156/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014 do 30.09.2014

156
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 2. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z. a vyhlášky č. 451/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.“.
8.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa za študijný odbor „technické lýceum“ vkladá nový študijný odbor „ochrana osôb a majetku pred požiarom“ s kódom „3964 M“ a poznámkou „2)“.
10.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „reklamná tvorba“ vkladá nový študijný odbor a jeho zamerania
„scénické výtvarníctvo“ s kódom „8288 M“,
„scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba“ s kódom „8288 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba“ s kódom „8288 M 02“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba“ s kódom „8288 M 03“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba“ s kódom „8288 M 04“ a poznámkami „2), 3)“ a
„scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva“ s kódom „8288 M 05“ a poznámkami „2), 3)“.
11.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „keramický dizajn“ vkladá nový študijný odbor a jeho zamerania
„obrazová a zvuková tvorba“ s kódom „8294 M“,
„obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk strih“ s kódom „8294 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
„obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia“ s kódom „8294 M 02“ a poznámkami „2), 3)“ a
„obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika“ s kódom „8294 M 03“ a poznámkami „2), 3)“.
12.
V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA študijnom odbore „mechanik – mechatronik“ sa vypúšťa poznámka „3)“.
17.
V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „ručné výtvarné spracúvanie textílií“ vkladá nový študijný odbor „produktová tvorba“ s kódom „8276 Q“ a poznámkou „1)“.
18.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a skupine študijných odborov a učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Republikovou úniou zamestnávateľov“.
19.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá, skupine študijných odborov a učebných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a skupine študijných odborov a učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II sa na konci pripájajú tieto slová: „a Republikovou úniou zamestnávateľov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem čl. I prvého, štvrtého až siedmeho bodu a trinásteho až pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I druhého, deviateho a šestnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015.
Dušan Čaplovič v. r.