152/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

152
ZÁKON
zo 14. mája 2014,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z. a zákona č. 440/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
námornou jachtou námorná loď určená na rekreačné účely s počtom cestujúcich nie vyšším ako 12, s dĺžkou väčšou ako 24 m a s hrubou priestornosťou menšou ako 500 registrovaných ton, plávajúca pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a nevyužívaná na komerčné účely,“.
2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
spolupracuje s príslušným orgánom členského štátu, ktorý oznámil ministerstvu začatie konania vo veci porušenia povinností podľa § 24 písm. b) alebo § 40 ods. 1 písm. e) alebo vo veci falšovania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) alebo vo veci získania dokladov vydaných podľa odseku 2 písm. l) a výnimiek podľa odseku 2 písm. m) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.“.
3.
V § 4 ods. 2 písm. l) sa za slová „preukazy odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „a preukazy spôsobilosti“, spojka „a“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „preukazy spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, osvedčenia o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bca) a preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1bca znie:
„1bca)
Kapitola V časť A-V/2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
4.
V § 4 ods. 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a z preukazovania odbornej spôsobilosti“.
5.
V § 4 ods. 2 písmeno p) znie:
„p)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti, potvrdení preukazov odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti, potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukazov spôsobilosti po absolvovaní kvalifikačných kurzov, ktoré boli vydané, ktorých platnosť sa skončila, bola pozastavená, zrušená alebo obnovená alebo ktoré boli nahlásené ako stratené alebo zničené a vydaných výnimiek podľa písmena m) a osvedčení o splnení požiadaviek podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bca) do týchto evidencií sa zapisujú osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu a poskytujú sa na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky,“.
6.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno p) vkladá nové písmeno q), ktoré znie:
„q)
vedie evidenciu držiteľov preukazov odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty, vydaných námorníckych knižiek a osvedčení o absolvovaní kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,1bd) odborných kurzov bezpečnostného výcviku a doplnkových odborných kurzov členov lodných posádok (ďalej len „kvalifikačné kurzy“) a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel,“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. r) a s) sa za slovo „kurzov“ vkladajú slová „a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel“.
8.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami t) až x), ktoré znejú:
„t)
zabezpečuje najmenej raz za päť rokov vykonanie nezávislého hodnotenia vedomostí, schopností ich aplikovať a činností súvisiacich so získaním a hodnotením spôsobilosti a systému, ktorým sa uskutočňuje preukazovanie spôsobilosti člena lodnej posádky nezávislými kvalifikovanými osobami a správu o každom nezávislom hodnotení zasiela Európskej komisii a Medzinárodnej námornej organizácii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bda)
u)
môže na základe žiadosti iného členského štátu vykonať nezávislé hodnotenie podľa písmena t) na účely preverenia riadiacich a monitorovacích opatrení, činností zodpovedajúcich plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom, ich účinnosti, opatrení na odstránenie nedostatkov a súladu obsahu systému riadenia kvality s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná;1bdb) výsledky každého hodnotenia sa zasielajú osobe zodpovednej za hodnotenú oblasť,
v)
zabezpečuje dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námorných lodiach oprávnených plávať pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku,
w)
poskytuje Európskej komisii každoročne informácie podľa prílohy č. 2 zaznamenané do 31. decembra predchádzajúceho roka na účely štatistickej analýzy v elektronickej podobe umožňujúcej uchovávanie údajov na štatistické účely; na poskytovanie týchto informácií sa nevzťahuje osobitný predpis1be) a osobné údaje musia byť anonymizované,
x)
schvaľuje a uznáva knihu výcviku podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1bda a 1bdb znejú:
„1bda)
Kapitola I časť A-I/7 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bdb)
Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
9.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 11 až 15, ktoré znejú:
„(11)
Ministerstvo zavedie a udržiava systém riadenia kvality pre operačné činnosti, ktoré súvisia s plnením povinností vlajkového štátu. Takýto systém riadenia kvality sa považuje za osvedčený v súlade s príslušnými medzinárodnými normami kvality.
