazdy, ako aj miesta ležiace v okruhu 50 km od týchto miest. Okrem prepravy musí byť v službe zahrnuté ubytovanie pre cestujúcich so stravovaním alebo bez stravovania v cieľovom mieste alebo počas cesty. Prvá jazda späť a posledná jazda tam v poradí kyvadlových jázd musia byť bez cestujúcich.
(2)
Priradenie prepravnej služby ku kyvadlovej doprave nie je ovplyvnené tým, že cestujúci so súhlasom príslušného orgánu štátu zmluvnej strany alebo príslušných orgánov štátov zmluvných strán vykonajú odlišne s odsekom 1 spiatočnú jazdu s inou skupinou.
(3)
Na kyvadlovú dopravu je potrebné povolenie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia sa podáva priamo príslušnému ministerstvu alebo ním poverenému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť sa musí podať najmenej 60 dní pred začiatkom dopravy.
(4)
Žiadosť o povolenie na kyvadlovú dopravu podľa odseku 3 musí obsahovať okrem údajov podľa článku 3 ods. 6 aj termíny jázd, počet jázd a údaje o mieste a hoteloch alebo o iných zariadeniach, v ktorých budú cestujúci ubytovaní počas ich pobytu, ako aj údaje o dĺžke pobytu.
(5)
Zásady povoľovacieho konania pri kyvadlovej doprave, formuláre povolení, kontrolné dokumenty a príslušné orgány dohodne podľa potreby zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18.
Článok 5
(1)
Príležitostná doprava je doprava, ktorá nie je pravidelnou autobusovou dopravou podľa článku 3 ods. 1 a nie je ani kyvadlovou dopravou podľa článku 4.
(2)
Na príležitostnú dopravu medzi oboma štátmi a na tranzitnú dopravu nie je potrebné povolenie v prípade, ak ide o
a)
jazdy vykonávané jedným motorovým vozidlom, ktoré prepravuje na celej trase rovnakú skupinu cestujúcich a privezie ju do východiskového miesta (okružné jazdy za zatvorenými dverami), alebo
b)
jazdy, pri ktorých sa do cieľového miesta prepravujú cestujúci a spiatočná jazda je bez cestujúcich (prázdne spiatočné jazdy), alebo
c)
prázdne jazdy tam, s cieľom naložiť a prepraviť opäť do východiskového miesta skupinu cestujúcich, ktorú prepravil ten istý dopravca spôsobom uvedeným v písmene b).
(3)
Pri príležitostnej doprave nesmú cestujúci počas jazdy ani nastupovať ani vystupovať, iba ak by to povolili príslušné orgány štátu danej zmluvnej strany.
(4)
Na príležitostnú dopravu, ktorá nezodpovedá ustanoveniam odseku 2 sa v každom prípade vyžaduje povolenie príslušných orgánov štátu druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia sa podáva priamo príslušnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany. Táto musí byť podaná najmenej štyri týždne pred začiatkom dopravy.
(5)
Žiadosť podľa odseku 4 musí obsahovať najmä tieto údaje:
1.
priezvisko a meno alebo názov firmy, ako aj úplnú adresu dopravcu prípadne organizátora cesty, ktorý vydal príkaz na prepravu;
2.
účel cesty (jej popis);
3.
východiskové a cieľové miesto jazdy a štát, v ktorom sa vytvorí skupina cestujúcich;
4.
trasy jazdy s hraničnými priechodmi;
5.
termíny jázd tam a späť, či je jazda tam/späť s cestujúcimi alebo bez cestujúcich;
6.
čas vedenia a odpočinku vodičov;
7.
evidenčné číslo motorových vozidiel;
8.
počet miest na sedenie v používaných vozidlách.
(6)
Kontrolné dokumenty na príležitostnú dopravu bez povolenia a ich používanie dohodne zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18.
Článok 6
(1)
Povolenia udelené podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 3, podľa článku 5 ods. 3 a 4 môžu využívať len dopravcovia, ktorým boli udelené. Nesmú ich použiť iní dopravcovia a v prípade príležitostnej dopravy ani iné vozidlá, ako vozidlá uvedené v povolení. V rámci pravidelnej autobusovej dopravy môže dopravca, ktorému je udelené povolenie zaradiť zmluvných dopravcov. Títo nemusia byť v povolení menovaní, ale musia mať so sebou úradný odpis tohto povolenia.
(2)
Preprava osôb, ktorá začína a končí na území štátu jednej zmluvnej strany, autobusmi evidovanými na území štátu druhej zmluvnej strany, nie je povolená (zákaz kabotáže). Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18 môže dohodnúť výnimky pre jednotlivé prípady.
