150/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2014

150
Dohoda nadobudne platnosť 24. mája 2014 v súlade s článkom 22 ods. 22.8.
K oznámeniu č. 150/2014 Z. z.
PROGRAM SPOLUPRÁCE MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ŠTÁTU IZRAEL NA ROKY 2013 – 2016 V OBLASTI ŠKOLSTVA, VEDY, KULTÚRY, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Vláda Slovenskej republiky a vláda štátu Izrael (ďalej len „zmluvné strany“) vedené želaním posilniť svoje priateľské vzťahy a podporovať výmeny v oblasti kultúry, školstva a vedy na základe Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy, ktorá bola podpísaná v Prahe 29. apríla 1991.
Obe zmluvné strany sú presvedčené, že táto spolupráca prispeje k rozvoju ich vzťahov a k zvýšeniu povedomia, najmä medzi mládežou, o histórii a kultúre ľudí oboch krajín, a súhlasia, že budú podporovať spoluprácu s cieľom zlepšiť a posilniť vzájomné porozumenie a priateľstvo oboch krajín;
preto sa dohodli na nasledujúcom programe spolupráce na roky 2013, 2014, 2015 a 2016:
OBLASTI SPOLUPRÁCEŠKOLSTVO
Článok 1
1.1
Zmluvné strany podporujú výmenu informácií a konštruktívne kontakty medzi oboma krajinami v rozličných oblastiach vzdelávania.
1.2
Zmluvné strany podporujú rozvoj spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami oboch krajín.
1.3
Zmluvné strany v súlade so svojimi rozpočtovými prostriedkami podporujú výmenu informácií, skúseností, dokumentácie a odborníkov v týchto oblastiach:
• školský systém oboch krajín,
• školenie učiteľov a celoživotné vzdelávanie učiteľov,
• organizácia a riadenie školy,
• predpisy v školstve (ako služobné predpisy pre učiteľov a pod.),
• vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami,
• decentralizácia a autonómia škôl,
• občianska výchova,
• vzdelávanie nadaných detí,
• kultúrna a náboženská integrácia menšín (vrátane spoločných projektov),
• protidrogové programy (vrátane spoločných projektov),
• vyučovanie cudzích jazykov,
• formálne a neformálne vzdelávanie,
• porovnávacie učenie (t. j. literatúra, kino atď.),
• inkluzívne vzdelávanie,
• kultúra a dedičstvo,
• vzdelávanie dospelých (celoživotné vzdelávanie),
• vzdelávanie v oblasti vedy a technológií,
• príspevok mladých pre komunity,
• rozvoj životných zručností,
• umelecké vzdelávanie.
V štáte Izrael je možné získať informácie o vzdelávacom systéme na webovom sídle Ministerstva školstva štátu Izrael: www.education.gov.il.
V Slovenskej republike je možné získať informácie o vzdelávacom systéme na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk.
1.4
Zmluvné strany sa zaväzujú zabrániť vydávaniu učebníc, ktoré podnecujú rasizmus, antisemitizmus a xenofóbiu, aby takto čelili predsudkom a negatívnym stereotypom. Každá zmluvná strana upozorní druhú zmluvnú stranu, ak sa takéto publikovanie zistí.
1.5
Zmluvné strany kladú osobitný dôraz na prácu v oblasti výskumu a vzdelávania, ktorá súvisí s tragickým osudom židovskej komunity v Slovenskej republike počas druhej svetovej vojny za nacistickej okupácie.
Slovenská strana pokračuje v zaraďovaní problematiky, týkajúcej sa holokaustu do školských osnov.
1.6
Zmluvné strany zdôrazňujú význam možnosti poskytujúcej mladým ľuďom príležitosť dozvedieť sa o holokauste v rámci školského vyučovania, aj s odvolaním sa na obsah Štokholmskej deklarácie z januára 2000 a rezolúcie Organizácie spojených národov 60/7 z 1. novembra 2005, ktorá ustanovila 27. január ako každoročný Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, čo zdôrazňuje jedinečný historický charakter holokaustu a odsudzuje pretrvávajúce nebezpečenstvá genocídy, rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie. V tejto súvislosti zmluvné strany podporujú vzdelávacie aktivity, ktoré realizujú školy na všetkých úrovniach a ktoré sa zameriavajú na boj proti rasizmu a antisemitizmu.