(12)
Ministerstvo poverí najviac na päť rokov na základe písomnej žiadosti vykonávaním kvalifikačného kurzu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ak táto
a)
má zavedený systém riadenia kvality v súlade medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
b)
organizačne a materiálne zabezpečí kvalifikačný kurz vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
c)
zabezpečí lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh)
d)
vypracuje písomný program kvalifikačného kurzu, učebné osnovy, vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu, vzor záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu a vzor evidencie dokumentácie kvalifikačného kurzu.
(13)
Prílohami k písomnej žiadosti podľa odseku 12 sú
a)
výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
názov a detailný písomný program kvalifikačného kurzu obsahujúci metódy, postupy a materiálne zabezpečenie kvalifikačného kurzu,
c)
zoznam vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov, z ktorých program kvalifikačného kurzu vychádza,
d)
popis organizačného zabezpečenia kvalifikačného kurzu vrátane limitov počtu účastníkov kvalifikačného kurzu,
e)
zoznam lektorov odborne spôsobilých podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bi)
f)
evidencia dokumentácie kvalifikačného kurzu,
g)
popis a forma záverečného hodnotenia jednotlivých účastníkov kvalifikačného kurzu,
h)
vzor osvedčenia o absolvovaní kvalifikačného kurzu,
i)
doklad o zavedení systému riadenia kvality v súlade s medzinárodnými normami kvality pre kvalifikačný kurz,
j)
učebné osnovy,
k)
doklad lektora o úspešnom absolvovaní kurzu inštruktorov pre školenia a hodnotenia na simulátoroch podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bh) a o praxi lektora na danom simulátore, ak právnická osoba alebo fyzická osoba žiada o vykonávanie kvalifikačného kurzu na simulátore.
(14)
Poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, je povinná bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny týkajúce sa údajov podľa odsekov 12 a 13. V rámci zabezpečenia výkonu dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu je poverená osoba, ktorá vykonáva kvalifikačný kurz, povinná oznámiť ministerstvu najneskôr sedem dní predo dňom konania kvalifikačného kurzu termín konania tohto kvalifikačného kurzu a najneskôr tri dni predo dňom konania oznámeného kvalifikačného kurzu zmenu alebo zrušenie termínu konania tohto kvalifikačného kurzu.
(15)
Ministerstvo odoberie poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu poverenej osobe, ak poverená osoba
a)
prestane spĺňať požiadavky podľa odseku 12,
b)
požiada o odobratie poverenia,
c)
závažne alebo opakovane poruší povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného kurzu alebo vykoná kvalifikačný kurz v rozpore s týmto zákonom alebo súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
d)
neumožní alebo odoprie výkon dohľadu alebo štátneho dozoru nad priebehom kvalifikačného kurzu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1bh a 1bi znejú:
„1bh)
Kapitola I časti A-I/6, A-I/8, A-I/12 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
1bi)
Kapitola I časť A-I/6 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
10.
V § 5 ods. 6 písm. a) sa za slová „posádky preukaz odbornej spôsobilosti“ vkladá čiarka a slová „preukaz spôsobilosti alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti“.
11.
V § 5 ods. 7 sa slovo „odobratý“ nahrádza slovami „alebo potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti odobraté“.
12.
V § 5 ods. 8 písm. a) sa za slová „odbornej spôsobilosti“ vkladajú slová „alebo preukaz spôsobilosti“.
13.
V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na sprístupňovanie údajov z námorného registra sa nevzťahuje osobitný predpis.1be)“.
14.
V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
15.
V § 9 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
register námorných jácht,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
16.
V § 9 ods. 5 sa za slovo „Register“ vkladajú slová „námorných jácht a register“.
17.
V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slová „medzinárodnom námornom registri“ vkladajú slová „a každá námorná jachta je v registri námorných jácht“.
18.
V § 12 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „a register námorných jácht“.
19.
V § 13 odsek 1 znie:
„ (1) Do námorného registra možno zapísať len na návrh námornú loď, ak jej vek nie je viac ako desať rokov od dátumu položenia jej kýlu.“.
20.
V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Návrh na zápis do registra námorných jácht môže podať
a)
právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,
b)
fyzická osoba staršia ako 18 rokov,
c)
právnická osoba registrovaná v zahraničí, ktorá preukáže registráciu v krajine svojho pôvodu.“.
Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 15.
21.
V § 13 ods. 7 úvodnej vete sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
22.
V § 13 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Technická spôsobilosť námornej jachty sa preukazuje
a)
dokladom o technickej spôsobilosti námornej jachty vydaným ministerstvom poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou,
b)
medzinárodným osvedčením o vymeriavaní námorných lodí,
c)
vyhlásením o antivegetatívnych systémoch; ak ide o námorné jachty s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac, medzinárodným osvedčením o antivegetatívnych systémoch,
d)
medzinárodným osvedčením o zabránení znečisťovaniu ropou, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
e)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania ovzdušia, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac,
f)
medzinárodným osvedčením o prevencii znečisťovania splaškami, ak ide o námornú jachtu s hrubou priestornosťou 400 registrovaných ton a viac alebo s počtom osôb na palube vyšším ako 15,
g)
povolením na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice.2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 10 až 15 sa označujú ako odseky 11 až 16.
23.
V § 13 ods. 11 úvodnej vete sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“ a v písmene a) sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9 alebo doklady podľa odseku 10“.
24.
V § 13 ods. 12 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
25.
V § 13 ods. 13 a 14 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
26.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17)
Podrobnosti o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov posádky námornej jachty ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
27.
V § 20 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „lodi“ vkladajú slová „okrem námornej jachty“.
28.
V § 20 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „rádiostanice“ odkaz „4“ nahrádza odkazom „2b“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
29.
V § 20 ods. 1 písm. t) sa nad slovom „predpisom“ odkaz „4a“ nahrádza odkazom „1bdb“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.
30.
V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na námornej jachte musia byť v origináli uložené lodné listiny, denníky a iné lodné doklady podľa odseku 1 písm. a), c), e), s), ab), ad), ae), ak), aq), ax), ay), ba), bf), bi) až bm).“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
31.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Lodnú posádku námornej lode okrem námornej jachty tvorí veliteľ námornej lode, dôstojníci, asistent a lodné mužstvo. Lodnú posádku námornej jachty tvorí veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo.“.
32.
V § 23 ods. 3 sa slová „Dôstojnícky zbor tvoria“ nahrádzajú slovami „Dôstojníci sú“ a vypúšťajú sa slová „(ďalej len „dôstojníci“)“.
33.
V § 23 ods. 7 sa slová „cudzincov“ nahrádzajú slovami „štátnych príslušníkov tretieho štátu“.
34.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 24 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý sa zaznamená do lodného denníka; ak určený pracovný dorozumievací jazyk nie je slovenským jazykom, všetky plány a zoznamy musia byť preložené do tohto pracovného dorozumievacieho jazyka,“.
36.
§ 24 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac) zabezpečiť člena lodnej posádky určeného na pomoc cestujúcim v núdzových situáciách, ktorý komunikuje v anglickom jazyku, jazykoch štátnej príslušnosti cestujúcich, ako aj ručnou signalizáciou, názornou ukážkou, upútaním pozornosti alebo ďalším iným ako verbálnym spôsobom.“.
37.
V § 26b ods. 9 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak ide o sťažnosť na bezpečnosť alebo zdravie posádky alebo životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi, môže predložiť sťažnosť aj na Národný inšpektorát práce.6e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6e znie:
„6e)
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 40 písm. f) sa nad slovom „zdravia“ odkaz „7)“ nahrádza odkazom „6e)“.
39.
Doterajší text § 40 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:
„(2)
Vlastník námornej lode, okrem námornej jachty, je povinný viesť dokumentáciu a mať k dispozícii údaje o praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti na pridelené služby všetkých členov lodnej posádky, ktorí sú k nemu v pracovnom pomere.