Časť 2
Nákladná doprava
Článok 7
Dopravcovia potrebujú na prepravy v cestnej nákladnej doprave, ktorá je podnikaním, medzi územím štátu zmluvnej strany, v ktorom je používané vozidlo evidované a územím štátu druhej zmluvnej strany, ako aj na tranzit cez územie štátu druhej zmluvnej strany povolenie príslušného orgánu štátu tejto druhej zmluvnej strany.
Článok 8
(1)
Povolenie, ktoré sa udeľuje dopravcovi, platí iba pre neho a je neprenosné.
(2)
Povolenie je potrebné pre každé nákladné motorové vozidlo a pre každý ťahač. Platí súčasne pre ťahaný príves alebo náves nezávisle od miesta jeho evidencie.
(3)
Povolenie platí pre dopravu medzi oboma štátmi a pre tranzitnú dopravu na jednu jazdu alebo viac jázd tam a späť v období stanovenom v povolení (povolenie na jazdu) alebo na akýkoľvek počet jázd v období určenom v povolení (časové povolenie).
(4)
Prepravy medzi územím štátu druhej zmluvnej strany a tretím štátom sú dovolené iba vtedy, ak sa pri tom po obvyklej dopravnej ceste prechádza štát, v ktorom je vozidlo evidované.
(5)
Preprava nákladov medzi dvoma miestami na území štátu jednej zmluvnej strany dopravcom so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany nie je povolená. Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18 môže dohodnúť výnimky pre prípady špeciálnych vozidiel.
(6)
Na vykonávanie prepráv nákladov podľa tejto dohody, ktoré sú podnikaním, sú potrebné sprievodné prepravné listiny, ktorých obsah musí zodpovedať obvyklému medzinárodnému vzoru.
Článok 9
(1)
Povolenie podľa článku 7 sa nevyžaduje na prepravu:
1.
vecí motorovými vozidlami, ktorých celková prípustná hmotnosť vrátane celkovej hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 tony;
2.
sťahovaných zvrškov (zariadenie domácností);
3.
umeleckých predmetov a diel;
4.
predmetov a zariadení určených na športové, divadelné, hudobné a filmové predstavenia, veľtrhy a výstavy alebo na rozhlasové, televízne a filmové natáčanie, ak sú tieto predmety alebo zariadenia dovážané alebo vyvážané len dočasne;
5.
telesných pozostatkov alebo popola zosnulých;
6.
leteckých zásielok na letisko alebo z letiska pri odklone leteckých služieb;
7.
poštových zásielok v rámci poskytovania verejných služieb;
8.
poškodených alebo opravu vyžadujúcich nákladných vozidiel (spätný prevoz);
9.
liekov, zdravotníckych prístrojov a zariadení, ako aj ďalšieho materiálu určeného na poskytovanie pomoci v naliehavých prípadoch (najmä pri živelných pohromách);
10.
živých zvierat;
11.
batožiny v prívesoch autobusov;
12.
cenného tovaru (napríklad vzácnych kovov) špeciálnymi vozidlami, ktoré sú doprevádzané políciou alebo inými bezpečnostnými orgánmi;
Rovnako nevyžadujú žiadne povolenie podľa článku 7
13.
prístup k sprevádzanej kombinovanej doprave od najbližšej vhodnej železničnej stanice k príjemcovi;
14.
jazdy prázdnych motorových vozidiel, ak sa nejedná o vozidlá, ktoré sú obchodným tovarom.
(2)
Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18 môže oslobodiť od povoľovacej povinnosti ďalšie prepravy.
(3)
Na vykonávanie prepráv dopravou, ktorá nie je podnikaním, sa povolenia podľa článku 7 nevyžadujú. Pri týchto prepravách je potrebné mať so sebou doklady, z ktorých vyplýva, že sa jedná o dopravu pre vlastnú potrebu.
Článok 10
(1)
Povolenia potrebné pre dopravcov Slovenskej republiky udeľuje príslušné ministerstvo Spolkovej republiky Nemecko a odovzdáva ich im príslušné ministerstvo Slovenskej republiky alebo orgán ním poverený.
(2)
Povolenia potrebné pre dopravcov Spolkovej republiky Nemecko udeľuje príslušné ministerstvo Slovenskej republiky a odovzdáva ich im príslušné ministerstvo Spolkovej republiky Nemecko alebo orgán ním poverený.