1.7
Zmluvné strany podporujú účasť učiteľov, a to predovšetkým učiteľov dejepisu, na kurzoch, ktoré sa zaoberajú históriou holokaustu a antisemitizmu, ktoré organizuje Pamätník mučeníkov a hrdinov holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme. Trojtýždňové kurzy anglicky hovoriacich účastníkov sa budú konať každoročne v júli. Izraelská strana poskytne každý rok slovenskej strane jedno (1) štipendium pre jedného (1) účastníka zo Slovenskej republiky.
1.8
Zmluvné strany podporujú výučbu jazyka, literatúry, dejín a kultúry druhej krajiny v inštitúciách základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel budú odborníci z partnerskej krajiny pozvaní každý rok súvisiacou inštitúciou na jej vlastné náklady, aby poskytli prednášky, semináre a viedli iné vzdelávacie aktivity. Podmienky, za ktorých odborníci vykonávajú príslušné činnosti v prijímajúcej krajine, sa dohodnú priamo medzi príslušnými inštitúciami oboch krajín.
1.9
Zmluvné strany podporujú spoluprácu škôl na rôznych projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).
ŠTIPENDIÁ
Článok 2
2.1 Izraelská zmluvná strana poskytuje každoročne:
2.1.1 jedno (1) štipendium na letný jazykový kurz modernej hebrejčiny ULPAN;
2.1.2 jedno (1) špecializačné štipendium na jeden (1) akademický rok (osem mesiacov) pre doktorandov (PhD.) alebo študentov vo výskume, ktorí majú záujem o štúdium na izraelskej univerzite.
Informácie pre uchádzačov (dátum uzávierky na predkladanie žiadostí, vekový limit, potrebné dokumenty, formuláre žiadostí, podrobné údaje o udelení výhod atď.) budú k dispozícii na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí štátu Izrael: a tieto informácie budú každý rok zverejnené diplomatickou cestou.
2.2. Slovenská zmluvná strana poskytuje každoročne:
2.2.1 jedno (1) štipendium na letný seminár slovenského jazyka a kultúry „Studia Academica Slovaca“ SAS;
2.2.2 jedno (1) štipendium na jeden (1) akademický rok (osem mesiacov) pre izraelských doktorandov (PhD.) alebo študentov vo výskume.
2.3 Tieto štipendiá podliehajú rozpočtovým rámcom oboch zmluvných strán.
PRIAMA SPOLUPRÁCA MEDZI VYSOKÝMI ŠKOLAMI
Článok 3
3.1 Zmluvné strany podporujú výmenu publikácií, literatúry, výskumných materiálov a iných informácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
3.2 Zmluvné strany počas platnosti tohto programu podporujú účasť akademikov na národných a medzinárodných konferenciách, seminároch a iných podobných podujatiach, ktoré sa budú konať v oboch krajinách.
3.3 Zmluvné strany spolupracujú na podpore štúdií v oblasti kultúry, jazykov a modernej histórie druhej krajiny na relevantných univerzitách.
VEDA
Článok 4
4.1 Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu vedeckých a výskumných inštitúcií. Obsah tejto spolupráce dohodnú príslušné inštitúcie oboch krajín.
4.2 Zmluvné strany podporujú výmenu vedeckých a výskumných pracovníkov na účel výskumu, štúdia, konzultácií a diskusií vo vedných odboroch. Podmienky takýchto výmen sa dohodnú medzi príslušnými inštitúciami, prípadne diplomatickou cestou podľa potreby.
4.3 Zmluvné strany podporujú spoločný vedecký a technologický výskum, vedeckovýskumné projekty v oblastiach obojstranného záujmu, ako aj výmenu vedeckých a technických informácií a publikácií. Obsah a podmienky tejto spolupráce budú špecifikované relevantnými inštitúciami oboch krajín.
