16/2014 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.02.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. novembra 2006 bolo v Antalyi prijaté upravené znenie Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) (Ženeva, 1992).
Listina o prijatí bola podpísaná za Slovenskú republiku 1. marca 2008. U depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej telekomunikačnej únie, bola uložená 11. marca 2008.
Upravené znenie Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nadobudlo platnosť 1. januára 2008.
Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť 11. marca 2008.
K oznámeniu č. 16/2014 Z. z.
DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE (ŽENEVA, 1992)
v znení zmien a doplnení prijatých
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Kyoto, 1994),
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Minneapolis, 1998)
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Marakéš, 2002),
a
Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006)
DOHOVOR MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE
KAPITOLA I
Fungovanie ÚnieODDIEL 1ČLÁNOK 1
Konferencia vládnych splnomocnencov
1 1 1) Konferencia vládnych splnomocnencov sa zvoláva v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 8 Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ďalej len „Ústava“).
2
PP-98
2) Ak je to možné, presné miesto a dátum konania konferencie vládnych splnomocnencov stanoví predchádzajúca konferencia vládnych splnomocnencov; ak sa tak nestane, stanoví ich Rada so súhlasom väčšiny členských štátov.
3 1) Presné miesto alebo dátum konania nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov alebo miesto a dátum možno zmeniť:
4
PP-98
a) ak aspoň jedna štvrtina členských štátov individuálne navrhla zmenu generálnemu tajomníkovi;
alebo
5 b) na návrh Rady.
6
PP-98
2) Každá takáto zmena vyžaduje súhlas väčšiny členských štátov.
ČLÁNOK 2
Voľby a súvisiace záležitostiRada
Volení funkcionári
7
PP-98
1 S výnimkou uvoľnenia miest, ktoré vzniklo za okolností opísaných v bodoch 10 až 12, členské štáty zvolené do Rady vykonávajú svoju funkciu až do dňa zvolenia novej Rady. Sú oprávnené na opätovné zvolenie.
8
PP-98
2 1) Ak sa medzi dvoma konferenciami vládnych splnomocnencov uvoľní miesto v Rade, toto miesto prechádza na členský štát z toho istého regiónu ako je členský štát, ktorého miesto sa uvoľnilo a ktorý získal v predchádzajúcich voľbách najväčší počet hlasov spomedzi tých členských štátov, ktoré neboli zvolené.
9
PP-98
2) Keď sa z akéhokoľvek dôvodu nemôže uvoľnené miesto obsadiť v súlade s postupom uvedeným v bode 8, predseda Rady vyzve ostatné členské štáty regiónu, aby sa do jedného mesiaca od vydania takéhoto vyzvania uchádzali o zvolenie. Na konci tejto lehoty vyzve predseda Rady členské štáty, aby zvolili nového člena Rady. Voľby sa vykonajú tajným hlasovaním korešpondenčným spôsobom. Vyžaduje sa pritom rovnaká väčšina, ako je uvedená v predchádzajúcom texte. Nový členský štát Rady vykonáva funkciu do zvolenia novej Rady príslušnou nasledujúcou konferenciou vládnych splnomocnencov.
10 3 Kreslo v Rade sa považuje za uvoľnené:
11
PP-02
a) ak zástupca členského štátu Rady nie je prítomný na dvoch po sebe nasledujúcich riadnych zasadaniach Rady;
13
PP-06
1 Generálny tajomník, zástupca generálneho tajomníka a riaditelia úradov začnú plniť svoje povinnosti odo dňa, ktorý určí konferencia vládnych splnomocnencov v čase ich zvolenia. Zvyčajne zotrvajú vo funkcii až do dňa, ktorý určí nasledujúca konferencia vládnych splnomocnencov, a sú oprávnení na opätovné zvolenie na rovnaké pracovné miesto len raz. Opätovné zvolenie znamená, že zvolenie je možné len na druhé funkčné obdobie, a to bez ohľadu na to, či to je alebo nie je bezprostredne nasledujúce obdobie.
14 2 Ak sa uvoľní pracovné miesto generálneho tajomníka, nastúpi naň zástupca generálneho tajomníka a zotrvá vo funkcii až do dňa, ktorý určí nasledujúca konferencia vládnych splnomocnencov. Ak zástupca generálneho tajomníka nastúpi do funkcie generálneho tajomníka za týchto okolností, pracovné miesto zástupcu generálneho tajomníka sa od toho istého dňa považuje za uvoľnené a uplatnia sa ustanovenia bodu 15.
15 3 Ak sa pracovné miesto zástupcu generálneho tajomníka uvoľní viac ako 180 dní pred stanoveným termínom nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov, Rada vymenuje nástupcu na zvyšok funkčného obdobia.
16 4 Ak sa pracovné miesta generálneho tajomníka a zástupcu generálneho tajomníka uvoľnia súčasne, povinnosti generálneho tajomníka vykonáva na obdobie nepresahujúce 90 dní riaditeľ, ktorý je vo funkcii najdlhšie. Rada vymenuje generálneho tajomníka a ak dôjde k uvoľneniu pracovných miest viac ako 180 dní pred stanoveným termínom nasledujúcej konferencie vládnych splnomocnencov, zástupcu generálneho tajomníka. Takto vymenovaný funkcionár vykonáva úradné povinnosti zvyšok funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený jeho predchodca.
17 5 Ak sa nečakane uvoľní pracovné miesto riaditeľa, generálny tajomník prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie vykonávania funkcie tohto riaditeľa, pokým rada vymenuje nového riaditeľa na svojom riadnom zasadaní nasledujúcom po takomto uvoľnení. Takto vymenovaný riaditeľ vykonáva úradné povinnosti do termínu stanoveného na nasledujúcej konferencii vládnych splnomocnencov.
18 6 S prihliadnutím na príslušné ustanovenia článku 27 Ústavy, Rada za situácie opísanej v príslušných ustanoveniach tohto článku zabezpečí obsadenie uvoľneného pracovného miesta generálneho tajomníka alebo zástupcu generálneho tajomníka na riadnom zasadaní, ak sa uskutoční do 90 dní odkedy k uvoľneniu dôjde, alebo na zasadaní, ktoré zvolá predseda v lehotách určených v týchto ustanoveniach.
19 7 Akékoľvek obdobie vykonávania úradných povinností na pozícii voleného funkcionára na základe vymenovania podľa bodov 14 až 18 neovplyvní právo byť volený alebo opätovne volený na takéto pracovné miesto.
Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok
20
PP-06
1 Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok začnú plniť svoje povinnosti odo dňa, ktorý určí konferencia vládnych splnomocnencov v čase ich zvolenia. Vo funkcii ostanú až do dňa, ktorý určí nasledujúca konferencia vládnych splnomocnencov, a majú právo na opätovné zvolenie len raz. Opätovné zvolenie znamená, že zvolenie je možné len na druhé obdobie, a to bez ohľadu na to, či to je alebo nie je bezprostredne nasledujúce obdobie.
21
PP-02
2 Ak v období medzi dvoma konferenciami vládnych splnomocnencov člen Rady pre Rádiokomunikačný poriadok odstúpi alebo nie je schopný naďalej vykonávať svoju funkciu, generálny tajomník po konzultácii s riaditeľom Rádiokomunikačného úradu vyzve členské štáty príslušného regiónu, aby navrhli kandidátov na voľbu náhradníka na nasledujúcom zasadaní Rady. Ak sa však miesto uvoľní viac než 90 dní pred zasadaním Rady alebo po zasadaní Rady, za ktorým nasleduje ďalšia konferencia vládnych splnomocnencov, príslušný členský štát určí čo najskôr, a to do 90 dní, iného svojho štátneho príslušníka za náhradníka, ktorý ostane vo funkcii, až kým sa nový člen zvolený Radou neujme funkcie, alebo kým sa neujmú funkcie noví členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok zvolení nasledujúcou konferenciou vládnych splnomocnencov. Náhradník je oprávnený na zvolenie Radou prípadne konferenciou vládnych splnomocnencov.
22
PP-02
3 Člen Rady pre Rádiokomunikačný poriadok sa považuje za neschopného naďalej vykonávať svoje povinnosti po troch po sebe nasledujúcich absenciách na zasadaniach Rady pre Rádiokomunikačný poriadok. Generálny tajomník vyhlási po konzultácií s predsedom, ako aj s príslušným členom Rady pre Rádiokomunikačný poriadok a príslušným členským štátom, že sa uvoľnilo miesto v Rade pre Rádiokomunikačný poriadok a postupuje podľa bodu 21.
ČLÁNOK 3
Iné konferencie a zhromaždeniaPP-98
23
PP-98
1 V súlade s príslušnými ustanoveniami Ústavy sa v období medzi dvoma konferenciami vládnych splnomocnencov zvyčajne zvolávajú tieto svetové konferencie a zhromaždenia Únie:
24
PP-98
a) jedna alebo dve svetové rádiokomunikačné konferencie;
25
PP-98
b) jedno svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií;
26 c) jedna svetová konferencia o rozvoji telekomunikácií;
027
PP-98
d) jedno alebo dve rádiokomunikačné zhromaždenia.
28 2 Výnimočne sa v období medzi dvomi konferenciami vládnych splnomocnencov:
29
PP-98
(SUP)
30
PP-98
– môže zvolať ďalšie svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií.
31 3 Tieto akcie sa konajú:
32 a) na základe rozhodnutia konferencie vládnych splnomocnencov;
33
PP-98
b) na odporúčanie predchádzajúcej svetovej konferencie alebo zhromaždenia príslušného sektora po schválení Radou; v prípade rádiokomunikačného zhromaždenia sa odporúčanie zhromaždenia postúpi na vybavenie Rade na pripomienky na nasledujúcej svetovej rádiokomunikačnej konferencii;
34
PP-98
c) na žiadosť aspoň jednej štvrtiny členských štátov, ktoré svoje žiadosti individuálne zašlú generálnemu tajomníkovi; alebo
35 d) na návrh Rady.
36 4 Regionálna rádiokomunikačná konferencia sa zvoláva:
37 a) na základe rozhodnutia konferencie vládnych splnomocnencov;
38 b) na odporúčanie predchádzajúcej svetovej alebo regionálnej rádiokomunikačnej konferencie, ak ho schváli Rada;
39
PP-98
c) na žiadosť aspoň jednej štvrtiny členských štátov patriacich do príslušného regiónu, ktoré svoje žiadosti individuálne zašlú generálnemu tajomníkovi; alebo
40 d) na návrh Rady.
41
PP-98
5 1) Presné miesto a dátumy konania svetových alebo regionálnych konferencií alebo zhromaždení môže stanoviť konferencia vládnych splnomocnencov.
42
PP-98
2) Pri absencii takéhoto rozhodnutia presné miesto a dátum konania svetovej konferencie alebo zhromaždenia sektora stanoví Rada so súhlasom väčšiny členských štátov a v prípade regionálnej konferencie so súhlasom väčšiny členských štátov, ktoré patria do príslušného regiónu; v oboch prípadoch sa uplatnia ustanovenia bodu 47.
43 6 1) Presné miesto a dátum konania konferencie alebo zhromaždenia možno zmeniť:
44
PP-98
a) na žiadosť aspoň jednej štvrtiny členských štátov v prípade svetovej konferencie alebo zhromaždenia sektora, alebo aspoň jednej štvrtiny členských štátov, ktoré patria do príslušného regiónu v prípade regionálnej konferencie. Svoje žiadosti individuálne zašlú generálnemu tajomníkovi, ktorý ich zašle Rade na schválenie; alebo
45 b) na návrh Rady.
46
PP-98
2) V prípadoch špecifikovaných v bodoch 44 a 45 sa s prihliadnutím na ustanovenia bodu 47 navrhované zmeny s konečnou platnosťou neprijmú dovtedy, kým ich v prípade svetovej konferencie alebo zhromaždenia sektora neodsúhlasí väčšina členských štátov, alebo v prípade regionálnej konferencie väčšina členských štátov, ktoré patria do príslušného regiónu.
47
PP-98
PP-02
7 Pri konzultáciách uvedených v bodoch 42, 46, 118, 123 a 138 tohto Dohovoru a v bodoch 26, 28, 29, 31 a 36 Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie sa členské štáty, ktoré neodpovedali v časových limitoch určených Radou, považujú za nezúčastnené na konzultáciách a v dôsledku toho sa pri výpočte väčšiny neberú do úvahy. Ak počet odpovedí neprekročí polovicu oslovených členských štátov, uskutoční sa ďalšia konzultácia, ktorej výsledky sú rozhodujúce bez ohľadu na počet odovzdaných hlasov.
48 8 1) Svetové konferencie o medzinárodných telekomunikáciách sa konajú na základe rozhodnutia konferencie vládnych splnomocnencov.
49 2) Ustanovenia o zvolávaní svetovej rádiokomunikačnej konferencie, schvaľovaní jej programu a účasti na nej sa primerane uplatnia na svetové konferencie o medzinárodných telekomunikáciách.
ODDIEL 2ČLÁNOK 4
Rada
50
PP-94
PP-98
1 1) Počet členských štátov Rady stanoví konferencia vládnych splnomocnencov, ktorá sa koná každé štyri roky.
50A
PP-94
PP-98
2) Tento počet neprekročí 25% celkového počtu členských štátov.
51 2 1) Riadne zasadanie Rady sa koná každoročne v sídle Únie.
52 2) Na tomto zasadaní môže Rada rozhodnúť o mimoriadnom konaní ďalšieho zasadania.
53
PP-98
3) Medzi riadnymi zasadaniami môže Radu na žiadosť väčšiny členských štátov alebo na základe vlastnej iniciatívy za podmienok ustanovených v bode 18 tohto Dohovoru zvolať predseda spravidla do sídla Únie.
54 3 Rada môže prijímať rozhodnutia iba na zasadaniach. Výnimočne môže Rada na zasadaní odsúhlasiť, že o určitej špecifickej záležitosti možno rozhodnúť korešpondenčným spôsobom.
55
PP-98
4 Na začiatku každého riadneho zasadania zvolí Rada svojho predsedu a podpredsedu spomedzi predstaviteľov jej členských štátov, pričom berie do úvahy princíp rotácie medzi regiónmi. Predseda a podpredseda vykonávajú úradné povinnosti až do začiatku nasledujúceho riadneho zasadania a nemajú právo na opakované zvolenie. Podpredseda vykonáva úradné povinnosti predsedu za jeho neprítomnosti.
56
PP-98
5 Osoba vymenovaná členským štátom Rady vykonávať úradné povinnosti v Rade, je pokiaľ možno úradníkom, ktorý pracuje v jeho telekomunikačnej administratíve alebo sa jej alebo za ňu priamo zodpovedá a má kvalifikáciu v oblasti telekomunikačných služieb.
57
PP-98
PP-02
6 Únia uhradí zástupcom každého členského štátu Rady, patriaceho do kategórie rozvojových krajín, ktorých zoznam ustanovil Rozvojový program Organizácie Spojených národov, iba cestovné výdavky, diéty a poistné vynaložené v tejto funkcii na zasadaniach Rady.
58
PP-98
PP-06
(SUP)
59 8 Tajomníkom Rady je generálny tajomník.
60
PP-98
9 Generálny tajomník, zástupca generálneho tajomníka a riaditelia úradov majú právo zúčastňovať sa na rokovaniach Rady, avšak bez účasti na hlasovaní. Rada však môže uskutočňovať zasadania obmedzené na predstaviteľov jej členských štátov.
60A
PP-98
PP-02
9 bis) Členský štát, ktorý nie je členským štátom Rady, môže po predchádzajúcom oznámení generálnemu tajomníkovi vyslať na svoje náklady jedného pozorovateľa na zasadania Rady, jej výborov a pracovných skupín. Pozorovateľ nemá hlasovacie právo.
60B
PP-98
PP-02
PP-06
9 ter) Členovia sektorov sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia na zasadaniach Rady, jej výborov a pracovných skupín, podľa podmienok ustanovených Radou, vrátane podmienok, ktoré sa týkajú počtu pozorovateľov a postupov ich nominácie.