(3)
Vlastník námornej lode zabezpečí,
a)
aby členovia lodnej posádky boli po pridelení na námornú loď oboznámení so svojimi konkrétnymi službami a so všetkými zariadeniami, vybavením, opatreniami a postupmi na námornej lodi a charakteristikami námornej lode, ktoré sú dôležité na výkon služby alebo v stave núdze,
b)
oboznámenie každého člena lodnej posádky s jeho činnosťou v núdzovej situácii a jeho povinnosťami pri situáciách dôležitých z hľadiska bezpečnosti, ochrany životného prostredia alebo zmiernenia následkov znečistenia životného prostredia,
c)
aby členovia lodnej posádky pridelení na jeho námornú loď absolvovali kvalifikačné kurzy pravidelne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
d)
účinnú ústnu komunikáciu na palube námornej lode podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,13a) ak tak neurčí veliteľ podľa § 24.
(4)
Vlastník námornej lode je povinný poskytnúť veliteľovi námornej lode písomné inštrukcie ustanovujúce zásady a postupy, na základe ktorých sú novo nastúpení členovia lodnej posádky oboznámení s vybavením lode, prevádzkovými predpismi a inými opatreniami, ktoré sú potrebné na výkon ich služby pred začatím takejto služby, a ktoré obsahujú
a)
určenie dostatočného časového obdobia pre novo nastúpeného člena lodnej posádky, aby sa oboznámil s vybavením, ktoré bude používať alebo prevádzkovať, a postupmi a opatreniami pri výkone strážnej služby, týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany životného prostredia a činnosti v núdzových situáciách, ktoré sú špecifické pre danú námornú loď a ktoré sú nevyhnutné pre správny výkon služby,
b)
poverenie kvalifikovaného člena lodnej posádky, zodpovedného za oboznámenie novo nastúpeného člena lodnej posádky s informáciami podľa písmena a) v jazyku, ktorému rozumie.
(5)
Vlastník námornej lode zabezpečí, aby veliteľ, dôstojník a iný člen lodnej posádky námornej prievoznej lode, ktorým boli pridelené osobitné povinnosti, absolvovali oboznamovací výcvik na zabezpečenie výkonu týchto povinností podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
Kapitola V pravidlo 14 ods. 3 a 4 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
13b)
Kapitola I časť A-I/14 a kapitola I časť B-I/14 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
40.
V § 40a ods. 1 a § 60 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 40 písm. s)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1 písm. s)“.
41.
§ 41 znie:
㤠41
(1)
Veliteľ námornej lode, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi, okrem námornej jachty, platný preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti zodpovedajúci medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Preukaz odbornej spôsobilosti a preukaz spôsobilosti sa vydáva na neurčitý čas. Veliteľ námornej jachty, dôstojníci a lodné mužstvo musia mať na výkon pracovnej činnosti na námornej jachte platný preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty. Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty sa vydáva najviac na päť rokov na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom, vlastníkovi námornej jachty, prevádzkovateľovi námornej jachty alebo osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky na základe písomnej žiadosti.
(2)
Preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti vydá ministerstvo žiadateľovi po preukázaní jeho totožnosti, ak
a)
dosiahol vek najmenej 18 rokov, okrem veliteľa námornej lode, u ktorého sa vyžaduje dosiahnuť vek najmenej 30 rokov,
b)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na danú funkciu,
c)
má zdravotnú spôsobilosť,14)
d)
úspešne absolvoval kvalifikačné kurzy podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb)
e)
vykonal odbornú skúšku pred komisiou určenou ministerstvom alebo uznanou ministerstvom.
(3)
Kvalifikačné predpoklady na účely tohto zákona sú
a)
vzdelanie na danú funkciu,
b)
odborná prax vykonaná na námornej lodi.
(4)
Veliteľovi námornej lode a dôstojníkom, u ktorých sa na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi vyžaduje preukaz odbornej spôsobilosti, vydá ministerstvo okrem preukazu odbornej spôsobilosti aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, ktorým potvrdzuje, že žiadateľ spĺňa odborné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je najviac päť rokov odo dňa jeho vydania alebo do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo preukazu spôsobilosti po absolvovaní doplnkových odborných kurzov podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14a) alebo do jeho zrušenia, pozastavenia jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatný príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu. Po skončení platnosti potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti možno potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti predĺžiť najviac na päť rokov, ak žiadateľ preukáže, že jeho odborná spôsobilosť trvá a sú splnené podmienky podľa tohto zákona a medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(5)
Člen lodnej posádky podľa odseku 1 preukazuje odbornú spôsobilosť pred každým nalodením predložením platného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p) a platnej námorníckej knižky vlastníkovi námornej lode. Veliteľ námornej lode a dôstojníci súčasne predkladajú aj potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti.