VÝMENA ODBORNÍKOV NA KULTÚRU A UMENIE
Článok 5
Zmluvné strany vítajú vysokú úroveň vzájomných kultúrnych aktivít vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrávajú kultúrne zväzky medzi týmito dvoma krajinami. Zmluvné strany znovu potvrdzujú svoj záujem pokračovať v povzbudzovaní priamej spolupráce medzi kultúrnymi inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami oboch krajín.
Zmluvné strany podporujú iniciatívy, určené na pomoc verejným a súkromným organizáciám a jednotlivcom, zapojených do propagácie a sponzorovania kultúrnych aktivít izraelského pôvodu na Slovensku a kultúrnych aktivít slovenského pôvodu v Izraeli.
5.1 Zmluvné strany budú podporovať výmenu skupín či jednotlivcov v oblasti hudby, divadla, vizuálneho a výtvarného umenia, dizajnu, tanca a iných umení zúčastňujúcich sa na turné, festivaloch a iných kultúrnych podujatiach vrátane konferencií, sympózií, spoločných predstavení, workshopov, umeleckých výstav a stretnutí, ktorých predmetom bude výmena informácií a skúseností. Okrem toho budú zmluvné strany podporovať výmenu umeleckých kritikov, autorov odborných publikácií a novinárov v oblasti kultúry, s cieľom podporovať lepšie chápanie sociologického a kultúrneho vývoja druhej krajiny.
5.2 Festivaly umenia:
Zmluvné strany podporujú výmenu odborníkov a umelcov a ich účasť na festivaloch umenia. Podrobné informácie o týchto výmenách – ako počet umelcov a dĺžka pobytu – budú vychádzať zo zásad reciprocity a budú podľa potreby dohodnuté medzi zmluvnými stranami, prípadne relevantnými inštitúciami.
Zmluvné strany vopred informujú prostredníctvom diplomatických kanálov o veľkých medzinárodných festivaloch, ktoré sa budú konať v ich krajinách, aby takú účasť umožnili. Informácie budú publikované na webových sídlach kompetentných úradov a inštitúcií.
5.3 Výtvarné umenie, fotografia a dizajn:
Zmluvné strany spolupracujú v oblasti výtvarného umenia, remesiel, fotografie a dizajnu. Budú povzbudzovať výmenu výstav a spoluprácu medzi umelcami, ľudovými remeselníkmi, odborníkmi na umenie a špecialistami na tradičné remeslá.
5.4 Architektúra:
Zmluvné strany podporujú priamu spoluprácu medzi architektmi, architektonickými inštitúciami a výmenu architektov ako aj deliť sa o informácie a propagáciu výstav.
5.5 Múzeá a výstavy:
Zmluvné strany podporujú priame kontakty múzeí, galérií a podobných inštitúcií v oboch krajinách vrátane výmeny špecialistov, kurátorov, materiálov, špeciálnych exponátov a informácií.
5.6 Hudba:
Zmluvné strany podporujú prezentáciu diel skladateľov druhej krajiny. Rovnako budú podporovať priame kontakty medzi hudobníkmi (dirigentmi, sólistami a pod.), hudobnými organizáciami, inštitúciami, asociáciami, orchestrami a konzervatóriami v oblastiach klasickej a súčasnej hudby vrátane výmeny nahrávok a osobných návštev, a to v komerčnom i nekomerčnom zmysle.
Zmluvné strany podporujú účasť svojich hudobníkov ako aj porotcov a pozorovateľov na veľkých festivaloch, súťažiach a podujatiach organizovaných v oboch krajinách.
5.7 Tanec:
Zmluvné strany podporujú výmenu tanečníkov, choreografov, tanečných expertov, učiteľov a producentov tanečných festivalov. Zmluvné strany sa budú spoločne zúčastňovať aj na rozvoji multilaterálnej kultúrnej spolupráce.