61
PP-98
10 Rada každoročne posúdi správu pripravenú generálnym tajomníkom o plnení strategického plánu prijatého konferenciou vládnych splnomocnencov a príjme príslušné opatrenia.
61A
PP-02
10 bis) Za stáleho dodržiavania finančných limitov prijatých konferenciou vládnych splnomocnencov môže Rada podľa potreby preskúmať a aktualizovať strategický plán, ktorý tvorí základ zodpovedajúcich operačných plánov, a v súlade s tým informovať členské štáty a členov sektorov.
61B
PP-02
10 ter) Rada prijme svoj vlastný rokovací poriadok.
62 11 Rada v období medzi dvomi konferenciami vládnych splnomocnencov dohliada na celkové riadenie a správu Únie; najmä:
62A
PP-02
1) prijíma a preskúmava špecifické údaje pre strategické plánovanie, ktoré poskytuje generálny tajomník podľa bodu 74A Ústavy, a na predposlednom riadnom zasadaní Rady pred nasledujúcou konferenciou vládnych splnomocnencov iniciuje prípravu návrhu nového strategického plánu Únie, pričom čerpá zo vstupných údajov od členských štátov, členov sektorov a poradných skupín sektora, a najmenej štyri mesiace pred konferenciou vládnych splnomocnencov spracuje skoordinovaný návrh nového strategického plánu;
62B
PP-02
1 bis) ustanoví harmonogram tvorby strategických a finančných plánov Únie a operačných plánov každého sektora a generálneho sekretariátu tak, aby sa umožnilo náležité vzájomné previazanie plánov;
63 1 ter) schvaľuje a reviduje služobný poriadok a finančné predpisy Únie a akékoľvek iné predpisy, ktoré považuje za potrebné, pričom zohľadňuje bežnú prax Organizácie Spojených národov a špecializovaných organizácií uplatoujúcich spoloený systém odmeoovania, príspevkov a dôchodkov;
64 2) upravuje podľa potreby:
65 a) základné platové stupnice zamestnancov v odborných a vyšších kategóriách s výnimkou platov na pozíciách obsadzovaných voľbou, aby boli v súlade so zmenami základných platových stupníc prijatými Organizáciou Spojených národov pre zodpovedajúce kategórie spoločného systému;
66 b) základné platové stupnice zamestnancov v kategóriách všeobecných služieb, aby boli v súlade so zmenami sadzieb uplatňovanými Organizáciou Spojených národov a špecializovanými organizáciami v sídle Únie;
67 c) kompenzácie pre odborné kategórie a vyššie kategórie vrátane pozícií obsadzovaných voľbou v súlade s rozhodnutiami Organizácie Spojených národov ureenými na uplatnenie v sídle Únie;
68 d) príspevky pre všetkých zamestnancov Únie v súlade so všetkými zmenami prijatými s spoločnom systéme Organizácie Spojených národov;
69
PP-98
3) prijíma rozhodnutia s cieľom zabezpečiť spravodlivé geografické rozdelenie a reprezentáciu žien v odborných kategóriách a vyšších kategóriách zamestnancov Únie a monitoruje vykonávanie takýchto rozhodnutí;
70 4) rozhoduje o návrhoch na významné organizačné zmeny v rámci generálneho sekretariátu a úradov sektorov Únie v súlade s Ústavou a týmto Dohovorom, ktoré jej po posúdení v koordinačnom výbore predložil generálny tajomník;
71 5) skúma plány týkajúce sa viacročných programov rozvoja pracovných miest, zamestnancov a ľudských zdrojov Únie a usmerňuje personálne obsadenie Únie, vrátane početných stavov a štruktúr zamestnancov a rozhoduje o nich, pričom zohľadňuje usmernenia dané konferenciou vládnych splnomocnencov a príslušné ustanovenia článku 27 Ústavy;
72 6) upravuje podľa potreby príspevky, ktoré platí Únia a jej zamestnanci do spoločného zamestnaneckého dôchodkového fondu Organizácie Spojených národov v súlade s pravidlami a predpismi fondu, ako aj príplatky na úhradu zvýšených životných nákladov, ktoré sa majú poskytovať poberateľom dávok penzijného a dobročinného fondu zamestnancov Únie na základe praktík fondu;
73
PP-98
PP-02
PP-06
7) preskúmava a schvaľuje dvojročný rozpočet Únie a posudzuje prognózu rozpočtu (obsiahnutú v správe o finančnom hospodárení pripravenej generálnym tajomníkom podľa bodu 101 tohto Dohovoru) na dvojročné obdobie po danom rozpočtovom období so zohľadnením rozhodnutí konferencie vládnych splnomocnencov vo vzťahu k bodu 50 Ústavy a finančnými limitmi stanoveným konferenciou vládnych splnomocnencov podľa bodu 51 Ústavy; zabezpečuje čo najprísnejšiu hospodárnosť pričom však dbá na záväzok Únie dosahovať uspokojivé výsledky čo najrýchlejšie. Rada pritom zohľadňuje priority stanovené konferenciou vládnych splnomocnencov vyjadrené v strategickom pláne Únie, stanoviská koordinačného výboru obsiahnuté v správe generálneho tajomníka uvedenej v bode 86 tohto Dohovoru a v správe o finančnom hospodárení uvedenej v bode 101 tohto Dohovoru. Rada každoročne preskúma príjmy a výdavky s ohľadom na realizáciu prípadných úprav v súlade s uzneseniami a rozhodnutiami konferencie vládnych splnomocnencov;
74 8) zabezpečuje každoročný audit účtovnej závierky Únie pripravenej generálnym tajomníkom a v príslušných prípadoch účtovnú závierku schvaľuje na predloženie nasledujúcej konferencii vládnych splnomocnencov;
75
PP-98
9) zabezpečuje zvolávanie konferencií a zhromaždení Únie a v prípade svetovej konferencie so súhlasom väčšiny členských štátov, alebo v prípade regionálnej konferencie so súhlasom väčšiny členských štátov, ktoré patria do príslušného regiónu, dáva príslušné pokyny generálnemu sekretariátu a sektorom Únie vo veci ich technickej a inej pomoci pri príprave a organizácii konferencií a zhromaždení;
76 10) prijíma rozhodnutia vo vzťahu k bodu 28 tohto Dohovoru;
77 11) rozhoduje o vykonávaní všetkých rozhodnutí, ktoré prijali konferencie, a ktoré majú finančné dôsledky;
78 12) v rozsahu, ktorý dovoľuje Ústava, tento Dohovor a správny poriadok, podniká akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za potrebné pre riadne fungovanie Únie;
79
PP-98
PP-02
13) so súhlasom väčšiny členských štátov prijíma všetky potrebné opatrenia na dočasné riešenie otázok, na ktoré sa nevzťahuje Ústava, tento Dohovor a Administratívne predpisy, a ktorých riešenie nemôže počkať na nasledujúcu oprávnenú konferenciu;
80
PP-94
PP-06
14) zodpovedá za koordináciu so všetkými medzinárodnými organizáciami uvedenými v článkoch 49 a 50 Ústavy a na tento účel uzatvára v mene Únie predbežné dohody s medzinárodnými organizáciami uvedenými v elánku 50 Ústavy a v bodoch 269B a 269C tohto Dohovoru a s Organizáciou Spojených národov pri vykonávaní dohody medzi Organizáciou Spojených národov a Medzinárodnou telekomunikačnou úniou; tieto predbežné dohody sa predkladajú konferencii vládnych splnomocnencov v súlade s príslušným ustanovením elánku 8 Ústavy;
81
PP-98
PP-02
15) zasiela členským štátom do 30 dní po každom svojom zasadaní súhrnné výkazy o činnosti Rady a ďalšie dokumenty považované za užitočné;
82 16) predkladá konferencii vládnych splnomocnencov správu o činnosti Únie od predchádzajúcej konferencie vládnych splnomocnencov a akékoľvek vhodné odporúčania.
ODDIEL 3ČLÁNOK 5
Generálny sekretariát
83 1 Generálny tajomník:
84 a) zodpovedá za celkové riadenie zdrojov Únie; v prípade potreby po konzultácii s koordinačným výborom môže riadením časti týchto zdrojov poveriť zástupcu generálneho tajomníka a riaditeľov úradov;
85 b) koordinuje činnosť generálneho sekretariátu a sektorov Únie s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie a hospodárne využívanie zdrojov Únie, pričom zohľadňuje názory koordinačného výboru;
86
PP-98
c) s pomocou koordinačného výboru pripravuje a predkladá Rade správu, ktorá poukazuje na zmeny v telekomunikačnom prostredí od poslednej konferencie vládnych splnomocnencov a obsahuje odporúčané kroky týkajúce sa budúcich politík a stratégie Únie, spolu s ich finančnými dôsledkami;
86A
PP-98
c bis) koordinuje plnenie strategického plánu prijatého konferenciou vládnych splnomocnencov a pripravuje výroenú správu o plnení tohto plánu na preskúmanie Radou;
87 d) organizuje prácu generálneho sekretariátu a vymenúva zamestnancov sekretariátu v súlade s pokynmi konferencie vládnych splnomocnencov a pravidlami stanovenými Radou;
87A
PP-98
PP-02
d bis) pripravuje každoročne štvorročný priebežný operačný plán činností, ktoré majú vykonať zamestnanci generálneho sekretariátu, zladený so strategickým plánom, vzťahujúci sa na nasledujúci rok a ial?ie trojroené obdobie, vrátane finanených vplyvov, prieom nále?ite zoh3adní finanený plán schválený konferenciou vládnych splnomocnencov; tento ?tvorroený operaený plán preskúmajú poradné skupiny v?etkých troch sektorov a ka?doroene ho preskúma a schváli Rada;
88 e) prijíma administratívne opatrenia vo vzťahu k úradom sektorov Únie a vymenúva ich zamestnancov na základe výberu a návrhov riaditeľa príslušného úradu, aj keď konečné rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní závisí od generálneho tajomníka;
89 f) oznamuje Rade všetky rozhodnutia, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a špecializované organizácie, a ktoré ovplyvňujú podmienky spoločného systému výkonu služby, príspevkov a dôchodkov;
90 g) zabezpečuje uplatňovanie všetkých nariadení prijatých Radou;
91 h) poskytuje právne poradenstvo Únii;
92 i) na účely administratívneho riadenia vykonáva dohľad nad zamestnancami Únie s cieľom zabezpečiť čo najefektívnejšie využitie personálu a uplatňovanie spoločného systému pracovných podmienok zamestnancov Únie. Zamestnanci určení na priamu pomoc riaditeľom úradov administratívne podliehajú generálnemu tajomníkovi a pracujú pod priamym riadením príslušných riaditeľov, ale podľa administratívnych usmernení určených Radou;
93 j) v záujme Únie ako celku a po konzultácii s riaditeľmi príslušných úradov dočasne preraďuje zamestnancov na iné miesta ako boli vymenovaní, aby podľa potreby uspokojili meniace sa požiadavky na prácu v ústredí;
94 k) v spolupráci s príslušným riaditeľom úradu robí potrebné administratívne a finančné prípravy na konferencie a zasadania každého sektora;
95 l) s prihliadnutím na zodpovednosť sektorov uskutočňuje príslušné práce sekretariátu na príprave konferencií Únie a po ich konaní;
96
PP-06
m) pripravuje odporúčania pre prvé zasadanie vedúcich delegácií uvedené v bode 49 Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie so zohľadnením výsledkov každej regionálnej konzultácie;
97 n) v prípadnej spolupráci s pozývajúcou vládou zabezpečuje sekretariát konferencií Únie, a ak je to vhodné, s príslušným riaditeľom poskytuje vybavenie a služby pre zasadania Únie, pričom v súlade s bodom 93 čerpá zo zamestnancov Únie ako pokladá za potrebné. Generálny tajomník môže na požiadanie na zmluvnom základe zabezpečiť aj sekretariát iných telekomunikačných zasadaní;
98 o) prijíma potrebné opatrenia na včasné vydávanie a distribúciu služobných dokumentov, informačných bulletinov a iných dokumentov a záznamov pripravených generálnym sekretariátom a sektormi, oznámených Únii alebo ktorých vydanie požadujú konferencie alebo Rada; o zoznam dokumentov, ktoré sa majú vydať sa stará Rada po prerokovaní na príslušnej konferencii, pokiaľ ide o pracovné dokumenty a iné dokumenty, ktorých vydanie vyžadujú konferencie;
99 p) pravidelne vydáva časopis obsahujúci všeobecné informácie a dokumentáciu týkajúcu sa telekomunikácií s použitím informácií, ktoré dostáva alebo môže zhromažďovať, vrátane informácií, ktoré môže získať z iných medzinárodných organizácií;
100
PP-98
PP-06
q) po konzultácii s koordinačným výborom a s uvážením všetkých možných úsporných opatrení pripravuje a predkladá Rade návrh dvojročného rozpočtu pokrývajúceho výdavky Únie pri zohľadnení finančných limitov stanovených konferenciou vládnych splnomocnencov. Tento návrh obsahuje súhrnný rozpočet, vrátane informácií o rozpočte Únie založenom na nákladoch a výsledkoch, pripravený v zhode s rozpočtovými usmerneniami vydanými generálnym tajomníkom, ktorý obsahuje dve verzie. Jedna verzia je pre nulový nárast príspevkovej jednotky, druhá pre nárast menší alebo rovný limitu, ktorý stanovila konferencia vládnych splnomocnencov, po prípadnom čerpaní z rezervného fondu. Uznesenie o rozpočte sa po schválení Radou posiela všetkým členským štátom na informáciu;
101 r) s pomocou koordinačného výboru pripravuje v súlade s Finančnými predpismi výročnú správu o finančnom hospodárení a predkladá ju Rade. Nasledujúcej konferencii vládnych splnomocnencov sa pripraví a predloží na posúdenie a konečné schválenie súhrnná správa o finančnom hospodárení a účtoch;
102
PP-98
s) s pomocou koordinačného výboru, pripravuje výročnú správu o činnosti Únie, ktorá sa po schválení Radou rozošle všetkým členským štátom;
102A
PP-98
s bis) spravuje osobitné dohody uvedené v bode 76A Ústavy; náklady na túto správu zná?ajú signatári dohody spôsobom dohodnutým medzi nimi a generálnym tajomníkom;
103 t) vykonáva všetky ostatné funkcie sekretariátu Únie;
104 u) vykonáva všetky ostatné funkcie, ktoré mu zverila Rada.
105
PP-06
2 Generálny tajomník alebo zástupca generálneho tajomníka sa môžu zúčastňovať v na konferenciách Únie vo funkcii poradcov; generálny tajomník alebo jeho zástupca sa môžu zúčastňovať vo funkcii poradcov na všetkých ďalších zasadaniach Únie.
ODDIEL 4ČLÁNOK 6
Koordinačný výbor
106 1 1) Koordinačný výbor pomáha a radí generálnemu tajomníkovi vo všetkých otázkach uvedených v príslušných ustanoveniach článku 26 Ústavy a príslušných článkoch tohto Dohovoru.
107 2) Výbor zodpovedá za zabezpečenie koordinácie so všetkými medzinárodnými organizáciami uvedenými v článkoch 49 a 50 Ústavy, pokiaľ ide o zastupovanie Únie na konferenciách týchto organizácií.
108 3) Výbor skúma výsledky činnosti Únie a pomáha generálnemu tajomníkovi pri príprave správy podľa bodu 86 tohto Dohovoru, ktorá sa predkladá Rade.
109
PP-98
2 Výbor sa snaží dospieť k záverom jednomyseľne. Pri chýbajúcej podpore väčšiny výboru môže jeho predseda za výnimočných okolností prijať rozhodnutia na svoju vlastnú zodpovednosť, ak usúdi, že rozhodnutie o príslušných záležitostiach je naliehavé a nemôže čakať na nasledujúce zasadanie Rady. Za takýchto okolností ihneď písomne oznámi takéto záležitosti členským štátom Rady, pričom vysvetlí dôvody takéhoto konania spolu so všetkými ďalšími písomnými stanoviskami, ktoré predložili ostatní členovia výboru. Ak za takýchto okolností nie sú záležitosti naliehavé, ale aj tak sú dôležité, predložia sa na posúdenie na nasledujúce zasadanie Rady.
