147/2014 Z. z.

Vyhlásené znenie

147
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. októbra 2013 boli na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z., oznámenie č. 628/2008 Z. z., oznámenie č. 629/2008 Z. z., oznámenie č. 127/2009 Z. z., oznámenie č. 265/2010 Z. z., oznámenie č. 157/2011 Z. z., oznámenie č. 167/2012 Z. z. a oznámenie č. 400/2012 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. júla 2014. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 147/2014 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 44ter
(zrušené)
Pravidlo 66
Konanie pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
66.1
a 66.1bis (bez zmeny)
66.1ter Top-up rešerše
Orgán pre medzinárodný predbežný prieskum vypracuje rešerš („top-up rešerš“) na zistenie dokumentov"Arial"> uvedených v čl. 64, ktoré boli zverejnené alebo sa stali dostupnými uvedenému orgánu, pre následnú rešerš ku dňu vypracovania medzinárodnej rešeršnej správy, ak sa domnieva, že takáto rešerš bude slúžiť užitočnému účelu. Ak orgán pre medzinárodný predbežný prieskum zistí, že niektorá zo situácií uvedených v čl. 34 ods. 3 alebo 4 alebo v pravidle 66.1 písm. e) existuje, top-up rešerš sa bude vzťahovať len na tie časti medzinárodnej prihlášky, ktoré sú predmetom medzinárodného predbežného prieskumu.
66.2
až 66.8 (bez zmeny)
Pravidlo 70
Medzinárodná predbežná správa o patentovateľnosti vypracovaná orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum
(Správa o medzinárodnom predbežnom prieskume)
70.1
(bez zmeny)
70.2
Podklad správy
(a)
až (e) (bez zmeny)
(f)
V správe sa uvádza dátum, keď sa vykonala top-up rešerš podľa pravidla 66.1ter, alebo inak sa uvedie, že top-up rešerš sa nevykonala.
70.3
až 70.17 (bez zmeny)
Pravidlo 94
Prístup ku spisom
90.1
Prístup ku spisu uchovávaného Medzinárodným úradom
(a)
(bez zmeny)
(b)
Medzinárodný úrad dodá na žiadosť ktorejkoľvek osoby, ale nie pred medzinárodným zverejnením medzinárodnej prihlášky a s výhradou čl. 38, po zaplatení nákladov, kópie akýchkoľvek dokladov, ktoré sú obsiahnuté v jeho spise.
(c)
(bez zmeny)
94.2
a 94.3 (bez zmeny)