(6)
Ministerstvo uzná preukaz odbornej spôsobilosti vydaný iným členským štátom, v rozsahu spôsobilosti, funkcie a úrovne zodpovednosti v ňom uvedenom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti a to po overení pravosti a platnosti požadovaných dokladov. Žiadateľ o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti má právo podať opravný prostriedok, ak je jeho žiadosť o uznanie preukazu odbornej spôsobilosti zamietnutá. Potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti je platné najviac do uplynutia doby platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, ale nie viac ako päť rokov odo dňa vydania preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, do jeho zrušenia, pozastavenia platnosti alebo do vyhlásenia preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom členského štátu alebo tretieho štátu za neplatný.
(7)
Ministerstvo môže uznať preukaz odbornej spôsobilosti alebo preukaz spôsobilosti14a) vydaný tretím štátom vydaním potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, ak bol Európskou komisiou uznaný tretí štát za štát, ktorý spĺňa požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb) Ak tretí štát nie je Európskou komisiou uznaný, ministerstvo môže predložiť Európskej komisii odôvodnenú žiadosť o jeho uznanie, pričom súčasne musí rokovať s príslušným orgánom tretieho štátu o zmluve, ktorou sa tretí štát zaväzuje bezodkladne oznámiť každú zmenu systému prípravy a preukazovania spôsobilosti vykonávanú podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) pričom sa presvedčí, že veliteľ a dôstojník v riadiacej úrovni majú vedomosti z právnych predpisov Slovenskej republiky v oblasti námornej plavby zodpovedajúce funkcii, ktorú môžu vykonávať. Ak predmetom žiadosti o uznanie tretieho štátu je aj uznanie osoby, ktorá vykonáva kvalifikačné kurzy v treťom štáte, ministerstvo musí preveriť, či tretí štát spĺňa podmienky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bh) Ak ministerstvo usúdi, že tretí štát neplní požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1bdb) oznámi to bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov Európskej komisii. Ministerstvo musí bez zbytočného odkladu s uvedením dôvodov informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty o úmysle odobrať potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydané tretím štátom.
(8)
Ak Európska komisia prijala rozhodnutie o odobratí uznania tretieho štátu podľa odseku 7, ministerstvo je povinné podľa odôvodnenia rozhodnutia Európskej komisie prijať opatrenia na vykonanie tohto rozhodnutia. Preukaz odbornej spôsobilosti vydaný pred prijatím rozhodnutia Európskej komisie o odobratí uznania tretieho štátu zostáva v platnosti a môže byť vydané potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti na vyššiu funkciu, ak na túto funkciu je vyžadovaná iba dodatočná prax, ktorú člen lodnej posádky spĺňa.
(9)
Ministerstvo na žiadosť členského štátu, tretieho štátu, vlastníka námornej lode alebo prevádzkovateľa námornej lode poskytne písomnú informáciu o pravosti a platnosti ním vydaného preukazu odbornej spôsobilosti, preukazu spôsobilosti podľa § 4 ods. 2 písm. p), potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, námorníckej knižky a výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. m).
Ministerstvo sprístupňuje informácie podľa prvej vety v elektronickej forme.
(10)
Ak platnosť potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti skončila pred 1. januárom 2017, ministerstvo určí, či žiadateľ o vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti je povinný preukázať, že spĺňa podmienky ustanovené v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná.1bdb)
(11)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku na obsadenie člena lodnej posádky, okrem člena lodnej posádky, ktorý zabezpečuje na námornej lodi rádiokomunikáciu, osobou, ktorá nevlastní preukaz odbornej spôsobilosti zodpovedajúci danej funkcii, ale je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti bezprostredne nižšieho stupňa.
