149/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2014

149
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. februára 2008 bol v Ženeve prijatý Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu.
Národná rada Slovenskej republiky s Dodatkovým protokolom k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúcim sa elektronického nákladného listu vyslovila súhlas uznesením č. 842 zo 17. októbra 2013.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k Dodatkovému protokolu k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúcom sa elektronického nákladného listu 19. decembra 2013.
Listina o prístupe bola uložená 21. februára 2014 u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
Dodatkový protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu nadobudol platnosť 5. júna 2011 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. mája 2014 v súlade s článkom 8 ods. 2 dodatkového protokolu.
K oznámeniu č. 149/2014 Z. z.
DODATKOVÝ PROTOKOLk Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) týkajúci sa elektronického nákladného listu
Strany tohto dodatkového protokolu,
ako strany Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) podpísaného v Ženeve 19. mája 1956,
ktoré majú záujem o doplnenie dohovoru s cieľom umožniť nepovinné vystavovanie nákladných listov pomocou postupov používaných pri elektronickom zaznamenávaní a nakladaní s údajmi,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tohto dodatkového protokolu:
„dohovor“ znamená Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR),
„elektronická komunikácia“ predstavuje informácie vytvorené, odoslané, prijaté alebo uchovávané elektronickými, optickými, digitálnymi alebo podobnými prostriedkami spôsobom, ktorý umožňuje, aby dané komunikované informácie boli prístupné tak, aby mohli byť ďalej použiteľné,
„elektronický nákladný list“ znamená nákladný list vystavený prostredníctvom elektronickej komunikácie dopravcom, odosielateľom alebo akoukoľvek inou stranou, ktorá má záujem o plnenie prepravnej zmluvy, na ktorú sa vzťahuje dohovor, vrátane náležitostí logicky sa vzťahujúcich na elektronickú komunikáciu prostredníctvom príloh, alebo inak prepojenú s elektronickou komunikáciou súbežne s alebo následne po jej vydaní tak, aby sa stali súčasťou elektronického nákladného listu,
„elektronický podpis” predstavuje údaje v elektronickej podobe, ktoré sú pripojené alebo logicky sa vzťahujú na iné elektronické údaje a ktoré slúžia ako metóda na overenie platnosti.
Článok 2
Rozsah a účinnosť elektronického nákladného listu
1.
V súlade s ustanoveniami tohto dodatkového protokolu nákladný list uvedený v dohovore, ako aj akákoľvek požiadavka, vyhlásenie, pokyn, žiadosť, výhrada alebo iná komunikácia týkajúca sa plnenia prepravnej zmluvy, na ktorú sa vzťahuje dohovor, môžu byť vystavené prostredníctvom elektronickej komunikácie.
2.
Elektronický nákladný list, ktorý je v súlade s ustanoveniami tohto dodatkového protokolu, je považovaný za rovnocenný nákladnému listu uvedenému v dohovore, a preto má rovnakú dôkaznú hodnotu a účinnosť ako nákladný list.
Článok 3
Overenie platnosti elektronického nákladného listu
1.
Elektronický nákladný list musí byť overený zmluvnými stranami prepravnej zmluvy prostredníctvom spoľahlivého elektronického podpisu, ktorý zaisťuje spojenie s elektronickým nákladným listom. Ak nie je ustanovené inak, metóda využívajúca elektronický podpis sa považuje za spoľahlivú, ak je elektronický podpis:
a)
viazaný výhradne na podpisujúcu osobu,
b)
schopný identifikovať podpisovateľa,
c)
zriadený spôsobom, ktorý má podpisovateľ pod plnou kontrolou, a
d)
prepojený na údaje, ktorých sa týka tak, že možno zistiť každú ďalšiu zmenu týchto údajov.
2.
Elektronický nákladný list môže byť overený inou elektronicky overovacou metódou, ktorú dovoľuje právny poriadok štátu, v ktorom bol elektronický nákladný list vystavený.
3.
Údaje obsiahnuté v elektronickom nákladnom liste musia byť prístupné zmluvnej strane, ktorá je na to oprávnená.
Článok 4
Podmienky na vydanie elektronického nákladného listu
1.
Elektronický nákladný list musí obsahovať rovnaké údaje ako nákladný list uvedený v dohovore.
2.
Postup pri vystavovaní elektronického nákladného listu musí zabezpečiť integritu jednotlivých údajov, ktoré nákladný list obsahuje od okamihu, keď bol prvýkrát vytvorený v jeho konečnej podobe. Integrita je zabezpečená, len čo sú všetky údaje úplné a nezmenené, okrem doplnkov a zmien, ktoré vyplývajú z bežnej komunikácie, uchovávania a zobrazovania nákladného listu.
3.
Údaje obsiahnuté v elektronickom nákladnom liste môžu byť doplnené alebo upravené v prípadoch, ktoré povoľuje dohovor.
Postup použitý na doplnenie alebo zmenu elektronického nákladného listu má umožniť realizovať doplnenie alebo zmenu elektronického nákladného listu a musí zachovať pôvodné údaje v ňom obsiahnuté.
