157/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2014

157
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 5. júna 2014,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky č. 396/2008 Z. z., vyhlášky č. 227/2012 Z. z. a vyhlášky č. 235/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 4 ods. 3 písm. d) až g), i) až q) a s) až u) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem príjmu získaného darovaním“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
§ 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
14)
§ 2a ods. 2 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 432/2013 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014.
Dušan Čaplovič v. r.