(12)
Výnimku z preukazovania odbornej spôsobilosti povoľuje ministerstvo menovite pre určenú osobu, na určenú námornú loď a na čas neprekračujúci šesť mesiacov; na funkciu veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka možno výnimku povoliť, len ak ide o vyššiu moc, a to len na najkratší nevyhnutný čas.
(13)
Ak sa povoľuje výnimka na obsadenie funkcie člena lodnej posádky, pričom táto funkcia sa obsadzuje členom lodnej posádky podľa odseku 11, na ktorú sa nepožaduje preukaz odbornej spôsobilosti, môže byť takáto výnimka povolená členovi lodnej posádky, ktorého kvalifikácia a prax sú v súlade s požiadavkami na funkciu, na ktorú sa povoľuje výnimka, a úspešne absolvoval skúšku, ktorou preukazuje splnenie požiadaviek na povolenie výnimky.
(14)
Pred konaním odbornej skúšky pred komisiou určenou ministerstvom uchádzač preukazuje zdravotnú spôsobilosť lekárskym potvrdením, ktoré nemôže byť staršie ako tri mesiace. Preukázanie zdravotnej spôsobilosti je podmienkou povolenia na vykonanie odbornej skúšky. Zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky vrátane vydávania lekárskeho potvrdenia posudzuje ministerstvom poverený lekár poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.14b)
(15)
Ministerstvo poverí na výkon činnosti podľa odseku 14 lekára, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a špecializáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, absolvoval školenia o životných, pracovných a zdravotných podmienkach na námorných lodiach alebo prax lodného lekára na námornej lodi, má k dispozícii zdravotnícke zariadenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti v rozsahu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,14c) a je nezávislý od vlastníka námornej lode, prevádzkovateľa námornej lode, člena lodnej posádky a osoby sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky. Žiadosť o vydanie poverenia na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu lekára a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár vykonáva činnosť podľa odseku 14. Prílohou k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa prvej vety. Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť príslušným orgánom iného štátu, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a členovi lodnej posádky. Poverený lekár je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu všetky zmeny údajov uvedené v žiadosti a jej prílohe. Ministerstvo odoberie poverenému lekárovi poverenie na výkon činnosti podľa odseku 14, ak prestane spĺňať podmienky podľa prvej vety alebo požiada o zrušenie poverenia.
(16)
Člen lodnej posádky musí preukázať zdravotnú spôsobilosť pred nalodením platným lekárskym potvrdením vydaným podľa odseku 14. Lekárske potvrdenie vydá poverený lekár členovi lodnej posádky, ak spĺňa normy zdravotnej spôsobilosti podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.14d) Člen lodnej posádky, ktorý žiada o lekárske potvrdenie, musí preukázať, že dosiahol vek najmenej 18 rokov, a svoju totožnosť. Ak v lekárskom potvrdení člena lodnej posádky nie je uvedené inak, jeho platnosť je najviac 24 mesiacov, ak ide o člena lodnej posádky, ktorý je starší ako 55 rokov, platnosť lekárskeho potvrdenia je 12 mesiacov. Platnosť lekárskeho potvrdenia člena lodnej posádky, ktorý má pracovnú zmluvu uzavretú na dobu určitú, zodpovedá dohodnutej dĺžke pracovného pomeru, najviac je však 24 mesiacov.
(17)
Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi bez lekárskeho potvrdenia do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví a v ktorom môže člen lodnej posádky získať lekárske potvrdenie, ak platnosť lekárskeho potvrdenia uplynula počas plavby alebo pred nalodením a z časového hľadiska nie je možné získať lekárske potvrdenie.
(18)
Člen lodnej posádky je povinný absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.6)
(19)
Podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14d znejú:
„14a)
Kapitola V pravidlo V/1-1 a V/1-2 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14b)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14c)
Kapitola I časť A-I/9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.
14d)
Napríklad Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
42.
V § 44 ods. 4 prvej vete sa za slová „desať hodín“ vkladajú slová „a 77 hodín v priebehu siedmich po sebe nasledujúcich dní“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „pričom interval medzi za sebou nasledujúcimi dobami odpočinku nemôže prekročiť 14 hodín“.
43.