110 3 Predseda zvolá výbor aspoň jedenkrát mesačne; výbor sa môže zísť podľa potreby aj na žiadosť dvoch členov výboru.
111
PP-02
PP-06
4 Z rokovania koordinačného výboru sa robí zápis, ktorý sa sprístupní členským štátom.
ODDIEL 5
Rádiokomunikačný sektorČLÁNOK 7
Svetová rádiokomunikačná konferencia
112 1 V súlade s bodom 90 Ústavy sa na posúdenie špecifických rádiokomunikačných záležitostí zvoláva svetová rádiokomunikačná konferencia. Svetová rádiokomunikačná konferencia sa zaoberá tými vecami, ktoré sa zaradia do programu rokovania v súlade s príslušnými ustanoveniami tohto článku.
113 2 1) Program rokovania svetovej rádiokomunikačnej konferencie môže obsahovať:
114 a) čiastočnú alebo, vo výnimočných prípadoch, úplnú revíziu Rádiokomunikačného poriadku uvedeného v článku 4 Ústavy;
115 b) akékoľvek inú otázku celosvetového charakteru v pôsobnosti konferencie;
116 c) bod, ktorý sa týka pokynov Rade pre Rádiokomunikačný poriadok a Rádiokomunikačnému úradu, pokiaľ ide o ich činnosť a jej preskúmanie;
117
PP-98
d) identifikáciu tém, ktoré má skúmať rádiokomunikačné zhromaždenie a rádiokomunikačné študijné skupiny, ako aj záležitosti, ktoré zhromaždenie posúdi vo vzťahu k budúcim rádiokomunikačným konferenciám.
118
PP-94
PP-98
2) Všeobecný rozsah tohto programu by sa mal stanoviť na štyri až šesť rokov vopred a definitívny program stanoví Rada so súhlasom väčšiny členských štátov s prihliadnutím k ustanoveniam bodu 47 tohto Dohovoru, prednostne dva roky pred konferenciou. Tieto dve verzie programu sa stanovia v súlade s bodom 126 tohto Dohovoru na základe odporúčaní svetovej rádiokomunikačnej konferencie.
119 3) do tohto programu sa zahrnú všetky otázky, ktoré nariadila zaradiť do programu konferencia vládnych splnomocnencov.
120 3 1) Tento program možno zmeniť:
121
PP-98
a) na požiadanie aspoň jednej štvrtiny členských štátov. Takéto žiadosti sa individuálne zašlú generálnemu tajomníkovi, ktorý ich odovzdá Rade na schválenie; alebo
122 b) na návrh Rady.
123
PP-98
2) Navrhované zmeny programu svetovej rádiokomunikačnej konferencie sa s konečnou platnosťou neprijmú dovtedy, pokým ich neodsúhlasí väčšina členských štátov, s prihliadnutím k ustanoveniam bodu 47 tohto Dohovoru.
124 4 Konferencia okrem toho:
125 1) posúdi a schváli správu riaditeľa úradu o činnosti sektora od poslednej konferencie;
126 2) odporučí Rade body na zaradenie do programu budúcej konferencie a vyjadrí svoje stanoviská k takýmto programom najmenej na štvorročný cyklus rádiokomunikačných konferencií, spolu s odhadom finančných dôsledkov;
127 3) do svojich rozhodnutí zahrnie prípadné pokyny alebo žiadosti určené generálnemu tajomníkovi a sektorom Únie.
128 5 Predseda a podpredseda rádiokomunikačného zhromaždenia alebo relevantných študijných skupín sa môžu zúčastniť súvisiacej svetovej rádiokomunikačnej konferencie.
ČLÁNOK 8
Rádiokomunikačné zhromaždenie
129 1 Rádiokomunikačné zhromaždenie sa zaoberá otázkami, ktoré si zvolí podľa vlastných postupov alebo s ktorými sa naň obráti konferencia vládnych splnomocnencov, akákoľvek iná konferencia, Rada alebo Rada pre Rádiokomunikačný poriadok, a prípadne k nim vydáva odporúčania.
129A
PP-02
1 bis) Rádiokomunikačné zhromaždenie je oprávnené zvoliť si pracovné metódy a postupy riadenia činnosti sektora v súlade s bodom 145A Ústavy.
130 2 So zreteľom na bod 129 rádiokomunikačné zhromaždenie:
131
PP-98
1) posudzuje správy študijných skupín, vypracované v súlade s bodom 157 tohto Dohovoru, a schvaľuje, mení alebo zamieta návrhy odporúčaní obsiahnuté v týchto správach a posudzuje správy rádiokomunikačnej poradnej skupiny vypracované v súlade s bodom 160H tohto Dohovoru;
132 2) schvaľuje program prác vyplývajúcich z preskúmania existujúcich otázok a nových otázok a určuje prioritu, naliehavosť, odhadované finančné dôsledky a harmonogram ukončenia ich štúdia, pričom pamätá na potrebu minimalizovať požiadavky na zdroje Únie;
133 3) na základe schváleného programu prác získaného podľa bodu 132 rozhoduje o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť študijné skupiny a prideľuje každej z nich otázky, ktoré má študovať;
134 4) pokiaľ je to možné, zoskupuje otázky, ktoré zaujímajú rozvojové krajiny, s cieľom napomáhať ich účasti na riešení týchto otázok;
135 5) v reakcii na požiadavky svetovej rádiokomunikačnej konferencie poskytuje odporúčania v záležitostiach v rámci svojej pôsobnosti;
136
PP-98
6) podáva správu nasledujúcej svetovej rádiokomunikačnej konferencii o pokroku v otázkach, ktoré možno zahrnúť do programu rokovania budúcich rádiokomunikačných konferencií;
136A
PP-02
7) rozhoduje o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť ďalšie skupiny a menovať ich predsedov a podpredsedov;
136B
PP-02
8) vymedzuje pôsobnosť skupín uvedených v bode 136A; také skupiny neprijímajú otázky alebo odporúčania.
137 3 Rádiokomunikačnému zhromaždeniu predsedá osoba poverená vládou krajiny v ktorej sa koná zasadanie alebo osoba zvolená samotným zasadaním, ak sa zasadanie koná v sídle Únie. Predsedovi pomáha podpredseda zvolený zhromaždením.
137A
PP-98
PP-02
4 Rádiokomunikačné zhromaždenie môže prideľovať rádiokomunikačnej poradnej skupine špecifické záležitosti v rámci svojej pôsobnosti s uvedením činnosti požadovanej v týchto záležitostiach, s výnimkou záležitostí týkajúcich sa postupov zahrnutých v Rádiokomunikačnom poriadku.
ČLÁNOK 9
Regionálne rádiokomunikačné konferencie
138
PP-98
Program rokovania regionálnych rádiokomunikačných konferencií môže riešiť iba špecifické rádiokomunikačné otázky regionálneho charakteru vrátane pokynov Rade pre Rádiokomunikačný poriadok a Rádiokomunikačnému úradu, ktoré sa týkajú ich èinnosti s oh¾adom na príslušný región, pod podmienkou, že takéto pokyny nie sú v rozpore so záujmami iných regiónov. Takáto konferencia môže diskutova iba o otázkach, ktoré sú zahrnuté do programu jej rokovania. Ustanovenia, obsiahnuté v bodoch 118 až 123 tohto Dohovoru sa uplatnia na regionálne rádiokomunikaèné konferencie, ale iba pokia¾ ide o èlenské štáty príslušného regiónu.
ČLÁNOK 10
Rada pre Rádiokomunikačný poriadok
139
PP-98
(SUP)
140
PP-02
2 Okrem povinností špecifikovaných v článku 14 Ústavy Rada pre Rádiokomunikačný poriadok:
1) posudzuje správy riaditeľa Rádiokomunikačného úradu o prešetrovaní škodlivého rušenia vykonanom na žiadosť jednej alebo viacerých zainteresovaných administratív a vyjadruje potrebné odporúčania;
2) okrem toho na žiadosť jednej alebo viacerých zainteresovaných administratív posudzuje nezávisle od Rádiokomunikačného úradu odvolania proti jeho rozhodnutiam, ktoré sa týkajú frekvenčných prídelov.
141
PP-02
3 Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok sa zúčastňujú na rádiokomunikačných konferenciách vo funkcii poradcov. V tomto prípade sa na týchto konferenciách nezúčastňujú ako členovia svojich národných delegácií.
141A
PP-02
3 bis) Dvaja členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok poverení Radou pre Rádiokomunikačný poriadok sa vo funkcii poradcov zúčastňujú na konferenciách vládnych splnomocnencov a na rádiokomunikačných zhromaždeniach. V týchto prípadoch sa títo dvaja členovia poverení Radou pre Rádiokomunikačný poriadok na týchto konferenciách alebo zhromaždeniach nezúčastňujú ako členovia svojich národných delegácií.
142 4 Únia uhradí členom Rady pre Rádiokomunikačný poriadok pri výkone ich funkcí pre Úniu iba cestovné výdavky, diéty a poistné.
142A
PP-02
4 bis) Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok pri výkone svojich funkcií pre Úniu, špecifikovaných Ústavou a Dohovorom, alebo počas misie pre Úniu, požívajú funkčné výsady a imunity rovnocenné tým, ktoré udeľuje voleným funkcionárom Únie každý členský štát podľa príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných uplatniteľných právnych predpisov v každom členskom štáte. Takéto funkčné výsady a imunity sa udeľujú členom Rady pre Rádiokomunikačný poriadok na účely Únie a nie pre ich osobný prospech. Únia môže odňať imunitu udelenú členovi Rady pre Rádiokomunikačný poriadok a odníme ju vždy, keď uváži, že takáto imunita je v rozpore s riadnym výkonom spravodlivosti a jej odňatie nepoškodí záujmy Únie.
143 5 Pracovné postupy Rady pre Rádiokomunikačný poriadok sú takéto:
144 1) Členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok volia spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu na obdobie jedného roka. Potom každý rok podpredseda nastúpi po predsedovi a zvolí sa nový podpredseda. Pri absencii predsedu a podpredsedu zvolí Rada pre Rádiokomunikačný poriadok spomedzi svojich členov dočasného predsedu na vhodné obdobie.
145
PP-02
2) Rada pre Rádiokomunikačný poriadok zvyčajne uskutočňuje spravidla v sídle Únie až štyri zasadania ročne s trvaním do piatich dní, na ktorých sú prítomné aspoň dve tretiny jej členov. Svoje úlohy môže vykonávať s využitím moderných komunikačných prostriedkov. Ak to však Rada pre Rádiokomunikačný poriadok považuje za potrebné, môže v závislosti od záležitostí, ktoré sa majú posúdiť, zvýšiť počet svojich zasadaní. Výnimočne môžu zasadania trvať až dva týždne.
146 3) Rada pre Rádiokomunikačný poriadok sa snaží dospieť k rozhodnutiam jednomyseľne. Ak je táto snaha neúspešná, rozhodnutie je platné iba ak zaň hlasuje najmenej dve tretiny členov Rady pre Rádiokomunikačný poriadok. Každý člen Rady pre Rádiokomunikačný poriadok má jeden hlas; hlasovanie v zastúpení nie je povolené.
147 4) Rada pre Rádiokomunikačný poriadok môže v zhode s ustanoveniami Ústavy, tejto Dohody a Rádiokomunikačného poriadku prijímať také interné opatrenia, aké považuje za potrebné. Takéto opatrenia uverejní ako súčasť rokovacieho poriadku Rady pre Rádiokomunikačný poriadok.
ČLÁNOK 11
Rádiokomunikačné študijné skupiny
148 1 Rádiokomunikačné študijné skupiny zriaďuje rádiokomunikačné zhromaždenie.
149
PP-98
2 1) Rádiokomunikačné študijné skupiny skúmajú otázky prijaté v súlade s postupom ustanoveným rádiokomunikačným zhromaždením a pripravujú návrhy odporúčaní, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v bodoch 246A až 247 tohto Dohovoru.
149A
PP-98
1 bis) Rádiokomunikačné študijné skupiny skúmajú aj témy identifikované v uzneseniach a odporúčaniach svetových rádiokomunikaených konferencií. Výsledky takýchto ?túdií sa zahrnú do odporúeaní alebo do správ pripravených v súlade s bodom 156.
150
PP-98
2) Štúdium uvedených otázok a tém sa s prihliadnutím k bodu 158 zameria na:
151
PP-98
a) využitie rádiového frekvenčného spektra v pozemských a kozmických rádiokomunikáciách a obežných dráh geostacionárnych družíc a iných družíc;
152 b) charakteristiky a funkčnú spôsobilosť rádiových systémov;
153 c) prevádzku rádiových staníc;
154 d) rádiokomunikačné aspekty núdzových situácií a bezpečnostných otázok.
155
PP-98
3) Tieto štúdie sa vo všeobecnosti nezaoberajú ekonomickými otázkami, no ak vyžadujú porovnávanie technických alebo prevádzkových alternatív, možno vziať do úvahy ekonomické faktory.
156 3 V súlade s programom prác, ktorý v tomto smere prijalo rádiokomunikačné zhromaždenie, alebo podľa pokynov Rady rádiokomunikačné študijné skupiny vykonávajú aj predbežné analýzy technických, prevádzkových a procedurálnych otázok, ktoré majú posudzovať svetové a regionálne rádiokomunikačné konferencie, a vypracúvajú o nich správy.
157 4 Každá študijná skupina pripraví pre rádiokomunikačné zhromaždenie správu, v ktorej uvedie postup prác, odporúčania prijaté v súlade s konzultačným postupom podľa bodu 149 a akékoľvek návrhy nových alebo upravených odporúčaní na posúdenie zhromaždením.
158 5 Sektor rádiokomunikácií a sektor štandardizácie telekomunikácií s prihliadnutím k bodu 79 Ústavy priebežne preskúmavajú úlohy vymenované v bodoch 151 až 154 a 193 tohto Dohovoru vo vzťahu k sektoru štandardizácie telekomunikácií so zámerom dosiahnuť vzájomnú dohodu o zmenách v rozdelení skúmaných otázok. Tieto dva sektory tesne spolupracujú a osvojujú si postupy na včasné a účinné vykonanie takéhoto preskúmania a dosiahnutie dohôd. Ak sa dohoda nedosiahne, záležitosť možno prostredníctvom Rady predložiť na rozhodnutie konferencii vládnych splnomocnencov.
159 6 Rádiokomunikačné študijné skupiny pri uskutočňovaní svojich štúdií venujú náležitú pozornosť skúmaniu otázok a formulovaniu odporúčaní priamo spojených so zriaďovaním, rozvojom a zdokonaľovaním telekomunikácií v rozvojových krajinách na regionálnej aj celosvetovej úrovni. Vykonávajú svoju prácu s náležitým zvážením práce národných, regionálnych a iných medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú rádiokomunikáciami a spolupracujú s nimi, pričom majú na pamäti potrebu Únie udržiavať svoje významné postavenie v oblasti telekomunikácií.
160 7 S cieľom uľahčiť preskúmanie činnosti v rádiokomunikačnom sektore, mali by sa prijať opatrenia na podporu spolupráce a koordinácie s ostatnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú rádiokomunikáciami a so sektormi štandardizácie telekomunikácií a rozvoja telekomunikácií. Rádiokomunikačné zhromaždenie ustanoví špecifické úlohy, podmienky účasti a pravidlá postupu vo vzťahu k týmto opatreniam.
ČLÁNOK 11A
PP-98Rádiokomunikačná poradná skupina
160A
PP-98
PP-02
1 Rádiokomunikačná poradná skupina je otvorená pre zástupcov administratív členských štátov, zástupcov členov sektorov, predsedov študijných skupín a ďalších skupín. Koná prostredníctvom riaditeľa.