5.8 Divadlo:
Zmluvné strany podporujú výmenu hercov, režisérov, scenáristov, kritikov a podobne. Zmluvné strany sa budú vzájomne zúčastňovať na rozvoji multilaterálnej kultúrnej spolupráce.
5.9 Zmluvné strany umožnia každoročné návštevy odborníkov, umelcov, producentov, kurátorov vo vyššie spomenutých oblastiach kultúry na celkové obdobie maximálne päť (5) dní každý rok. Zmluvné strany dohodnú projekty diplomatickou cestou.
KULTÚRNE DEDIČSTVO A ARCHEOLÓGIA
Článok 6
6.1 Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Budú si vymieňať odborníkov, akademikov, informácie a propagačné materiály a informácie o seminároch.
6.2 Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi relevantnými úradmi a inštitúciami v oblasti prevencie ilegálneho obchodu s tovarom, predstavujúcim kultúrne dedičstvo v súlade s medzinárodnými zákonmi a platným národným právom.
6.3 Zmluvné strany podporujú spoluprácu v oblasti archeologických vykopávok, zachovania miest a architektonického výskumu. Podrobnosti tejto spolupráce dohodnú príslušné orgány oboch zmluvných strán.
6.4 Zmluvné strany podporujú príslušné orgány v daných krajinách k výmene informácií a publikácií o archeológii. Počas trvania programu budú zmluvné strany podporovať organizovanie spoločného seminára zameraného na predmet vzájomného záujmu. Podrobnosti budú dohodnuté medzi Izraelským pamiatkovým úradom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.
6.5 Počas trvania tohto programu si zmluvné strany vymenia jedného (1) znalca z oblasti archeológie, zo zachovania starožitností, z reštaurovania kultúrneho dedičstva a zo zachovania pamiatok a architektúry, a to na obdobie najviac päť (5) dní. Podrobnosti budú dohodnuté medzi Izraelským pamiatkovým úradom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.
6.6 Zmluvné strany podporujú spoluprácu zameranú na zlepšenie ochrany a riadenia pamiatok zaradených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva i tých, ktoré majú byť zaradené na zoznam svetového kultúrneho dedičstva a umožniť kontakt a výmenu expertov v tejto oblasti.
6.7 Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať integritu národného kultúrneho dedičstva a jeho univerzálnu ochranu pred poškodením, zničením a konfiškáciou na území druhého štátu.
LITERATÚRA A KNIŽNÉ VEĽTRHY
Článok 7
7.1 Zmluvné strany spolupracujú na podpore prekladov súčasnej prózy, poézie a iných literárnych diel svojej krajiny do jazykov druhej krajiny. Zmluvné strany podporujú tiež distribúciu týchto preložených diel.
Za týmto účelom si počas trvania tohto programu zmluvné strany každý rok vymenia tri (3) osoby (spisovateľov, básnikov alebo prekladateľov), pričom pobyt každého z nich bude trvať maximálne päť (5) dní.
7.2 Zmluvné strany podporujú účasť spisovateľov a vydavateľov na seminároch, workshopoch a čítaniach poézie, zameraných na podporu lepšieho porozumenia oboch literárnych komunít. Zmluvné strany budú povzbudzovať účasť básnikov a spisovateľov na festivaloch a literárnych podujatiach každý rok maximálne na päť (5) dní.
7.3 Zmluvné strany podporujú priame kontakty medzi vydavateľmi kníh a národnými knižnicami.
7.4 Počas tohto programu pozve každá zmluvná strana druhú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na jej medzinárodných knižných veľtrhoch na komerčnom i nekomerčnom základe.
Izraelská zmluvná strana pozve slovenskú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na Jeruzalemskom medzinárodnom knižnom veľtrhu, ktorý sa koná každé dva roky v Jeruzaleme. Podrobné informácie o tomto knižnom veľtrhu možno nájsť na webovom sídle: www.jerusalembookfair.com.
Slovenská zmluvná strana pozve izraelskú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka. Podrobné informácie o tomto knižnom veľtrhu možno nájsť na webovom sídle: www.incheba.sk/biblioteka.