V § 44 ods. 5 sa na začiatok vkladajú nová prvá a druhá veta, ktoré znejú: „Doba odpočinku ustanovená v odseku 4 sa nemusí dodržať v stave núdze alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok. Poplachové cvičenia sa vykonávajú spôsobom, ktorý minimálne narúša dobu odpočinku a nespôsobuje dodatočnú únavu.“.
44.
V § 44 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak je člen lodnej posádky v pracovnej pohotovosti povolaný do služby, má nárok na zodpovedajúcu náhradnú dobu odpočinku, ak je jeho doba odpočinku narušená výkonom služby.“.
45.
V § 44 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Tento plán je vypracovaný v štandardizovanom formáte v určenom pracovnom dorozumievacom jazyku alebo určených pracovných dorozumievacích jazykoch a v anglickom jazyku. Každý člen lodnej posádky podpíše záznam o svojom dennom čase odpočinku a dostane kópiu tohto záznamu potvrdenú veliteľom námornej lode alebo ním poverenou osobou.“.
46.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Veliteľ námornej lode, dôstojník a iní členovia lodnej posádky nesmú vykonávať pridelené povinnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou morského životného prostredia pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky.“.
47.
V § 60 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 5 000 eur do 16 600 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak
a)
vykonáva kvalifikačný kurz bez poverenia,
b)
neoznámila zmenu podľa § 4 ods. 14 v dokladoch predložených podľa § 4 ods. 13,
c)
nezabezpečila, aby osvedčenie o absolvovaní kvalifikačného kurzu bolo vydané len osobe, ktorá úspešne absolvovala kvalifikačný kurz,
d)
získala preukaz odbornej spôsobilosti, preukaz spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti, potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti, preukaz zdravotnej spôsobilosti, výnimku podľa § 41 ods. 13 alebo lodné doklady podľa § 20 v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
posúdi zdravotnú spôsobilosť člena lodnej posádky alebo vydá členovi lodnej posádky lekárske potvrdenie bez toho, aby bola na takú činnosť poverená ministerstvom,
f)
neoznámila zmeny údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe podľa § 41 ods. 15.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
48.
V § 60 ods. 3 písm. d) sa za slovo „plavbu“ vkladajú slová „alebo účasť námornej lode na námornej nehode alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
49.
V § 60 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
i)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. a), f), j) až m), ods. 3 a 4.“.
50.
V § 60 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
neplní povinnosti podľa § 40 ods. 1 písm. b), d), i), t), ods. 2 a 5.“.
51.
V § 60 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
nezabezpečil požiadavky podľa § 24 písm. b) až j), l), p) až v), aa) až ac),“.
52.
V § 60 sa odsek 5 dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
nezabezpečil rozvrhnutie pracovného času, organizáciu práce, strážnej služby a doby odpočinku na námornej lodi podľa § 44,
l)
nezabezpečil dostupnosť najnovších zmien vnútroštátnych predpisov a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany morského životného prostredia na námornej lodi,
m)
nezabezpečil komunikáciu lode s pobrežnými orgánmi podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.13a)“.
53.
V § 60 ods. 7 sa slová „Pokutu možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty možno začať“.
54.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠65a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)
Ministerstvo môže vydať preukaz odbornej spôsobilosti, potvrdenie preukazu odbornej spôsobilosti a potvrdenie o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti do 1. januára 2017 podľa doterajších predpisov členom lodnej posádky, ktorí pred 1. júlom 2013 začali vykonávať plavebnú prax, schválený kvalifikačný kurz alebo štúdium na vysokej námornej škole alebo strednej námornej škole.
(2)
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. júlom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
55.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
56.
Príloha sa dopĺňa šestnástym až osemnástym bodom, ktoré znejú:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).
17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013 , ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 218, 14. 8. 2013).
18.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/54/EÚ z 20. novembra 2013 o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie (Ú. v. EÚ L 329, 10. 12. 2013).“.
57.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 435/2000 Z. z.