160B
PP-98
2 Rádiokomunikačná poradná skupina:
160C
PP-98
PP-02
1) posudzuje priority, programy, operácie, finančné záležitosti a stratégie súvisiace s rádiokomunikačnými zhromaždeniami, študijnými skupinami a ďalšími skupinami a s prípravou rádiokomunikačných konferencií a akékoľvek konkrétne otázky podľa pokynov konferencie Únie, rádiokomunikačného zhromaždenia alebo Rady;
160CA
PP-02
1 bis) posudzuje plnenie operačného plánu za predchádzajúce obdobie s cieľom určiť oblasti, v ktorých Úrad nedosiahol alebo nebol schopný dosiahnuť ciele vytýčené v danom pláne, a odporúča riaditeľovi prijať potrebné nápravné opatrenia;
160D
PP-98
2) posudzuje postup plnenia programu prác stanoveného podľa bodu 132 tohto Dohovoru;
160E
PP-98
3) poskytuje usmernenia pre prácu študijných skupín;
160F
PP-98
4) odporúča opatrenia, najmä na podporu spolupráce a koordinácie s ostatnými normalizačnými inštitúciami, so sektorom štandardizácie telekomunikácií, sektorom rozvoja telekomunikácií a generálnym sekretariátom;
160G
PP-98
5) prijíma vlastné pracovné postupy kompatibilné s postupmi prijatými rádiokomunikačným zhromaždením;
160H
PP-98
6) pripravuje správu pre riaditeľa Rádiokomunikačného úradu, v ktorej uvedie kroky vo vzťahu k uvedeným záležitostiam;
160I
PP-02
7) pripravuje správu pre Rádiokomunikačné zhromaždenie o veciach, ktoré sú jej pridelené v súlade s bodom 137A tohto Dohovoru a odovzdá ju riaditeľovi na predloženie zhromaždeniu.
ČLÁNOK 12
Rádiokomunikačný úrad
161 1 Riaditeľ Rádiokomunikačného úradu organizuje a koordinuje prácu rádiokomunikačného sektora. Úlohy úradu dopĺňajú úlohy špecifikované v ustanoveniach Rádiokomunikačného poriadku.
162 2 Riaditeľ najmä
163 1) vo vzťahu k rádiokomunikačným konferenciám:
164
PP-98
PP-02
a) koordinuje prípravnú prácu študijných skupín a ďalších skupín a úradu, oznamuje členským štátom a členom sektorov výsledky tejto prípravnej práce, zhromažďuje ich pripomienky a predkladá konferencii súhrnnú správu, ktorá môže obsahovať návrhy regulačného charakteru;
165
PP-02
b) má právo zúčastňovať sa vo funkcii poradcu na rokovaniach rádiokomunikačných konferencií, rádiokomunikačného zhromaždenia, rádiokomunikačných študijných skupín a ďalších skupín. V súlade s bodom 94 tohto Dohovoru, po konzultácii s generálnym sekretariátom a prípadne s ďalšími sektormi Únie, riaditeľ vykoná všetky opatrenia potrebné na prípravu rádiokomunikačných konferencií a zasadaní rádiokomunikačného sektora a pri vykonávaní týchto príprav náležite zohľadní smernice Rady;
166 c) poskytuje pomoc rozvojovým krajinám v ich príprave na rádiokomunikačné konferencie.
167 2) vo vzťahu k Rade pre Rádiokomunikačný poriadok:
168 a) pripravuje a Rade pre Rádiokomunikačný poriadok predkladá na schválenie návrh procedurálnych pravidiel; návrh obsahuje o. i. spôsoby výpočtu a údaje požadované na uplatňovanie ustanovení Rádiokomunikačného poriadku;
169
PP-98
PP-02
b) rozosiela všetkým členským štátom procedurálne pravidlá Rady pre Rádiokomunikačný poriadok, zhromažďuje k nim pripomienky prijaté od administratív a predkladá ich Rade pre Rádiokomunikačný poriadok;
170
PP-02
c) spracúva informácie prijaté od administratív pri uplatňovaní príslušných ustanovení Rádiokomunikačného poriadku a regionálnych dohôd a k nim pridružených procedurálnych pravidiel, prípadne ich pripravuje vo forme vhodnej na uverejnenie;
171 d) uplatňuje procedurálne pravidlá schválené Radou pre Rádiokomunikačný poriadok, pripravuje a uverejňuje zistenia založené na týchto pravidlách a predkladá Rade pre Rádiokomunikačný poriadok výsledky preskúmania každého zistenia požadovaného zo strany administratívy, ktoré nemožno riešiť pomocou týchto procedurálnych pravidiel;
172 e) v súlade s príslušnými ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku vedie systematické záznamy a registráciu frekvenčných prídelov a v prípade potreby pridružených charakteristík obežných dráh a udržuje v aktuálnom stave Hlavný medzinárodný frekvenčný register; preskúmava zápisy do tohto registra na účely zmien a doplnení a v prípade potreby po dohode s príslušnou administratívou odstránenia tých, ktoré neodrážajú skutočné použitie frekvencií;
173 f) na požiadanie jednej alebo viacerých zainteresovaných administratív pomáha pri riešení prípadov škodlivého rušenia a v prípade potreby ich prešetrí a pripraví na posúdenie v Rade pre Rádiokomunikačný poriadok správu s návrhom odporúčaní pre administratívy, ktorých sa to týka;
174 g) pôsobí ako výkonný tajomník Rady pre Rádiokomunikačný poriadok;
175
PP-02
3) koordinuje prácu rádiokomunikačných študijných skupín a ďalších skupín a zodpovedá za organizáciu tejto práce;
175A
PP-98
3 bis) poskytuje potrebnú podporu rádiokomunikačnej poradnej skupine, a každoročne podáva členským ?tátom, elenom sektorov a Rade správu o výsledkoch práce poradnej skupiny;
175B
PP-98
PP-02
3 ter) prijíma praktické opatrenia na uľahčenie účasti rozvojových krajín v rádiokomunikačných študijných skupinách a ial?ích skupinách.
176 4) zabezpečuje aj tieto činnosti:
177
PP-98
a) vykonávanie štúdií, ktoré poskytnú odporúčania vo veci prevádzky maximálne možného počtu rádiových kanálov v tých častiach spektra, kde môže dôjsť ku škodlivému rušeniu a vo veci spravodlivého, efektívneho a hospodárneho využitia obežných dráh geostacionárnych a iných družíc, pričom zohľadňuje potreby členských štátov, ktoré potrebujú pomoc, špecifické potreby rozvojových krajín, ako aj osobitnú geografickú situáciu niektorých krajín;
178
PP-98
PP-06
b) výmenu údajov s členskými štátmi a členmi sektorov v strojovo čitateľnej forme a v iných formách, prípravu a aktualizáciu všetkých dokumentov a databáz rádiokomunikačného sektora a v prípade potreby po dohode s generálnym tajomníkom ich uverejnenie v jazykoch Únie v súlade s bodom 172 Ústavy;
179 c) uchovávanie nevyhnutných základných dokladov;
180
PP-98
PP-02
d) predloženie svetovej rádiokomunikačnej konferencii správy o činnosti rádiokomunikačného sektora od poslednej konferencie; ak sa svetová rádiokomunikačná konferencia neplánuje, správa o činnosti sektora za obdobie od poslednej konferencie sa predloží Rade a na informáciu členským štátom a členom sektorov;
181 e) prípravu odhadu rozpočtových nákladov vo vzťahu k požiadavkám rádiokomunikačného sektora a jeho odovzdanie generálnemu tajomníkovi na posúdenie v koordinačnom výbore a zahrnutie do rozpočtu Únie.
181A
PP-98
PP-02
f) každoročnú prípravu priebežného štvorročného operačného plánu, ktorý zahrnie nasledujúci rok a ďalšie trojročné obdobie, vrátane finančných dôsledkov činností, ktoré má vykonávať úrad pri podpore sektora ako celku; tento štvorročný operačný plán preskúma Rádiokomunikačná poradná skupina v súlade s článkom 11A tohto Dohovoru a každoročne ho preskúma a schváli Rada;
182 3 Riaditeľ si v rámci rozpočtu schváleného Radou vyberie technických a administratívnych zamestnancov úradu. Ich vymenovanie vykoná generálny tajomník po dohode s riaditeľom. Konečné rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní závisí od generálneho tajomníka.
183 4 Riaditeľ podľa potreby poskytuje v rámci Ústavy a tohto Dohovoru technickú podporu sektoru rozvoja telekomunikácií.
ODDIEL 6
Sektor štandardizácie telekomunikáciíČLÁNOK 13
Svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikáciíPP-98
184
PP-98
1 V súlade s bodom 104 Ústavy sa svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií zvoláva s cieľom posúdiť špecifické záležitosti, ktoré sa týkajú štandardizácie telekomunikácií.
184A
PP-02
1 bis) Svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií je oprávnené zvoliť si pracovné metódy a postupy riadenia činnosti sektora v súlade s bodom 145A Ústavy.
185
PP-98
2 Otázky, ktoré má študovať svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií a ku ktorým sa vydajú odporúčania, sú otázky prijaté podľa jeho vlastných postupov alebo otázky, ktoré mu zverila Konferencia vládnych splnomocnencov, akákoľvek iná konferencia alebo Rada.
186
PP-98
3 V súlade s bodom 104 Ústavy zhromaždenie:
187
PP-98
PP-02
a) posudzuje správy študijných skupín pripravené v súlade s bodom 194 tohto Dohovoru a schvaľuje, mení alebo zamieta návrhy odporúčaní obsiahnuté v týchto správach a posudzuje správy poradnej skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií podľa bodov 197H a 197I tohto Dohovoru;
188 b) schvaľuje program prác vyplývajúcich z preskúmania existujúcich otázok a nových otázok a určuje prioritu, naliehavosť, odhadované finančné dôsledky a harmonogram ukončenia ich štúdia pričom pamätá na potrebu minimalizovať požiadavky na zdroje Únie;
189 c) na základe schváleného programu prác získaného podľa bodu 188 rozhoduje o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť študijné skupiny a prideľuje každej z nich otázky, ktoré má študovať;
190
PP-98
d) pokiaľ je to možné, zoskupuje otázky, ktoré zaujímajú rozvojové krajiny, s cieľom napomáhať ich účasti na týchto štúdiách;
191 e) posudzuje a schvaľuje správu riaditeľa o činnosti sektora od poslednej konferencie;
191A
PP-02
f) rozhoduje o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť ďalšie skupiny a menovať ich predsedov a podpredsedov;
191B
PP-02
g) vymedzuje pôsobnosť skupín uvedených v bode 191A; takéto skupiny neprijímajú otázky alebo odporúčania.
191C
PP-98
4 Svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií môže prideliť špecifické záležitosti v rámci svojej pôsobnosti poradnej skupine pre štandardizáciu telekomunikácií s uvedením činnosti požadovanej v týchto záležitostiach.
191D
PP-98
PP-02
5 Svetovému zhromaždeniu pre štandardizáciu telekomunikácií predsedá predseda poverený vládou krajiny, v ktorej sa zasadanie uskutočňuje, alebo predseda zvolený samotným zasadaním, ak sa zasadanie koná v sídle Únie. Predsedovi pomáha podpredseda zvolený zhromaždením.
ČLÁNOK 14
Študijné skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií
192
PP-98
1 1) Študijné skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií študujú otázky prijaté v súlade s postupom ustanoveným svetovým zhromaždením pre štandardizáciu telekomunikácií a pripravujú návrhy odporúčaní, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v bodoch 246A až 247 tohto Dohovoru.
193 2) S prihliadnutím k bodu 195 študijné skupiny skúmajú technické, prevádzkové a tarifné otázky a pripravujú k nim odporúčania s cieľom štandardizácie telekomunikácií na celosvetovom základe, vrátane odporúčaní o prepojení rádiových systémov vo verejných telekomunikačných sieťach a o požadovaných vlastnostiach týchto prepojení. Technické a prevádzkové otázky, ktoré sa týkajú špeciálne rádiokomunikácií, vymenované v bodoch 151 a 154 tohto Dohovoru spadajú do kompetencie rádiokomunikačného sektora.
194
PP-98
3) Každá študijná skupina vypracuje pre svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií správu, v ktorej uvedie postup prác, odporúčania prijaté v súlade s konzultačným postupom podľa bodu 192 a akékoľvek návrhy nových alebo upravených odporúčaní na posúdenie zhromaždením.
195 2 Sektor štandardizácie telekomunikácií a sektor rádiokomunikácií s prihliadnutím k bodu 105 Ústavy priebežne preskúmavajú úlohy vymenované v bode 193 a v bodoch 151 až 154 tohto Dohovoru vo vzťahu k rádiokomunikačnému sektoru so zámerom dosiahnuť vzájomnú dohodu o zmenách v rozdelení skúmaných otázok. Tieto dva sektory tesne spolupracujú a osvojujú si postupy na včasné a účinné vykonanie takéhoto preskúmania a dosiahnutie dohôd. Ak sa dohoda nedosiahne, záležitosť možno prostredníctvom Rady predložiť na rozhodnutie konferencii vládnych splnomocnencov.
196 3 Študijné skupiny pre štandardizáciu telekomunikácií pri uskutočňovaní svojich štúdií venujú náležitú pozornosť skúmaniu otázok a formulovaniu odporúčaní priamo spojených so zriaďovaním, rozvojom a zdokonaľovaním telekomunikácií v rozvojových krajinách na regionálnej aj celosvetovej úrovni. Vykonávajú svoju prácu s náležitým zvážením práce národných, regionálnych a iných medzinárodných organizácií, ktoré sa zaoberajú rádiokomunikáciami a spolupracujú s nimi, pričom majú na pamäti potrebu Únie udržiavať svoje významné postavenie v oblasti celosvetovej štandardizácie telekomunikácií.
197
PP-98
4 S cieľom uľahčiť preskúmanie činnosti v sektore štandardizácie telekomunikácií, mali by sa prijať opatrenia na podporu spolupráce a koordinácie s ostatnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú štandardizáciou telekomunikácií a s rádiokomunikačným sektorom a sektorom rozvoja telekomunikácií. Konkrétne povinnosti, podmienky účasti a pravidlá postupu pre tieto opatrenia stanoví svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií.
ČLÁNOK 14A
Poradná skupina pre štandardizáciu telekomunikáciíPP-98
197A
PP-98
PP-02
1 Poradná skupina pre štandardizáciu telekomunikácií je otvorená pre zástupcov administratív členských štátov, zástupcov členov sektorov, predsedov študijných skupín a ďalších skupín.
197B
PP-98
2 Poradná skupina pre štandardizáciu telekomunikácií:
197C
PP-98
1) posudzuje priority, programy, operácie, finančné záležitosti a stratégie činnosti v sektore štandardizácie telekomunikácií;
197CA
PP-02
1 bis) posudzuje plnenie operačného plánu za predchádzajúce obdobie s cieľom určiť oblasti, v ktorých Úrad nedosiahol alebo nebol schopný dosiahnuť ciele vytýčené v danom pláne a odporúča riaditeľovi prijať potrebné nápravné opatrenia;
197D
PP-98
2) posudzuje postup plnenia programu práce stanoveného podľa bodu 188 tohto Dohovoru;
197E
PP-98
3) poskytuje usmernenia pre prácu študijných skupín;
197F
PP-98
4) odporúča opatrenia, najmä na podporu spolupráce a koordinácie s ostatnými relevantnými orgánmi, s rádiokomunikačným sektorom, sektorom rozvoja telekomunikácií a generálnym sekretariátom;
197G
PP-98
5) prijíma vlastné pracovné postupy kompatibilné s postupmi prijatými svetovým zhromaždením pre štandardizáciu telekomunikácií;
197H
PP-98
6) pripravuje správu pre riaditeľa Úradu pre štandardizáciu telekomunikácií, v ktorej uvedie kroky vo vzťahu k uvedeným záležitostiam.
197I
PP-98
7) pripravuje správu pre svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií o veciach, ktoré má pridelené v súlade s bodom 191A a odovzdá ju riaditeľovi na predloženie zhromaždeniu.
ČLÁNOK 15
Úrad pre štandardizáciu telekomunikácií
198 1 Riaditeľ Úradu pre štandardizáciu telekomunikácií organizuje a koordinuje prácu sektora štandardizácie telekomunikácií.