FILM A AUDIOVIZUÁLNA TVORBA
Článok 8
8.1 Zmluvné strany podporujú účasť filmov a filmárov na medzinárodných filmových festivaloch druhej strany. Zmluvné strany podporujú osobitné filmové retrospektívy druhej krajiny ako súčasť svojich medzinárodných filmových festivalov. Informácie o veľkých filmových festivaloch si budú zmluvné strany vymieňať diplomatickou cestou.
8.2 Zmluvné strany podporujú vo svojich krajinách organizovanie týždňov filmu druhej zmluvnej strany. Filmy majú mať anglické titulky, ak jazykom filmu nie je anglický jazyk.
8.3 Zmluvné strany podporujú vzájomné návštevy znalcov alebo osobností z oblasti filmu. Zmluvné strany si v každom kalendárnom roku vymenia dvoch (2) znalcov v oblasti filmu a audiovizuálneho záznamu na obdobie najviac päť (5) dní a títo sa zúčastnia na festivaloch, konferenciách, prehliadkach, stretnutiach, retrospektívach a iných prestížnych medzinárodných podujatiach.
8.4 Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi znalcami v oblasti filmu a televízie ako aj medzi filmovými a televíznymi inštitúciami.
Zmluvné strany privítajú návrh na priamu spoluprácu medzi školami filmu a televízie ako aj medzi národnými kinotékami a výmenu študentov a učiteľov v tejto oblasti.
8.5 Zmluvné strany vyjadrujú svoj záujem podporovať spoluprácu medzi slovenskými a izraelskými filmovými producentmi. Zmluvné strany budú rokovať o uzavretí zmluvy o koprodukcii (film alebo video) s cieľom uľahčiť budúce filmové koprodukcie.
8.6 Zmluvné strany podporujú spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti televíznej tvorby v oboch krajinách ako aj výmenu materiálov (hrané celovečerné filmy, dokumentárne filmy) a znalcov v tejto oblasti na komerčnom a nekomerčnom základe. Okrem toho zmluvné strany podporujú organizovanie workshopov v oblasti vzdelávacích televíznych programov a výmenu podkladových materiálov, zameraných na zlepšenie vedomostí o druhej krajine a porozumenia druhej krajiny.
ARCHÍVY A KNIŽNICE
Článok 9
9.1 Zmluvné strany podporujú vzájomnú spoluprácu medzi štátnymi archívmi, verejnými inštitúciami a knižnicami formou výmeny znalcov, vedeckých publikácií, mikrofilmov, kníh, digitálnych informácií a kópií dokumentov, databáz a predpisov. Tieto výmeny sa konajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a podliehajú rozpočtovým pravidlám zmluvných strán.
9.2 Zmluvné strany zvážia výmenu jedného (1) archivára alebo knihovníka najviac na päť (5) dní počas platnosti programu, na účel získania informácií o organizovaní príslušných archívov, knižníc, štúdia a výskumu.
SPOLUPRÁCA V RÁMCI MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Článok 10
Zmluvné strany spolupracujú v oblasti školstva, vedy, kultúry, športu, mládeže a komunikácie v rámci organizácie UNESCO a iných medzinárodných organizácií na účel výmeny informácií a uskutočňovania spoločných akčných programov.
VÝMENA MLÁDEŽE
Článok 11
11.1 Zmluvné strany súhlasia s tým, že výmena detí a mládeže je dôležitým príspevkom k vzťahom medzi oboma krajinami, a preto podporujú takéto programy. Dôraz sa kladie na aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti a na podporu spolupráce mládeže a jej zapájania sa do sietí cez špecifické aktivity mládeže.
11.2 Zmluvné strany podporujú vzájomné projekty profesionálov a expertov v oblasti mládeže. Príslušné podrobnosti dohodne Izraelský úrad pre výmenu mládeže (Israel Youth Exchange Authority) a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA.