Článok 11
(1)
Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18 stanovuje po vzájomnej dohode počet povolení na každý rok, ktoré sú k dispozícii obom zmluvným stranám. Dohodnutý počet povolení môže v prípade potreby zmiešaná komisia zriadená podľa článku 18 zmeniť.
(2)
Obsah a forma povolení bude stanovená zmiešanou komisiou zriadenou podľa článku 18.
Časť 3
Všeobecné ustanovenia
Článok 12
Pri vykonávaní prepráv a pri prázdnych jazdách na základe tejto dohody odpadajú pre každú zmluvnú stranu akékoľvek odbavovacie a dovozné poplatky a dávky (clo, dovozná daň z obratu a daň z minerálnych olejov), ako aj povinnosť mať povolenie na dovoz nasledujúcich tovarov na územie štátu druhej zmluvnej strany:
a)
palivo, ktoré sa nachádza v hlavných nádržiach príslušného typu motorového vozidla, ktoré sú technicky a konštrukčne spojené s palivovou sústavou, ako aj v palivových nádržiach chladiarenských zariadení a iných zariadení na nákladných motorových vozidlách alebo na špeciálnych kontajneroch. Prípadné obmedzenia množstva vyplývajú z právnych predpisov platných na území štátu príslušnej zmluvnej strany;
b)
mazivá, ktoré sa nachádzajú vo vozidle a ktoré zodpovedajú normálnej potrebe na prevádzku počas prepravy;
c)
náhradné dielce a nástroje na údržbu motorového vozidla, ktorým sa medzinárodná preprava vykonáva; nepoužité náhradné dielce, ako aj vymenené staré dielce musia byť znovu vyvezené, zničené alebo sa s nimi naloží podľa právnych predpisov, ktoré platia na území štátu danej zmluvnej strany.
Článok 13
Povolenia, kontrolné doklady alebo iné požadované doklady sa musia nachádzať pri všetkých prepravách vo vozidle a musia sa na požiadanie na kontrolu predložiť zástupcom príslušných kontrolných orgánov. Kontrolné doklady musia byť úplne vyplnené pred začiatkom jazdy.
Článok 14
(1)
Vozidlá schválené na území štátu jednej zmluvnej strany sú povinné na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa hmotnosti, rozmerov a zaťaženia na nápravu.
(2)
Ak hmotnosť, rozmery alebo zaťaženie na nápravu vozidla prekračujú prípustné hodnoty platné na území štátu zmluvnej strany, musí byť pre toto vozidlo pred začiatkom jazdy príslušnými orgánmi štátu tejto zmluvnej strany udelené osobitné povolenie. Ak toto povolenie predpisuje pohyb vozidla po určitej trase, preprava sa môže uskutočniť iba na tejto trase.
Článok 15
Zmluvné strany budú v medzinárodnej cestnej doprave podporovať prevádzku vozidiel, ktoré zodpovedajú z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, hluku a emisií škodlivín vo výfukových plynoch vysokej technickej úrovni.
Článok 16
(1)
Dopravca štátu jednej zmluvnej strany je povinný dodržiavať vnútroštátne právne predpisy pre oblasť dopravy a prevádzky motorových vozidiel, ako aj colné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.
(2)
Pri závažných alebo opakovaných porušeniach vnútroštátnych právnych predpisov platných na území štátu druhej zmluvnej strany alebo ustanovení tejto dohody dopravcom alebo osádkou jeho vozidla, môžu príslušné orgány štátu zmluvnej strany, na území ktorého je vozidlo evidované, na požiadanie príslušných orgánov štátu zmluvnej strany, na ktorého území k porušeniu došlo, v rámci platných právnych predpisov prijať nasledovné opatrenia:
a)
vyzvať zodpovedného dopravcu, aby dodržiaval platné právne predpisy (výstraha);
b)
prechodne ho vylúčiť z vykonávania dopravy;
c)
pozastaviť výdaj povolení zodpovednému dopravcovi alebo odobrať už odovzdané povolenia na časové obdobie, na ktoré príslušný orgán štátu druhej zmluvnej strany dopravcu vylúčil z vykonávania dopravy.
(3)
Opatrenie podľa písmena b) ods. 2 môže vykonať tiež bezprostredne príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území k porušeniu došlo.
(4)
Príslušné orgány oboch zmluvných strán sa vzájomne informujú o opatreniach prijatých v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 17
Ak sa na základe tejto dohody v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi budú oznamovať osobné údaje, platia s prihliadnutím na platné právne predpisy štátu zmluvnej strany nasledovné ustanovenia:
1.
Použitie údajov príjemcom je prípustné len na udaný účel a za podmienok stanovených orgánom, ktorý ich oznamuje.