199 2 Riaditeľ najmä:
200
PP-98
PP-02
a) po konzultácii s predsedami študijných skupín pre štandardizáciu telekomunikácií a ďalších skupín aktualizuje každoročne pracovný program schválený svetovým zhromaždením pre štandardizáciu telekomunikácií;
201
PP-98
PP-02
b) má právo zúčastňovať sa vo funkcii poradcu na rokovaniach svetových zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií, študijných skupín pre štandardizáciu telekomunikácií a ďalších skupín. V súlade s bodom 94 tohto Dohovoru po konzultácii s generálnym tajomníkom a prípadne s ďalšími sektormi Únie riaditeľ vykoná všetky opatrenia potrebné na prípravu zhromaždení a zasadaní sektora štandardizácie telekomunikácií, pričom náležite zohľadní smernice Rady týkajúce sa týchto príprav;
202
PP-98
c) spracúva informácie prijaté od administratív pri uplatňovaní príslušných ustanovení Medzinárodného telekomunikačného poriadku alebo rozhodnutí svetového zhromaždenia pre štandardizáciu telekomunikácií a podľa potreby ich pripravuje vo forme vhodnej na uverejnenie;
203
PP-98
PP-06
d) vymieňa s členskými štátmi a členmi sektorov údaje v strojovo čitateľnej forme a iných formách, pripravuje a podľa potreby aktualizuje všetky dokumenty a databázy sektora štandardizácie telekomunikácií a v prípade potreby dohodne s generálnym tajomníkom ich uverejnenie v jazykoch Únie v súlade s bodom 172 Ústavy;
204
PP-98
e) predkladá svetovému zhromaždeniu pre štandardizáciu telekomunikácií správu o činnosti sektora od posledného zhromaždenia; pokiaľ sa ďalšie zhromaždenie nezvolá, riaditeľ predkladá takúto správu za obdobie dvoch rokov od posledného zhromaždenia Rade, členským štátom a členom sektorov;
205 f) pripravuje odhad rozpočtových nákladov vo vzťahu k požiadavkám sektora štandardizácie telekomunikácií a odovzdá ho generálnemu tajomníkovi na posúdenie v koordinačnom výbore a zahrnutie do rozpočtu Únie;
205A
PP-98
PP-02
g) pripravuje každoročne priebežný štvorročný operačný plán, ktorý zahrnie nasledujúci rok a ďalšie trojročné obdobie vrátane finančných dôsledkov činností, ktoré má vykonávať Úrad na podporu sektora ako celku; tento štvorročný operačný plán posúdi poradná skupina pre štandardizáciu telekomunikácií v súlade s článkom 14A tohto Dohovoru a každoročne ho posúdi a schváli Rada;
205B
PP-98
h) poskytuje potrebnú podporu poradnej skupine pre štandardizáciu telekomunikácií a každoročne podáva členským štátom, členom sektorov a Rade správu o výsledkoch jej práce;
205C
PP-98
i) poskytuje pomoc rozvojovým krajinám v prípravnej práci na svetové štandardizačné zhromaždenia najmä s ohľadom na záležitosti, ktoré majú pre tieto krajiny prioritný charakter.
206 3 Riaditeľ si v rámci rozpočtu schváleného Radou vyberie technických a administratívnych zamestnancov Úradu pre štandardizáciu telekomunikácií. Ich vymenovanie vykoná generálny tajomník po dohode s riaditeľom. Konečné rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní závisí od generálneho tajomníka.
207 4 Riaditeľ podľa potreby poskytuje v rámci Ústavy a tohto Dohovoru technickú podporu sektoru rozvoja telekomunikácií.
ODDIEL 7
Sektor rozvoja telekomunikáciíČLÁNOK 16
Konferencie o rozvoji telekomunikácií
207A
PP-02
1 Svetová konferencia o rozvoji telekomunikácií je oprávnená zvoliť si pracovné metódy a postupy riadenia činnosti sektora v súlade s bodom 145A Ústavy.
208 1 bis) V súlade s bodom 118 Ústavy úlohy konferencií o rozvoji telekomunikácií sú:
209
PP-06
a) svetové konferencie o rozvoji telekomunikácií stanovujú pracovné programy a usmernenia vo veci vymedzenia otázok a priorít rozvoja telekomunikácií a poskytujú inštrukcie a rady vo vzťahu k pracovnému programu sektora rozvoja telekomunikácií. Na základe uvedených programov práce rozhodujú o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť študijné skupiny a prideliť každej z nich otázky na štúdium;
209A
PP-02
a bis) rozhodujú o potrebe zachovať, ukončiť alebo zriadiť ďalšie skupiny a menovať ich predsedov a podpredsedov;
209B
PP-02
a ter) vymedzujú pôsobnosť skupín uvedených v bode 209A; takéto skupiny neprijímajú otázky alebo odporúčania.
210
PP-02
b) regionálne konferencie o rozvoji telekomunikácií posudzujú otázky a priority týkajúce sa rozvoja telekomunikácií, pričom zohľadňujú potreby a charakteristické rysy príslušného regiónu a okrem toho môžu predkladať odporúčania svetovým konferenciám o rozvoji telekomunikácií;
211 c) konferencie o rozvoji telekomunikácií by mali určiť ciele a stratégie vyváženého celosvetového a regionálneho rozvoja telekomunikácií s osobitným zreteľom na rozširovanie a modernizáciu sietí a služieb v rozvojových krajinách, ako aj na mobilizáciu zdrojov potrebných na tento účel. Slúžia ako fórum na štúdium politických, organizačných, prevádzkových, regulačných, technických a finančných otázok a súvisiacich aspektov vrátane identifikácie a uplatňovania nových zdrojov financovania;
212 d) svetové a regionálne konferencie o rozvoji telekomunikácií, každá v rámci svojej sféry pôsobnosti posudzujú im predložené správy a hodnotia činnosť sektora; môžu tiež posudzovať aspekty rozvoja telekomunikácií vo vzťahu k činnosti iných sektorov Únie.
213
PP-98
2 Návrh programu rokovania konferencií o rozvoji telekomunikácií pripraví riaditeľ Úradu pre rozvoj telekomunikácií a generálny tajomník ho predloží Rade na schválenie so súhlasom väčšiny členských štátov v prípade svetovej konferencie alebo väčšiny členských štátov, ktoré patria do príslušného regiónu, v prípade regionálnej konferencie, s prihliadnutím k ustanoveniam bodu 47 tohto Dohovoru.
213A
PP-98
PP-02
3 Konferencia pre rozvoj telekomunikácií môže prideliť špecifické záležitosti v rámci svojej pôsobnosti poradnej skupine pre rozvoj telekomunikácií s uvedením odporúčanej činnosti v týchto záležitostiach.
ČLÁNOK 17
Študijné skupiny pre rozvoj telekomunikácií
214 1 Študijné skupiny pre rozvoj telekomunikácií sa zaoberajú špecifickými telekomunikačnými otázkami, o ktoré majú všeobecný záujem rozvojové krajiny, vrátane záležitostí vymenovaných v bode 211. Počet týchto skupín je obmedzený a vytvárajú sa na vymedzenú dobu podľa dostupnosti prostriedkov, majú konkrétne zadanie na prioritné otázky a záležitosti rozvojových krajín a sú zamerané na plnenie úloh.
215 2 Sektor rádiokomunikácií, sektor štandardizácie telekomunikácií a sektor rozvoja telekomunikácií s prihliadnutím na bod 119 Ústavy priebežne posudzujú skúmané záležitosti s cieľom dosiahnuť dohodu o rozdelení práce, vyhnúť sa duplicitnému úsiliu a zlepšiť koordináciu. Sektory prijmú postupy na včasné a účinné vykonávanie takého posudzovania a dosiahnutie dohody.
215A
PP-98
3 Každá študijná skupina pre rozvoj telekomunikácií vypracuje pre svetovú konferenciu o rozvoji telekomunikácií správu, v ktorej uvedie postup prác a akékoľvek návrhy nových alebo upravených odporúčaní na posúdenie konferenciou.
215B
PP-98
4 Študijné skupiny pre rozvoj telekomunikácií študujú otázky a pripravujú návrhy odporúčaní, ktoré sa majú prijať v súlade s postupom uvedeným v bodoch 246A až 247 tohto Dohovoru.
ČLÁNOK 17A
Poradná skupina pre rozvoj telekomunikáciíPP-98
215C
PP-98
PP-02
PP-06
1 Poradná skupina pre rozvoj telekomunikácií je otvorená pre zástupcov administratív členských štátov, zástupcov členov sektorov, predsedov a podpredsedov študijných a iných skupín. Koná prostredníctvom riaditeľa.
215D
PP-98
2 Poradná skupina pre rozvoj telekomunikácií:
215E
PP-98
1) posudzuje priority, programy, operácie, finančné záležitosti a stratégie činnosti v sektore rozvoja telekomunikácií;
215EA
PP-02
1 bis) posudzuje plnenie operačného plánu za predchádzajúce obdobie s cieľom určiť oblasti, v ktorých Úrad nedosiahol alebo nebol schopný dosiahnuť ciele vytýčené v danom pláne, a odporúča riaditeľovi prijať potrebné nápravné opatrenia;
215F
PP-98
2) posudzuje postup plnenia programu práce stanoveného podľa bodu 209 tohto Dohovoru;
215G
PP-98
3) poskytuje usmernenia pre prácu študijných skupín;
215H
PP-98
4) odporúča opatrenia, najmä na podporu spolupráce a koordinácie s rádiokomunikačným sektorom, sektorom štandardizácie telekomunikácií a generálnym sekretariátom, ako aj s inými relevantnými rozvojovými a finančnými inštitúciami;
215I
PP-98
5) prijíma vlastné pracovné postupy kompatibilné s postupmi prijatými svetovou konferenciou o rozvoji telekomunikácií;
215J
PP-98
6) pripravuje správu pre riaditeľa Úradu pre rozvoj telekomunikácií, v ktorej uvedie kroky vo vzťahu k uvedeným záležitostiam;
215JA
PP-02
6 bis) pripravuje správu pre svetovú konferenciu o rozvoji telekomunikácií o veciach, ktoré má pridelené v súlade s bodom 213A tohto Dohovoru, a odovzdá ju riaditeľovi na predloženie konferencii.
215K
PP-98
3 Riaditeľ môže pozvať zástupcov agentúr bilaterálnej spolupráce a rozvojovej pomoci a multilaterálnych rozvojových inštitúcií, aby sa zúčastnili na zasadaniach poradnej skupiny.
ČLÁNOK 18
Úrad pre rozvoj telekomunikáciíPP-98
216 1 Riaditeľ Úradu pre rozvoj telekomunikácií organizuje a koordinuje prácu sektora rozvoja telekomunikácií.
217 2 Riaditeľ najmä:
218
PP-02
a) má právo zúčastňovať sa vo funkcii poradcu na rokovaniach konferencií o rozvoji telekomunikácií, študijných skupín pre rozvoj telekomunikácií a ďalších skupín. V súlade s bodom 94 tohto Dohovoru po konzultácii s generálnym tajomníkom a prípadne s ďalšími sektormi Únie riaditeľ vykoná všetky opatrenia potrebné na prípravu konferencií a zasadaní sektora rozvoja telekomunikácií, pričom náležite zohľadní smernice Rady týkajúce sa týchto príprav;
219 b) spracúva informácie prijaté od administratív pri uplatňovaní príslušných uznesení a rozhodnutí konferencie vládnych splnomocnencov a konferencií o rozvoji telekomunikácií a podľa potreby ich pripravuje vo forme vhodnej na uverejnenie;
220
PP-06
c) vymieňa s členmi údaje v strojovo čitateľnej forme a v iných formách, pripravuje a v prípade potreby aktualizuje všetky dokumenty a databázy sektora rozvoja telekomunikácií a v prípade potreby dohodne s generálnym tajomníkom ich uverejnenie v jazykoch Únie v súlade s bodom 172 Ústavy;
221 d) v spolupráci s generálnym sekretariátom a s inými sektormi Únie zostaví a pripraví na uverejnenie technické i administratívne informácie, ktoré by mohli byť osobitne prospešné pre rozvojové krajiny, aby im pomohli zlepšiť ich telekomunikačné siete. Mali by ich upozorňovať aj na možnosti, ktoré ponúkajú medzinárodné programy pod záštitou Organizácie Spojených národov;
222
PP-98
e) predkladá svetovej konferencii o rozvoji telekomunikácií správu o činnosti sektora od poslednej konferencie; takúto správu za obdobie dvoch rokov od poslednej konferencie predkladá riaditeľ aj Rade, členským štátom a členom sektorov;
223
PP-98
f) pripravuje odhad rozpočtových nákladov vo vzťahu k požiadavkám sektora rozvoja telekomunikácií a odovzdá ho generálnemu tajomníkovi na posúdenie v koordinačnom výbore a jeho zahrnutie do rozpočtu Únie;
223A
PP-98
PP-02
g) pripravuje každoročne priebežný štvorročný operačný plán, ktorý zahrnie nasledujúci rok a ďalšie trojročné obdobie, vrátane finančných dôsledkov činností, ktoré má vykonávať Úrad na podporu sektora ako celku; tento štvorročný operačný plán preskúma poradná skupina pre rozvoj telekomunikácií v súlade s článkom 17A tohto Dohovoru a každoročne ho posúdi a schváli Rada;
223B
PP-98
h) poskytuje potrebnú podporu poradnej skupine pre rozvoj telekomunikácií a každoročne podáva členským štátom, členom sektorov a Rade správu o výsledkoch jej práce.
224
PP-98
3 Riaditeľ kolegiálne pracuje s inými volenými funkcionármi s cieľom zaistiť, aby sa posilnila katalytická úloha Únie v stimulovaní rozvoja telekomunikácií, a s riaditeľom príslušného Úradu prijíma potrebné opatrenia na iniciovanie vhodnej činnosti vrátane zvolávania informačných stretnutí o aktivitách príslušného sektora.
225
PP-98
4 Na požiadanie príslušných členských štátov riaditeľ s pomocou riaditeľov úradov a v prípade potreby generálneho tajomníka preskúma ich národné telekomunikačné problémy a poskytne príslušné odporúčania; ak sa vyžaduje porovnávanie technických alternatív, možno vziať do úvahy ekonomické faktory.
226 5 Riaditeľ si v rámci rozpočtu schváleného Radou vyberie technických a administratívnych zamestnancov Úradu pre rozvoj telekomunikácií. Ich vymenovanie vykoná generálny tajomník po dohode s riaditeľom. Konečné rozhodnutie o vymenovaní alebo odvolaní závisí od generálneho tajomníka.
227
PP-98
(SUP)
ODDIEL 8
Ustanovenia spoločné pre tri SektoryČLÁNOK 19
Účasť subjektov a organizácií iných ako administratívy na činnosti Únie
228 1 Generálny tajomník a riaditelia úradov podporujú zvyšovanie účasti týchto subjektov a organizácií na činnosti Únie:
229
PP-98
a) uznaní prevádzkovatelia, vedecké alebo priemyselné organizácie a finančné alebo rozvojové inštitúcie, ktoré odsúhlasili príslušné členské štáty;
230
PP-98
b) iné subjekty zaoberajúce sa telekomunikačnými záležitosťami, ktoré odsúhlasili príslušné členské štáty;
231 c) regionálne a iné medzinárodné telekomunikačné, normalizačné, finančné alebo vývojové organizácie.
232 2 Riaditelia Úradov udržujú blízke pracovné vzťahy s tými subjektmi a organizáciami, ktoré sú oprávnené zúčastňovať sa na činnosti jedného alebo viacerých sektorov Únie.
233
PP-98
3 Každú žiadosť subjektu uvedeného v bode 229 o účasť na práci sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami Ústavy a tohto Dohovoru odsúhlasenú príslušným členským štátom postúpi tento členský štát generálnemu tajomníkovi.
234
PP-98
4 Každá žiadosť od subjektu uvedeného v bode 230 predložená príslušným členským štátom sa vybavuje v súlade s postupom ustanoveným Radou. Takúto žiadosť preskúma Rada s ohľadom na jej súlad s uvedeným postupom.