ŠPORT
Článok 12
Zmluvné strany podporujú spoluprácu v športe, predovšetkým formou výmeny športových tímov, trénerov a odborníkov v rôznych odboroch. Na podmienkach týchto výmen sa dohodnú príslušné organizácie oboch krajín na základe vzájomných konzultácií. Vzťahy a podmienky takýchto výmen sú predmetom dohody medzi záujmovými organizáciami oboch krajín.
DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO
Článok 13
13.1 Každá zmluvná strana zabezpečí právne prostriedky na ochranu práv duševného vlastníctva k všetkým materiálom, ktoré vzniknú na základe tohto programu v súlade so zákonmi a s predpismi platnými v danej krajine.
13.2 Práva duševného vlastníctva nadobudnuté alebo vytvorené ako spoločné dielo podľa tohto programu spolupráce, si zmluvné strany rozdelia podľa vopred vzájomne dohodnutých podmienok, ktoré si partneri aktivít upravia v osobitných zmluvách v súlade s národným právom každej zmluvnej strany.
13.3 Žiadna zo strán nesmie previesť nijaké komerčne cenné dôverné informácie získané v rámci tohto programu na žiadnu tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, od ktorej také informácie pochádzajú.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Účastníci výmen v rámci tohto programu spolupráce musia ovládať jazyk štátu druhej strany alebo anglický jazyk, alebo iný jazyk, na ktorom sa zmluvné strany vzájomne dohodnú.
Článok 15
Účastníci výmen v rámci tohto programu spolupráce sú pred vycestovaním do prijímajúcej krajiny zodpovední zabezpečiť si zdravotné poistenie na pobyt v krajine druhej strany.
Článok 16
Štipendiá podľa článku 2:
16.1 Vzťahy a podmienky špecializačných štipendií udelených izraelskou stranou na jeden školský rok budú publikované každý rok vládnou cestou ako aj na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí štátu Izrael: www.mfa.gov.il.
16.2 Izraelská strana predloží slovenskej strane mená a vyplnené žiadosti uchádzačov o štipendium podľa článku 2.2.2 tohto programu najneskôr 15. januára každého roka a na letnú jazykovú školu SAS podľa článku 2.2.1 najneskôr 15. mája daného roka.
16.3 Žiadosti kandidátov o štipendium musia obsahovať:
a)
životopis
b)
notársky overené kópie dokladov o vzdelaní v preklade do anglického jazyka
c)
potvrdenie o zdravotnom stave
d)
doklad o ovládaní požadovaného jazyka
e)
podrobný program štúdia alebo výskumu (s uvedením inštitúcií a expertov, ktorých daná osoba plánuje navštíviť)
f)
odporúčanie aspoň od jedného vysokoškolského pedagóga
g)
akceptačný list/pozývací list zo zahraničnej univerzity.
Článok 17
Výmena jednotlivcov (prednášajúci, umelci, odborníci a pod.): Výmena podlieha týmto pravidlám:
• Každá zmluvná strana zašle druhej zmluvnej strane relevantné informácie (životopis, ciele návštevy, jazyky, ktoré ovláda, navrhovaný itinerár a dátum plánovaného príchodu a odchodu) v angličtine minimálne šesťdesiat (60) dní pred očakávaným dátumom návštevy delegácie alebo jednotlivcov.
• Prijímajúca znluvná strana potvrdí akceptáciu návrhu do tridsiatich (30) dní.
• Pozvané osoby alebo delegácie by mali byť schopné komunikovať, buď v jazyku prijímajúcej krajiny, alebo inštitúcie, alebo v angličtine alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodnú.
• Každá osoba a delegácia zodpovedá za vlastné zdravotné poistenie.
• Dohoda diplomatickou cestou, ak nebude dohoda uzavretá samostatnou zmluvou relevantných inštitúcií.