INFORMÁCIE ZASIELANÉ EURÓPSKEJ KOMISII NA ŠTATISTICKÉ ÚČELY
Ministerstvo poskytne podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,23) informácie o
1. preukaze odbornej spôsobilosti alebo potvrdení preukazu odbornej spôsobilosti, ktorými sú
a) dátum narodenia člena lodnej posádky,
b) štátna príslušnosť člena lodnej posádky,
c) pohlavie člena lodnej posádky,
d) číslo potvrdeného preukazu odbornej spôsobilosti (*),
e) číslo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti (*),
f) funkcia/funkcie,
g) dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
h) dátum uplynutia platnosti preukazu odbornej spôsobilosti alebo potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti,
i) stav preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, zničený),
j) obmedzenia,
k) jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
l) meno člena lodnej posádky (*),
2. potvrdení o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného iným štátom, ktorými sú
a) jedinečný identifikátor člena lodnej posádky, ak je dostupný (*),
b) meno člena lodnej posádky (*),
c) dátum narodenia člena lodnej posádky,
d) štátna príslušnosť člena lodnej posádky,
e) pohlavie člena lodnej posádky,
f) štát vydávajúci originál preukazu odbornej spôsobilosti,
g) číslo originálu preukazu odbornej spôsobilosti (*),
h) číslo potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (*),
i) funkcia/funkcie,
j) dátum vydania alebo dátum posledného predĺženia platnosti potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti,
k) dátum uplynutia platnosti,
l) stav potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti (platný, zadržaný, zrušený, vyhlásený za stratený, zničený),
m) obmedzenia.
Poznámka:
Informácie označené symbolom (*) sa poskytujú v anonymizovanej podobe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
Kapitola I časť A-I/2 ods. 9 Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.) v platnom znení.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z ., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z. a zákona č. 84/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava položke 97 sa za písmeno s) vkladajú nové písmená t) a u), ktoré znejú:
„t) vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena posádky námornej jachty ..... 50 eur,
u) vykonanie zmien v registri námorných jácht vrátane vydania registračného listu ..... 200 eur.“.
Doterajšie písmená t) až x) sa označujú ako písmená u) až z).
Čl. III
Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. a zákona č. 432/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 3 bod 1.4.4 znie:
„1.4.4 Výsledkom projektového riešenia a prevádzky železničného systému nesmie byť neprípustne vysoká hladina hluku, ktorý tento systém spôsobuje v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti železničnej infraštruktúry a v kabíne rušňovodiča.“.
2.
Príloha č. 15 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES, pokiaľ ide o hluk (Ú. v. EÚ L 70, 11. 3. 2014).“.
Čl. IV
Zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 286/2012 Z. z. a zákona č. 347/2013 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Kolkové známky vydané do 30. júna 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014 nemožno od 1. decembra 2014 predávať a možno ich použiť do 31. decembra 2014. Pri predaji kolkových známok vydaných do 30. júna 2014 sa postupuje do 30. novembra 2014 podľa predpisu účinného do 30. júna 2014.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „1. júla 2014 do 30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2014 do 30. novembra 2015“.
3.
V § 2 ods. 5 sa slová „31. júla 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“ a slová „30. júna 2014“ sa nahrádzajú slovami „30. novembra 2014“.
4.
V § 2 ods. 6 sa slová „10. júla 2014“ nahrádzajú slovami „10. decembra 2014“.
5.
V § 2 ods. 7 sa slová „20. júla 2014“ nahrádzajú slovami „20. decembra 2014“ a slová „jún 2014“ sa nahrádzajú slovami „november 2014“.
6.
V § 2 ods. 8 sa slová „31. júla 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2014“.
7.
V § 2 ods. 10 sa slová „31. júla 2015“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2015“.
8.
V § 2 ods. 11 sa slová „30. septembra 2014“ nahrádzajú slovami „28. februára 2015“ a slová „31. októbra 2014“ sa nahrádzajú slovami „31. marca 2015“.
9.
V § 2 ods. 13 sa slová „začali do 30. júna 2014“ nahrádzajú slovami „začali do 30. novembra 2014“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2014 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 29. júna 2014, čl. I ôsmeho bodu § 4 ods. 2 písm. w), ktorý nadobúda účinnosť 4. januára 2015, a čl. I štyridsiateho prvého bodu § 41 ods. 9 poslednej vety, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.