234A
PP-98
4 bis) Alternatívne možno žiadosť subjektu uvedeného v bode 299 alebo 230 stať sa členom sektora zaslať priamo generálnemu tajomníkovi. Tie členské štáty, ktoré oprávnia subjekty zasielať žiadosť priamo generálnemu tajomníkovi, generálneho tajomníka o tom informujú. Subjekty, ktorých členský štát to generálnemu tajomníkovi neoznámil, nemajú možnosť priamej žiadosti. Generálny tajomník pravidelne aktualizuje a uverejňuje zoznam tých členských štátov, ktoré oprávnili subjekty patriace pod ich jurisdikciu alebo zvrchovanosť na podávanie žiadostí priamo.
234B
PP-98
4 ter) Generálny tajomník po prijatí žiadosti priamo od subjektu podľa bodu 233A na základe kritérií stanovených Radou zaistí, aby funkcia a ciele kandidáta boli v súlade s cieľmi Únie. Generálny tajomník potom bezodkladne informuje členský štát žiadateľa, pričom požiada o súhlas so žiadosťou. Ak generálny tajomník nedostane od členského štátu do štyroch mesiacov námietku, zašle telegram s upozornením. Ak generálny tajomník do štyroch mesiacov od odoslania telegramu s upozornením nedostane námietku, žiadosť sa bude považovať za schválenú. Ak generálny tajomník dostane od členského štátu námietku, generálny tajomník vyzve žiadateľa, aby sa obrátil na príslušný členský štát.
234C
PP-98
4 quater) Keď členský štát povolí priame podávanie žiadostí, môže oznámiť generálnemu tajomníkovi, že mu udeľuje právomoc schváliť každú žiadosť subjektu, ktorý patrí pod jeho jurisdikciu alebo zvrchovanosť.
235
PP-06
5 Každá žiadosť akéhokoľvek subjektu alebo organizácie uvedenej v bode 231 (iného ako subjekty, na ktoré sa vzťahujú body 269B a 269C tohto Dohovoru) o účasť na práci sektora sa posiela generálnemu tajomníkovi a vybavuje sa v súlade s postupmi ustanovenými Radou.
236
PP-06
6 Každá žiadosť organizácie uvedenej v bodoch 269B až 269D tohto Dohovoru o účasť na práci sektora sa posiela generálnemu tajomníkovi a príslušná organizácia sa zaradí do zoznamov uvedených v bode 237.
237
PP-98
PP-06
7 Generálny tajomník zostavuje a udržiava zoznamy všetkých subjektov a organizácií uvedených v bodoch 229 až 231 a 269B až 269D tohto Dohovoru, ktoré majú oprávnenie zúčastňovať sa na práci jednotlivých sektorov a vo vhodných intervaloch tieto zoznamy uverejňuje a distribuuje ich všetkým členským štátom, príslušným členom sektorov a riaditeľovi príslušného úradu. Riaditeľ oboznámi takéto subjekty a organizácie s krokmi vykonanými na základe ich žiadostí a informuje príslušné členské štáty.
238
PP-98
8 Podmienky zapojenia subjektov a organizácií zahrnutých do zoznamov uvedených v bode 237 do sektorov určuje tento článok, článok 33 a ostatné relevantné ustanovenia tohto Dohovoru. Ustanovenia bodov 25 až 28 Ústavy sa na ne nevzťahujú.
239
PP-94
PP-98
9 Člen sektora môže konať v mene členského štátu, ktorý ho odsúhlasil, za predpokladu, že členský štát informuje riaditeľa príslušného Úradu, že je na to oprávnený.
240
PP-98
PP-06
10 Každý člen sektora má právo vypovedať svoju účasť oznámením generálnemu tajomníkovi. Takúto účasť môže prípadne vypovedať aj príslušný členský štát alebo v prípade člena sektora schváleného podľa bodu 234C vyššie Rada v súlade s vlastnými kritériami a postupmi. Takéto vypovedanie nadobudne účinnosť šesť mesiacov od dňa, keď generálny tajomník prijal oznámenie.
241 11 Generálny tajomník v súlade s kritériami a postupom stanoveným Radou vyčiarkne zo zoznamu subjektov a organizácií každý subjekt alebo organizáciu, ktorá už nemá oprávnenie zúčastňovať sa na práci sektora.
241A
PP-98
12 Zhromaždenie alebo konferencia sektora môže rozhodnúť povoliť subjektom alebo organizáciám, aby sa zúčastňovali na práci danej študijnej skupiny alebo jej podskupín ako partneri pri dodržaní týchto princípov:
241B
PP-98
1) Subjekt alebo organizácia uvedená v bodoch 229 až 231 môže žiadať o účasť na práci danej študijnej skupiny ako partner.
241C
PP-98
2) V prípadoch, ak sa sektor rozhodol povoliť partnerov, generálny tajomník uplatní na žiadateľov príslušné ustanovenia tohto článku, pričom vezme do úvahy veľkosť subjektu alebo organizácie a akékoľvek iné relevantné kritériá.
241D
PP-98
3) Partneri, ktorým sa povolila účasť v danej študijnej skupine, sa nezapisujú do zoznamu uvedeného v bode 237.
241E
PP-98
4) Podmienky, ktorými sa riadi účasť na práci študijnej skupiny, sú špecifikované v bodoch 248B a 483A tohto Dohovoru.
ČLÁNOK 20
Výkon činnosti študijných skupín
242
PP-98
1 Rádiokomunikačné zhromaždenie, svetové zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií a svetová konferencia o rozvoji telekomunikácií vymenujú pre každú študijnú skupinu predsedu a jedného alebo viacerých podpredsedov. Pri vymenúvaní predsedu a podpredsedu sa osobitne zvážia požiadavky na kvalifikáciu, spravodlivé geografické rozdelenie a potrebu podporovať účinnejšie zapojenie rozvojových krajín.
243
PP-98
2 Ak to vyžaduje pracovné zaťaženie ktorejkoľvek študijnej skupiny, zhromaždenie alebo konferencia vymenuje toľko ďalších podpredsedov, koľko považuje za potrebné.
244 3 Ak predseda študijnej skupiny nie je v období medzi dvomi zhromaždeniami alebo konferenciami príslušného sektora schopný vykonávať svoju funkciu a vymenovaný je iba jeden podpredseda, potom tento podpredseda zaujme miesto predsedu. V prípade študijnej skupiny, v ktorej sú vymenovaní viacerí podpredsedovia, študijná skupina na svojom nasledujúcom zasadaní zvolí spomedzi týchto podpredsedov nového predsedu a v prípade potreby nového podpredsedu spomedzi členov študijnej skupiny. Podobne zvolí nového podpredsedu, ak v tomto období jeden z podpredsedov nie je schopný vykonávať svoju funkciu.
245 4 Pokiaľ je to možné, študijné skupiny vykonávajú svoju prácu korešpondenčne s využitím moderných spôsobov komunikácie.
246 5 Riaditeľ úradu každého sektora na základe rozhodnutí príslušnej konferencie alebo zhromaždenia, po konzultácii s generálnym tajomníkom a koordinácii, ktorú požaduje Ústava a Dohovor, zostaví celkový plán zasadaní študijných skupín.
246A
PP-98
5 bis) 1) Členské štáty a členovia sektorov v súlade s postupmi ustanovenými príslušnou konferenciou alebo zhromaždením prijmú otázky, ktoré sa majú študovať, s uvedením, či výsledné odporúčanie bude alebo nebude predmetom formálnych konzultácií členských štátov.
246B
PP-98
2) Odporúčania, ktoré sú výsledkom štúdia uvedených otázok, prijíma študijná skupina v súlade s postupmi ustanovenými príslušnou konferenciou alebo zhromaždením. Tie odporúčania, ktoré na schválenie nevyžadujú formálne konzultácie členských štátov, sa považujú za schválené.
246C
PP-98
3) S odporúčaním, ktoré vyžaduje formálne konzultácie členských štátov, sa zaobchádza buď v súlade s bodom 247, alebo sa odovzdá príslušnej konferencii alebo zhromaždeniu.
246D
PP-98
4) Body 246A až 246C sa nepoužijú na otázky a odporúčania, ktoré majú vplyv na politiku alebo reguláciu, ako napríklad:
246E
PP-98
a) otázky a odporúčania schválené rádiokomunikačným sektorom, ktoré sa týkajú práce rádiokomunikačných konferencií, a ďalšie kategórie otázok a odporúčaní, o ktorých môže rozhodnúť rádiokomunikačné zhromaždenie;
246F
PP-98
b) otázky a odporúčania schválené sektorom štandardizácie telekomunikácií, ktoré sa vzťahujú k otázkam taríf a účtovania, a príslušné číslovacie a adresovacie plány;
246G
PP-98
c) otázky a odporúčania schválené sektorom rozvoja telekomunikácií, ktoré sa vzťahujú k regulačným, politickým a finančným otázkam;
246H
PP-98
d) otázky a odporúčania, kde sú pochybnosti o rozsahu ich pôsobnosti.
247
PP-98
6 Študijné skupiny môžu dať podnet, aby členské štáty schválili odporúčania, ktoré boli ukončené medzi dvoma zhromaždeniami alebo konferenciami. Na dosiahnutie takéhoto schválenia sa použijú postupy, ktoré schválilo príslušné zhromaždenie alebo konferencia.
247A
PP-98
6 bis) Odporúčania schválené uplatnením bodu 246B alebo 247 majú rovnaké postavenie ako odporúčania schválené samotnou konferenciou alebo zhromaždením.
248 7 Ak je to potrebné, možno na štúdium otázok vyžadujúcich účasť expertov z niekoľkých študijných skupín zriadiť spoločné pracovné skupiny.
248A
PP-98
7 bis) Podľa postupu vypracovaného príslušným sektorom môže riaditeľ úradu po konzultácii s predsedom príslušnej študijnej skupiny požiadať organizáciu, ktorá sa nezúčastňuje na práci sektora, aby vyslala zástupcov k účasti na štúdiu špecifickej záležitosti v príslušnej študijnej skupine alebo jej podriadených skupinách.
248B
PP-98
7 ter) Partnerovi uvedenému v bode 241A tohto Dohovoru sa umožní zúčastniť sa na práci zvolenej študijnej skupiny bez účasti na akomkoľvek rozhodovaní alebo koordinačnej činnosti tejto študijnej skupiny.
249 8 Riaditeľ príslušného úradu zašle záverečné správy administratívam, organizáciám a subjektom zapojeným do sektora. Takéto správy obsahujú zoznam odporúčaní schválených v súlade s bodom 247. Tieto správy sa odošlú čo najskôr a tak, aby boli doručené najmenej jeden mesiac pred nasledujúcim zasadaním príslušnej konferencie.
ČLÁNOK 21
Odporúčania konferencie pre nasledujúcu konferenciu
250 1 Každá konferencia môže predložiť inej konferencii Únie odporúčania v rámci svojej oblasti pôsobnosti.
251
PP-06
2 Takého odporúčania sa posielajú generálnemu tajomníkovi dostatočne včas na kompletizáciu, koordináciu a komunikáciu, ako stanovuje bod 44 Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie.
ČLÁNOK 22
Vzťahy medzi sektormi a s medzinárodnými organizáciami
252 1 Riaditelia úradov sa po náležitej konzultácii a koordinácii, ktoré vyžaduje Ústava, Dohovor a rozhodnutia príslušných konferencií a zhromaždení, môžu dohodnúť na organizovaní spoločných zasadaní študijných skupín dvoch alebo troch sektorov s cieľom skúmať otázky spoločného záujmu a pripraviť k nim návrhy odporúčaní. Takéto návrhy odporúčaní sa predložia príslušným konferenciám alebo zhromaždeniam príslušných sektorov.
253 2 Na konferenciách alebo zasadaniach sektora sa môžu vo funkcii poradcov zúčastňovať generálny tajomník, zástupca generálneho tajomníka, riaditelia úradov iných sektorov alebo ich predstavitelia a členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok. Ak je to potrebné, môžu pozvať ako poradcov zástupcov generálneho sekretariátu alebo ktoréhokoľvek iného sektora, ktorý svoje zastúpenie nepokladal za potrebné.
254 3 Keď je sektor pozvaný zúčastniť sa na zasadaní medzinárodnej organizácie, riaditeľ sektora je oprávnený prijať opatrenia na jeho zastúpenie v poradnej funkcii, pričom zohľadní ustanovenia bodu 107 tohto Dohovoru.
KAPITOLA II
Osobitné ustanovenia týkajúce sa konferencií a zhromaždeníČLÁNOK 23
Prístup na konferencie vládnych splnomocnencovPP-98
PP-02
255 až 266
PP-02
(SUP)
267
PP-02
1 Na konferencie vládnych splnomocnencov sa pripustia:
268 a) delegácie;
268A
PP-02
b) volení funkcionári vo funkcii poradcov;
268B
PP-02
c) Rada pre Rádiokomunikačný poriadok v poradnej funkcii podľa bodu 141A tohto Dohovoru;
269
PP-94
PP-02
PP-06
d) pozorovatelia týchto organizácií, agentúr a subjektov, aby sa zúčastnili vo funkcii poradcov:
269A
PP-02
i) Organizácia Spojených národov;
269B
PP-02
ii) regionálne telekomunikačné organizácie uvedené v článku 43 Ústavy;
269C
PP-02
iii) medzivládne organizácie prevádzkujúce družicové systémy;
269D
PP-02
iv) špecializované organizácie Organizácie Spojených národov a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu;
269E
PP-02
PP-06
e) pozorovatelia členov sektorov uvedení v bodoch 229 a 231 tohto Dohovoru.
269F
PP-02
2 Generálny sekretariát a tri úrady Únie sú zastúpené na konferencii v poradnej funkcii.
ČLÁNOK 24
Prístup na rádiokomunikačné konferenciePP-02
270 až 275
PP-02
(SUP)
276
PP-02
1 Na rádiokomunikačné konferencie sa pripustia:
277 a) delegácie;
278
PP-02
PP-06
b) pozorovatelia organizácií a agentúr uvedení v bodoch 269A až 269D tohto Dohovoru, aby sa zúčastnili vo funkcii poradcov;
279
PP-02
PP-06
c) pozorovatelia ďalších medzinárodných organizácií prizvaní v súlade s príslušnými ustanoveniami kapitoly I Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie, aby sa zúčastnili vo funkcii poradcov;
280
PP-98
PP-06
d) pozorovatelia členov sektorov rádiokomunikačného sektora;
281
PP-02
(SUP)
282
PP-98
PP-02
e) pozorovatelia z členských štátov, ktorí sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva na regionálnej rádiokomunikačnej konferencii regiónu, do ktorého tieto členské štáty nepatria;
282A
PP-02
f) volení funkcionári vo funkcii poradcov, ak konferencia prerokúva záležitosti spadajúce od ich pôsobnosti, a členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok.
ČLÁNOK 25
Prístup na rádiokomunikačné zhromaždenia, svetové zhromaždenia
pre štandardizáciu telekomunikácií a svetové konferencie o rozvoji telekomunikácií
PP-98
PP-02
283 až 294
PP-02
(SUP)
295
PP-02
1 Na zhromaždenia alebo konferencie sa pripustia:
296 a) delegácie;
296 bis
PP-06
b) zástupcovia príslušných členov sektorov;
297
PP-02
PP-06
c) pozorovatelia vo funkcii poradcov z:
297 bis
PP-06
i) organizácií a agentúr uvedených v bodoch 269A až 269D tohto Dohovoru;
298
PP-02
(SUP)
298A a B
PP-02
PP-06
(SUP)
298C
PP-02
PP-06
iii) akejkoľvek inej regionálnej organizácie alebo medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa záležitosťami, ktoré sú predmetom záujmu zhromaždenia alebo konferencie;
298D to F
PP-02
PP-06
(SUP)
298G
PP-02
2 Volení funkcionári, prípadne generálny sekretariát a úrady Únie sú zastúpení na zhromaždení alebo konferencii v poradnej funkcii. Dvaja členovia Rady pre Rádiokomunikačný poriadok poverení Radou pre Rádiokomunikačný poriadok sa zúčastňujú na rádiokomunikačných zhromaždeniach vo funkcii poradcov.