2.
Príjemca informuje na požiadanie orgán odovzdávajúcej strany o použití sprostredkovaných údajov a o výsledkoch takto dosiahnutých.
3.
Osobné údaje sa môžu oznamovať iba príslušným orgánom. Ich oznamovanie ďalším miestam sa môže uskutočniť iba s predchádzajúcim súhlasom odovzdávajúceho orgánu.
4.
Odovzdávajúci orgán je povinný dbať na správnosť sprostredkovaných údajov, ako aj na ich nutnosť a primeranosť voči sledovanému účelu. Pritom treba dodržiavať zákazy, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych právnych predpisov. Ak sa zistí, že sa odovzdali nesprávne údaje alebo údaje, ktoré nesmeli byť oznámené, je potrebné neodkladne o tom informovať príjemcu. Tento je povinný neodkladne vykonať opravu údajov alebo ich zničiť.
5.
Dotknutej osobe treba na požiadanie poskytnúť informácie o obsahu a účele použitia poskytnutých údajov. Povinnosť oboznámenia nevzniká, ak sa usúdi, že verejný záujem na neoboznámení prevyšuje záujem dotknutej osoby. V ostatnom právo dotknutej osoby dostať informácie o jeho osobných údajoch sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, kde bola žiadosť podaná.
6.
Ak sa na sprostredkované údaje podľa vnútroštátneho právneho predpisu platného pre oznamujúci orgán vzťahujú osobitné lehoty na ich vymazanie, upovedomí o tom oznamujúci orgán príjemcu. Nezávisle na týchto lehotách sa musia oznámené osobné údaje vymazať, ak nie sú viac potrebné na účel, na ktorý boli sprostredkované.
7.
Oznamujúce a prijímajúce miesta sú povinné oznámenie a príjem osobných údajov zaevidovať do spisov.
8.
Oznamujúce a prijímajúce miesta sú povinné sprostredkované osobné údaje účinne chrániť voči neoprávnenému prístupu, neoprávnenej zmene a neoprávnenému zverejneniu.
Článok 18
Zástupcovia príslušných orgánov štátov zmluvných strán zriadia zmiešanú komisiu. Táto sa schádza podľa potreby, aby zabezpečila riadne vykonávanie tejto dohody, prerokovala iné otázky, ktoré súvisia v zmysle tejto dohody s medzinárodnou cestnou dopravou a za účelom zhodného riešenia všetkých vyskytujúcich sa sporných otázok. V prípade potreby vypracuje zmiešaná komisia návrhy na prispôsobenie dohody vývoju dopravy a zmeneným právnym predpisom. Na rokovania môže prizývať odborníkov z iných organizácií.
Článok 19
(1)
Príslušnými orgánmi na vykonávanie tejto dohody sú:
– v Spolkovej republike Nemecko: Spolkové ministerstvo dopravy, stavebníctva a bytovej výstavby alebo ním poverený Spolkový úrad pre nákladnú dopravu a pre povolenia podľa článku 3 ods. 3 a 4, článku 4 ods. 2 a 3 a článku 14 ods. 2 povoľovacie orgány spolkových krajín,
– v Slovenskej republike: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
(2)
Zmluvné strany si oznámia každú zmenu príslušných orgánov.
Článok 20
Záväzky zmluvných strán vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd, medzi tým aj záväzky Spolkovej republiky Nemecko z členstva v Európskej únii, nie sú touto dohodou dotknuté.
Článok 21
(1)
Táto dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť mesiac po dni, keď vláda Slovenskej republiky oznámi vláde Spolkovej republiky Nemecko, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre nadobudnutie platnosti dohody. Rozhodujúci je deň prijatia oznámenia.
(2)
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne diplomatickou cestou vypovedať. Platnosť dohody skončí 6 mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
(3)
Nadobudnutím platnosti tejto dohody skončí vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko platnosť Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej nákladnej doprave z 28. októbra 1992 a Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o medzinárodnej cestnej osobnej doprave z 25. septembra 1996.
Článok 22
Zmluvná strana, na území štátu ktorej bola dohoda podpísaná, neodkladne po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečí jej registráciu na Sekretariáte Spojených národov podľa článku 102 Charty Spojených národov. Druhá zmluvná strana bude informovaná o vykonanej registrácii uvedením registračného čísla VN, hneď po potvrdení registrácie Sekretariátom Spojených národov.
Dané v Bratislave 14. júna 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a v nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Jozef Macejko v. r.
Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:
Frank Lambach v. r.