155/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.06.2014

155
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 27. mája 2014 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 25. apríla 2014 uzatvorená medzi Asociáciou strojárskeho a elektrotechnického priemyslu
a
Všeobecným slobodným odborovým zväzom.