ČLÁNKY 26 až 30PP-02 (SUP)ČLÁNOK 31
Poverovacie listiny na konferencie
324
PP-98
1 Delegáciu, ktorú vyšle členský štát na konferenciu vládnych splnomocnencov, rádiokomunikačnú konferenciu alebo svetovú konferenciu o medzinárodných telekomunikáciách, riadne akredituje v súlade s bodmi 325 až 331.
325 2 1) Delegácie na konferencie vládnych splnomocnencov sa akreditujú prostredníctvom listín podpísaných hlavou štátu, predsedom vlády alebo ministrom zahraničných vecí.
326 2) Delegácie na ostatné konferencie uvedené v bode 324 sa akreditujú prostredníctvom listín podpísaných hlavou štátu, predsedom vlády, ministrom zahraničných vecí alebo ministrom zodpovedným za otázky riešené na konferencii.
327
PP-98
3) S výhradou, že pred podpisom záverečných aktov jeden z predstaviteľov uvedených v bode 325 alebo 326 akreditáciu potvrdí, môže delegáciu dočasne akreditovať vedúci diplomatickej misie príslušného členského štátu pri hostiteľskej vláde. V prípade konferencie, ktorá sa koná v Švajčiarskej konfederácii, môže delegáciu takisto dočasne akreditovať vedúci stálej delegácie príslušného členského štátu pri Úradovni Organizácie Spojených národov v Ženeve.
328 3 Poverovacie listiny sa akceptujú, ak sú podpísané jedným z oprávnených predstaviteľov uvedených v bodoch 325 až 327 a spĺňajú jedno z týchto kritérií:
329 – udeľujú delegácii plnú moc;
330 – splnomocňujú delegáciu konať bez obmedzení v mene svojej vlády;
331 – dávajú delegácii alebo niektorým jej členom právo podpísať záverečné akty.
332
PP-98
4 1) Delegácia, ktorej poverovacie listiny uzná plenárne zasadanie za správne, je oprávnená vykonávať hlasovacie právo príslušného členského štátu s výhradou ustanovení bodov 169 a 210 Ústavy a podpísať záverečné akty.
333 2) Delegácia, ktorej poverovacie listiny plenárne zasadanie neuzná za správne, nie je oprávnená vykonávať hlasovacie právo príslušného členského štátu a podpísať záverečné akty, pokým nedôjde k náprave situácie.
334
PP-98
PP-02
5 Poverovacie listiny sa uložia na sekretariáte konferencie čo najskôr; na tento účel by mali členské štáty poslať svoje poverovacie listiny pred dátumom začatia konferencie generálnemu tajomníkovi, ktorý ich odovzdá sekretariátu konferencie, akonáhle sa tento zriadi. Výbor uvedený v bode 68 Všeobecných pravidiel pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie sa poverí ich overením a o svojich záveroch podá správu plenárnemu zasadaniu v dobe stanovenej plenárnym zasadaním. Do rozhodnutia plenárneho zasadania v tejto veci je každá delegácia oprávnená zúčastniť sa na konferencii a vykonávať hlasovacie právo príslušného členského štátu.
335
PP-98
6 Členské štáty by sa mali snažiť vysielať spravidla svoje delegácie na konferencie Únie. Ak však nie je členský štát z výnimočných dôvodov schopný vyslať svoju delegáciu, môže dať delegácii iného členského štátu právomoci hlasovať a podpisovať v jeho mene. Takéto právomoci sa musia previesť listinou podpísanou jedným z predstaviteľov uvedených v bode 325 alebo 326.
336 7 Delegácia s hlasovacím právom môže dať inej delegácií s hlasovacím právom mandát uplatniť jej hlas na jednom alebo viacerých zasadaniach, na ktorých sa nemôže zúčastniť. V takom prípade to včas písomne oznámi predsedovi konferencie.
337 8 Delegácia nemôže uplatňovať viac ako jeden hlas v zastúpení.
338 9 Poverovacie listiny a prenos právomocí poslané telegramom sa neakceptujú. Odpovede na dopyty predsedu alebo sekretariátu konferencie vo veci objasnenia poverovacích listín sa však akceptujú.
339
PP-98
10 Členský štát alebo oprávnený subjekt alebo organizácia, ktorá zamýšľa vyslať delegáciu alebo predstaviteľov na zhromaždenie pre štandardizáciu telekomunikácií, konferenciu o rozvoji telekomunikácií alebo rádiokomunikačné zhromaždenie, o tom informuje riaditeľa úradu príslušného sektora, pričom uvedie mená a funkcie členov delegácie alebo predstaviteľov.
KAPITOLA III
ČLÁNOK 32
Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania ÚniePP-98 (SUP)
339A
PP-98
PP-02
1 Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie schvaľuje konferencia vládnych splnomocnencov. Ustanovenia, ktorými sa riadi postup pri zmene a doplnení týchto pravidiel a nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení, obsahujú samotné pravidlá.
340
PP-98
PP-02
2 Všeobecné pravidlá pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie sa uplatnia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o zmenách a doplneniach, ktoré obsahuje článok 55 Ústavy a článok 42 tohto Dohovoru.
ČLÁNOK 32A
Hlasovacie právoPP-98
340A
PP-98
1 Delegácia členského štátu riadne akreditovaná týmto členským štátom zúčastniť sa práce konferencie, zhromaždenia alebo iného zasadania má na všetkých zasadaniach konferencie, zhromaždenia alebo na inom zasadaní právo na jeden hlas v súlade s článkom 3 Ústavy.
340B
PP-98
2 Delegácia členského štátu vykonáva hlasovacie právo za podmienok opísaných v článku 31 tohto Dohovoru.
340C
PP-98
3 Ak členský štát nie je na rádiokomunikačnom zhromaždení, svetovom zhromaždení pre štandardizáciu telekomunikácií alebo konferencii o rozvoji telekomunikácií zastúpený administratívou, predstavitelia uznaných prevádzkovateľov príslušného členského štátu ako celok a bez ohľadu na ich počet majú s výhradou ustanovenia bodu 239 tohto Dohovoru právo na jeden hlas. Na tieto konferencie a zhromaždenia sa vzťahujú ustanovenia bodov 335 až 338 tohto Dohovoru o prevode právomocí.
ČLÁNOK 32B
VýhradyPP-98
340D
PP-98
1 Každá delegácia, ktorá nemá rovnaké stanoviská ako ostatné delegácie, sa spravidla usiluje, pokiaľ je to možné, pristúpiť na názor väčšiny.
340E
PP-98
2 Každý členský štát, ktorý si počas konferencie vládnych splnomocnencov vyhradí svoje právo vyjadriť výhrady, keď to špecifikuje vo svojom vyhlásení pri podpisovaní záverečných aktov, môže vyjadriť výhrady týkajúce sa zmeny a doplnenia Ústavy alebo tohto Dohovoru dovtedy, pokiaľ sa jeho dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo o pristúpení k zmene a doplneniu neuloží u generálneho tajomníka.
340F
PP-98
3 Ak sa akékoľvek rozhodnutie javí delegácii takým, že bráni jej vláde súhlasiť, aby bola viazaná revíziou Administratívnych predpisov, táto delegácia môže vyjadriť konečné alebo dočasné výhrady týkajúce sa tohto rozhodnutia na konci konferencie, ktorá prijíma túto revíziu; takéto výhrady môže vyjadriť delegácia v mene členského štátu, ktorý sa nezúčastňuje príslušnej konferencie a ktorý dal tejto delegácii právomoci podpisovať v zastúpení záverečné akty v súlade s ustanoveniami článku 31 tohto Dohovoru.
340G
PP-98
4 Výhrada vyjadrená v závere konferencie bude platná iba vtedy, ak členský štát, ktorý ju vzniesol, ju formálne potvrdí, keď bude oznamovať svoj súhlas s viazaním sa zmeneným a doplneným alebo revidovaným dokumentom prijatým konferenciou, na konci ktorej vyjadril príslušnú výhradu.
341 až 467
PP-98
(SUP)
KAPITOLA IV
Ostatné ustanoveniaČLÁNOK 33
Financie
468
PP-98
PP-06
1 1) Stupnica, z ktorej si má každý členský štát podľa ustanovení bodu 468A a člen sektora podľa ustanovení bodu 468B vybra? svoju príspevkovú triedu v zhode s príslu?nými ustanoveniami elánku 28 Ústavy, je takáto:
trieda 40 jednotiek trieda 8 jednotiek
trieda 35 jednotiek trieda 6 jednotiek
trieda 30 jednotiek trieda 5 jednotiek
trieda 28 jednotiek trieda 4 jednotky
trieda 25 jednotiek trieda 3 jednotky
trieda 23 jednotiek trieda 2 jednotky
trieda 20 jednotiek trieda 1 1/2 jednotky
trieda 18 jednotiek trieda 1 jednotka
trieda 15 jednotiek trieda 1/2 jednotky
trieda 13 jednotiek trieda 1/4 jednotky
trieda 11 jednotiek trieda 1/8 jednotky
trieda 10 jednotiek trieda 1/16 jednotky
468A
PP-98
1 bis) Iba tie členské štáty, ktoré Organizácia Spojených národov uvádza na zozname ako najmenej rozvinuté krajiny a členské štáty určené Radou, môžu si zvoliť príspevkové triedy 1/8 a 1/16 jednotky.
468B
PP-98
1 ter) Členovia sektorov si nesmú vybrať príspevkovú triedu nižšiu než 1/2 jednotky s výnimkou členov sektora rozvoja telekomunikácií, ktorí si môžu vybrať triedy 1/4, 1/8 a 1/16 jednotky. Trieda 1/16 jednotky je však vyhradená pre členov sektorov z rozvojových krajín, ako určuje zoznam ustanovený Rozvojovým programom Spojených národov (UNDP), ktorý má preskúmať Rada ITU.
469
PP-98
2) Okrem príspevkových tried uvedených v bode 468 ktorýkoľvek členský štát alebo člen sektora si môže vybrať počet príspevkových jednotiek nad 40.
470
PP-98
3) Generálny tajomník ihneď oznámi každému členskému štátu, ktorý nie je zastúpený na konferencii vládnych splnomocnencov, rozhodnutie každého členského štátu vo veci triedy príspevkov, ktorú má platiť.
471
PP-98
(SUP)
472
PP-98
2 1) Každý nový členský štát alebo člen sektora zaplatí v roku jeho prijatia príspevok vypočítaný od prvého dňa mesiaca pristúpenia alebo prijatia podľa toho, o aký prípad ide.
473
PP-98
2) Ak by členský štát vypovedal Ústavu a tento Dohovor alebo člen sektora by vypovedal svoju účasť v sektore, zaplatí svoj príspevok až do posledného dňa mesiaca, v ktorom vypovedanie nadobudlo účinnosť v súlade s bodom 237 Ústavy alebo s bodom 240 tohto Dohovoru.
474
PP-98
3 Dlžné sumy sa úročia od začiatku štvrtého mesiaca každého finančného roku Únie vo výške 3 % (tri percentá) ročne počas nasledujúcich troch mesiacov a 6 % (šesť percent) ročne od začiatku siedmeho mesiaca.
475
PP-98
(SUP)
476
PP-94
PP-98
PP-02
PP-06
4 1) Organizácie uvedené v bodoch 269A až 269E tohto Dohovoru a iné organizácie špecifikované takisto v kapitole II (ak neboli vyňaté Radou s ohľadom na reciprocitu) a členovia sektorov uvedení v bode 230 tohto Dohovoru, ktorí sa v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru zúčastňujú na konferencii vládnych splnomocnencov, konferencii, zhromaždení alebo zasadaní sektora Únie alebo na svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách, sa na základe nákladov na tieto konferencie a zasadania a v súlade s Finančnými predpismi spoločne podieľajú na úhrade výdavkov na konferencie, zhromaždenia a zasadania, ktorých sa zúčastňujú. Členom sektorov sa však osobitne neúčtuje ich účasť na konferencii, zhromaždení či zasadaní v príslušných sektoroch s výnimkou regionálnych rádiokomunikačných konferencií.
477
PP-98
2) Každý člen sektora, ktorý je v zoznamoch uvedených v bode 237 tohto Dohovoru, sa podieľa na úhrade výdavkov sektora v súlade s bodmi 480 a 480A.
478 a 479
PP-98
(SUP)
480
PP-94
PP-98
5) Výška príspevku na jednotku splatná na výdavky každého príslušného sektora sa stanoví na 1/5 príspevkovej jednotky členských štátov. Tieto príspevky sa pokladajú za príjem Únie. Úročia sa v súlade s ustanoveniami bodu 474.
480A
PP-98
PP-06
5 bis) Ak člen sektora prispieva k úhrade výdavkov Únie podľa bodu 159A Ústavy, má sa identifikovať sektor, pre ktorý je príspevok určený.
480B
PP-06
5 ter) Za výnimočných okolností môže Rada povoliť zníženie počtu príspevkových jednotiek, ak o to požiada člen sektora, ktorý preukázal, že už ďalej nemôže udržať svoj príspevok v pôvodne vybranej triede.
481 až 483
PP-98
(SUP)
483A
PP-98
4 bis) Partneri opísaní v bode 241A tohto Dohovoru sa podieľajú na úhrade výdavkov sektora, študijnej skupiny a podriadených skupín, v ktorých sa zúčastňujú, ako stanoví Rada.
484
PP-94
PP-98
5 Rada stanoví kritériá na uplatňovanie náhrady nákladov pre niektoré produkty a služby Únie.
485
PP-94
6 Únia udržiava rezervný účet s cieľom zaistiť pracovný kapitál na uhradenie nevyhnutných výdavkov a uchovanie dostatočných hotovostných rezerv, aby sa pokiaľ možno vyhlo uchyľovaniu sa k pôžičkám. Sumu rezervného účtu stanoví každoročne Rada na základe očakávaných požiadaviek. Na konci každého dvojročného rozpočtového obdobia sa všetky rozpočtové zostatky, ktoré neboli spotrebované alebo zaťažené, prevedú na rezervný účet. Ďalšie podrobnosti o tomto účte sú opísané vo Finančných predpisoch.
486
PP-94
7 1) Generálny tajomník môže so súhlasom koordinačného výboru prijímať dobrovoľné príspevky v hotovosti alebo v naturáliách za predpokladu, že podmienky spojené s takýmito dobrovoľnými príspevkami zodpovedajú cieľom a programom Únie, s programami prijatými konferenciou a sú v zhode s Finančnými predpismi, ktoré obsahujú osobitné ustanovenia pre prijímanie a používanie takýchto dobrovoľných príspevkov.
487
PP-94
2) Generálny tajomník informuje o takýchto dobrovoľných príspevkoch Radu v správe o finančnom hospodárení, ako aj v prehľade, v ktorom uvedie pre každý prípad pôvod, navrhované použitie a opatrenie prijaté v súvislosti s každým dobrovoľným príspevkom.
ČLÁNOK 34
Finančná zodpovednosť konferencií
488 1 Pred schválením návrhov alebo prijatím rozhodnutí s finančnými dôsledkami konferencie Únie zohľadnia všetky rozpočtové opatrenia s cieľom zaistiť, že nebudú mať za následok výdavky nad rámec kreditných položiek, ktoré je Rada oprávnená schváliť.
489 2 Nijaké rozhodnutie konferencie sa nerealizuje, ak by malo za následok priamy alebo nepriamy nárast výdavkov nad rámec kreditných položiek, ktoré je Rada oprávnená schváliť.
ČLÁNOK 35
Jazyky
490
PP-98
1 1) Iné jazyky ako jazyky uvedené v príslušných ustanoveniach článku 29 Ústavy možno používať:
491
PP-98
a) ak sa generálnemu tajomníkovi podá žiadosť, aby zabezpečil použitie ďalšieho jazyka alebo jazykov, ústne alebo písomne, na trvalom základe alebo ad hoc, pod podmienkou, že týmto vzniknuté dodatočné náklady ponesú tie členské štáty, ktoré žiadosť podali alebo ju podporili;
492
PP-98
b) ak na konferenciách alebo zasadaniach Únie, po informovaní generálneho tajomníka alebo riaditeľa príslušného úradu, ktorákoľvek delegácia sama na vlastné náklady pripraví ústny preklad z jej vlastného jazyka do niektorého z jazykov uvedených v príslušnom ustanovení článku 29 Ústavy.
