154/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2014

154
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 27 ods. 14 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 2014 č. 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa zavádza ukazovateľ krytia likvidity, prostredníctvom ktorého bude v bankách naďalej zabezpečené riadenie aktív a pasív tak, aby v nich bola zabezpečená nepretržitá likvidita a súčasne sa svojou povahou približuje požiadavkám na krytie likvidity, ako sú ustanovené v článku 460 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 s účinnosťou od 1. januára 2018. Tento ukazovateľ nahrádza doterajší ukazovateľ likvidných aktív.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2014.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2014 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.