FINANČNÉ USTANOVENIA
KULTÚRA
Článok 18
Finančné a iné ustanovenia ako aj harmonogramy podujatí dohodnú vzájomným dohovorom príslušných orgánov oboch zmluvných strán. Ak by nedošlo k mimoriadnej dohode, finančné ustanovenia budú upravené na báze reciprocity, konkrétne:
Náklady na vyslanie a akceptáciu delegácií v rámci tohto programu budú kryté takto:
Vysielajúca strana:
• hradí náklady na medzinárodnú cestu až do prvého miesta určenia a po návrate z konečného miesta pobytu akceptujúcej strany
• zabezpečí náklady na dopravu špeciálneho vybavenia
• zabezpečí, aby osoby vyslané v rámci tohto programu mali zdravotné poistenie podľa platných predpisov vysielajúcej strany
Prijímajúca strana:
• hradí náklady na ubytovanie vo svojej krajine
• zabezpečí program návštevy
Výmena výstav:
Počas trvania tohto programu spolupráce si zmluvné strany môžu vymieňať výstavy. Organizačné a finančné pravidlá takýchto výstav budú dohodnuté priamo medzi zmluvnými stranami alebo diplomatickou cestou.
ŠKOLSTVO
Článok 19
Vysielajúca strana hradí cestovné náklady do miesta určenia a späť pre účastníkov výmenných programov organizovaných v rámci tohto programu spolupráce.
Článok 20
Izraelská zmluvná strana poskytne slovenským účastníkom kurzu v Yad Vasheme podľa článku 1.7 štipendium zahŕňajúce školné, náklady na ubytovanie a vreckové.
Článok 21
21.1 Izraelská zmluvná strana poskytne účastníkom letného kurzu na jazykovej škole ULPAN/príjemcom štipendií v rámci tohto programu:
a. bezplatné školné;
b. príspevok na životné náklady v súlade s podmienkami jazykovej školy/akademických inštitúcií;
c. zdravotné poistenie okrem stomatologickej starostlivosti a liečenia chronických chorôb.
Slovenská zmluvná strana poskytne izraelským študentom:
21.2 účastníkom letného jazykového kurzu SAS:
a)
bezplatné školné;
b)
primerané ubytovanie a stravu;
c)
bezplatnú účasť na exkurziách, vyplývajúcich zo schváleného programu.
21.3 prijímateľom štipendií podľa článku 2.2.2 (doktorandi (PhD.):
a)
bezplatné školné;
b)
primerané ubytovanie v internátoch;
c)
mesačné štipendium, pokrývajúce výdavky na ubytovanie, stravu a miestnu dopravu v súlade s platnými vnútornými právnymi predpismi.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 22
22.1 Vykonávanie tohto programu spolupráce zabezpečia kompetentné úrady oboch zmluvných strán. Príslušnými orgánmi v Slovenskej republike sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Príslušným úradom štátu Izrael je Divízia kultúrny a vedy, Ministerstva zahraničných vecí štátu Izrael.
22.2 Tento program nevylučuje realizáciu iných výmen v kultúrnej, vedeckej a vzdelávacej oblasti.
22.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky iniciatívy spomenuté v tomto programe sa vykonajú v rámci limitov fondov pridelených v ich ročných rozpočtoch.
22.4 Všetky aktivity a výmeny realizované v súlade s týmto programom sa vykonajú v súlade s právom zmluvných strán.
22.5 Všetky rozdiely, ktoré môžu vzniknúť počas tohto programu, sa budú riešiť diplomatickou cestou.
22.6 Zmluvné strany poverujú vykonaním tohto programu spolupráce svoje príslušné orgány.
22.7 Tento program je možné meniť a dopĺňať so vzájomným súhlasom zmluvných strán. Dodatky a úpravy sa vyhotovia v písomnej forme.
22.8 Tento program spolupráce podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom po doručení neskoršej nóty o tomto schválení a bude platný do 31. decembra 2016. Automaticky sa predlžuje na ďalšie tri (3) roky, ak niektorá zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane písomnou formou svoj záujem ukončiť tento program deväťdesiat (90) dní pred dátumom uplynutia platnosti.
Podpísané v Jeruzaleme 25. novembra 2013, čo je 22. deň roku kislev, 5774, v dvoch rovnopisoch v angličtine.
Za vládu Slovenskej republiky:
Peter Burian v. r.
Za vládu Štátu Izrael:
Zeev Elkin v. r.