Predpis bol zrušený predpisom 61/2015 Z. z.

156/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2014 do 31.03.2015

156
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 2. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z. a vyhlášky č. 451/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 1 a 3.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 1 a odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.
3.
V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.“.
4.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2014
Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2014, dokončí štúdium v príslušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov účinných do 30. septembra 2014.“.
5.
V prílohe č. 3 sa skupina učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II dopĺňa novým učebným odborom „technické služby v autoservise“ s kódom „2498 F“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „6449 F“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „10“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. ročník „10“.
6.
V prílohe č. 3 sa vypúšťa skupina učebných odborov vzdelávania 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II vrátane učebného odboru „technické služby v autoservise“, príslušného kódu, nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov a najvyššieho počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
7.
V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II učebnom odbore – zameraní „autoopravár – elektrikár“ sa pred kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2675 L 03“ vkladá kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov „2414 L 04“.
8.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa za študijný odbor „technické lýceum“ vkladá nový študijný odbor „ochrana osôb a majetku pred požiarom“ s kódom „3964 M“ a poznámkou „2)“.
10.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „reklamná tvorba“ vkladá nový študijný odbor a jeho zamerania
„scénické výtvarníctvo“ s kódom „8288 M“,
„scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba“ s kódom „8288 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba“ s kódom „8288 M 02“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba“ s kódom „8288 M 03“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba“ s kódom „8288 M 04“ a poznámkami „2), 3)“ a
„scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva“ s kódom „8288 M 05“ a poznámkami „2), 3)“.
11.
V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „keramický dizajn“ vkladá nový študijný odbor a jeho zamerania
„obrazová a zvuková tvorba“ s kódom „8294 M“,
„obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk strih“ s kódom „8294 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
„obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia“ s kódom „8294 M 02“ a poznámkami „2), 3)“ a
„obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika“ s kódom „8294 M 03“ a poznámkami „2), 3)“.
12.
V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA študijnom odbore „mechanik – mechatronik“ sa vypúšťa poznámka „3)“.
13.
V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa za študijný odbor „technik informačných a telekomunikačných technológií“ vkladá nový študijný odbor „klientsky manažér pošty“ s kódom „3795 K“, nadväznosťou podľa doterajších právnych predpisov „3792 K“, najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 1. ročník „10“ a najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. ročník „10“.
14.
V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa vypúšťa študijný odbor „poštový manipulant“ vrátane príslušného kódu, nadväznosti podľa doterajších právnych predpisov, najvyššieho počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy a poznámok.
15.
V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I sa za študijný odbor – zameranie „agropodnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu“ vkladá nový študijný odbor „lesníctvo a lesnícky manažment“ s kódom „4220 Q“ a poznámkou „2)“.
17.
V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný odbor „ručné výtvarné spracúvanie textílií“ vkladá nový študijný odbor „produktová tvorba“ s kódom „8276 Q“ a poznámkou „1)“.
18.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I a skupine študijných odborov a učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Republikovou úniou zamestnávateľov“.
19.
V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá, skupine študijných odborov a učebných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I a skupine študijných odborov a učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II sa na konci pripájajú tieto slová: „a Republikovou úniou zamestnávateľov“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem čl. I prvého, štvrtého až siedmeho bodu a trinásteho až pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2014 a čl. I druhého, deviateho a šestnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015.
Dušan Čaplovič v. r.