Článok 5
Implementácia elektronického nákladného listu
1.
Zmluvné strany, ktoré majú záujem o plnenie prepravnej zmluvy, sa dohodnú na jednotlivých postupoch a ich implementácii s cieľom splniť požiadavky tohto dodatkového protokolu a dohovoru, predovšetkým pokiaľ ide o:
a)
spôsob vystavenia a dodania elektronického nákladného listu oprávnenej zmluvnej strane,
b)
zabezpečenie integrity elektronického nákladného listu,
c)
spôsob, ktorým si zmluvná strana, uplatňujúca si práva vyplývajúce jej z elektronického nákladného listu, môže tento nárok uplatniť,
d)
spôsob, ktorým sa potvrdzuje, že bola realizovaná dodávka konečnému príjemcovi,
e)
postupy na dopĺňanie a úpravy elektronického nákladného listu, a
f)
postupy na prípadné nahradenie elektronického nákladného listu nákladným listom vydaným iným spôsobom.
2.
Postupy uvedené v odseku 1 musia byť uvedené v elektronickom nákladnom liste a musia byť ľahko zistiteľné.
Článok 6
Dokumenty dopĺňajúce elektronický nákladný list
1.
Dopravca odovzdá odosielateľovi na jeho neskoršiu žiadosť príjmový doklad o tovare, ako aj všetky informácie nevyhnutné na identifikáciu zásielky a na prístup k elektronickému nákladnému listu, ktorý je predmetom tohto dodatkového protokolu.
2.
Dokumenty uvedené v článku 6 ods. 2 písm. g) a článku 11 dohovoru môžu byť odosielateľom poskytnuté dopravcovi formou elektronickej komunikácie, ak dokumenty existujú v tejto forme, a ak sa zmluvné strany dohodli na postupoch umožňujúcich vytvorenie prepojenia medzi týmito dokumentmi a elektronickými nákladnými listami, ktoré sú predmetom dodatkového protokolu takým spôsobom, ktorý zaručuje ich integritu.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Podpis, ratifikácia, prístup
1.
Tento dodatkový protokol môžu podpísať štáty, ktoré sú signatármi alebo zmluvnými stranami dohovoru a zároveň sú buď členmi Európskej hospodárskej komisie, alebo boli prijaté za členov komisie vo funkcii poradných orgánov v zmysle odseku 8 mandátu komisie.
2.
Tento dodatkový protokol možno podpísať v Ženeve od 27. do 30. mája 2008 vrátane a po tomto dátume v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku do 30. júna 2009 vrátane.
3.
Tento dodatkový protokol si vyžaduje ratifikáciu signatárskych štátov, ktoré dodatkový protokol podpísali, a môžu ho podpísať aj nesignatárske štáty uvedené v odseku 1 tohto článku za predpokladu, že sú stranami dohovoru.
4.
Štáty, ktoré sa zúčastňujú určitých aktivít Európskej hospodárskej komisie, v súlade s odsekom 11 mandátu komisie, a ktoré pristúpili k dohovoru, sa môžu stať zmluvnými stranami tohto dodatkového protokolu tak, že k nemu pristúpia po tom, ako nadobudne platnosť.
5.
Ratifikácia alebo prístup sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.
6.
Uloženie ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, ktoré sa uskutočnilo po tom, čo nadobudli platnosť zmeny tohto dodatkového protokolu prijaté neskôr v súlade s ustanoveniami článku 13, bude platiť pre dodatkový protokol v znení modifikovanom príslušnou zmenou.
Článok 8
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dodatkový protokol nadobúda platnosť deväťdesiateho dňa po tom, čo päť zo štátov uvedených v článku 7 ods. 3 uložilo svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe k dodatkovému protokolu.
2.
Pre každý štát, ktorý ratifikuje dodatkový protokol alebo k nemu pristúpi po uložení ratifikačných listín alebo listín o prístupe piatich štátov, nadobúda tento dodatkový protokol platnosť deväťdesiaty deň po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 9
Vypovedanie
1.
Každá zmluvná strana môže tento dodatkový protokol vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
2.
Vypovedanie nadobudne platnosť 12 mesiacov po dni, keď generálny tajomník Organizácie Spojených národov dostane oznámenie o výpovedi.
3.
Každý štát, ktorý prestane byť stranou dohovoru, prestáva byť v ten istý deň stranou tohto dodatkového protokolu.
Článok 10
Ukončenie platnosti
Ak po nadobudnutí platnosti tohto dodatkového protokolu klesne pre vypovedania počet zmluvných strán na menej než päť, stráca dodatkový protokol účinnosť dňom, keď nadobudne platnosť posledné z týchto vypovedaní, dodatkový protokol stráca platnosť aj dňom, keď stráca platnosť dohovor.
Článok 11
Spory
Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo na vykonávanie tohto dodatkového protokolu, ktorý sa nepodarilo stranám urovnať rokovaním alebo iným spôsobom, sa môže na návrh ktorejkoľvek zúčastnenej zmluvnej strany predložiť na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru.
Článok 12
Výhrady
1.
Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto dodatkového protokolu alebo po prístupe k nemu vyhlásiť formou oznámenia zaslaného generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že sa necíti byť viazaná článkom 11 tohto dodatkového protokolu. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané článkom 11 voči zmluvnej strane, ktorá urobila takú výhradu.
2.
Vyhlásenie uvedené v odseku 1 tohto článku môže byť kedykoľvek odvolané oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
3.
Žiadna iná výhrada k tomuto dodatkovému protokolu nie je prípustná.
Článok 13
Zmeny
1.
Po nadobudnutí platnosti môže byť tento dodatkový protokol zmenený iba podľa postupu uvedeného v tomto článku.
2.
Každá navrhovaná zmena tohto dodatkového protokolu predkladaná zmluvnou stranou tohto dodatkového protokolu musí byť predložená Pracovnej skupine pre cestnú dopravu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) na prejednanie a rozhodnutie.
3.
Strany tohto dodatkového protokolu by mali vynaložiť maximálne úsilie o dosiahnutie zhody. Ak aj napriek úsiliu nedôjde k dosiahnutiu zhody o navrhovaných zmenách a úpravách, poslednou možnosťou pre prijatie týchto zmien a úprav je získanie dvojtretinovej väčšiny hlasov zmluvných strán, ktoré sú prítomné a zúčastnili sa hlasovania. Navrhované zmeny alebo úpravy, ktoré budú prijaté týmto spôsobom, musí sekretariát Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov odovzdať generálnemu tajomníkovi, ktorý je povinný tieto rozoslať všetkým zmluvným stranám tohto dodatkového protokolu.
4.
Do deviatich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník rozošle navrhované zmeny, každá zo zmluvných strán môže generálneho tajomníka informovať, že k navrhovaným zmenám má námietky.
5.
Navrhované zmeny sa budú považovať za akceptované vtedy, keď na konci deväťmesačného obdobia uvedeného v predchádzajúcom odseku žiadna zmluvná strana tohto dodatkového protokolu nepredloží voči nim námietku. Ak dôjde k vzneseniu námietky, navrhované zmeny nenadobudnú platnosť.
6.
V prípade štátu, ktorý sa stane zmluvnou stranou tohto dodatkového protokolu v čase medzi podaním oznámenia o navrhovaných zmenách a koncom deväťmesačného obdobia uvedenom v odseku 4 tohto článku, sekretariát Pracovnej skupiny pre cestnú dopravu Európskej hospodárskej komisie v čo najkratšom čase upovedomí novú zmluvnú stranu o navrhovaných zmenách. Nová zmluvná strana môže informovať generálneho tajomníka o prípadných námietkach týkajúcich sa navrhovaných zmien pred skončením príslušného deväťmesačného obdobia.
7.
Generálny tajomník informuje všetky zmluvné strany o námietkach vznesených podľa odsekov 4 a 6 tohto článku, ako aj o akýchkoľvek zmenách akceptovaných podľa odseku 5.
8.
Každá zmena sa považuje za prijatú nadobudnutím jej platnosti šesť mesiacov po dni, keď generálny tajomník oznámi zmluvným stranám, že boli akceptované.
Článok 14
Zvolanie revíznej konferencie
1.
Po nadobudnutí platnosti tohto dodatkového protokolu môže každá strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolanie konferencie na účel revízie tohto dodatkového protokolu. Generálny tajomník informuje o tejto žiadosti všetky strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej štvrtina strán oznámi súhlas s touto žiadosťou do štyroch mesiacov odo dňa, keď odoslal vyrozumenie.
2.
Ak je konferencia podľa predchádzajúceho odseku zvolaná, generálny tajomník upovedomí všetky strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o prerokovanie ktorých na konferencii žiadajú. Generálny tajomník oznámi všetkým stranám predbežný program konferencie, ako aj znenie návrhov najmenej tri mesiace pred dňom otvorenia konferencie.
3.
Generálny tajomník pozve na každú zvolanú konferenciu podľa toho článku všetky štáty uvedené v článku 7 ods. 1, 3 a 4 tohto protokolu.
Článok 15
Oznámenia štátom
Okrem oznámení uvedených v článkoch 13 a 14 informuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov štáty uvedené v článku 7 ods. 1 a štáty, ktoré sa stali stranami tohto dodatkového protokolu v súlade s článkom 7 ods. 3 a 4 o:
a)
ratifikáciách a prístupoch podľa článku 7,
b)
dátumoch, keď tento dodatkový protokol nadobudne platnosť podľa článku 8,
c)
vypovedaniach podľa článku 9,
d)
ukončení platnosti tohto dodatkového protokolu v súlade s článkom 10,
e)
výhradách a oznámeniach prijatých v súlade s článkom 12 ods. 1 a 2.
Článok 16
Uloženie
Originál tohto dodatkového protokolu bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý rozošle overené zhodné opisy všetkým štátom uvedeným v článku 7 ods. 1, 3 a 4 tohto dodatkového protokolu.
Dané v Ženeve dvadsiateho februára dvetisíc osem v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.