493
PP-98
2) V prípade uvedenom v bode 491 generálny tajomník vyhovie žiadosti v uskutočniteľnom rozsahu, ak najprv získal od príslušných členských štátov záväzok, že vzniknuté náklady riadne zaplatia Únii.
494 3) V prípade uvedenom v bode 491 môže príslušná delegácia, ak si to želá, pripraviť na vlastné náklady aj ústny preklad do svojho vlastného jazyka z jedného z jazykov uvedených v príslušnom ustanovení článku 29 Ústavy.
495
PP-98
2 Akýkoľvek z dokumentov uvedených v príslušnom ustanovení článku 29 Ústavy môže byť uverejnený v iných jazykoch, ako sú tam špecifikované, za predpokladu, že sa členské štáty, ktoré takéto vydanie požadujú, zaviažu uhradiť všetky náklady na preklad a uverejnenie.
KAPITOLA V
Rôzne ustanovenia týkajúce sa prevádzky telekomunikačných služiebČLÁNOK 36
Poplatky a bezplatné služby
496 Ustanovenia o telekomunikačných poplatkoch a rôznych prípadoch, v ktorých sa poskytujú bezplatné služby, sú uvedené v Administratívnych predpisoch.
ČLÁNOK 37
Predkladanie a uhrádzanie účtov
497
PP-98
1 Úhrady medzinárodných účtov sa považujú za bežné transakcie a vykonávajú sa v súlade s platnými medzinárodnými záväzkami zúčastnených členských štátov a členov sektorov v tých prípadoch, keď ich vlády uzavreli dohody na túto tému. Ak takéto dohody nie sú uzavreté a nie sú uzavreté ani špeciálne dohody podľa článku 42 Ústavy, uskutočnia sa tieto úhrady v súlade s Administratívnymi predpismi.
498
PP-98
2 Administratívy členských štátov a členovia sektorov, ktorí prevádzkujú medzinárodné telekomunikačné služby, uzavrú dohodu o výške ich debetných a kreditných zostatkov.
499 3 Výpisy z účtov, pokiaľ ide o debetné a kreditné zostatky uvedené v bode 498, sa vyhotovia podľa ustanovení Administratívnych predpisov, pokiaľ zúčastnené strany neuzavreli osobitné dohody.
ČLÁNOK 38
Menová jednotka
500
PP-98
Ak medzi členskými štátmi nie sú uzavreté osobitné dohody, pri tvorbe účtovných cien za medzinárodné telekomunikačné služby a pri vystavovaní medzinárodných účtov sa použijú tieto menové jednotky:
– buď menová jednotka Medzinárodného menového fondu,
– alebo zlatý frank,
ako sú obe definované v Administratívnych predpisoch. Podmienky ich použitia sú uvedené v prílohe č. 1 k Medzinárodnému telekomunikačnému poriadku.
ČLÁNOK 39
Vzájomná komunikácia
501 1 Stanice, ktoré uskutočňujú rádiovú komunikáciu v pohyblivej službe, musia byť schopné v rámci svojho normálneho použitia vzájomne komunikovať bez ohľadu na ich rádiový systém.
502 2 Aby sa však nekládli prekážky vedeckému pokroku, ustanovenia bodu 501 nebránia používať rádiový systém, ktorý nie je schopný komunikovať s inými systémami, za predpokladu, že takáto neschopnosť spočíva v špecifickej povahe takého systému a nie je výsledkom zavedenia prostriedkov výlučne so zámerom brániť vzájomnej komunikácii.
503 3 Bez ohľadu na ustanovenia bodu 501 stanica môže byť určená na vyhradenú medzinárodnú telekomunikačnú službu, ktorú určuje účel tejto služby alebo iné okolnosti nezávislé od použitého systému.
ČLÁNOK 40
Tajný jazyk
504 1 Štátne telegramy a služobné telegramy sa môžu vo všetkých prípadoch vyjadrovať v tajnom jazyku.
505
PP-98
2 Súkromné telegramy v tajnom jazyku možno pripustiť medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou tých štátov, ktoré vopred prostredníctvom generálneho tajomníka oznámili, že pre túto kategóriu korešpondencie tento jazyk nepovoľujú.
506
PP-98
3 Členské štáty, ktoré nepovoľujú súkromné telegramy v tajnom jazyku, ktoré majú pôvod na ich území alebo smerujú na ich územie, musia takéto telegramy nechať prejsť tranzitne, s výnimkou prípadu, keď je takáto služba podľa článku 35 Ústavy pozastavená.
KAPITOLA VI
Rozhodcovské konanie, zmeny a doplneniaČLÁNOK 41
Rozhodcovské konanie: postup
(pozri článok 56 Ústavy)
507 1 Strana, ktorá požaduje rozhodcovské konanie, začne rozhodcovské konanie odovzdaním oznámenia druhej strane sporu o predložení sporu na rozhodcovské konanie.
508 2 Strany na základe dohody rozhodnú, či rozhodcovské konanie zveria fyzickým osobám, administratívam alebo vládam. Ak sa strany do jedného mesiaca po oznámení o predložení sporu neboli schopné dohodnúť na tomto bode, rozhodcovské konanie sa zverí vládam.
509 3 Ak sa má rozhodcovské konanie zveriť fyzickým osobám, rozhodcovia nesmú mať štátnu príslušnosť štátu strany sporu, trvalé bydlisko v štátoch strán sporu, ani nesmú byť zamestnaní v ich službách.
510
PP-98
4 Ak sa má rozhodcovské konanie zveriť vládam alebo ich administratívam, musia byť tieto vlády alebo administratívy vybraté spomedzi členských štátov, ktoré nie sú zapojené do sporu, ale sú účastníkmi dohody, ktorej uplatňovanie viedlo ku sporu.
511 5 Do troch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia o predložení sporu na rozhodcovské konanie každá z dvoch strán sporu ustanoví rozhodcu.
512 6 Ak je do sporu zapojených viac strán ako dve, rozhodcu ustanoví v súlade s postupom uvedeným v bodoch 510 a 511 každá z dvoch skupín strán, ktoré v spore zaujímajú spoločnú pozíciu.
513 7 Takto ustanovení dvaja rozhodcovia vyberú tretieho rozhodcu, ktorý – ak prví dvaja rozhodcovia sú fyzické osoby, a nie vlády alebo administratívy – musí spĺňať podmienky uvedené v bode 509 a okrem toho nesmie byť rovnakej národnosti, ako je niektorý z ostatných dvoch rozhodcov. Ak sa nedosiahne dohoda medzi dvomi rozhodcami na výbere tretieho rozhodcu, každý z týchto dvoch rozhodcov navrhne kandidáta na tretieho rozhodcu, ktorý nie je v spore nijako zainteresovaný. Generálny tajomník potom vyberie tretieho rozhodcu losovaním.
514 8 Strany sporu sa môžu dohodnúť, že dajú svoj spor vyriešiť jednému rozhodcovi, ktorého ustanovia dohodou alebo alternatívne; každá strana môže navrhnúť kandidáta na rozhodcu a požiadajú generálneho tajomníka, aby losovaním rozhodol, ktorá z takto navrhnutých osôb bude pôsobiť ako jediný rozhodca.
515 9 Rozhodca alebo rozhodcovia rozhodnú o mieste konania a procedurálnych pravidlách, ktoré sa majú použiť v rozhodcovskom konaní.
516 10 Rozhodnutie jediného rozhodcu je konečné a pre strany sporu záväzné. Ak sa rozhodcovské konanie zverilo viacerým rozhodcom, konečné a pre strany záväzné je rozhodnutie prijaté väčšinou hlasov rozhodcov.
517 11 Každá strana nesie výdavky, ktoré mala v súvislosti so skúmaním a predložením záležitosti na rozhodcovské konanie. Náklady rozhodcovského konania, iné ako náklady, ktoré vznikli samotným stranám, sa rozdelia medzi strany sporu rovnakým dielom.
518 12 Únia poskytne rozhodcovi alebo rozhodcom všetky informácie týkajúce sa sporu, ktoré môžu potrebovať. Ak sa na tom dohodnú strany sporu, rozhodnutie rozhodcu alebo rozhodcov sa oznámi generálnemu tajomníkovi pre budúcu potrebu.
ČLÁNOK 42
Ustanovenia o zmenách a doplneniach tohto Dohovoru
519
PP-98
1 Každý členský štát môže navrhnúť akúkoľvek zmenu alebo doplnenie tohto Dohovoru. Každý takýto návrh sa doručí generálnemu tajomníkovi najneskôr osem mesiacov pred dátumom začiatku konferencie vládnych splnomocnencov, aby sa zabezpečilo jeho včasné rozoslanie a posúdenie všetkými členskými štátmi. Generálny tajomník postúpi každý takýto návrh všetkým členským štátom čo najskôr, no najneskoršie šesť mesiacov pred uvedeným dátumom.
520
PP-98
2 Na konferencii vládnych splnomocnencov však môže členský štát alebo jeho delegácia kedykoľvek predložiť akýkoľvek návrh na úpravu každej zmeny alebo doplnenia, ktoré sa predložili podľa bodu 519.
521 3 Na každom plenárnom zasadaní konferencie splnomocnených zástupcov je kvórum potrebné na posúdenie akéhokoľvek návrhu na zmenu alebo doplnenie tohto Dohovoru alebo úpravu tejto zmeny a doplnenia viac ako polovica delegácií akreditovaných na konferencii vládnych splnomocnencov.
522 4 Na prijatie akéhokoľvek návrhu na úpravu navrhovanej zmeny a doplnenia, ako aj celého upraveného alebo neupraveného návrhu je potrebné, aby ho na plenárnom zasadaní schválila viac ako polovica delegácií akreditovaných na konferencii vládnych splnomocnencov, ktoré majú právo hlasovať.
523
PP-98
PP-02
5 Ak nie je v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, ktorý má prednostnú platnosť, stanovené inak, uplatňuje sa Všeobecný poriadok pre konferencie, zhromaždenia a zasadania Únie.
524
PP-98
6 Všetky zmeny a doplnenia tohto Dohovoru prijaté konferenciou vládnych splnomocnencov nadobudnú platnosť ako celok a vo forme jedného jediného pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu v deň, ktorý určí konferencia, pre členské štáty, ktoré pred týmto dátumom uložia svoj dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto Dohovoru aj k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu dokumentu. Ratifikácia, prijatie alebo schválenie takého pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu alebo pristúpenie iba k jeho časti sa vylučuje.
525 7 Bez ohľadu na bod 524 môže konferencia vládnych splnomocnencov rozhodnúť, že na riadne vykonávanie zmeny a doplnenia Ústavy je nevyhnutná zmena a doplnenie tohto Dohovoru. V tom prípade zmena a doplnenie Dohovoru nenadobudnú platnosť pred nadobudnutím platnosti zmeny a doplnenia Ústavy.
526
PP-98
8 Generálny tajomník informuje všetky členské štáty o uložení každého dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení.
527 9 Po nadobudnutí platnosti každého takého pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu sa ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie podľa článkov 52 a 53 Ústavy vzťahujú na túto Dohodu v znení zmien a doplnení.
528 10 Po nadobudnutí platnosti každého takého pozmeňujúceho a doplňujúceho dokumentu ho generálny tajomník v súlade s ustanoveniami článku 102 Charty Organizácie Spojených národov zaregistruje na sekretariáte Organizácie Spojených národov. Na každý takýto pozmeňujúci a doplňujúci dokument sa vzťahuje aj bod 241 Ústavy.
PRÍLOHAVymedzenie niektorých pojmov používaných v tomto Dohovore
a administratívnych predpisoch Medzinárodnej telekomunikačnej únie
  Na účely uvedených dokumentov Únie sa význam nasledujúcich pojmov vymedzuje takto:
1001 Expert: Osoba vyslaná:
  a) vládou alebo administratívou jeho krajiny, alebo
  b) subjektom alebo oprávnenou organizáciou podľa článku 19 tohto Dohovoru, alebo
  c) medzinárodnou organizáciou
  s cieľom podieľať sa na úlohách Únie, ktoré sa týkajú oblasti jeho odbornej kvalifikácie.
1002
PP-94
PP-98
PP-06
Pozorovateľ: Osoba vyslaná členským štátom, organizáciou, agentúrou alebo subjektom, aby sa zúčastnila na konferencii, zhromaždení či zasadaní Únie alebo Rady, bez hlasovacieho práva a v súlade s príslušnými ustanoveniami základných textov Únie.
1003 Pohyblivá služba: rádiokomunikačná služba medzi pohyblivými a pozemnými stanicami alebo medzi mobilnými stanicami.
1004 Vedecká alebo priemyselná organizácia: každá organizácia, ktorá nie je vládnou inštitúciou alebo agentúrou a ktorá sa zaoberá skúmaním problematiky telekomunikácií alebo návrhom alebo výrobou zariadení určených pre telekomunikačné služby.
1005 Rádiokomunikácie: telekomunikácie prostredníctvom rádiových vĺn.
  Poznámka 1: Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny s frekvenciami nižšími ako 3 000 GHz, ktoré sa šíria v priestore bez umelého vedenia.
  Poznámka 2: Pre potreby bodov 149 až 154 tohto Dohovoru termín „rádiokomunikácie“ zahŕňa aj telekomunikácie využívajúce elektromagnetické vlny s frekvenciami nad 3 000 GHz, ktoré sa šíria v priestore bez umelého vedenia.
1006 Služobná komunikácia: komunikácia, ktorá sa týka verejných medzinárodných telekomunikácií a ktorá sa vymieňa medzi:
  – administratívami,
  – uznanými prevádzkovateľmi a
  – predsedom Rady, generálnym tajomníkom, zástupcom generálneho tajomníka, riaditeľmi úradov, členmi Rady pre Rádiokomunikačný poriadok a ďalšími predstaviteľmi alebo oprávnenými funkcionármi Únie vrátane tých, ktorí pracujú na služobných záležitostiach mimo sídla Únie.
Výhrady Slovenskej republiky – Antalya 2006
50
Delegácia Slovenskej republiky si vyhradzuje pre vládu Slovenskej republiky právo prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie svojich záujmov v oblasti telekomunikácií pre prípad neplnenia finančných záväzkov voči ITU inými členskými štátmi ITU alebo pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich z listín upravujúcich Ústavu a Dohovor ITU schválených Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) upravených 1994 Kyoto, 1998 Minneapolis a 2002 Marakéš inými členskými štátmi ITU alebo pre prípad, že by výhrady iných členských krajín ITU zvýšili podiel Slovenskej republiky na plnení finančných záväzkov voči ITU alebo ohrozovali jej telekomunikačné služby.
51
Delegácie členských štátov Európskej únie a pristupujúcich krajín Bulharska a Rumunska vyhlasujú, že členské štáty Európskej únie a pristupujúcich krajín Bulharska a Rumunska aplikujú listiny schválené Konferenciou vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi zo Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
73
V dobe podpisu Záverečných dokumentov Konferencie vládnych splnomocnencov (Antalya, 2006) delegácie uvedených štátov formálne vyhlasujú, že trvajú na vyhláseniach a výhradách vykonaných príslušnými štátmi pri podpise „Záverečných dokumentov na predchádzajúcich konferenciách ITU“, spojených s podpisom zmlúv, ako keby tieto vyhlásenia a výhrady boli v plnej miere vykonané na tejto Konferencii vládnych splnomocnencov.
98
Delegácie vyššie uvedených štátov – s odkazom na vyhlásenie vykonané Kolumbijskou republikou (č. 58), vzhľadom na to, že vyhlásenia a iné podobné vyhlásenia odkazujú na Bogotskú deklaráciu rovníkových krajín z 3. decembra 1976 a na požiadavky týchto krajín týkajúcich sa uplatňovania zvrchovaných práv na časti geostacionárnej dráhy družíc alebo na akékoľvek súvisiace požiadavky – sa zhodli, že zmienené požiadavky nemôže táto konferencia uznať. Vyššie uvedené delegácie rovnako vyhlasujú, že odkaz v článku 44 Ústavy na „geografickú situáciu určitých krajín“ neznamená uznanie žiadosti o akékoľvek prednostné práva na geostacionárnu dráhu družíc.